منو
 صفحه های تصادفی
کاربر:شیرین فکور
انواع شعر از نظر قالب یا صورت Form
مسئله پستچی چینی
امام رضا و پیشگویی شهادت امام جواد علیهماالسلام
میدان الکتریکی
شاه صفى،و دیگر جانشین شاه عباس
تاکتیکها در 5 موقعیت بازی تنیس
ترکیب سیارات از دیدگاه ژئو شیمی
انرژی درونی
عزاداری امام سجاد در شهادت پدر
 کاربر Online
321 کاربر online
تاریخچه ی: عفو و گذشت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-39Lines: 1-64
-قرآن مجید در یکی از توصیفات خود از «متقین » می فرماید: «الذین ینفقون فی السراء والضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس والله یحب المحسنین » (134/ آل عمران) یعنی: آنان کسانی هستند که در فراخی و تنگی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از مردم در می گذرند و خداوند نکوکاران را دوست دارد. +قرآن مجید در یکی از توصیفات خود از « متقین » می فرماید: /> __الذین ینفقون فی السراء والضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس والله یحب المحسنین __ (134/ آل عمران) />~~green: آنان کسانی هستند که در فراخی و تنگی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از مردم در می گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. ~~
-((حضرت امام سجاد علیه السلامحضرت علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام ))از برجسته ترین نمونه های غیبی این آیه در عملکرد اجتماعی خود بوده و همه بخش های آن را به بهترین وجه در زندگی خود پیاده کرده اند.
اینک راجع به بخش «عفو و گذشت » در روابط شخصی با افراد مختلف جامعه، نمونه هایی از تاریخ حضرت سجاد علیه السلام ذکر می کنیم.
لازم به ذکر است نمونه های دیگری نیز در قسمت ((صبر بی پایان|صبر بی پایان حضرت ))و ((حلم و تواضع|حلم و تواضع ))ایشان ذکر گردیده است.
+((حضرت امام سجاد علیه السلام|حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام ))از برجسته ترین نمونه های غیبی این آیه در عملکرد اجتماعی خود بوده و همه بخش های آن را به بهترین وجه در زندگی خود پیاده کرده اند.
اینک راجع به بخش « عفو و گذشت » در روابط شخصی با افراد مختلف جامعه، نمونه هایی از تاریخ حضرت سجاد علیه السلام ذکر می کنیم.
لازم به ذکر است نمونه های دیگری نیز در قسمت ((حلم و تواضع|حلم و تواضع)) ایشان ذکر گردیده است.
-1- یکی از اقوام حضرت (که به نام حسن بن الحسن مشهور است) که از اهل بیت ایشان بود حضرت را ملاقات کرده شروع به گفتن بد و بیراه و ناسزا به حضرت کرد (و درروایتی آمده که این واقعه در ((مسجد رسول خدا|مسجد پیامبر ))صلی الله علیه و آله وسلم بوده است )؛ ولی حضرت سجاد ابداً با او سخن نگفتند. پس چون که اومنصرف شد و رفت.
حضرت به کسانیکه در محضرش نشسته بودند فرمود: شما آنچه را این مرد گفت شنیدید و من دوست دارم با من به سوی او بیایید آنچه را که من به او جواب می دهم را نیز بشنوید.
+1- یکی از اقوام حضرت (که به نام حسن بن الحسن مشهور است) که از اهل بیت ایشان بود حضرت را ملاقات کرده شروع به گفتن ''===بد و بیراه و ناسزا ==='' به حضرت کرد (و درروایتی آمده که این واقعه در ((مسجد رسول خدا|مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم)) بوده است )؛ ولی حضرت سجاد ابداً با او سخن نگفتند. پس چون که او منصرف شد و رفت.
حضرت به کسانیکه در محضرش نشسته بودند فرمود:
شما آنچه را این مرد گفت شنیدید و من دوست دارم با من به سوی او بیایید آنچه را که من به او جواب می دهم را نیز بشنوید.
-آنها گفتند: در خدمت شما هستیم و ما دوست داشتیم که حضرت به او چنین و چنان بگوید. حضرت کفش خود را گرفته و پوشیدند و به راه افتادند و زیر لب زمزمه می کردند: «والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس والله یحب المحسنین » (134 / آل عمران »
در این حال ما همگی متوجه شدیم حضرت به او هیچ چیز نخواهد گفت. بهر حال حضرت خارج شدند تا به منزل او رسیدند و او را صدا زدند و فرمودند به او بگویید: علی بن الحسین است. آن مرد در حالی از منزل آمد که منتظر حادثه بدی بود و شک نداشت که حضرت علی بن الحسین برای پاسخ گویی شبیه به آنچه او انجام داده بود آمده اند.
+آنها گفتند: در خدمت شما هستیم و ما دوست داشتیم که حضرت به او چنین و چنان بگوید. حضرت کفش خود را گرفته و پوشیدند و به راه افتادند و زیر لب زمزمه می کردند: /> __والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس والله یحب المحسنین__ (134 / آل عمران »
-در این حال حضرت ب او رمو: ای برادر من، تو چند حه قب و در ری م ایادی و گفتی نچه را که گفتی، حال گر نچه ا و گفی در من هست س من از خداوند استغار و ل ی کم و نچه ک گتی د من یست س داوند و ا بیامرزد. اینا د که آن مرد بین دو چش حضرت ا بسی گ: نه، آنچه ک من گفم د ا وود نارد و من ه ن زاوارترم. +در این حال ا می متوجه شدی حرت ب و یچ ی نواهد گفت. هر حال ضر ا شدند تا ب منزل یدند او ا دن رمودن ه ا بگیید:
لی بن احسین است. آ مد د الی از منل د که منتظر حادثه بدی بود و ش داشت ک حضرت لی ب الحسین رای اسخ گیی بیه به آنچه ا انام د ود مه ن.
-2- فیا ی گوید: ردی ن رت لی ب ین ی السلام آمده و گفت: ا آا ا ا د گیی کرد ما ا ی نموده است رت و: بی هم ب زد او رویم آن ر فک می کرد ک ضرت ه ودی از خود واد کرد. ون که د رسیدن حضرت فرمو: ای فلن !! اگر آنچه ت در مورد من گفتی «ح » ت، داود ا بیامرزد و اگر «باط » اس خداون تو را بیامرزد. +در ین حا حضرت ب او رمود:
===ا
ی ر من، تو چن لحظه قب ی ن ایستادی و گفتی آچ را ک گتی، حال اگ چه را و گتی در ن ست پ من از ن از وند استفر ب می ک و گر آنچه ک فی در ن نیت پ داوند یارزد. ایجا بود که د ی د م حضرت را بوید و گف:
نه آنچه ک من گفت ما وجد ارد و من ب آن ساورترم. ===
-از ین و رویت علا ر استاد «کم یظ » حضرت و «گذشت » از اساه ادب دیر ب ایان و «ن خ » گور ی که نی بست می ید که ونه ب ما آردن افردیکه ه بی دبی ه ام معصوم ود، ملً چگونه کات نف ود ّف ه فضل د اخلای را ه آنه ن ی ند ت نا نی تربی ده و ب رت اتا کند. +2- فیان می وید:
م
ری نزد حضرت علی بن احسی لیه السا مه و گفت: /> فلان آقا ا شما بدگویی ر شما ا یت ن ضر ف: بی ب هم ه ز او بیم رد فکر می کد که ت به ودی ز د اع ود ک. چون که ند و یدد ض فد:
ای فلای !! اگ آه و در و من گتی « » است دان مرا بیمزد و اگر « باط » ت خداند تو ا بیارزد.
-3- «__و لق انی ات یم الی قو یفتاونه فوقف یهم فقل هم: ان کن صادقین فغفراله لی و ن کن کاذبی ف ل لک__ » زی رت به گروهی ررد کد که از او بد گیی نموده غیب ا را ی کردند ضر در قابلشا یستاد و به آنا مود: استگو هتی خد ا بیار گ غ می یی ان ش ر بیاد. +ز این وایت عاو بر استفاه ~~brown:« ک غیظ »~~ ضرت ~~brown:« گذشت »~~ از سائ ادب دیگرا به ایان و « ((سن ق ل|حس خل)) » رگور ای نکه نیز بدست ی آید ک گونه ب مرا آوردن فردیک شاد ی ادبی به آن اام صوم بودند ملاً چگونه کامت نف خود خف ه ائل بلند اخاقی ر ه نه ن می ند آنا نی تربیت شد و ه حضر اا کنند.
-4- رت عی ن السی لیه اسام کنیی داتند که آب روی دست حضرت ی یخت تا ایشا برای ماز ض گیرد. یک بار هگای ک روی دست حضرت آب می یخت، ظرف آب از دست ا روی صرت حضرت افاد و آن را جرح کرد، حضرت سرشان را به سی او لند کردن. به او نگیتند، در این حا و گف: خداند عزوجل ی فرماید: «__و الکاظمین یظ __» حضرت به و رموند ی م ود فرو خورد، و گفت: «__و لعاین من لنس __» حضرت ه و فرم خداوند تو را عفو کند او گف: «__والله یب المحسنی __» ضرت فرمودند: رو که و آزاد هستی !! این داتان هم زواری ضرت و هم ربیت اسلامی این یز و آشنائی و آیات رآنی و فهن سامی قابل افاده است. » +3- «__و لق نتی ا یم لی م یفاونه فوف یم له: ا کتم ادی فراه و ن کن کاین ف ال لکم__ »
~~green:
ی حضرت به گوی برخود ک ک و گویی نمود ت او ا ی کدن حضرت مبان ایستاد و ه ن فرمود: />گر اتو هستید اوند مرا یامزد اگر رو می یی اند ا را بیامد. ~~
-5- عده ای نزد حضرت میهمی عت ن یکی ز خادی رت در آد شت برینی که د تنور بود عجله کد پس با سرعت آ را به دست گرفته و جلو آمد که در یک لظه سیخ هی کاب ا دست ا بر وی زمین اتا و ر یی از فرزندان حضرت علی بن السین علیه اسلام که در زیر پله (شومینه) ستت می کر ت موده و باث شد و کشته ود. در این ا ن لام ه ت اساس تحیر نموده و ضطر ه بو که نه حضرت لی ن الحسین به و فموند: آزاد ستی!! چا که و تعد در این کا داشتی و بعد مول تجیز سر شد او را دفن نمودند. +4- حضرت ی ین ی ل یی دشتند که ب ری دست حضرت می یخ ا ایا بری نا و یرند. یک با هگامی که روی ست ت آب می ری آب ا دت و روی ت افاده و آ ر مو ک حضرت شان را به وی و لند کدد. ه و نگریستد در این حال و گت: خداوند وجل ی راید:
-از ای قضیه نیز ست می آید حضرت جاد علیه اسم چگونه د مو خای یر مدی خاین خد نها ر و ی نمودند در حایک د چین مواری واافاد ک العمل سیار خشن و ا ی دهند و لوه ر آن ا کامتی مثال زنی آنها ا راه داوند آزا هم می کن تا به رت ار اراحتی شدی روحی آنا ا تکی دا خالا نماین. +===«__و اکظین یظ __» حضرت ه ا مودند یظ و م خو را و ورم.===
===
و فت: «__و الاین ن لناس __» حضر او رمودند خداد ر عو کن. ===
===
ا گف: «__والله ی المسنین __» دند: />و که و آاد هتی !! از ین اان هم روای ت و هم ریت اامی این کنی و آشنائی ا ا آیات قآنی فهن اای ل ستفاد ات. ===
- فدی ب حضرت اسزا ت. ب او فمودن: ی جوان در بل ا ر ر به سوی آرت گرنه های بیا سختی ا، پ اگ ا آ عبر کرد یچ باکی نس ه ه تو می گوی دا و ر آنا متحیر من ن ا آچه تو می ی بدتر وام ود. +5- ده ای زد حضرت یهمانی عت بدند یکی از ادمین حضرت در آوردن وشت ریانی که در ت بود عجله کرد س با رعت را به دست گرفته و جلو آم ه ر یک لظه سیخ های کبب ا دست او و مین افا ب سر یکی از فرزندا حضرت عی بن الحسین علیه السلم که ر یر پله (ومینه) استراحت می ر اصابت نموه باعث شد او کت شود. در ین ال آن لام به شدت احساس تحیر نموه و مطرب شده بود که ناگا حضرت عی ن احسین به او فمودند:
''===تو
آزاد ستی!! چرا که تو تعمدی ر ای کر نداشتی و بعد مشغول تجهیز پسر د و ا ا دفن نمودند. ===''
-7ـ م یگری حضرت را نسزا ت ه ایان هنت کد ولی حضرت سکو کدند هیچ ب دادن. به ضرت گفت: منظورم ما بید ضرت عیه الا وب ادن: و من از و چشم می و (فقال: ایاک نی، ال لیه اام: و عنک اضی) ی ضرت اد یه س با ی خدای کیمانه لاوه ر گت نه قد ستی و ریت کار را تحیک نمی کرد که ا را متو رت نموده و ته ا می شدند. + ین د یه نی ه ست می ید : />===حضرت سد عیه ا ونه ر مورد طای یر عدی خای و نه را فو می مود در حالیکه چنین ادی نوعا راد عکس المل یر ن از خود نا می .===
===
با راتی دی نها ا ر ه دا زاد م ی کرد تا ه عت اثر ناراحی شدید ری ا را تکی ده و وا نمایند===.
-ناب :
ارالاوا 46 54، ی 1 ه قل ا لا 96
ه نقل از منقب و 98 دی 86 />به نل ز ش المه و 67 ی 36
ب ن از ی یخ دو
+6 فردی به حضرت ناسزا گفت. به و فرمودند:
ی وان در مقابل ا ف ه و ت گدنه ای بسیا ی ات، گر از آن بو کدم هیچ اکی نسبت به آ و می ئی ندام و گر در نا متحی بان س من از چه می گوی دتر خوام بود.
-مراجعه شود به:
((فضائل اخلاقی و کمالات امام سجاد علیه السلام))
+7ـ مرد دیگری حضرت را ناسزا گفت و به ایشان اهانت کرد ولی حضرت سکوت کردند و هیچ جواب ندادند. به حضرت گفت:
منظورم شما بودید حضرت علیه السلام جواب دادند: و من از تو چشم می پوشم
فقال: __ایاک اعنی، فقال علیه السلام: و عنک اغضی__
__::^آری حضرت سجاد علیه السلام با چنین برخوردهای کریمانه علاوه بر گذشت نه تنها حقد و پستی و رذیلت خطا کار را تحریک نمی کردند بلکه او را متوجه آخرت نموده و باعث تنبه او می شدند. ^::__

!منابع:
*بحارالانوار، ج 46، ص 54، حدیث 1 به نقل از الاشاد و ص 96
*به نقل از مناقب و ص 98 حدیث 86
*به نقل از کشف الغمه و ص 67 حدیث 36
*به نقل از امالی شیخ صدوق

!
مراجعه شود به:
*((فضائل اخلاقی و کمالات امام سجاد علیه السلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 07 مرداد 1385 [10:46 ]   7   محمد ورهرام      جاری 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [08:23 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [10:19 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 خرداد 1384 [10:27 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [13:04 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [13:04 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 11 مهر 1383 [10:19 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..