منو
 کاربر Online
605 کاربر online
تاریخچه ی: علفزار

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-14Lines: 1-53
-ساوانا بیشتر منطقه جنوبی صحرا در آفریقا را می پوشاند و شامل جنگلهای استوایی مرکز آفریقا و کویر کالاهاری در جنوب می گردد. ویژگی این دشت ، چمنهای با دوام که از 7/3 تا 30 سانتیمتر (1 تا 12 پا) ارتفاع دارند ، می باشد. این چمنها به گروه گیاهان خیلی خوب تعلق دارد که اعضاء این گروه از گیاهان بر خلاف گیاهان دیگر ، می توانند در مقابل چرای دائمی حیوانات مقاومت کنند و دلیل آن اینست که این گیاهان از پایین برگهایشان رشد می کنند نه از نوک ساقه . +ساوانا بیشتر منطقه جنوبی صحرا در ((آفریقا)) را می پوشاند و شامل جنگلهای استوایی مرکز آفریقا و ((کویر)) کالاهاری در جنوب می گردد. ویژگی این دشت ، چمنهای با دوام که از 7/3 تا 30 ((سانتیمتر)) (1 تا 12 پا) ارتفاع دارند ، می باشد. این چمنها به گروه ((گیاهان)) خیلی خوب تعلق دارد که اعضاء این گروه از گیاهان بر خلاف گیاهان دیگر ، می توانند در مقابل چرای دائمی ((حیوانات)) مقاومت کنند و دلیل آن اینست که این گیاهان از پایین برگهایشان رشد می کنند نه از نوک ساقه .
-حیات وحش ساوانا
ساوانا خانه بزرگترین و متنوع ترین گروه پستانداران جهان می باشد . این گروههای حیوانی عبارتند از گوزن بالدار ،بوفالو ، درکنیا، برای مثال در حدود 2 میلیون از پستانداران سم دار در طول فصل خشک به سوی سرزمین سرنگتی که یک ناحیه مرطوب تر ساوانا می باشد ، مهاجرت می کنند. گونه های متنوعی از پرندگان عبارتند از : شترمرغ ( که نمی تواند پرواز کند) پرنده شبیه به مرغ پا بلند به نام لاتین که دارای منقار قوی و شکارچی بوده ( بزرگترین گونه پرندگان در جهان) و شکارچیانی مثل مرغ راز آفریقایی.
+!~~999933:حیات وحش ساوانا~~
-چمناای هان />ر حو 25 درصد از سطح زمینهای کر زمین تسط من پویده ه ی توان ن را ه قسمت تقسیم کد . 1- چمنزارهای استایی ه ر احی اطرا ات قرا رد . بخش اصلی ا ن در وح مرکزی ، رقی نوبی اریقا قار ارد و همچنی جنوب آمریکا و جنوب وزه رانه ماون ، قسمهای مینی هند و شل و شم ری استریا این وع منزا پوشیده ت . و هوای چمنزارای اوی ر تمام ط ال گرم بوده سال در این مناط ه و خش مب ا بارنهی زیا و فصل خشک تقیم می و . 2- نزارای نقه ل ک ال له هی سیا چمنرای جنوب آری و لگه ا چنزا های آمریکا ی اد. آب و هوای این مناطق دارای ییرات شدید ت ز مستنهای خیی سرد نواحی ملی ا زستانهای معتدل و استانهای متدل ابستانهای داغ در نوای وی غیر است. +اوا انه زررین متنو ی روه ((ستاناران)) ه می اشد . ای گرهای حیوای ات ا ((ون)) بالدا ، ((بو)) ، ((درکنیا))، رای ا ر دود 2 مییون ز اناان سم ا در طول ل خشک ی سرین نگی ک ی نایه مب ((وانا)) ی با ، مهجرت می ک. گونه ای متنی گ بارن ا : ((شتم)) ( نی تان و کد) پده یه ه م ا ب ه ا این ک اای منقار قوی و کرچی و ( زگتین گونه ((رندن)) ان) و کاچیانی مل غ را ییی.
-حیوانات چمنزار
امروزه بیشتر
چمنزارهای جهان با محصولات کشاورزی در روی این زمینها پوشیده شده اند . اما این مناطق سرسبز روزی محل زندگی گروه های بزرگ حیوانات چرنده بوده است . در چمنزارهای آمریکای شمالی ، برای مثال قبل از ورود انسانهااز اروپا و استقرار آنها ، گله های گاومیش کوهاندار آمریکایی از چمنهای بلند این نواحی تغذیه می کردند . در حدود 50 میلیون گاومیش کوهاندار در این نواحی مشاهده شده است . زمانی ، گله های بزرگ بز کوهی سایگا ، در جلگه های وسیع آسیا ، به چرا مشغول می شدند . گرچه بر اثر شکار و گسترش کشاورزی بسیاری از این جانوران تلف شدند ، تعداد این جانوران ، بر اثر اقداماتی که در جهت افزایش منابع طبیعی انجام گرفت ، افزایش یافته است.
+!~~999933:چمنزارهای جهان~~
 +در حدود 25 درصد از سطح زمینهای کره زمین توسط چمن پوشیده شده که می توان آن را به دو قسمت تقسیم کرد . 1- چمنزارهای استوایی که در نواحی اطراف ((خط استوا)) قرار دارد . بخش اصلی از این نوع در نواحی مرکزی ، شرقی و جنوبی افریقا قرار دارد و همچنین جنوب ((آمریکا)) و جنوب حوزه ((رودخانه آمازون)) ، قسمتهای میانی ((هند)) و شمال و شمال شرقی ((استرالیا)) ، از این نوع چمنزار پوشیده شده است . آب و هوای چمنزارهای استوایی در تمام طول سال گرم بوده و سال در این مناطق به دو بخش فصل مرطوب با بارانهای زیاد و فصل خشک تقسیم می شود . 2- چمنزارهای منطقه معتدل که شامل ((جلگه)) های ((آسیا)) ، چمنزارهای جنوب آفریقا و جلگه ها و چمنزار های آمریکا می باشد. آب و هوای این مناطق دارای تغییرات شدید است و از زمستانهای خیلی سرد در نواحی شمالی تا زمستانهای معتدل و تابستانهای معتدل و تابستانهای داغ در نواحی جنوبی متغیر است.
 +
 +
 +
 +{picture=alafzar.jpg}
 +
 +
 +
 +!~~999933:حیوانات چمنزار~~
 +امروزه بیشتر چمنزارهای جهان با محصولات ((کشاورزی)) در روی این زمینها پوشیده شده اند . اما این مناطق سرسبز روزی محل زندگی گروه های بزرگ ((حیوانات)) چرنده بوده است . در چمنزارهای آمریکای شمالی ، برای مثال قبل از ورود انسانهااز ((اروپا)) و استقرار آنها ، گله های ((گاومیش)) کوهاندار آمریکایی از چمنهای بلند این نواحی تغذیه می کردند . در حدود 50 میلیون گاومیش کوهاندار در این نواحی مشاهده شده است . زمانی ، گله های بزرگ ((بز کوهی)) سایگا ، در جلگه های وسیع ((آسیا)) ، به چرا مشغول می شدند . گرچه بر اثر شکار و گسترش کشاورزی بسیاری از این جانوران تلف شدند ، تعداد این جانوران ، بر اثر اقداماتی که در جهت افزایش منابع طبیعی انجام گرفت ، افزایش یافته است.
 +حیوانات دشت ساوانای آفریقا با تهدیدهای مختلفی روبرو هستند. پستانداران بزرگ ((گیاهخوار)) برای حفظ جمعیت خود احتیاج به جای وسیع دارند ، اما گسترش مناطق مسکونی انسانها روز به روز ، فضای ساوانا را محدود می کند.
 +!~~999933:زمینهای چرا(چریدن)~~
 +هزاران سال است که انسانها گله های ((گاو)) و دیگر گله های خود را روی زمینهای دشت ساوانا چرانده اند. در طول دهه های اخیر ، انسانها تعداد حیوانات اهلی خود را بی رویه زیاد کرده اند . حیوانات اهلی برای چریدن و خوردن گیاهان دشت با ((حیوانات وحشی)) علفخوار به رقابت پرداختند . نتیجه آنکه تعداد حیوانات وحشی رو به کاهش نهاد و حتی بعضی انواع به کلی منقرض شدند . استفاده از ساوانا برای چرای ((حیوانات اهلی)) ، مهاجرتهای سالانه تعداد زیادی از گونه های وحشی که در طول فصل خشک برای پیدا کردن غذا و منطقه سرسبز انجام می شود ، را متوقف کرده است.
 +!~~999933:دشت ساوانا در حال تبدیل شدن به کویر~~
 +به دلیل چرای بیش از حد ((گوسفند))ان و ((بز))ها در بعضی مناطق ،دشت ساوانا تبدیل به کویر شده است . تاثیرات چرای بیش از حد بوسیله ((خشکسالی)) و سوزاندن ساوانا ، توسط صاحبان گله هابرای آنکه چمن جدید بروید ، وضعیت را بدتر کرده و این وضعیت می تواند مواد غذایی موجود در خاک را از بین ببرد.
 +!~~999933:شکار و لگدمال کردن گیاهان~~
 +از گونه های خاصی از ((حیوانات)) و تعداد آنها به طور جدی کاسته شده که علت ان شکار کردن آنها و از بین رفتن و لگدمال شدن گیاهان بوده است . در بعضی مناطق ، تعداد ((فیل))ها ، که به خاطر عاجهای سفیدشان شکار می شوند ، به شدت کاهش یافته است . همینطور ((کرگدن)) های سفید تقریباَ تا مرز انقراض شکار شده اند.
 +!~~999933:پارکهای ملی~~
 +روشهای حفظ و نگهداری برای حفظ حیوانات و گیاهان دشت ساوانا که با محافظه کاری و احتیاط زیادی طراحی گردیده ، بستگی به عملکرد گروههای اداره کننده پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده که شامل پارک ملی سرنگتی در ((تانزانیا)) و منطقه حفاظت شده ((ماسایامارا)) در ((کنیا)) می شود ، دارد.
 +__همچنین ببنید چند نمونه از چمنزارهای جهان:__
 +((چمنزارهای آفریقای جنوبی))
 +((جلگه های بی درخت آسیایی اروپایی))
 +((مرغزارهای آمریکای شمالی))
 +((جلگه های آمریکایی جنوبی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [05:59 ]   10   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [05:50 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [05:16 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [05:04 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [12:13 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [11:45 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [11:31 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [11:11 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [10:59 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [09:27 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..