منو
 صفحه های تصادفی
مستحبات ولادت
گ.دوران امامت
چرخه سنگ
روند تکامل شیوه بازی
مقدمات خریداری و تحویل نرجس
مورگانیت
نوشته ای از غیب برای حاملان سر مقدس امام حسین علیه السلام
پلی سیتمی
ادبیات عرب در قرن دهم
عشق و ایمان حنظله غسیل الملائکه در احد
 کاربر Online
519 کاربر online
تاریخچه ی: عفونت کلیه

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-65Lines: 1-51
-||عفونت کلیه که باع اختلال سیست ادراری شده و به و ورت دیه ی شود که ه کا ه باث عفون کلیه ی د. پیلونفریت که می‌وان ه صورت اد م باد یعی عونت جاری ادراری فونی ی‌باشد. و گلومرونفریت ک این هم می‌واند به وت حاد و زمن باد. و شامل عفونت ب ((ساختان لمرول)) می‌باشد.||
!یلونفیت
عفونت باکتریال لگنچهه ، توولها افت بینبینی یک ی و که ات.
!!
ت پیلونفریت
گاهی ا ((کلیه)) ا می‌گی مثل در مورد نها بدیمی ، ین یا ومایی ک مام یبن را کا می‌ اا اکر فونتهای کلیه ناشی ز تر ریندای ونی اق در یک کان یر می‌باشند. ماه معمولی مل می‌باشد. باکتیها مدتا از طریق الارونده ا ا کلیه میرود، ردش ون نی کانلهایی ای ال انیسمها فام می. یلونفریت ه صورت حا زمن وو ارد.
!پیلونفریت حاد />غاا ز آوگی باکتریایی یشااه یا پس ستکای مرا (ا سندا یا سیتوسکپی) ایجاد می‌شود. />!!لایم لینی پیلونفریت حاد />ت الا و درد هلو ر بلا ، سر ، د انی و عموی گای وز ای ، ترار ادراری حساس یاز د و سی لیم یستیت مشاهده می‌شود. درا در یا ونی بدب همرا افزایش کیت‌ی گلو فی و دع گبلی سی می‌اشد.
!!
یص پیلونفیت حاد
#((
اورگی ودیدی))
#((نوگرافی))
#((کش ارار))
#((آ
نتی پوگرم))
!!درمن پینفری
معمو وی نی ویکهی یی مدت 3 ا 5 وز ا تا مان که یمار ب ت 24 48 سا فاق باشد پ درمان خوراکی ب مد 2 تا 4 ه اه می‌یاد.
!یلونفریت مم
غا
لبا ه دنا اندد ممن هماه ا ریلکس ی لا من ی‌اشد ه با فونت لیه ود. وامل را الا ه پیلویت ل سابقه ((دیابت)) ، ((یرتانسی)) ((نگ کلیه|گهای مزن کلیو)) سیتیت زمن ، وود اختالات تمنی مجاری داری وو اام خارجی مثل سگ می‌باشد.
!!ع
ایم بالینی پیلونفریت ن />معمولا بیماران کی صی نارند ه ورت تای در بیماران رزیابی ده ا نر یرایون تشخی اه می‌ود. هیپرتانسیون ب نایی شایتی ظهر این بیماری شمر می و. />!!تشخیص پیلونفیت مزمن />*اورافی ویدی />*انز گیری اره کراتی نین و کیانس کراتی نین
!!درمان پیلونفریت مزمن
درمان میکروبی بر اساس آنتی بیوگرام مولا ((نیتروفوانوئین)) و یا ترکیب ((کوریموکسازول)) (کتریو) ای کب کتریها استفاده میو. به ت کلیه‌های رگیر در ر داروی د یکری کنتر دقیق مکرد کیهها صورت یرد. ت ی هر یک ا ختلات مینه‌ای ک پیونفیت شدهند ریلکس یا سنگهای دی از رو ر راحی ستفاده شود.
!گل
ومرونفی
ولهای گلومری کلیه ود که ب ورت اد و ممن ی‌اد.
!لومرونفریت اد />احی است که مموعهای ا بیمریه را در ر می‌گیرد ک اکثریت آنها نای ز یک اکنش ایمونولوژیک می‌شد که ه نوه خود موجب تغییرا ((تکثیر لولی)) و الهابی در تمان گلومرل می‌شوند. گلومرونفری حاد و نوع است:


*__گلومرونفریت پ ا فون:__ بور کلسیک یک عو اسرپوکوی بتهمولتیک (یک نو باکری) ر جای دیگ ا بدن وجد داته ست طر ممول 21 ت س ز عفونت تفسی یا وستی روی می‌د. متا در چهه ات (95 درصد) ، ر زرسال 30 رصد ار من ب ((نسایی کی|نرسایی مزمن کلیه)) می‌شود.


*__گلومرونفریت ونی:__ اا عفونتهای اکتریا ، یروسی ی نلی در جای دیگری از بد است که ی چن روز پس از فرآیند عفونی اولیه ایجاد می‌گدد. />!!ی اینی />((هماچوی)) (وجود خون در اار) هماه با کستای گلبو م و پوتئین ای ، تب و رز ضعف نگ پیگی ی اهایی تهوع ، ستراغ ادم عمومی بخصو رم رت و در د شم ها معمول ا. یار مکن ات چا ایت ، اوزیون لو (پرده نب) و نارسایی حتایی ل شد ردر ، هیوتایون مس تا شدی ، کاه درت بینیی دم شبکیه رد شک ی پهلو (احتمالا نی ا دم کلیه و تسع کپسول کلیی) ، اولیگوی (وجود اوه در ادرار) و آنوری ممن است تا چدین و و دات باشد.
!ارزیابی و تشخیص
امت اولیه هماوری و میککوپی و همچوی وا ت.
وتئیوی (د پروتین در ادرار)
*
ایش تینی ستپتلیی O
*
فی کراینین و اوره ر
*آنم
ی (((یمای ک ونی|کم خونی))) />!!رمان />نتی یتیک (((نی سین)) جه استرپتوکوک) ه نو ر عونای زینه ا بکار می‌ود. اضافه مایعات هیپرتایون (افزایش ((شار ون)) رانه) تسط دارهای مدر های ضد فا ون و مدودیت و سیم ری ذایی دران می‌شود. ممکن ز کرتیکتروئیا مود مها کنه ایمنی ا زاتیوپرین یکلفساید) استفاده ود.
!گلوم
رونفریت زمن />موعه منوعی ز بیماریها ا عل گونگن را در بر میگد. با ناود ن گلومرولها و توبولها به وه رآیندهای پتولویک ، کلیه‌ه کوچک می‌شون و شد جم یرند. بات یبرواسکر جانین ((بافت کلیوی)) می‌گرد. اک عرق نی کلیوی نیز ری میهد. به همین صورت باعث عفونت کلیه می‌ود.
!لیم ایی
حساس اوشی ، کش وزن ادم ، تریک پیری ، کدرت ذنی فایده ، اساس فلی هان ، لی وی (پر ارای) ، سردرد رگیج و الاات ارشی مشکلات نفسی نشاه عمده یاری یرتنسیون .
!!
ریابی تشی /> ((کشت ادر|جزی ادرار)) ، ثابت دن وزن موص ، مقادی کم پوئنوی الت دی گرفت قالبهای ادرار گولهی فی ون سلولهای ولهای کلیوی و هماوی ماو به م می‌ورد. />!!درمان />*ر رت باا ون فا ون ، با محدویت آب و دیم ، فا خون پایین رده می و.
*
برای ود وضعیت ذیه‌ای یار وینهی داای ر بیلویک ل ه شود.
*ت دراری را سریا درما کید.
*
به منظور کاهش ار ایعات ا دیریکها اتاه کنی. />* صت پیدایش د دد ، برای رای بیتر دع ارا ب ، سر تخ یمار را ا ببرید.
*
بیمار را روزانه وی کنید.
*
ر ساس ایی کیی یمار در ف ب و یم ین سدیم و ریافتی بما ا ظیم نمائید.
*در مراح ولیه دوره یماری ، ((دییز)) ب منو ش ملو فییکی بیمار لوگیری از بهم وردن عال ب و لکرولت و قلی پیایش ور ((نارسایی کیه)) میگد.
+::__عفونت کلیه Pyelonephritis __::||
عفون کلی در اثر هجوم بکری ه کیه فا اه و ه پیلونفریت مروف ا و ال ا یونریت حاد و من پیلونفریت آفیزماتو می‌اشد. بی اوا عفونت کیه ک ~~green:__بس لی__~~ می‌باشد.||
!راهای انتقال عفون به کلیه
#__عفونت بالاونه از را :__ ینی میک فوتزا ا قتهای پایینی ((دستگاه اراری)) به کلیه رت و یجاد عفونت می‌ن. این ل در صورت وجود نسا د مسیر درار (اشی سنگ ختل سامانی) و یا اختال عمکرد دستگا دراری ریفلکس (بگشت ادراری) بیشتر اتق می‌.
#__
اتشار ا طریق ون :__ که در نوزادان نقش مهمی در در رساان ندرت ای راه نق دارد. در این ات معمول بسه کلی یجاد می‌شود.
#__
انتا از طریق کنال لنفاوی__ ، نادر ات و وا دکی در این رابطه وجد ارد.
#__
نتشار ستی عفون ا ااء مجا :__ لا د آبسه اخ شکمی بیی اتهابی لگنی ونت ممکن ات ب کیه منتقل شو.
!عف
ون اد کلیه
پیلونفریت حاد وی ون باکتریال کیه ا که س لتها ا گنه کیه می‌شود. ایرین علت ایجاد پیلونفریت حاد باکتی شیرشیاکل E.Coli ی‌د (ر 80% ورد) ز یر رایسمهای عامل می‌توان ه میکروی کبیلا ، پروو ، سودومون نرباکتر و ... ار کرد. معمو عال فونت‌ز ا های پیین دستاه ادراری ه اا عد ی‌کن و س گیی کلیه می‌شود. وود ریفلاک (برشت ادرای ب کلیه) م افزایش ریسک پیلونفیت حاد میش. گترش خوی فون معمولا به دبال ((عفونت خن)) با استایلکوک (پتی سی) وی می‌هد ین حال بیشتر احتمال دارد ک س کلیه یجاد شود.
!!ایم
*شوع ناهانی ب و لر
*در یک طر ی و فه پهلو
*ئم عموی ( ، د لی و ع عمومی و یحالی) />*وزش اار ، تکرر درار ویت اا کن و اد کدر یا خونی بدو
*
ته ارا
*درد شکیودکان مملا رد پهلو نارد و ا دد کمی کایت ار) />!!تشخی
*
ای ن اایش ((ویچه‌های فی ون|لبولهای سی)) وجود ا.
ر زمای اار گلبوی فی باکت و ((گیچ‌های ر ون|گللهای قرمز)) کست گلبولهای سفی نورویلهای ت یده میود (یر یکروکوپ)
ت اار همواره مثبت است مولا رشد ابل ت عامل بیماری را ( محی ک) نان میهد.
ت در 3/1 بیماران مب ات.
*
ر ار کوک ی اضه دار از ((سی‌یاسکن)) ((ونگرافی)) اتفده می‌ش. ر این بیمار بیشرین وه به تشخیص انداد سیستم ادراری بویله ن و ... ا سونوگرا برای این منظور فی است.
!!درمان
درمان سیپروفلوکساسین یا لوکاین و یا کوتریموکسازول وت می‌گیرد و س ان مونهای حساسیت میکو به ی رها (__آنتی یوگرام__) در ور لوم دارو ع ده درن 10 تا 14 رز ادم ی‌یابد. ر صورتی ه بیمار بدا در بیماتا ستی شده ی ((آنی‌ییک)) انجام میود. و از 5-3 رو ی‌بیتیک وراکی اده می‌شود و تا 14 رو د یا یکد. اگر کشت و بیر مثبت اشد دوره درمن طلانی‌ر خواه بود.
ر صورت وود کلیه ، انسدا می ادرری یا اال ه درای ین عوامل اید ر شود.
!!
فرام فونت
پیلونفریت ا بلین معو اسکر (ثر جوش‌خوردی و تمیم) کلیوی ی آسیب پایار ر جای نمگاد وی در کودکان ه لت کامل کیه عفونت کی می‌اند کار ا کند و طور دا ملکرد کی ر م کن.
!
ن مزمن کلیه
پیلونفریت من ای اک و تریوچک ن) لی که ه نرسایی کلیه مانجامد، مشخص می‌ود. و ر صتیک ونت حا وجود نداه اشد بیار بدو عم وا بود. ع ز ی ناایی کله ، ام مربو و ((شار ن بالا|فیش شار خن)) ظاه واه شد. اتلا زمینی ساتان یا علکد) ه در باضافه عونتی مکر سول ایا یلونفی ممن هند واملی مانن ((یات)) ((ن کلیه)) ، سی کلی نای ا داروها نیز ای داد.
!!تشخیص
مکن است آزمایش ارار کل یعی با ورتیک عفون ا باشد و باکتی در ادرار و داشته کت مبت د. ی با رایوگری ا کم و ا ی کیهی کوچک ده دو ن کیه اه می‌ود. همچنی در اوگرافی ریی ، اتا در اده ا وود رد و اسکر لی ماهد می‌شود.
!!در
مان
ی کی ی اب شت ات. اته با اایی ختلا ساختانی دستگاه دراری ع ن و پیگیری ا عونای مکرر می‌وان ا یب بی کیه لوی کد. در صورت موفق نو دم طبی رمن ب کک رای و رف ا ینی صورت میگد.
!پیلونفیت یاو
یک ون تری کنند کیه ده و ا ی ن و ا در د و اا ی است ی نع ت ی ر یابتیا شی ت (90-80 در ی بیماران ابت ارد). و صدی هم نل نا یت ادراری ی نگ ا نکو اپیلری دچا ین فون می‌وند. برای درمان ی بیان ای نیبیویک ویدی راف نماین و ((قند خون)) این راد سری باید کنر ود و ر و ندا باید ر .
!
ه کلیوی
بس کیی مانی ایاد می‌شود که عال میکربی به همراه ولهای التهای بد فر و چرک حا ا آنه ، پیدا کد و ودهای را کیل مد ک اراف و خی دارد و این ون به بیرون ندرد. لایم م ینفیت اد و خی ی یتیاکن ا مشود.
!!درمان
د
رما بسه در گم اول تزریق ودی تیبیتیک می‌ش، ر ویکه با درمن ارویی بهودی ال نو، تلی ه ا ون زیر ید سونوگرای م می‌ود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((بافت کلیوی)) *((بافت کلیوی))
 *((دیالیز)) *((دیالیز))
 +*((ساختمان کلیه))
 *((ساختمان گلومرول)) *((ساختمان گلومرول))
 +*((سرطان کلیه))
 *((سنگ کلیه)) *((سنگ کلیه))
 +*((غدد فوق کلیوی))
 *((کشت ادرار)) *((کشت ادرار))
-*((کلیه)) 
 *((نارسایی کلیه)) *((نارسایی کلیه))
 *((هماچوری)) *((هماچوری))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 21 دی 1384 [20:08 ]   2   سبحانی      جاری 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [14:06 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..