منو
 کاربر Online
583 کاربر online
Lines: 1-27Lines: 1-25
-علل پیروزی و شکست جنگها 
 !نگرش کلی !نگرش کلی
-کلیه کشورهای در حال جنگ در آرزوی پیروزی به فعالیتهای جنگی خود ادامه می دهند ، اما در پایان یک دوره مشخص به طور قطع همه آنها پیروز نمی شوند و نتیجه جنگ در هر حال از سه حالت زیر خارج نیست.
*پیروزی ، که نشان دهندة برتری قوای نظامی یکی از طرفین مخاصمه بر دیگری است.
*شکست : که ناشی از تسلیم یکی از طرفین به دیگری است.
*بن بست جنگی ، یا حالت نه شکست و نه پیروزی که در این حالت هیچ یک از قوای طرفین درگیر در جنگ نمی تواند بر دیگری ران داشته باشد و ناچار جنگ دچار حالت فرمسایشی می شود و به عبارت دیگر وضعیت نه صلح و نه جنگ پدیدار می گردد.
شرایط پیروزی :
*وجود رهبری مقتدر : />بدیهی است وجود یک رهبر مقتدر و قوی می تواند اکثر افکار عمومی جامعه را به سمت جنگ و پیروزی در آن هدایت نماید.رهبرانی که قوه فرّهی (کراهاتی) داشته باشند به طور قطع موفقیت بیشتری در این امر تحصیل خواهند نمود.
*ایدئولوژی مناسب : />همراه با وجود رهبری خردمند و سیاستمدار ، وجود یک ایدئولوژی مناسب که توجیه کننده جنگ و اجبار به پیروزی را تبیین نماید ، ضروری می نماید.
*برنامه مدرن و استراتژی مشخص : />و هر دوی این مقدمات بدون یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده و یا یک استراتژی مشخص ، جنگ را به پیروزی نمی رساند.
*روحیه نظامی مثبت و قوی : />روحیه نظامی یکی از عوامل اصلی پیروزی است .دربین تعلیمات نظامی ، شرط پیروزی را داشتن روحیه ای با نشاط و قوی و ایمانی راسخ می دانند.
*نیروی انسانی کافی : />یک بسیج همگانی و وسیع می تواند پیروزی را سریع نمید.
*ابزار و ادوات نظامی : /
>یکی از تاکتیکهای پیروزی داشتن ابزار و ادوات جنگی برتر از دشمن است .شاید مثال جنگ چالدوران بین نیروی ایرانی و ترکان عثمانی به خوبی مقصود را روشن نماید.
*اقتصادی قوی و شکوفا : />در هر حال نیروی انسانی بسیج شده با داشتن امکانات جنگی مناسب می تواند به سرعت دشمن را به زانو در آورد و همه این موارد در صورتی امکانپذیر است که اقتصادی شکوفا و خزاینی پر از امکانات مادی وجود حقیقی داشته باشد یا از نظر مادی کشور غنی و پر بار باشد.
!عقیدة شهید مرتضی مطهری دربارة پیروزی جنگ
«در روزگاری که مسلمانان با دولت ساسانی می جنگیدند کشور ایران با همه اغتشاشات و از هم پاشیدگیهایی که داشتاز نظر نظامی بسیار نیرومند بود.ایران آن روز مقایسه مسلمانان آن روز طرف نبود .در آن زمان دو قدرت درجه اول بر جهان حکومت می کردند.ایران و روم ، سایر کشورها یا تحت الحمایه آنها بودند یا باج گزار آنها.ایرانیان آن روز چه از نظر سرباز ، اسلحه ،و وسایل جنگی و چه از نظر آذوقه ، تجهیزات و امکانات دیگر ، برتری فوق العاده ای نسبت به مسلمانان داشتند.اعراب مسلمانان حتی با فنون جنگی آن روز در سطحی که ایرانیان و رومیان آشنا وند ، آشنا نبودند. /> اعراب فنون جنگی را به طور کامل نمی دانستند.لهذا احدی در آن زمان نمی توانست آن شکست عظیم ایران را به دست اعراب مسلمانان پیش بینی نماید.در اینجا ممکن است گفته شود که علت پیروزی مسامانان شور ایمانی و هدفهای روشن و ایمان و اعتقاد آنها به رسالت تاریخی شان و اطمینان کامل به پیروزی و بالاخره ایمان و اعتقاد محکم آنان نسبت به خدا و روز جزا بود.»

+کلیه کشورهای در حال جنگ در آرزوی ((پیروزی)) به فعالیتهای جنگی خود ادامه میدهند. اما در پایان یک دوره مشخص بطور قطع همه آنها پیروز نمیشوند و نتیجه جنگ در هر حال از سه حالت زیر خارج نیست.


*__پیروزی :__ پیوز که نشان دهنده برتری ((قوای نظامی)) یکی از طرفین مخاصمه بر دیگری است.


*__شکست :__ شکست که ناشی از تسلیم شدن یکی از طرفین به دیگری است.


*__بن بست جنگی :__ ((ن بست جنگ)) یا حالت نه شکست و نه پیروزی که در این حالت هیچ یک از قوای طرفین درگیر در جنگ نمیتواند بر دیگری بری داشته باشد. ناچار جنگ دچار حالت فرسایشی میشود و به عبارت دیگر وضعیت نه ((صلح)) و نه جنگ پدیدار می گردد.
!شرایط پیروزی
*__وجود رهبری مقتدر :__
بدیهی است وجود یک ((رهبر|رهبر مقتدر و قوی)) میتواند اکثر ((افکار عمومی جامعه)) را به سمت جنگ و پیروزی در آن هدایت نماید. رهبرانی که قدرت کراهاتی داشته باشند، بطور قطع موفقیت بیشتری در این امر تحصیل خواهند نمود.


*__ایدئولوژی مناسب :__
همراه با وجود رهبری خردمند و سیاستمدار ، وجود یک ((ایدئولوژی جنگ|ایدئولوژی)) مناسب که توجیه کننده جنگ بوده و اجبار به پیروزی را تبیین کند، ضروری مینماید.


*__برنامه مدون و استراتژی مشخص :__
هر دو این مقدمات بدون یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده و یا یک ((استراتژی جنگ|استراتژی)) مشخص ، جنگ را به پیروزی نمیرساند.


*__روحیه نظامی مثبت و قوی :__
((روحیه نظامی)) یکی از عوامل اصلی پیروزی است .در بین ((تعلیمات نظامی)) ، شرط پیروزی را ، داشتن روحیهای با نشاط و قوی و ((ایمان|ایمانی راسخ)) میدانند.


*__نیروی انسانی کافی :__ یک بسیج همگانی و وسیع میتواند پیروزی را تسریع د.
*__ابزار و ادوات نظامی :__
یکی از تاکتیکهای پیروز داشتن ((تجهیزات جنگی|ابزار و ادوات جنگی)) برتر از دشمن است. شاید مثال ((جنگ چالدوران)) بین نیروی ایرانی و ((ترکان عثمانی)) بخوبی مقصود را روشن نماید.


*__اقتصادی قوی و شکوفا :__
در هر حال نیروی انسانی بسیج شده ، با داشتن امکانات جنگی مناسب میتواند به سرعت دشمن را به زانو در آورد. همه این موارد در صورتی امکانپذیر است که اقتصادی شکوفا و خزاینی پر از امکانات ماد وجود حقیقی داشته باشد یا از نظر ماد کشور غنی و پر بار باشد.


!عقیده ((شهید مرتضی مطهری)) درباره پیروزی جنگ
در روزگاری که ((مسلمانان)) با ((دولت ساسانی)) میجنگیدند، ((ایران|کشور ایران)) با همه اغتشاشات و از هم پاشیدگیهایی که داشت از نظر نظامی بسیار نیرومند بود. ایران آن روز مقایسه با مسلمانان آن روز طرف نسبت نبود. در آن زمان دو قدرت درجه اول بر جهان حکومت میکردند، ((ایران)) و ((روم)). سایر کشورها یا تحتالحمایه آنها بودند یا باجگزار آنها. ایرانیان آن روز چه از نظر ((سرباز)) ، ((تجهیزات جنگی|اسلحه و وسایل جنگی)) و چه از نظر آذوقه ، تجهیزات و امکانات دیگر برتری فوقالعادهای نسبت به مسلمانان داشتند.

اعراب مسلمانان حتی با ((فنون نظامی|فنون جنگی)) آن روز در سطحی که ایرانیان و رومیان آشنا شتند، آشنا نبودند. اعراب فنون جنگی را بطور کامل نمیدانستند. لهذا احدی در آن زمان نمیتوانست آن شکست عظیم ایران را به دست اعراب مسلمانان پیش بینی نماید. در اینجا ممکن است گفته شود که علت پیروزی مسلمانان شور ایمانی و هدفهای روشن و ((ایمان)) و اعتقاد آنها به رسالت تاریخیشان و اطمینان کامل به پیروزی و بالاخره ایمان و اعتقاد محکم آنان نسبت به ((خدا)) و ((معاد|روز جزا)) بود.
!همچنین ببینید
*((استراتژی جنگ))
*((ایدئولوژی جنگ))
*((بن بست جنگی))
*((تجهیزات جنگی))
*((تعلیمات نظامی))
*((قوای نظامی))
*((فنون جنگی))
*((روحیه نظامی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 16 دی 1383 [04:36 ]   2   حسین خادم      جاری 
 پنج شنبه 03 دی 1383 [12:39 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..