منو
 کاربر Online
728 کاربر online
تاریخچه ی: عبدالله بن زبیر

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-17Lines: 1-14
-مارش اسما ت ((بوک)) ا. عبدالله ر ا م هجرت ود . عی لیه اام رموده ت: « ی ا ما م ی‌شد، ا ی که عبدالله، ر او، زرگ شد.»
در سا 64 هری س ا گ معاه مرد ((از)) و ((یمن)) و ((راق)) و ((را)) ا بیعت کردن و ر و 17 ((ماه جمادی اال، ادی الولی|مادی لاولی)) 72 اگ ر مان حکومت ((عبداللک ما)) در مک ه ا ویته . (ااتیعا، 3 905)
+ا کسانی که ن ه یعت ا ((یید بن معاویه|یی)) ندا عبدالله ن زبیر ود. وی شباه ((مکه)) گریخت ر آنجا هموار در کن ((کعب)) ه نماز اف مشغول شد. با رود ((رت امام ین لیه اللام|امم ی عیه لسلام)) مکه عبدالله ر یا دو وز در میا یک ار ب زیات آ ما می ر ولی ر اطرا ی برد یرا ه خوی می دانست که مادامی که اا سن یه اللم در مکه هست کسی ا وی یت نواد ر یرا مام علی ا دارای مقعیت اص جتمای ود و مردم بیتر ا اا م کن.
-از کسانیکه به بیعت با ((یزید ن ماویهید)) نداد، عبدالله بن زبیر بد. وی بانه ه ((مکه)) ریخت درآنجا ملاز شد و همواه ر کنار کعبه به نماز واف مغول بود. ا رود ((حضرت امام سین علیه السلام|امام حسین علیه السلام)) به مکه عبدلله یا دو و در یان یک ار به یرت آ حضر ن ی د، ولی در راب ب می برد یر به وی می دان که مادای که ام سین ی ام در مکه هس کسی ب وی یعت نا کر، ی ا عیه ا داری ی خاص اتماعی بود ردم بیت او اطاعت ی کدند. +ه از اه عبدالله بن زبیر ب بادت ب دام ادان اا بود؛ چا ک ((حضرت امیرالممنین علی علیه السلام|حضرت امیرالمومنین علیه السلام)) درباره او فرموده بود: « ه م ی ام می گستراند دیا ا به ت آر» ردید الله ب یر د ماره با کوم اموی هدفش الهی نو، بلکه در ادیشه ست رد قرت امداری به س می بد و ین ی ر ((اله عر)) هنگای کر ک ش اصرار دات با عبداله ب زبیر بیت کن و ای او از طاعت تقوای بدالله بن بیر سخن فت.
-دف از تظاهر عبدالله بن زبیر ب عبا به دام نداختن افرد بو ((حضرت میرالمنین لی علیه لسلا|حضرت امیالمومنین علیه السلام)) درباره او فرموده ت: « به نم ین دام می گستراد تا دنیا را ب دست آ» بدن تردی عبداله بن زبیر در مبارز با حکوم اموی هدفش الهی نب، بلکه در ادیشه ه دست آوردن قدرت و زماماری به ر ی رد و ای یقت را ((عبدالله ن مر)) نی هنامی روشن کرد ک همش اار ات ا ا عبدلله ن بیر بیعت کن و برای از طاعت تقوای عبدالله بن زبیر سخن گفت. +ی در ا همر ت: « یا مکبیی ا ک ((ماویه)) در ایام ب نها سار بد د نکردی ن بر ای باوم که اب ر هدی ز دستیای به کوه ال ندارد ا و ات دا ا د ین میر به کر گت است. »
-وی در پاسخ همسرش گت: آیا مرکبهایی را که ((معاویه)) در جریا حج بر آنها سوار بود مشاهه کردی؟ من بر ای باوم که بن زبیر هدفی جز ستیای به آن شوه و جلال را دارد عبادت عت خدا را در این مر ه کر گرفته اس. +!مابع: />*ه کربا 81 />*یاة الاا این، 2 31
-منابع:
قصه کربلا، ص 81 -
حیاة الامام الحسین، ج 2، ص 31.

مراجعه شود به:
((عبدالله بن عمر و بیعت با یزید))
((عبدالله بن زبیر ر شهادت امام علیه السلام))
+!مراجعه شود به:
*((عبدالله بن عمر و بیعت با یزید))
*((خطبه عبدالله بن زبیر س شهادت امام حسین علیه السلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [10:00 ]   7   شکوفه رنجبری      جاری 
 چهارشنبه 24 فروردین 1384 [07:28 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [08:58 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 30 اسفند 1383 [13:57 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [12:56 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [09:10 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 مهر 1383 [07:10 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..