منو
 کاربر Online
557 کاربر online
Lines: 1-24Lines: 1-24
 ((علامه طباطبائی)) ‏رحمه الله یکی از بارزترین عالمانی است که به مساله عقل و وحی و ارتباط و نسبت آن‏هاتوجه‏ای ویژه داشته و در جهت تطبیق آن دو تلاش گسترده‏ای کرده است. ((سیره علمی)) و عملی این‏ ((فیلسوف)) بزرگ بهترین گواه همت او در هماهنگ‏سازی عقل و وحی و کشف است. البته وی به رغم‏تلاش‏های بی‏دریغش در این مساله معتقد است که نزاع عقل و وحی را پایانی نیست و تلاش ((فیلسوفان)) و((متکلمان)) در هماهنگ‏سازی آن‏ها، تلاشی جاودانه و پایان‏ناپذیر خواهد بود.  ((علامه طباطبائی)) ‏رحمه الله یکی از بارزترین عالمانی است که به مساله عقل و وحی و ارتباط و نسبت آن‏هاتوجه‏ای ویژه داشته و در جهت تطبیق آن دو تلاش گسترده‏ای کرده است. ((سیره علمی)) و عملی این‏ ((فیلسوف)) بزرگ بهترین گواه همت او در هماهنگ‏سازی عقل و وحی و کشف است. البته وی به رغم‏تلاش‏های بی‏دریغش در این مساله معتقد است که نزاع عقل و وحی را پایانی نیست و تلاش ((فیلسوفان)) و((متکلمان)) در هماهنگ‏سازی آن‏ها، تلاشی جاودانه و پایان‏ناپذیر خواهد بود.
 !مفهوم عقل در نظر علامه طباطبایی  !مفهوم عقل در نظر علامه طباطبایی
 منظور از عقلی که این همه اسلام آن را سفارش و ستایش کرده ((فطرت‏)) است، گوهری که در همه‏آدمیان، به یکسان، وجود دارد. همه انسان‏ها امور فطری و مطابق با سرشت‏خود را خواه ناخواه می‏پذیرند و اختلاف و نزاعی در آن‏ندارند و اگر نزاعی باشد، از قبیل مشاجره در بدیهیات است که ناشی از عدم دقت در اطراف موضوع‏است. طریق صحیح تفکر و ادراک عقلی مقبول ((تعالیم اسلامی)) ، به‏کارگیری و استفاده از استدلال و ((برهان))‏است. برهانی که مبتنی بر مقدمات بدیهی و یا منجر به بدیهی باشد. بنابراین اگر بر هر امری ((برهان ‏فلسفی)) اقامه شود. اسلام آن مساله راپذیرفته و تایید می‏کند. وهیچ واهمه‏ای از پذیرش پیامدهای برهان، به عنوان امری دینی و حکمی الهی وجود ندارد. و از مصادیق‏ روشن قاعده اصولی مشهور «~~green:کل ما حکم به العقل حکم به الشرع‏~~» است.  منظور از عقلی که این همه اسلام آن را سفارش و ستایش کرده ((فطرت‏)) است، گوهری که در همه‏آدمیان، به یکسان، وجود دارد. همه انسان‏ها امور فطری و مطابق با سرشت‏خود را خواه ناخواه می‏پذیرند و اختلاف و نزاعی در آن‏ندارند و اگر نزاعی باشد، از قبیل مشاجره در بدیهیات است که ناشی از عدم دقت در اطراف موضوع‏است. طریق صحیح تفکر و ادراک عقلی مقبول ((تعالیم اسلامی)) ، به‏کارگیری و استفاده از استدلال و ((برهان))‏است. برهانی که مبتنی بر مقدمات بدیهی و یا منجر به بدیهی باشد. بنابراین اگر بر هر امری ((برهان ‏فلسفی)) اقامه شود. اسلام آن مساله راپذیرفته و تایید می‏کند. وهیچ واهمه‏ای از پذیرش پیامدهای برهان، به عنوان امری دینی و حکمی الهی وجود ندارد. و از مصادیق‏ روشن قاعده اصولی مشهور «~~green:کل ما حکم به العقل حکم به الشرع‏~~» است.
 !دلیل حجیت ‏برهان عقلی  !دلیل حجیت ‏برهان عقلی
 ((حجیت)) ((‏برهان عقلی)) ، امری ذاتی و قطعی و بی‏نیاز از اثبات است. به عبارت بهتر، حجیت ‏برهان،اثبات‏پذیر نیست. زیرا از امور بدیهی است و بهترین دلیل حجیت و حقانیت امور بدیهی، بداهتشان‏است . نه با دلیل عقلی می‏توان حجیت ‏برهان را اثبات‏ کرد، چرا که «~~green:تقدم شی بر نفس‏~~» خواهد بود و مفسده‏ ((دور)) است و نه با ((دلیل نقلی)) و شرعی، زیرا در آن صورت ~~green:«دور»~~ خواهد بود، برای آن که حجیت ظواهردینی، خود، متوقف بر برهان عقلی است. ابطال برهان نیز همین گونه است، حجیت‏ برهان عقلی، ابطال‏پذیر هم نیست. نه با دلیل عقلی‏ می‏توان حجیت عقل را انکار کرد و نه با دلیل شرعی. علامه طباطبائی در پاسخ کسانی که معتقدند آیات و روایات، عقل را ((حجت)) نمی‏دانند دلیل بودن آن‏را ابطال کرده‏اند، می‏فرماید: این سخن به منزله تیشه‏ای است‏ که ابتدا به ریشه آیات و روایات زده می‏شودو حقانیت آن‏ها را ابطال می‏کند، زیرا اثبات حقانیت و معصومیت ((وحی)) ، راهی جز طریق عقل ندارد.  ((حجیت)) ((‏برهان عقلی)) ، امری ذاتی و قطعی و بی‏نیاز از اثبات است. به عبارت بهتر، حجیت ‏برهان،اثبات‏پذیر نیست. زیرا از امور بدیهی است و بهترین دلیل حجیت و حقانیت امور بدیهی، بداهتشان‏است . نه با دلیل عقلی می‏توان حجیت ‏برهان را اثبات‏ کرد، چرا که «~~green:تقدم شی بر نفس‏~~» خواهد بود و مفسده‏ ((دور)) است و نه با ((دلیل نقلی)) و شرعی، زیرا در آن صورت ~~green:«دور»~~ خواهد بود، برای آن که حجیت ظواهردینی، خود، متوقف بر برهان عقلی است. ابطال برهان نیز همین گونه است، حجیت‏ برهان عقلی، ابطال‏پذیر هم نیست. نه با دلیل عقلی‏ می‏توان حجیت عقل را انکار کرد و نه با دلیل شرعی. علامه طباطبائی در پاسخ کسانی که معتقدند آیات و روایات، عقل را ((حجت)) نمی‏دانند دلیل بودن آن‏را ابطال کرده‏اند، می‏فرماید: این سخن به منزله تیشه‏ای است‏ که ابتدا به ریشه آیات و روایات زده می‏شودو حقانیت آن‏ها را ابطال می‏کند، زیرا اثبات حقانیت و معصومیت ((وحی)) ، راهی جز طریق عقل ندارد.
 !ضرورت پذیرش برهان  !ضرورت پذیرش برهان
 هر سخنی که در تایید حجیت و حقانیت‏ برهان عقلی گفته می‏شود، جنبه تنبیهی و تعلیلی داشته وهیچ‏گاه به هدف اثبات آن نیست. و چون حجیت آن ذاتی و قطعی است، کسی نمی‏تواند از تمسک به آن‏جلوگیری کند. مگر نه اینکه مطلوب همه آدمیان، رسیدن به حقیقت و واقعیت است. پس چیزی که‏حق‏نمایی، ذاتی آن است، چگونه می‏توان به آن بی‏مهری کرد. از همین‏جا است که علامه طباطبائی بر این‏سخن ((اخباریان))که «~~green:ائمه‏اطهارعلیهما السلام بعد از شناخت امام، در عقل را مسدود کرده و از تکیه بر آن بر حذرداشته‏اند~~» به شدت می‏تازد و می‏فرماید: این سخن از عجیب ‏ترین اشتباهات است. اگر پس از ((معرفت امام)) ، حکم عقل راباطل بپنداریم، به معنای ابطال ((توحید)) و ((نبوت)) و ((امامت)) و دیگر معارف دینی است.چگونه ممکن است از عقل نتیجه‏ای گرفت و سپس با آن حکم عقل را ابطال کرد و درهمان حال نتیجه را تصدیق نمود.  هر سخنی که در تایید حجیت و حقانیت‏ برهان عقلی گفته می‏شود، جنبه تنبیهی و تعلیلی داشته وهیچ‏گاه به هدف اثبات آن نیست. و چون حجیت آن ذاتی و قطعی است، کسی نمی‏تواند از تمسک به آن‏جلوگیری کند. مگر نه اینکه مطلوب همه آدمیان، رسیدن به حقیقت و واقعیت است. پس چیزی که‏حق‏نمایی، ذاتی آن است، چگونه می‏توان به آن بی‏مهری کرد. از همین‏جا است که علامه طباطبائی بر این‏سخن ((اخباریان))که «~~green:ائمه‏اطهارعلیهما السلام بعد از شناخت امام، در عقل را مسدود کرده و از تکیه بر آن بر حذرداشته‏اند~~» به شدت می‏تازد و می‏فرماید: این سخن از عجیب ‏ترین اشتباهات است. اگر پس از ((معرفت امام)) ، حکم عقل راباطل بپنداریم، به معنای ابطال ((توحید)) و ((نبوت)) و ((امامت)) و دیگر معارف دینی است.چگونه ممکن است از عقل نتیجه‏ای گرفت و سپس با آن حکم عقل را ابطال کرد و درهمان حال نتیجه را تصدیق نمود.
 !منابع !منابع
 *المیزان فی ‏تفسیرالقرآن، ج‏5، ص 283- 266  *المیزان فی ‏تفسیرالقرآن، ج‏5، ص 283- 266
 *بحارالانوار، پاورقی علامه طباطبائی، ج‏1، ص 104  *بحارالانوار، پاورقی علامه طباطبائی، ج‏1، ص 104
 *علامه طباطبایی ، شیعه در اسلام، ص 219  *علامه طباطبایی ، شیعه در اسلام، ص 219
 *بحارالانوار، ج‏2، ص 314 *بحارالانوار، ج‏2، ص 314
 !برای مطالعه بیشتر بخوانید !برای مطالعه بیشتر بخوانید
 *((علامه طباطبایی و جایگاه تقوا در خردورزی))  *((علامه طباطبایی و جایگاه تقوا در خردورزی))
 *((تعارض عقل و شرع در اندیشه علامه طباطبایی))  *((تعارض عقل و شرع در اندیشه علامه طباطبایی))
 *((رابطه عقل و نبوت از دیدگاه علامه طباطبایی))  *((رابطه عقل و نبوت از دیدگاه علامه طباطبایی))
-*((ند دیدگاه علامه طباطبایی)) +*((نیازندی انسانها به دین با بهره‌مندی از عقل از دیدگاه علامه طباطبایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [11:13 ]   3   اسماعیل جلمبادانی      جاری 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [11:10 ]   2   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 اردیبهشت 1384 [10:49 ]   1   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..