/> /> />
    
 منو
 صفحه های تصادفی
اصول مولتی پلکس
کاربر:بابک خسروشاهی
اشکال سنجاق سری در تکلمل حفظ شده اند
ریاضیات امروزی
tongue inflammation
ادزگر دایکسترا
صورتی در خورشید
دغداغان
دستگاه طیف سنج رزونانس مغناطیسی هسته‌ای
تعمیم اولیه اصل استقرا I
 کاربر Online
690 کاربر online
تاریخچه ی: علفزار

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-35Lines: 1-53
-ساوانا بیشتر منطقه جنوبی صحرا در آفریقا را می پوشاند و شامل جنگلهای استوایی مرکز آفریقا و کویر کالاهاری در جنوب می گردد. ویژگی این دشت ، چمنهای با دوام که از 7/3 تا 30 سانتیمتر (1 تا 12 پا) ارتفاع دارند ، می باشد. این چمنها به گروه گیاهان خیلی خوب تعلق دارد که اعضاء این گروه از گیاهان بر خلاف گیاهان دیگر ، می توانند در مقابل چرای دائمی حیوانات مقاومت کنند و دلیل آن اینست که این گیاهان از پایین برگهایشان رشد می کنند نه از نوک ساقه . +ساوانا بیشتر منطقه جنوبی صحرا در ((آفریقا)) را می پوشاند و شامل جنگلهای استوایی مرکز آفریقا و ((کویر)) کالاهاری در جنوب می گردد. ویژگی این دشت ، چمنهای با دوام که از 7/3 تا 30 ((سانتیمتر)) (1 تا 12 پا) ارتفاع دارند ، می باشد. این چمنها به گروه ((گیاهان)) خیلی خوب تعلق دارد که اعضاء این گروه از گیاهان بر خلاف گیاهان دیگر ، می توانند در مقابل چرای دائمی ((حیوانات)) مقاومت کنند و دلیل آن اینست که این گیاهان از پایین برگهایشان رشد می کنند نه از نوک ساقه .
-!~~666600:حیات وحش ساوانا~~ +!~~999933:حیات وحش ساوانا~~
-ساوانا خانه بزرگترین و متنوع ترین گروه پستانداران جهان می باشد . این گروههای حیوانی عبارتند از گوزن بالدار ،بوفالو ، درکنیا، برای مثال در حدود 2 میلیون از پستانداران سم دار در طول فصل خشک به سوی سرزمین سرنگتی که یک ناحیه مرطوب تر ساوانا می باشد ، مهاجرت می کنند. گونه های متنوعی از پرندگان عبارتند از : شترمرغ ( که نمی تواند پرواز کند) پرنده شبیه به مرغ پا بلند به نام لاتین که دارای منقار قوی و شکارچی بوده ( بزرگترین گونه پرندگان در جهان) و شکارچیانی مثل مرغ راز آفریقایی. +ساوانا خانه بزرگترین و متنوع ترین گروه ((پستانداران)) جهان می باشد . این گروههای حیوانی عبارتند از ((گوزن)) بالدار ، ((بوفالو)) ، ((درکنیا))، برای مثال در حدود 2 میلیون از پستانداران سم دار در طول فصل خشک به سوی سرزمین سرنگتی که یک ناحیه مرطوب تر ((ساوانا)) می باشد ، مهاجرت می کنند. گونه های متنوعی از پرندگان عبارتند از : ((شترمرغ)) ( که نمی تواند پرواز کند) پرنده شبیه به مرغ پا بلند به نام لاتین که دارای منقار قوی و شکارچی بوده ( بزرگترین گونه ((پرندگان)) در جهان) و شکارچیانی مثل مرغ راز آفریقایی.
-!~~666600:چمنزارهای جهان~~ +!~~999933:چمنزارهای جهان~~
-در حدود 25 درصد از سطح زمینهای کره زمین توسط چمن پوشیده شده که می توان آن را به دو قسمت تقسیم کرد . 1- چمنزارهای استوایی که در نواحی اطراف خط استوا قرار دارد . بخش اصلی از این نوع در نواحی مرکزی ، شرقی و جنوبی افریقا قرار دارد و همچنین جنوب آمریکا و جنوب حوزه رودخانه آمازون ، قسمتهای میانی هند و شمال و شمال شرقی استرالیا ، از این نوع چمنزار پوشیده شده است . آب و هوای چمنزارهای استوایی در تمام طول سال گرم بوده و سال در این مناطق به دو بخش فصل مرطوب با بارانهای زیاد و فصل خشک تقسیم می شود . 2- چمنزارهای منطقه معتدل که شامل جلگه های آسیا ، چمنزارهای جنوب آفریقا و جلگه ها و چمنزار های آمریکا می باشد. آب و هوای این مناطق دارای تغییرات شدید است و از زمستانهای خیلی سرد در نواحی شمالی تا زمستانهای معتدل و تابستانهای معتدل و تابستانهای داغ در نواحی جنوبی متغیر است. +در حدود 25 درصد از سطح زمینهای کره زمین توسط چمن پوشیده شده که می توان آن را به دو قسمت تقسیم کرد . 1- چمنزارهای استوایی که در نواحی اطراف ((خط استوا)) قرار دارد . بخش اصلی از این نوع در نواحی مرکزی ، شرقی و جنوبی افریقا قرار دارد و همچنین جنوب ((آمریکا)) و جنوب حوزه ((رودخانه آمازون)) ، قسمتهای میانی ((هند)) و شمال و شمال شرقی ((استرالیا)) ، از این نوع چمنزار پوشیده شده است . آب و هوای چمنزارهای استوایی در تمام طول سال گرم بوده و سال در این مناطق به دو بخش فصل مرطوب با بارانهای زیاد و فصل خشک تقسیم می شود . 2- چمنزارهای منطقه معتدل که شامل ((جلگه)) های ((آسیا)) ، چمنزارهای جنوب آفریقا و جلگه ها و چمنزار های آمریکا می باشد. آب و هوای این مناطق دارای تغییرات شدید است و از زمستانهای خیلی سرد در نواحی شمالی تا زمستانهای معتدل و تابستانهای معتدل و تابستانهای داغ در نواحی جنوبی متغیر است.
-!~~666600:حیوانات چمنزار~~ 
-امروزه بیشتر چمنزارهای جهان با محصولات کشاورزی در روی این زمینها پوشیده شده اند . اما این مناطق سرسبز روزی محل زندگی گروه های بزرگ حیوانات چرنده بوده است . در چمنزارهای آمریکای شمالی ، برای مثال قبل از ورود انسانهااز اروپا و استقرار آنها ، گله های گاومیش کوهاندار آمریکایی از چمنهای بلند این نواحی تغذیه می کردند . در حدود 50 میلیون گاومیش کوهاندار در این نواحی مشاهده شده است . زمانی ، گله های بزرگ بز کوهی سایگا ، در جلگه های وسیع آسیا ، به چرا مشغول می شدند . گرچه بر اثر شکار و گسترش کشاورزی بسیاری از این جانوران تلف شدند ، تعداد این جانوران ، بر اثر اقداماتی که در جهت افزایش منابع طبیعی انجام گرفت ، افزایش یافته است. + align=center> />
/>{picture=alafzar.jpg} />
-حیوانات دشت ساوانای آفریقا با تهدیدهای مختلفی روبرو هستند. پستانداران بزرگ گیاهخوار برای حفظ جمعیت خود احتیاج به جای وسیع دارند ، اما گسترش مناطق مسکونی انسانها روز به روز ، فضای ساوانا را محدود می کند. 
-!~~666600:مینهای چاریدن)~~ +!~~999933:یوانات مار~~
-هزاران ال است ک انانها گه های ا و یگر گه ای د ر روی زیهای اوانا چرانده د. در ط هه ای یر ، اا اد یانا ای ود را ی ه یا کرده اند . یوانا ای ی ریدن و وردن گیهان د یوانات وی عفوار به ابت پداتند . یه آنکه د حیوانات وش رو اهش نهاد و تی ضی انوع به لی مرض شدند . سته ا اوانا ری ری یوانت اهلی ، مهارتهای اانه تداد دی ا ونه های وی ک در ل فل ک رای یدا کر ا و منقه ب انجام می ، ا موقف کده است. +امروزه بیشتر چمنزارهای جهان ا محصولات ((کشارزی)) در روی این مینها وشیده شده ان . اا ی نا سربز روزی محل زدگی گره های گ ((یوانات)) چرنده ده است . در چارهای آریکای ملی ، برای ا ل وود سانهاز ((ار)) و استقرا ها گله هی ((گاومی)) کوهاندار مریکایی از چمنهای لند ای واحی یه می ردند . ر حدود 50 میلیون گاومی کوهاند ین نوی اه ده ات . زنی گله های (( کوهی)) سایگا ، در ه های ویع ((یا)) به را مشغ می شدند . گچ ار کار و گتر شاوری سیای ا این اوران تلف دند ، عداد این نر ثر اداماتی که در ت فایش من بیی انجام گ ، فزایش یفه است.
-!~~666600:دشت ساوانا ر ال تدیل دن به کویر~~ +حیوانات دشت ساوانای فریقا ا تهیدهای مختلفی وبرو هستند. پستانداران بزرگ ((گیاهخوار)) برای حفظ جمعیت خود احتیاج به جای وسیع دارند ، اما گسترش مناطق مسکونی انسانها روز به روز ، فضای ساوانا را محدود می کند.
-به دلیل چرای بیش از حد گسفندان و بزها در بعضی مناطق ،دشت ساوانا تبدیل به کویر شده است . تاثیرات چرای بیش از حد بوسیله خشسالی و سوزادن ساوانا ، توسط صاحبان گله هابرای آنکه چمن جدید بروید ، وضعیت را بدتر کرده و این وضعیت می تواند مواد غذایی موجود در خاک را از بین ببرد. +!~~999933:زینهای چرا(چریدن)~~
-!~~666600:کار و لگدال کردن گیاهان~~ +هاران سال است که انسانها گله های ((گاو)) و دیگر گله های خود را روی زمینهای دشت ساوانا چرانده اند. در طول دهه های اخیر ، انسانها تعداد حیوانات اهلی خود را بی رویه زیاد ره اند . حیانات اهلی برای چریدن و خوردن گیاهان دشت با ((حیوانات وحشی)) علفخوار به رقابت پرداختند . نتیجه آنکه تعداد حیوانات وحشی رو به کاهش نهاد و حتی بعضی انواع به لی منقرض شند . استفاده از ساوانا برای چرای ((حیوانات اهلی)) ، مهاجرتهای سالانه تعداد زیادی از گونه های وحشی که در طول فصل خشک برای پیدا کردن غذا و منطقه سرسبز انجام می شود ، را متوقف کرده است.
-ز ونه هی خاصی از حیوانات و عداد آنها به طور جدی کاسته شده که علت ان شکار کردن آنها و از بین رفتن و لگمال شدن گیاهان بوده است . در بعضی مناطق ، تعداد فیلها که به خاطر عاجهای سفیدشان شکار می شوند ، به شدت کاهش یافته است . همینطور کرگدن های سفید تقریباَ تا مرز انقراض شکار شده اند. +!~~999933:دت اوانا در ال تبدیل دن به کویر~~
-!~~666600:ارکهای لی~~ +ب دلیل چرای بیش از حد ((گوسفند))ان و ((بز))ها در بعضی مناطق ،دشت ساوانا تبدیل به کویر شده است . تاثیرات چرای بیش از حد بسیله ((خشکسالی)) و سوزاندن ساوانا ، توسط صاحبان گله هابرای آنکه چمن جدید بروید ، وضعیت را بدتر کرده و این وضعیت می تواند مواد غذایی موجود در خاک را از بین ببرد.
-روشهای حفظ و نگهداری برای حفظ حیوانات و گیاهان دشت ساوانا که با محافظه کاری و احتیاط زیادی طراحی گردیده ، بستگی به عملر گروههای اداره کننده پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده که شامل پارک ملی سرنگتی در تانزانیا و منطقه حفاظت شه ماسایاارا در کنیا می شود ، دارد. +!~~999933:شکار و لگدمال کردن یاان~~
 +از گونه های خاصی از ((حیوانات)) و تعداد آنها به طور جدی کاسته شده که علت ان شکار کردن آنها و از بین رفتن و لگدمال شدن گیاهان بوده است . در بعضی مناطق ، تعداد ((فیل))ها ، که به خاطر عاجهای سفیدشان شکار می شوند ، به شدت کاهش یافته است . همینطور ((کرگدن)) های سفید تقریباَ تا مرز انقراض شکار شده اند.
 +!~~999933:پارکهای ملی~~
 +روشهای حفظ و نگهداری برای حفظ حیوانات و گیاهان دشت ساوانا که با محافظه کاری و احتیاط زیادی طراحی گردیده ، بستگی به عملکرد گروههای اداره کننده پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده که شامل پارک ملی سرنگتی در ((تانزانیا)) و منطقه حفاظت شده ((ماسایامارا)) در ((کنیا)) می شود ، دارد.
 +__همچنین ببنید چند نمونه از چمنزارهای جهان:__
 +((چمنزارهای آفریقای جنوبی))
 +((جلگه های بی درخت آسیایی اروپایی))
 +((مرغزارهای آمریکای شمالی))
 +((جلگه های آمریکایی جنوبی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [05:59 ]   10   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [05:50 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [05:16 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [05:04 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [12:13 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [11:45 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [11:31 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [11:11 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [10:59 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [09:27 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..