منو
 کاربر Online
599 کاربر online
تاریخچه ی: عدد اکسایش

نگارش: 1

اطلاعات اولیه:

اعداد اکسایش را متخصصان شیمی معدنی ابداع کردند.برای موازنة واکنشهای اکسایش ـ کاهش از اعداد اکسایش استفاده می شود و متخصصان شیمی کوئوردیناسیون برای طبقه بندی دنیای غنی شیمی فلزات واسطه به آنها نیازدارند.گرچه متخصصان شیمی آلی و زیست شیمی علاقة کمتری به این مفهوم دارند و معمولاً تنها زمانی از این اعداد استفاده می کنند که با«ترکیبات فلزات واسطه کلاسیک»سر و کار دارند.مسئله اختصاص اعداد اکسایش در شیمی آلی راکه منعکس کننده ماهیت جورقطبی پیوندC-C,C-H است نمی توان به آسانی پذیرفت.مثلاً کربن درمولکول6C H4, C2 H اساساً یکسان نیست .

سیر تحولی رشد:

30 سال پیش چالزکی.یورگنسن این مسئله را که کربن در دو مولکول متفاوت و مثلاً 6C H4, C2 H اساساً یکسان نیست ,را شناخت.وی این مسئله رادرقالب اعداد اکسایش و حالتهای اکسایش بیان می کند.اعداداکسایش همواره مورد مشاجرة مؤلفان زیادی واقع شده است.

مفهوم عدداکسایش:

اعداد اکسایش بارها یی(درموردگونه های کووالانسی, بارهایی فرضی) هستند که برطبق قواعدی اختیاربه اتم های یک ترکیب نسبت داده مس شوند.عدداکسایش یونهای تک اتمی,همانند بارآن یونهاست.

قواعدی برای تعیین اعداد اکسایش:

این قواعد باید ساده و روشن باشند ودرصورت امکان نتایج مستد لی ازنظرشیمیایی ارائه می دهند و ابهامی نداشته باشند.این قواعد که عموماً پذیرفته شده اند ,آنها را باید با همان ترکیبی که ارائه شده است به کارگرفت وبه محض اینکه عدد اکسایش به دست آمد متوقف شد.به کارگیری این قواعد برای تعیین اعداداکسایش ترکیبات معدنی محکی از اظهارت فوق است.
عدداکسایش یونهای تک اتمی, همانند بار آن یونها است . عدداکسایش اتم های یک ترکیب کوولانسی رامی توان با نسبت دادن الکترونهای هرپیوند به اتم الکترونگاتیوتر درگیردر پیوند بدست آورد.عدد اکسایش اتم های هماند که بین آنها یک پیوند نا قطبی وجود دارد الکترونهای پیوند به تساوی بین این دو اتم تقسیم می شود,صفراست.

شماره قاعده/کاربرد عدداکسایش:
1 جمع اعداد اکسایش همة اتمهای موجود در گونه ها برابربا بار کلی گونه مربوطه است.
2 برای اتم ها در شکل عنصری. 0 3 برای عناصرگروهI 1+
برای عناصرگروهII 2+ برای عناصرگروهIII(به غیرازB ) 3+ وM+3 1+ و برایM+1 برای عناصرگروهIV(به غیرازC,Si ) 4+ و برای M+4
2+ و برای +2M 4 برای هیدروژن 1+درترکیب بانافلزات 1- در ترکیب با فلزات 5 برای فلوئور 1- در همة ترکیبات برایCl,Br,I 1-مگردرترکیب با اکسیژن 6 برای اکسیژن 2- مگردرترکیب با F 1- در پروکسیدها (O-22) 5 /0- در سوپروکسیدها (-2O) در اوزونیدها (-3O) در موا جه با مولکول آلی ومثا ل هایی ازجمله زنجیری شدن,آب زدایی,اکسایش, و شروع با CH این قواعد را تشریح می کنند.آنچه باعث نگرانی می شودعبارت است از:
  • زنجیری شدن, به عنوان یک واکنش اکسایش ـ کاهش ظاهر می شود.
  • عدد اکسایش اتم های کربن در هیدروکربنها 5 واحد اختلاف دارد,از4- در CH تا صفر در (CH )C .
  • عدداکسایش اتم کربن, هنگامی که ازCH بهCO می رویم 8 واحد تغییر می کند.
  • عدداکسایش اتم کربن موجود در متانول2- در همة انواع الکلهای نوع اول1-,دریک الکل نوع دوم 0 ,ودریک الکل نوع سوم1+,است.
  • آبدهی وآب زدایی هیدروکربنها مفهوم یکسانی ازواکنش های اکسایش ـ کاهش هستند,همانند تشکیل یک الکل یا یک ها لید.
  • عدد اکسایش هیدروژن درپیوندبا اکسیژن و با اتم کربن یکسان است.
قضیه های یورگنسن:
شماره قاعده / کاربرد اعداد اکسایش 1 جمع درماهیتی -
تک اتمی یا چند اتمی برابربارالکتریکی
موجود درواحدهای پروتونی است. 2 دریک ترکیب مفروض به اتم های عناصر
یکسان اعداد اکسایش یکسانی نسبت دادهمیشود
به شرط آنکه دلیل جدی برای انجام آن وجود نداشته باشد. شاهد شیمیایی
می توانند دلایل
جدی راتشکیل دهند
3 زنجیری شدن,که اعداد اکسایش آنها ازقواعد ویژه ای تعیین می شوند
نسبت داده شوند(جانشینی اتم ها یا گروهای مشابه).
4 واکنشهای یک ماهیتی با مشخصة اسیدی ویا بازی بودن حلالHO
آبپوشیده و 0H موجود درمحلول آبی),
عدداکسایش اتم های انفرادی را تغییر نمی دهند.5 توضیحتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 02 دی 1383 [06:47 ]   2   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [05:51 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..