>اریخ وقایع مهم اجتماعیا برحسب زمان وقو و محل وقو آن مورد مالعهقرر می‌دهد وراساس موضوعات مورد مطالعه خود به شعب ((دین))ی , دبی , سیاسی و ((هنر))ی, ((لسفه)) و ((فرهنگ)) قابل تقسیم ست.|
__((علو
م سیاسی)) __
    
 منو
 صفحه های تصادفی
برنامه نویس سیستم
ابراهیم بن ادهم
فرق بین علم ودین
چهره پردازی برای تلویزیون
رنیریت
سبک بیان قرآن
شیوه 2-5-3
هنرهای رزمی، بدون ذن
خانه پیشکسوتان هنر
پاسخ کوبنده امام جواد علیه السلام به مأمون
 کاربر Online
432 کاربر online
تاریخچه ی: علوم اجتماعی

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-44Lines: 1-37
 V{maketoc} V{maketoc}
 !تعریف !تعریف
 ! تاریخچه ! تاریخچه
 !موضوعات علوم اجتماعی  !موضوعات علوم اجتماعی
 *((جامعه)) *((جامعه))
 *((جمعیت)) *((جمعیت))
 *((سیاست)) *((سیاست))
 *((مردم)) *((مردم))
-! ا های علوم اتمای +*((نسان))
*((
ی)) />*((فرهنگ))
*((
اقتصاد))
*((علم مد
یریت)) />*((علم اتباات))
-*__((جمعیت شنی)):__جمعیت شناسی یکی از رشته ‌های علوم اجتماعی است که ساخت , ترکیب و حرکات جمعیت را مورد مطالعه قرار می‌دهد. حرکات جمعیت را ی‌توا ه و دست قیم نمود: +!نیات و مکاتب عمده در عو تی
-* ک مکا r />* ک مان /> />حرکت در مکان ال مهاجتای دامی, موی (صلی) ونی مارای اری ی بین امی ات.
رکت ر زمان امل مور مل رد معیت میان والی, مر و می و از این بیل میگدد.
میت شناس با اساه از ((ما)) و ((ریایات)) کمیا جمعیی را مورد ب قرار می‌دهد ,ی ابته مال , عی ها دون وه به ات و ازاهای ((اه)) و ام از ها کن یست و از دیگر الب مت امه اسی ی ا مسال یی اتا ا میید.r
/><br />
*((مردم شای)) />
*((ایخ اجتماعی))r
/><br />*((اتا شای)) />
*((
جامعه ناسی)) /> />*((علوم یای)) /> />*((اقاد))
+!ه هی لوم اجتماعی
::||::__(( ج
عیت شناسی))__<table align=left>
{picture=هعفه.jpg}</td>
علمی ت که ه ملعه معیتهای انسانی،حالات و حرکات آنها پرداخته و تاثیر عوامل بیولوژیکی،اجتماعی_فرهنگی ا بر ری متغیرهای جمیتی ورد بررسی قرار می دهد.::|::__((جامه شناسی))__
{picture=1112.jpg}
مطالعه زندگی اجتماعی گروه و جوامع انسانی است ک موضوع اصلی آن رفتار خود انسان به عنوان موجود اجتماعی ست.::|:: />__((مرد شنای))__
{picture=yj.jpg}
م
ر شناسی انش برسی نوع بشر است.دامنه بررسی ن در بر گیرنده همه اسانها در هم زانها و همه ابعاد انسانی میشود.|__((تایخ اجتماعی))__ <table align=left>r>
{picture=CAODEBK1.jpg} </td>
{picture=tyre.jpg}
دانش بررسی رفتار سیاسی و پوهش بر روی کاربرد قدرت (یعنی تحمیل واست خود بر دیگران) است.|__((زبانشناسی))__ align=left>{picture=نعفثق.jpg}میکوشد تا به پرسشهایی بنیادین مچون «زبان چیست؟» و «زبان چگونه عمل می ن» پسخ وید.
|
__((
ستان شناسی))__
{picture=CAYBIV6H.jpg}
دانش
بررسی فرهنگ های انسی ا راه بازیابی، مستندسازی و واکاوی (حلیل) بازمانه های مادی همچون معماری، دست‌ساته ها، طبیعت‌ساخته ها، بازماندهای انانی و یا پهنه‌های زمین است.|__((جغرافیای انسانی))__
{picture=tyre.jpg}
رابطه
متقابل انسان و عوامل جغرافییی را مورد بسی قرار می‌دهد |
__((ا
تصاد))__
{picture=i6r.jpg}
دا
شی است ک با توجه به کمود کال ابزار لی و نیازهای نمحدود ری به تخصیص بهینه کلاه و تولیدات می پدازد.|__((اهیات))__
{picture=اهیات.jpg}
در اله
یات ز اثبات خدا دله ای که بر وجود ا قامه شده ات و نیز فات کمالیه او اعال تکوینی تشریعی او که بر حسب حکمت و لطف، صدور آن از و اراده و اختیار وجب است، بحث می و.|
__((
ییت))__
{picture=صقل.jpg}
ع
امل سیدن به داف سازمان می باشد.دییت فایند برنامه ریزی ،ساماندهی،هدایت و کنترل کوش ی عضای زمان و اتفده ا تم مناع سازمان برای ستیبی به اهداف معین سازمانی است.|__((ارتباطات))__<table align=left><tr>{picture=ابی.jpg}</td>>
یک فرایند سازمان یافته برای تبادل اطلاعات بین قسمتها، و معمولا از طریق یک رشت علام می باشد.|
__((وان ناسی اجتماعی))__<table align=left>{picture=CAIFGVGP.jpg}</td></tr></table>ین رشته تایر متقاب رد با گوه یا جامعه ا بررسی می‌کند. بعبارت دیگر روانشناسی اجتماعی ثری را که امعه یا گروه بر فرد باقی می‌گرد مورد مطالعه قرار می‌دهد.| || -*((رایای انای)) +!حبنظرا و عالمان لوم اجتاعی -*((لیا)) +!لم اجتماعی در ایان و جهان -*((زبان شناسی))  -*((مدیریت))  -*((ارتباطات))  -* ((روانشناسی اجتماعی)) 
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [09:38 ]   13   حبیب خناری نژاد      جاری 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [12:21 ]   12   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [13:32 ]   11   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [13:31 ]   10   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [09:20 ]   9   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [08:15 ]   8   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [08:06 ]   7   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [06:11 ]   6   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [06:01 ]   5   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [04:38 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [04:00 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [11:57 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [18:59 ]   1   حبیب خناری نژاد      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..