منو
 کاربر Online
825 کاربر online
تاریخچه ی: عدد آووگادرو

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-23Lines: 1-30
 
 
-||یک مول از هر ذره ( ((اتم)) ، ((مولکول)) یا ((یون)) ) به تعداد عدد آووگادرو از آن ذره است. یعنی یک ذره مثلا یک مول اتم ((کربن)) به اندازه {TEX()} {6.023 ×10^23} {TEX} اتم کربن دارد که این مقدار اتم در کنار هم یک مول را ایجاد می‌کند.|| +||یک مول از هر ذره ( ((اتم)) ، ((مولکول)) یا ((یون)) ) به تعداد عدد آووگادرو از آن ذره است. یعنی یک ذره مثلا یک مول اتم ((کربن)) به اندازه {TEX()} {6.023 ×10^23} {TEX} اتم کربن دارد که این مقدار اتم در کنار هم یک مول را ایجاد می‌کنند.||


{img src=img/daneshnameh_up/2/2b/atom3.gif}
 !ریشه لغوی !ریشه لغوی
-عدد {TEX()} {6.023 × 10^23 } {TEX} را به یاد دانشمند پر آوازه ایتالیایی __آمدئو آووگادرو__ ، عدد آووگادرو نامیدند، که این عدد تعداد ره‌‌های موجود در یک ((مول)) از یک ((ماده)) است.
!یی
از آنجائیکه اتم‌ها ذراتی بسیار کوچکند و جرم بسیار کمی دارند یکاهای معمولی مانند گرم برای ((اندازه گیری)) جرم آنها بسیار بزرگ است بنابراین اندازه گیری جرم یکی از آنها با ابزارهای معمولی کاری غیر ممکن است به این علت همواره به جای جرم یک اتم ، جرم تعدادی از آنها را که شامل {TEX()} {6.023 × 10^23} {TEX} تعداد است در نظر می‌گیرند که جرم این تعداد از ذره را مبنای کار خود قرار می‌دهند که قابل اندازه گیری با ((ترازو)) است که می‌توان برای مقاصد عملی چه در ((آزمایشگاه)) و چه در ((کارخانه)) بکار برد. که شیمیدانها جرم یک مول یا {TEX()} {6.023 × 10^23} {TEX} اتم را اتم گرم می‌نامند.
+عدد {TEX()} {6.023 × 10^23 } {TEX} را به یاد دانشمند پر آوازه ایتالیایی "__آمدئو آووگادرو__" ، عدد آووگادرو نامیدند که این عدد ، تعداد ره‌‌های موجود در یک ((مول)) از یک ((ماده)) است.
! گم
از آنجائیکه اتم‌ها ذراتی بسیار کوچکند و ((جرم اتمی|جرم)) بسیار کمی دارند، یکاهای معمولی مانند گرم برای ((اندازه گیری)) جرم آنها بسیار بزرگ است. بنابراین اندازه گیری جرم یکی از آنها با ابزارهای معمول کاری غیر ممکن است. به این علت ، همواره به جای جرم یک اتم ، جرم تعدادی از آنها را که شامل {TEX()} {6.023 × 10^23} {TEX} تعداد است در نظر می‌گیرند که جرم این تعداد از ذره را مبنای کار خود قرار می‌دهند که قابل اندازه گیری با ترازو است که می‌توان برای مقاصد عملی چه در ((آزمایشگاه)) و چه در کارخانه بکار برد.

شیمیدانها جرم یک مول یا {TEX()} {6.023 × 10^23} {TEX} اتم را اتم گرم می‌نامند.
 !کاربرد عدد آووگادرو !کاربرد عدد آووگادرو
 !!برای بیان مفهوم اتم گرم  !!برای بیان مفهوم اتم گرم
-شیمیدان‌ها جرم یک مول یا {TEX()} {6.023 × 10^23} {TEX} اتم را اتم گرم می‌گویند و آنرا برحسب گرم بیان می‌کنند. برای مثال اتم ((اکسیژن)) 16 گرم و اتم ((کربن)) 12 گرم است یعنی جرم یک مول از اتمهای اکسیژن که شامل {TEX()} {6.023 × 10^23} {TEX} اتم است برابر 16 گرم و به همین ترتیب جرم یک مول از اتم‌های کربن برابر 12 گرم است. +شیمیدان‌ها جرم یک مول یا {TEX()} {6.023 × 10^23} {TEX} اتم را اتم گرم می‌گویند و آنرا برحسب گرم بیان می‌کنند. برای مثال اتم ((اکسیژن)) ، 16 گرم و اتم ((کربن)) ، 12 گرم است؛ یعنی جرم یک مول از اتمهای اکسیژن که شامل {TEX()} {6.023 × 10^23} {TEX} اتم است، برابر 16 گرم و به همین ترتیب ، جرم یک مول از اتم‌های کربن برابر 12 گرم است.
 !!مفهوم مولکول گرم  !!مفهوم مولکول گرم
-بدیهی است جرم یک مول از مولکول‌های یک ماده که «مولکول گرم» نامیده می‌شود. به کمک اتم گرم اتم‌های سازنده آن به آسانی قابل محاسبه است. برای مثال مولکول گرم اکسیژن {TEX()} {O_2} {TEX} برابر مجموع دو اتم اکسیژن {TEX()} {2O=2×16=32} {TEX} گرم و مولکول گرم {TEX()} {CO_2} {TEX} برابر است با مجموع دو اتم اکسیژن و یک اتم کربن {TEX()} {C+2 × O = 12 + 2 × 16 = 44} {TEX} گرم است. +بدیهی است جرم یک مول از مولکول‌های یک ماده که «مولکول گرم» نامیده می‌شود. به کمک اتم گرم اتم‌های سازنده آن به آسانی قابل محاسبه است. برای مثال ، مولکول گرم اکسیژن {TEX()} {O_2} {TEX} برابر مجموع دو اتم اکسیژن {TEX()} {2O=2×16=32} {TEX} گرم و مولکول گرم {TEX()} {CO_2} {TEX} برابر است با مجموع دو اتم اکسیژن و یک اتم کربن {TEX()} {C+2 × O = 12 + 2 × 16 = 44} {TEX} گرم است.


{img src=img/daneshnameh_up/3/31/lxzp.gif}
 !!مفهوم وزن مولکولی  !!مفهوم وزن مولکولی
-شمار اجزای یک مول برابر با عدد آووگادرو است. تعداد مولکول‌های موجود در یک مول از یک ترکیب مولکولی برابر با عدد آووگادرو است و جرم آن بر حسب گرم برابر با وزن مولکولی آن ترکیب است. برای مثال : وزن مولکولی {TEX()} {H_2O} {TEX} برابر است با 18.02 است در نتیجه داریم: />ملکول {TEX()} {18.02 gH_2O = 1 MOL H_2O = 6.023 ×10^23 H_2O} {TEX}
چون یک مولکول آب دارای یک اتم O است یک مولکول {TEX()} {H_2O} {TEX} شامل دو اتم از اتم H و یک مولکول از اتم O است.
+شمار اجزای یک مول برابر با عدد آووگادرو است. تعداد مولکول‌های موجود در یک مول از یک ترکیب مولکول برابر با عدد آووگادرو است و جرم آن بر حسب گرم برابر با وزن مولکولی آن ترکیب است. برای مثال ، وزن مولکولی {TEX()} {H_2O} {TEX} برابر با 18.02 است. در نتیجه داریم:>ولکول {TEX()} {18.02 gH_2O = 1 MOL H_2O = 6.023 ×10^23 H_2O} {TEX}
چون یک مولکول آب دارای یک اتم __O__ است یک مولکول {TEX()} {H_2O} {TEX} شامل دو اتم از اتم __H__ و یک مولکول از اتم __O__ است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اتم)) *((اتم))
-*((اتم گ))
*((مولکول گم))
+*((اتم ویه))
*((جرم تمی))
 *((عدد اتمی)) *((عدد اتمی))
 *((عدد جرمی)) *((عدد جرمی))
 +*((مول))
 *((مولکول)) *((مولکول))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 07 آبان 1384 [10:50 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 چهارشنبه 20 مهر 1384 [08:52 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اسفند 1383 [04:01 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..