منو
 کاربر Online
305 کاربر online
تاریخچه ی: عفو و گذشت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-40Lines: 1-64
 +قرآن مجید در یکی از توصیفات خود از « متقین » می فرماید:
 + __الذین ینفقون فی السراء والضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس والله یحب المحسنین __ (134/ آل عمران)
 +~~green: آنان کسانی هستند که در فراخی و تنگی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از مردم در می گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. ~~
-قرن مید یکی ا صیا خد از «متقین » ی فاید: «الین ینقون ی السراء الر لکظمین الغی و اافی ع انا وله یحب امین » (134/ ن) ینی: ا کانی هن ک در فراخی و ی فاق م کنند م و را ف می رد از مد ر می گذرند و کوکاان و دا. +((حضر امم ا ی الام|حضرت عی السین زین اعابدین عیه السلا ))ا برت ین نمونه های غیی ای ی در علکرد اجتای خو بده و مه ش ای آن را ین وه در زندگی د پیاد کده اند.
ا
ینک راجع به « عو و گذشت » در روابط شخصی با را متف جامعه نمونه ایی ریخ حضرت سجاد یه السلام کر ی کیم.
ل
ازم کر است نمونه های دیگری نیز در م ((لم و تضع|حلم تواع)) ایشان ک یده ا.
-حضرت عی بن احسین ین البدین لیه الام از برجسته ین نمونه ای غیبی این ی در ملکرد تاعی بوده و همه ب های آ ا به هترین وجه در گی ود پیده کرده اند.

اینک راجع به «فو » در راب شخصی با راد تل جا، نمونه هایی اریخ حضرت سجاد یه اس ک می کنی.

ل
م به کر ست نمونه های دیگی نی در سمت ((ر بی یا|صبر بی پاین حضر )) ((حلم اضع|حلم و واع ))ایان کر گیده است.
+1- یکی از اقوام حضرت به نا حسن ن الن مه است) که اه بیت ایشان د حضرت ا ملاقات کرده ع فتن ''===بد و بیه نسزا ==='' به ضرت کرد (و دریی مده که این واقعه ((مجد سو خد یامب صلی الله یه ل م)) بوده ا ) ولی حضرت سجاد بدا با ا سخ نگفد. پ چون که و منصر شد و رفت.
رت به کانیکه در مضرش نشسته بودند فرمود:
شما آ
ه را این مرد گف شنیید من دوست رم با ن ه سوی ا بیایی آنچه ر ک م او وا می هم را نی نوید.
-1- یکی ز اام حضرت ( ه نم ن ن ن مهور است) ک از ل یت ایش بد حضرت ا ملاات رد شروع به ن ب و بیاه و ناسزا به حضرت ک (و درروایتی ه که این واقعه در مسجد پیار صلی له لیه و له ولم وده است )؛ لی حضرت سجاد ابداً با او ن گفن. چن که اومنصرف شد فت.

حضرت
ب کسایکه محضرش نشسته ن فرمود: شما آچه ا این مد گت یدید و من وست دار با به سوی و بیایید آچ ک من به او اب می هم را نیز بشنوید.
+ا ن: م هستیم ما ت داشی ک حضرت ه ا نی و ن بوی. حضرت کف ود را گه و پی و ه ه اتادند و ی ه می کرد:
__اکمین ی و اافین نس اه یب این__ (134 / مران »
-آنها گفتند: در خدمت شما هستیم و ما دوست داشتیم که حضرت به او چنین و چنان بگوید. حضرت کفش خود را گرفته و پوشیدند و به راه افتادند و زیر لب زمزمه می کردند: «والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس والله یحب المحسنین » (134 / آل عمران »

در این حال ما همگی متوجه شدیم حضرت به او هیچ چیز نخواهد گفت. بهر حال حضرت خارج شدند تا به منزل او رسیدند و او را صدا زدند و فرمودند به او بگویید: علی بن الحسین است. آن مرد در حالی از منزل آمد که منتظر حادثه بدی بود و شک نداشت که حضرت علی بن الحسین برای پاسخ گویی شبیه به آنچه او انجام داده بود آمده اند.
+در این حال ما همگی متوجه شدیم حضرت به او هیچ چیز نخواهد گفت. بهر حال حضرت خارج شدند تا به منزل او رسیدند و او را صدا زدند و فرمودند به او بگویید:
علی بن الحسین است. آن مرد در حالی از منزل آمد که منتظر حادثه بدی بود و شک نداشت که حضرت علی بن الحسین برای پاسخ گویی شبیه به آنچه او انجام داده بود آمده اند.
-در این حال حضرت به او فرمود: ای برادر من، تو چند لحظه قبل رو در روی من ایستادی و گفتی آنچه را که گفتی، حال اگر آنچه را تو گفتی در من هست پس من از آن از خداوند استغفار و طلب بخشش می کنم و اگر آنچه که گفتی در من نیست پس خداوند تو را بیامرزد. اینجا بود که آن مرد بین دو چشم حضرت را بوسید و گفت: نه، آنچه که من گفتم در شما وجود ندارد و من به آن سزاوارترم. +در این حال حضرت به او فرمود:
===
ای برادر من، تو چند لحظه قبل رو در روی من ایستادی و گفتی آنچه را که گفتی، حال اگر آنچه را تو گفتی در من هست پس من از آن از خداوند استغفار و طلب بخشش می کنم و اگر آنچه که گفتی در من نیست پس خداوند تو را بیامرزد. اینجا بود که آن مرد بین دو چشم حضرت را بوسید و گفت:
نه، آنچه که من گفتم در شما وجود ندارد و من به آن سزاوارترم. ===
-2- سفیان می گوید: مردی نزد حضرت علی بن الحسین علیه السلام آمده و گفت: فلان آقا از شما بد گویی کرده و شما را اذیت نموده است حضرت فرمود: بیا با هم به نزد او برویم آن مرد فکر می کرد که حضرت به زودی از خود دفاع خواهد کرد. چون که به نزد او رسیدند حضرت فرمود: ای فلانی !! اگر آنچه تو در مورد من گفتی «حق » است، خداوند مرا بیامرزد و اگر «باطل » است خداوند تو را بیامرزد. +2- سفیان می گوید:
مردی نزد حضرت علی بن الحسین علیه السلام آمده و گفت:
فلان آقا از شما بدگویی کرده و شما را اذیت نموده است حضرت فرمود: بیا با هم به نزد او برویم آن مرد فکر می کرد که حضرت به زودی از خود دفاع خواهد کرد. چون که به نزد او رسیدند حضرت فرمود:
ای فلانی !! اگر آنچه تو در مورد من گفتی « حق » است، خداوند مرا بیامرزد و اگر « باطل » است خداوند تو را بیامرزد.
-از این دو روایت علاوه بر استفاده «کظم غیظ » حضرت و «گذشت » از اسائه ادب دیگران به ایشان و «حسن خلق » آن بزرگوار، این نکته نیز بدست می آید که چگونه با همراه آوردن افرادیکه شاهد بی ادبی به آن امام معصوم بودند، عملاً چگونه کرامت نفس خود تخلّف به فضائل بلند اخلاقی را به آنها نشان می دهند تا آنان نیز تربیت شده و به حضرت اقتدا کنند. +از این دو روایت علاوه بر استفاده ~~brown:« کظم غیظ »~~ حضرت و ~~brown:« گذشت »~~ از اسائه ادب دیگران به ایشان و « ((حسن خلق و سوء خلق|حسن خلق)) » آن بزرگوار، این نکته نیز بدست می آید که چگونه با همراه آوردن افرادیکه شاهد بی ادبی به آن امام معصوم بودند، عملاً چگونه کرامت نفس خود تخلّف به فضائل بلند اخلاقی را به آنها نشان می دهند تا آنان نیز تربیت شده و به حضرت اقتدا کنند.
-3- «و لقد انتهی ذات یوم الی قوم یفتابونه فوقف علیهم فقال لهم: ان کنتم صادقین فغفرالله لی، و ان کنتم کاذبین فغفر الله لکم » روزی حضرت به گروهی برخورد کرد که از او بد گویی نموده غیبت او را می کردند حضرت در مقابلشان ایستاد و به آنها فرمود: اگر راستگو هستید خداوند مرا بیامرزد اگر دروغ می گویی خداوند شما را بیامرزد. +3- «__و لقد انتهی ذات یوم الی قوم یفتابونه فوقف علیهم فقال لهم: ان کنتم صادقین فغفرالله لی، و ان کنتم کاذبین فغفر الله لکم__ »
~~green:
روزی حضرت به گروهی برخورد کرد که از او بد گویی نموده غیبت او را می کردند حضرت در مقابلشان ایستاد و به آنها فرمود: />اگر راستگو هستید خداوند مرا بیامرزد اگر دروغ می گویید خداوند شما را بیامرزد. ~~
-4- حضرت علی بن الحسین علیه السلام کنیزی داشتند که آب روی دست حضرت می ریخت تا ایشان برای نماز وضو بگیرند. یک بار هنگامی که روی دست حضرت آب می ریخت، ظرف آب از دست او روی صورت حضرت افتاده و آن را مجروح کرد، حضرت سرشان را به سوی او بلند کردند. و به او نگریستند، در این حال او گفت: خداوند عز و جل می فرماید: «و الکاظمین الغیظ » حضرت به او فرمودند غیظ و خشم خود را فرو خوردم، او گفت: «و العافین من الناس » حضرت به او فرمودند خداوند تو را عفو کند او گفت: «والله یحب المحسنین » حضرت فرمودند: برو که تو آزاد هستی !! از این داستان هم بزرگواری حضرت و هم تربیت اسلامی این کنیز و آشنائی او با آیات قرآنی و فرهنگ اسلامی قابل استفاده است. » +4- حضرت علی بن الحسین علیه السلام کنیزی داشتند که آب روی دست حضرت می ریخت تا ایشان برای نماز وضو بگیرند. یک بار هنگامی که روی دست حضرت آب می ریخت، ظرف آب از دست او روی صورت حضرت افتاده و آن را مجروح کرد، حضرت سرشان را به سوی او بلند کردند. و به او نگریستند، در این حال او گفت: خداوند عزوجل می فرماید:
-5- د ای ن حضرت میهمای دع بودند یکی از خدمین ضرت در آوردن گوشت بریانی ک در تنور ود عجله کرد س با سرعت آن را ب دست گرفته و لو م ک در یک حظ یخ ای کباب ست ر روی می تاد و ه ر یکی از رزند حضر عی بن اسین عیه السلام که یر پل (مینه) تراحت ی کرد اصابت نمود و بعث شد او کشته ود. این حال ن غلا به شدت احساس تیر نموده مرب شه بود که ناگه حضرت عی ب لین ه ا فمون: تو آا هستی!! چرا که تو هی ای ک نداشتی و ع مول جیز و را دن نمون. +===«__و کاظمین لیظ __» حضرت به ا مودند غیظ و خم ود را رو ورد.=== />=== ا گفت: «__و لین ناس __» ت و فمد اند ر عو کند. ===
===
ا گف: «__الله ی لسین __» رت رمودد: />بو که و آزاد هی !! ا ای داستن ه روای حضرت م ی اسمی ین کنی و آنای او ی نی و فهن لی ل اد ت. ===
- این دو قضیه نی ب دت می آید حضرت سجاد لیه ل چگونه در ورد اهای غیر عی ادمین و آنها را ف ی مود در حیکه در چین مادی نواافرد عک العمل سیار شن ا و نشان می دهند و علاوه ر ن ا کامتی مال نی ن را ره دوند م می کدند تا به رت راحتی دید روی آنان ا کی ده و شاان نمیند. +5- ه ای نزد حضرت میهمانی عوت بدن یکی از خادمین حضرت د گوشت بریانی که در تور بود له کرد ا عت آن را ه دست گرفت جو د که در یک لح سیخ های کباب از دست او بر ری زمی افاد و سر یکی از فرندان حضرت علی ن الحسین علیه لسلام که در یر پله (شومینه) ااحت می کرد اصابت نموده و باعث شد او کشته ود. در ین ال ن غلام به شدت حساس ی نوه و مر ده ود که ناه عی ن الحسین به و فرموند:
''===
تو د تی!! چرا که تو عمدی در ین کار نای د مشغول جیز پسر ش و ا ا دفن نموند. ===''
- ردی به حضرت ناسا گف. ه ا مودد: ای ان ا ما د فر ه ی خرت ردن ای بسیار سخی ا اگر از ن عو کرم هیچ اکی ن ه چ می گوئی ندا و گر ر آنا متیر انم پ من ا آنچه تو می گوی خاهم د. +از ای دو قضیه نیز به دست می آید :
===
حضرت سا لیه اسم چگونه در ورد خطاهای یر عدی خادمین و آا ا عو می نمودن ر یکه ر نین مواردی نعاً اراد عکس العمل بسیار خن ا و ان می هن.===
===
و ا کرمتی مال زدنی آنه ر راه داد زاد م می رند تا رعت ثر نراحتی دید روحی ان ا تسکین داه و خولن مید===.
-7ـ رد دیگی حضرت را ناسزا گفت و به ایشا اانت کرد لی حضرت سکوت کردند و هیچ جواب ندادند. به حضرت گفت: مو شما بودی ضرت لیه السام و دند: ن از تو چشم می پوم (فقل: ایاک ن فقال له اسلام: و نک اضی) آری رت جاد علیه السلام با چی برخوردهای کریمانه لاوه ب گشت نه نها قد و ستی و ری ا ار را تحریک نمی کرد بک او ا مجه آخرت نموه و ب ه او می دد. +6ـ ردی ه حضرت ناسزا گفت. به ا رودند: /> ای جوان در م ما د فر ه سی ر دن ای یار تی ات س اگ ا آن ور کدم ی باکی نب ه ه و ی گوی م و ار در آنجا متحیر بمانم ا چه تو می گوی ب هم د.
-منا : />
بحاااوار، 46 54 دی 1 به ن ا الااد و 96

به
قل ا منق 98 یث 86

به نل ا ش ا و 67 حیث 36 />
به ن ا ای شیخ صدق
+مرد دیگری حضرت را ناا گفت و به ایا اانت کر ول ر کوت کدند و هیچ واب ندادند. به حضرت گفت:
م
نظر شما ودید حضرت علیه السلام واب دادند: و من ز تو چشم می پوشم
قال: __ایک اعنی فقل عیه لسلام: و نک غضی__
__::^آری حضرت سجاد علیه السلام با چنین برخوردهای کریمان علاوه ر ذشت ه تنها ح ستی و ذیلت خطا کار را تحیک نمی کردند بلکه او را متوجه آخرت نده و باث به ا می شدد. ^::__
-مراجه شود به:
<BR>((فضائل اخلاقی و کمالات امام سجاد علیه السلام))
+!منابع:
*بحا
رالانوار، ج 46 ص 54، حدیث 1 به نقل از الاشاد و ص 96
*به نقل از مناقب و ص 98 ح
دیث 86
*
به نقل از کشف الغمه و ص 67 حدیث 36
*به نقل از امالی شیخ صدوق<br />
!مراجعه شود به:
>*((فضائل اخلاقی و کمالات امام سجاد علیه السلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 07 مرداد 1385 [10:46 ]   7   محمد ورهرام      جاری 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [08:23 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [10:19 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 خرداد 1384 [10:27 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [13:04 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [13:04 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 11 مهر 1383 [10:19 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..