منو
 صفحه های تصادفی
عبدالله بن مسعود
لیروکنیت
آرسنیت
تفاوت دو جهان
شباهت امام مهدی علیه السلام با ذوالقرنین
کودکان و تربیت اسلامی
دید مطمئن در ذن
حرکت پا در ورزش تنیس
دوستی علی علیه السلام مایه امید پیامبر
طبقه بندی ماسه سنگها توسط فولک
 کاربر Online
247 کاربر online
تاریخچه ی: ظهور فاشیسم

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-211
-ظهور فاشیسم
در دهه های 1920 و 1930 م بسیاری از کشورهای اروپایی از دوموکراسی دست کشیدند. حزب نازی هیتلر در آلمان به قدرت می رسد و فاشیست های موسولینی بر ایتالی حکومت می کنند. در ابتدا بریتانیا و فرانسه کوشیدند با این دیکتاتورهای جنگ طلب سازش کنند. آنها عاقبت در سال 1939 در برابر تهاجم هیتلر ایستادند و ارپا به نگ جهنی وم کشیده . />یر نیس ک />گت ایها />ی قوای زی ها />ر ستام 1938 سربازان یقرل نز ان به واکی می ند.
فاشیست ا
لغت «فاشیست» از کلمه «فاسیز» (Fascist) که کلمه ای لاتین است، گرفته شده است که نام نوارهای بسته شده بدور یک تیر است که در روم باستان نشان قدرت بوده است. پیروان دیکتاتور ایتالیایی، بنیتوموسولینی (1945 ـ 1883م) خود را فاشیست می نامیدند. آنها مخالف دموکراسی و آزادی فردی بودند. لغت فاشیست هنوز هم برای توصیف ملی گرایان یا نژاد پرستان افراط گرا بکار برده می شود.
سازش
تسلیم در برابر خواسته هی دیکتتورهای ایست در دهه 1930م، سازش نم رفت. سزشکارتری رهبر ول هی اوپایی، نخست زی بریتانیا، نویل چسبرلین (1940 ـ 1869) بود. در خواته هیلر منی بر گرتن قسمتی از چکسلواکی شد. چمبرلین امیدوارد این وا هیتر را راضی ره و »ل ر به زمان ما بازگرداند».
یهودیان در آلمان نازی
در سپتامبر 1935 م قوانین دیدی آما ای بنی بر مرویت یهودین ز حوق معارف شهرندان آلمانی صویب ردید. وق اجتماعی از یودیان آمان لب ش سیاری ا یهودین شغلهای خود را از دست دادن. یهودیا، یر و وا می بایست کار ناسایی که نن دنه یهوی بودن آنان و با ود حمل می کردند.
زیرنویس عکس
کارت شناسایی
کتهای سایی با رف زرگ عبری (J) بای (Jude) ه معنی یهودی امتگذاری شده ون. />جنگ دالی اسانیا />در ژوئی 1936 ارتش اسانیا کشید دولت جمهوری سپایا را اقط کند. نتجه این مل نگ داخلی بود که در ن 300000 ف مرند. آلمان نز و یتالیای فاشیست به مایت از ژنال فنکو و نیوهی ملی گرایش ردختند. اتحا جماهیر ی بریگاد ین المللی جبه جهوریواهان می جگین. در 1939 فاکو ر ن داخلی پیروز .
زیرن
وی عکس
ز
یا جمهویخا />صدها هزا اساییی در جنگ ونبار داخی کته شدند. />1922م
نیوی شبه نای فیس 40000 فری وولینی تدید به راهپیمایی در می کند. ادشاه ایتای، ویتر اانوئل سوم، موسولینی به نست ویری انخاب می کن. />1923 />ولف هی ا تی دن یک رش توسط ای ها در مونی ا می کند ولت جمهوری باواریا، ایاتی در جنو غربی لمان، را براندازد. وی دستگیر می شود اا قط 9 مه ر زان می مند.
1928
+!ظهور فاشیسم

در دهه های 1920 و 1930 میلادی ( یعنی بین سال های 1940 تا 1920 میلادی ) بسیاری از کشورهای اروپایی از ((دوموکراسی)) دست کشیدند. ((حزب نازی)) ((هیتلر)) در آلمان به قدرت می رسد و ((فاشیست های ایتالیا|فاشیست های موسولینی)) بر ((ایتالی)) حکومت می کنند. در ابتدا ((بریتانیا)) و ((فرانسه)) کوشیدند با این دیکتاتورهای جنگ طلب سازش کنند. اما آنها عاقبت در سال 1939 مجبور شدند در برابر تهاجم هیتلر بایستند . ای بان جه ود که کت هی نظای هیل تو وا ا ه بقیه دل ها ه م می . این ار ، را به ((ج انی دوم)) کند .

__
فاشیس __
لغت «فاشیست» از کلمه «فاسیز» (Fascist) که کلمه ای لاتین است، گرفته شده است که نام نوارهای بسته شده بدور یک تیر است که در روم باستان نشان قدرت بوده است. پیروان دیکتاتور ایتالیایی، بنیتوموسولینی (1945 ـ 1883م) خود را فاشیست می نامیدند. آنها مخالف دموکراسی و آزادی فردی بودند. لغت فاشیست هنوز هم برای توصیف ملی گرایان یا نژاد پرستان افراط گرا بکار برده می شود.

/>
/>
/>{picture=fashism.jpg} />
تدی قوای ای ها

/>در سپابر 1938 اان یقراول
نای لمن ب ((چکسلواکی)) می رد. />
/>{picture=fashism1.jpg}
ایاییهای گره نازیها

/>
/>
/>
/> />
__
1922م__ />
((
نیوی ه ظای)) ایست 00040 نفری ((مووینی)) تهدی اهیمای در (()) می کد. ادش ((یتالیا)) ویکور ((امانول سو))، ووینی ر ه نت یی انا می کند.
/>__1923__

ولف هی با ریب ان یک رش و نای ا در ((مونیخ)) تاش ی کد دولت ((جمهوری ااریا))، ایلی در ن غری ((آلمان))، ا بانا. وی تگیر می شد اما فق 9 ماه در د می اند. ین به این ه بد که یوهای ف کر در و جامعه ما ، از اقاات یلر جنبداری ی کدند .
آنه به یل س ا درت گرن ((یبرال))ها در مان یا یوزی ا ( ((کمونی ها)) ) و نیوهیی نیر آنه ) مات یر ن هیر و طرداان ای می کردند . لبته ای نوی مایت مخفیا م می د .

__
1928__
 موسولینی، چرخه انتقال ایتالیا به یک حکومت فاشیستی را کامل می کند. موسولینی، چرخه انتقال ایتالیا به یک حکومت فاشیستی را کامل می کند.
-1930
یک رکود اقتصادی بزرگ در آلمان روی می دهد. با ورشکسته شدن صاحبان مشاغل، بیکاری عمومی دث می گدد. حزب نازی هیتلر ناگهان به یک نیروی سیاسی قوی تبدیل می شود و وعده رشد اقتصادی و اشتغال همگانی می دهد. حزب نازی 107 کرسی در رایشتاگ (مجلس آلمان) را در انتخابات می برد.
1932
در انتخابات ریاست جمهوری آلمان، رئیس جمهور، پاول هیندربرگ، هیتلر را شکست می دهد. اما حزب نازی تنها حزب دارای اکثرت در رایشتاگ می شود. بیش از یک سوم رای دهندگان آلمانی به نامزدهای نازی ها رای می دهند.
1933
در سی ام ژانویه 1933 هیندر برگ، هیتلر را به سمت صدر اعظمی آلمانی منصوب می کند. در عرض شش ماه هیتلر به قدرت مطلق آلمان تبدیل می شود. حزب نازی تنها حزب قانونی آلمان است. مخالفان رژیم نازی به اردوگاه های کار اجباری فرستاده می شوند.
1934
در «شب خنجرهای برهنه» هیتلر به کشتار رهبران نزی ریب و سیاستمدارانی که قبلا با آنها در تماس بوده، می پردازد.
سپتامبر 1935
قوانین مصوبه نورمبرگ یهودیان را از حقوق اجتماعی شان محروم می کند و ازدواج بین یهودیان و غیر یهودیان را ممنوع می سازد.
اکتبر 1935
نیروهای موسولینی به پادشاه حبشه (اتیوپی فعلی) در شمال شرقی آفریقا جاز می کنند.
مارس 1936
هیتلر نیروهایش را به ناحیه رین لند در غرب آلمان، که پس از جنگ جهانی اول نیروهای آلمانی از آن اخراج شده بودند، گسیل می دارد.
ژوئیه 1936
شورش نظامی علیه دولت جمهوری اسپانیا، جنگ داخلی را در اسپانیا آغاز می کند.
آوریل 1937
خلبانان آلمانی حامی ژنرال فرانکو در جنگ داخلی اسپانیا، شهر گورنیکا در شمال اسپانیا را بمباران می کنند و 1600 نفر را به قتل می رسانند.
مارس 1938
نیروهای آلمانی اتریش را تصاحب کرده و آن را به خاک آلمان ملحق می کنند. این واقعه به انشلوس موسوم است.
سپتامبر 1938
یک کنگره بین المللی در مونیخ تسلیم تهدید هیتلر مبنی بر آغاز جنگ می شود و ناحیه سودت چکسلواکی را به آلمان می دهد.
اوت 1939
نازی ها با دیکتاتور شوروی ژوزف استالین موافقت نامه ای را امضاء می کنند. این موافقت نامه راه آلمان برای تجاوز به لهستان در اول سپتامبر 1939 هموار می کند که باعث جنگ جهانی دوم می شود.
از 1935 تا 1945م، آدولف هیتلر (1945 ـ 1889م) و حزب نازی او (حزب ناسیونال ـ سوسیالیست) ت کام را در م در س اتند. هیتلر بعنوان پیشوا (رهبر) برای سرکوب هر گونه مخالفت از سازمان ش متشکل از پیراهن سیاه ها، معروف به اس اس و پلیس مخفی، موسوم به گشتاپو ستاد می کرد. نازی ها کتابهایی را که مورد علاقه شان نبود می سوزاندند؛ آنها فعالیت احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری را ممنوع اعلام کردند و روزنامه های مستقل را تعطیل نمودند.
محبوبیت حزب نازی
هر چند که حکومت هیتلر حکومت وحشت بود، وی درمیان اکثر آلمانی ها محبوبیت داشت. اقتصاد آلمان، تحت رهبری او از تورم افسار گسیخته و بیکاری عمومی که از نتایج شکست آلمان در جنگ جهانی اول بود، نجات یافت. هیتلر بیکاران را به سر کار برگرداند. وی به خونت خیابانی پایان داد، هر چندکه مسبب اصلی خونت خیابانی پیش از بقدرت رسیدن هیتلر، نیروهای سواره نازی خود او بودند. از 1933 آلمان شروع به باز یافتن نیرویش کرد و نیروی نظامی خود را تقویت نمود.
تبلیغات نازی
نازی ها به تبلیغات مداوم تصور قدرت و موفقیت خود را القا ی کنند و بار دیگر به آلمانی ها احساس غرور ملی را بر می گردانند. ژوزف گوبلز (1945 – 1879)، وزیر اطلاعات هیتلر، با نبوغ خود تبلیغات نازی را طرح ریزی می کند. در نورمبرگ، شهری در باواریا در جنوب غربی آلمان، تظاهرات عظیمی برپا می گردد که در آنها راهپیمایان مشعل و پرچم صلیب شکسته حمل می کنند. (سواستیکا، همان شکل صلیب شکسته، سمبل باستانی انرژی است که نازی ها آنرا اقتباس نمودند.) هیتلر سخنرانی های پرشور و لبریز از احساساتی ایراد می کند که پیروانش را به هیجان می آرود. نظام آموزشی، هنرهاو سینما همگی اعتقادات نازی را تبلیغ می کنند.
رهبر نژاد پرست
هیتلر نژاد پرست بود. وی معتقد بود که آریایی ها (اقوام اروپای شمالی) هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ فیزیکی بر اقوام دیگر، خصوصا بر یهودیان و سپاهان، برتری دارند. هنگامی که جسمی اونز (81 ـ 1913) که سیاهپوست بود، در بازیهای المپیک 1963 برلین چهار مدل طلا برای یالات متحده برد، هیتلر از دست دادن با او اجتناب کرد. موسیقی «جاز» نیز در آلمان نازی ممنوع بود، چرا که هیتلر معتقد بود جاز موسیقی ضد دولتی سیاهان است.
آزار یهودیان
نازی ها به تعقیب و آزار یهودیانی که در آلمان و دیگر مناطق تحت سلطه شان زندگی می کردند پرداختند. تبلیغات آلمانی، سهودیان را مسبب بسیاری از مشکلات آلمان معرفی می کرد. نازی ها اموال یهودیان را توقیف می کردند. بسیاری از یهودیان قربانی ضرب و شتم و دیگر انواع تحقیر می شدند.
آزار اقلیت ها
گروه های اقلیت دیگر همچون همجنس بازان، عقب ماندگان ذهنی، معلولین و کولی ها نیز توسط نازی ها مورد بد رفتاری قرار می گرفتند.
سازش با هیتلر
هیتلر تصمیم داشت نتایج جنگ جهانی اول را که در آن آلمان شکست خورده و خلع سلاح شده بود. تغییر دهد. وی بسرعت به تجدید بنای نیروی زمینی، دریایی و هوایی آلمان پرداخت. هیتلر مکرر از تهدید جنگ برای دستیابی به خواسته هایش استفاده می کرد. او این مطلب را به رهبران کشورهای اروپایی تفهیم نمود که قصد دارد مناطقی را که آلمان در جنگ جهانی اول از دست داده، دوباره پس بگیرد. رهبران اروپایی طرفدار دموکراسی، از جمله نوبل چمبرلین (1940 ـ 1869)، نخست وزیر انگلیس، به هر قیمتی خواستار اجتناب از جنگ بودند. این رهبران کوشیدند با موافقت با خواسته های هیتلر با او مداوا کنند.
تجاوزهای نازی ها
هیتلر در تجاوزات خود برای گسترش مرزهای آلمان با هیچگونه مخالفتی روبرو می شد. در 1936 هیتلر سربازانش را به راین لند، منطقه ای در شرق آلمان، که از بعد از پایان جنگ جهانی اول ورود نیروهای آلمانی به آن ممنوع شده بود، فرستاد. او در 1938 فاتحانه به اتریش رفت و یک سال بعد بدون آنکه مجبور به درگیری شود چکسلواکی را اشغال کرد. هدف بعدیش لهستان بود. این بار بریتانیا و فرانسه تصمیم گرفتند تسلیم خواسته هیتلر نشدند.
آغاز جنگ جهانی دوم
+
__
1930__

یک رکود اقتصادی بزرگ در آلمان روی می دهد. با ورشکسته شدن صاحبان مشاغل، بیکاری عمومی ه وود می ید . حزب نازی هیتلر ناگهان به یک نیروی سیاسی قوی تبدیل می شود و وعده رشد اقتصادی و اشتغال همگانی می دهد. حزب نازی 107 کرسی در ((رایشتاگ)) (مجلس آلمان) را در انتخابات می برد.

__
1932__

در انتخابات ریاست جمهوری آلمان، رئیس جمهور، ((پاول هیندربرگ))، هیتلر را شکست می دهد. اما حزب نازی تنها حزب دارای اکثرت در رایشتاگ می شود. بیش از یک سوم رای دهندگان آلمانی به نامزدهای نازی ها رای می دهند.

__
1933__

در سی ام ژانویه 1933 هیندر برگ، هیتلر را به سمت صدر اعظمی آلمان منصوب می کند. در عرض شش ماه هیتلر به قدرت مطلق آلمان تبدیل می شود. حزب نازی تنها حزب قانونی آلمان است. مخالفان رژیم نازی به اردوگاه های کار اجباری فرستاده می شوند.

__
1934__

در «شب خنجرهای برهنه» هیتلر به کشتار رهبران قیب در داخ خود حزب نازی و سیاستمدارانی که قبلا با آنها در تماس بوده، می پردازد.

__
سپتامبر 1935__

قوانین مصوبه ((نورمبرگ)) ، ((یهودیان)) را از حقوق اجتماعی شان محروم می کند و ازدواج بین یهودیان و غیر یهودیان را ممنوع می سازد.

__
اکتبر 1935__

نیروهای موسولینی به حبشه (اتیوپی)) فعلی) در شمال شرقی ((آفریقا)) له می کنند.

__
مارس 1936__

هیتلر نیروهایش را به ناحیه ((راین لند)) در غرب آلمان، که پس از ((جنگ جهانی اول)) نیروهای آلمانی از آن اخراج شده بودند، گسیل می دارد.

__
ژوئیه 1936__

شورش نظامی علیه دولت ((اولین جمهوری در اسپانیا |مهور اسپانیا))، ((جنگ داخلی اسپانیا |جنگ داخلی)) را در ((اسپانیا)) آغاز می کند.

__
آوریل 1937__

خلبانان آلمانی حامی ((ژنرال فرانکو ))در جنگ داخلی اسپانیا، شهر ((گورنیکا)) در شمال اسپانیا را بمباران می کنند و 1600 نفر را به قتل می رسانند.

__
مارس 1938__

نیروهای آلمانی ((اتریش)) را تصاحب کرده و آن را به خاک آلمان ملحق می کنند. این واقعه به ((انشلوس)) موسوم است.

__
سپتامبر 1938__

سران کشورهای بزرگ اروپا در
یک کنگره بین المللی در ((مونیخ)) تسلیم تهدید هیتلر مبنی بر آغاز جنگ می شود و ((ناحیه سودت)) ((چکسلواکی)) را به آلمان می دهد.

__
اوت 1939__

نازی ها با دیکتاتور ((شورو)) ژوزف ((استالین)) موافقت نامه ای را امضاء می کنند. این موافقت نامه راه آلمان برای تجاوز به ((لهستان)) در اول سپتامبر 1939 هموار می کند که باعث ((جنگ جهانی دوم ))می شود.
شوروی به این جهت تن به این توافق دادند که دولت های غربی ، همانند ((انگلستان)) و ((فرانسه )) بی میل نبودند که میان هیتلر و استالین جنگی در بگیرد تا هر دوی آنها به مبارزه با هم مشغول شوند . پس استالین هم پیشدستی کرد و با توافق با هیتلر ، توانست موقتا جلوی این جنگ را بگیرد .

!یهودیان در آلمان نازی

در سپتامبر 1935 میلادی ، قوانین جدیدی در آلمان نازی مبنی بر محرومیت یهودیان از حقوق متعارف شهروندان آلمانی، تصویب گردید. حقوق اجتماعی از یهودیان آلمان سلب گشت و بسیاری از یهودیان شغلهای خود را از دست دادند. یهودیان، پیر و جوان می بایست کارت شناسایی که نشان دهنده یهودی بودن آنان بود با خود حمل می کردند.
{picture=fashism2.jpg}
کارت شناسایی


کارتهای شناسایی با حرف بزرگ
((عبری)) (J) برای (Jude) به معنی
یهودی علامتگذاری شده بودند.{picture=fashism3.jpg}


از 1935 تا 1945م، آدولف هیتلر (1945 ـ 1889م) و حزب نازی او قدرت کامل را در دست داشتند .
( این حزب به نام ناسیونال - سوسیالیست شته می شد به نوعی خود را ادامه دهنده هر تفکر مود در ((زب ناسیونل )) و ((وسیالیت)) معرفی می نمود .
هیتلر بعنوان پیشوا (رهبر) برای سرکوب هر گونه مخالفتی در برابر خود ، از سازمان یی بسیار خشن هره می برد . این سازمان ها ، متشکل از پیراهن سیاه ها، معروف به اس اس و پلیس مخفی، موسوم به ((گشتاپو)) دد . نازی ها کتابهایی را که مورد علاقه شان نبود می سوزاندند؛ آنها فعالیت احزاب سیاسی و ((اتحادیه های کارگری)) را ممنوع اعلام کردند و روزنامه های مستقل را تعطیل نمودند.

!
محبوبیت حزب نازی

هر چند که حکومت هیتلر حکومت وحشت بود، وی درمیان اکثر آلمانی های آن زمان ، محبوبیت داشت. این امر که خصوصا در ابتدای حکومت نازی ها و شاید در اوایل جنگ برقرار بود . اقتصاد آلمان، تحت رهبری او از تورم افسار گسیخته و بیکاری عمومی که از نتایج شکست آلمان در جنگ جهانی اول بود، نجات یافت.
هیتلر بیکاران را به سر کار برگرداند. اما یکی از عوامل رونق اقتصادی و مبارزه با بیکاری ، تلاش بسیار شدید دولت آلمان نازی برای مسلح کردن فراوان حکومت بود . به نحوی که به شدت به صنایع مخلف برای اسلحه سازی احتیاج داشت .

بعلاوه او به خش
ونت خیابانی پایان داد، هر چندکه مسبب اصلی خونت خیابانی پیش از بقدرت رسیدن هیتلر، نیروهای نازی خود او بودند. از 1933 آلمان شروع به باز یافتن نیرویش کرد و نیروی نظامی خود را تقویت نمود.

!
تبلیغات نازی

نازی ها به تبلیغات مداوم تصور قدرت و موفقیت خود را القا می کردند و بار دیگر به آلمانی ها احساس غرور ملی را بر می گرداندند. ((ژوزف گوبلز ))(1945 – 1879)، وزیر اطلاعات هیتلر، با نبوغ خود تبلیغات نازی را طرح ریزی می کند. در ((نورمبرگ))، شهری در باواریا در جنوب غربی آلمان، تظاهرات عظیمی برپا می گردد که در آنها راهپیمایان مشعل و پرچم صلیب شکسته حمل می کنند.
(سواستیکا، همان شکل صلیب شکسته، سمبل باستانی انرژی است که نازی ها آنرا اقتباس نمودند.) هیتلر سخنرانی های پرشور و لبریز از احساساتی ایراد می کند که پیروانش را به هیجان می آرود. نظام آموزشی، هنرها و سینما همگی اعتقادات نازی را تبلیغ می کنند.

!
رهبر نژاد پرست

هیتلر نژاد پرست بود. وی معتقد بود که ((آریایی ها)) (اقوام(( اروپای شمالی)) نیز آریایی بودند ) هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ فیزیکی بر اقوام دیگر، خصوصا بر یهودیان و سپاهان، برتری دارند. هنگامی که جسمی اونز (81 ـ 1913) که سیاهپوست بود، در بازیهای ((المپیک)) 1963 برلین چهار مدل طلا برای ((مریکا)) برد ، هیتلر از دست دادن با او اجتناب کرد. ((موسیقی جاز ))نیز در آلمان نازی ممنوع بود، چرا که هیتلر معتقد بود جاز موسیقی ضد دولتی سیاهان است.

!
آزار یهودیان

نازی ها به تعقیب و آزار یهودیانی که در آلمان و دیگر مناطق تحت سلطه شان زندگی می کردند پرداختند. تبلیغات آلمانی، یهودیان را مسبب بسیاری از مشکلات آلمان معرفی می کرد. نازی ها اموال یهودیان را توقیف می کردند. بسیاری از یهودیان قربانی ضرب و شتم و دیگر انواع تحقیر می شدند.

!
آزار اقلیت ها

گروه های اقلیت دیگر همچون عقب ماندگان ذهنی، معلولین و کولی ها نیز توسط نازی ها مورد بد رفتاری قرار می گرفتند.

!
سازش با هیتلر

هیتلر تصمیم داشت نتایج جنگ جهانی اول را که در آن آلمان شکست خورده و خلع سلاح شده بود. تغییر دهد. وی بسرعت به تجدید بنای نیروی زمینی، دریایی و هوایی آلمان پرداخت. هیتلر بطور مکرر از تهدید جنگ برای دستیابی به خواسته هایش استفاده می کرد. او این مطلب را به رهبران کشورهای اروپایی فهماند که قصد دارد مناطقی را که آلمان در جنگ جهانی اول از دست داده، دوباره پس بگیرد. رهبران اروپایی طرفدار ((دموکراسی))، از جمله ((نوبل چمبرلین ))(1940 ـ 1869)، نخست وزیر انگلیس، به هر قیمتی خواستار اجتناب از جنگ بودند. این رهبران کوشیدند با موافقت با خواسته های هیتلر با او مدارا کنند.

!جنگ داخلی اسپانیا

در ژ
وئیه 1936 ارتش اسپانیا کوشید دولت جمهوری اسپانیا را ساقط کند. نتیجه این عمل جنگ داخلی بود که در آن 000و300 نفر مردند. آلمان نازی و ((ایتالیا))ی فاشیست به حمایت از ((ژنرال فرانکو ))و نیروهای ملی گرای او پرداختند. اتحاد جماهیر شوروی و ((بریگاد بین المللی )) در جبهه جمهوریخواهان می جنگیدند. در 1939 فرانکو در جنگ داخلی پیروز شد.

!ژنرال فرانسیسکو فرانکو

دیک
تاتور اسپانیایی ‏ ژنرال فرانسیسکو فرانکو (1975-1892م) یک افسر ارتش بود که رهبری ملی گرایان را در جنگ داخلی به عهده داشت . در 1939 وی دیکتاتور اسپانیا شد . با اینکه فاشیست –های ایتالیا و نازی های آلمان وی را در بدست آوردن پیروزی یاری کردند ‏ او اسپانیا را از شرکت در جنگ جهانی دوم بر کنار داشت . وی تا زمان مرگش در 1975 بمدت 36 سال بر اسپانیا حکومت کرد .

!بریگاد بین المللی

در حدود 30000 داوطلب خارجی در جنگ داخلی اسپانیا در جبهه جمهوریخواهان جنگیدند . انها بریگاد بین المللی را تشکیل داده بودند . اکثر انها فرانسوی و آلمانی بودند ‏ اما حدود 2800 آمریکایی و 2000 انگلیسی نیز در بریگاد بودند . آنها به جنگ داخلی به عنوان مبارزه ای بین المللی علیه نازی ها و فاشیست ها نگاه می کردند .

{picture=fashism4.jpg}
زندانیان جمهوریخواه


صدها هزار اسپانیایی در جنگ
خونبار داخلی کشته شدند.

!تجاوزهای نازی ها

هیتلر در تجاوزات خود برای گسترش مرزهای آلمان با هیچگونه مخالفتی روبرو نمی شد. در 1936 هیتلر سربازانش را به ((راین لند))، منطقه ای در شرق آلمان، که از بعد از پایان جنگ جهانی اول ورود نیروهای آلمانی به آن ممنوع شده بود، فرستاد. او در 1938 فاتحانه به اتریش رفت و یک سال بعد بدون آنکه مجبور به درگیری شود چکسلواکی را اشغال کرد. هدف بعدیش ((لهستان)) بود. این بار ((بریتانیا)) و فرانسه تصمیم گرفتند تسلیم خواسته هیتلر نشوند.

!
آغاز جنگ جهانی دوم
 هنگامی که هیتلر در اول سپتامبر 1939 به لهستان تجاوز کرد، فرانسه و بریتانیا به آلمان هشدار دادند که نیروهایش را از لهستان خارج کند. هیتلر به این هشدار توجهی نکرد؛ در نتیجه، در سوم سپتامبر 1939 بریتانیا و فرانسه علیه آلمان اعلان جنگ نمودند. هنگامی که هیتلر در اول سپتامبر 1939 به لهستان تجاوز کرد، فرانسه و بریتانیا به آلمان هشدار دادند که نیروهایش را از لهستان خارج کند. هیتلر به این هشدار توجهی نکرد؛ در نتیجه، در سوم سپتامبر 1939 بریتانیا و فرانسه علیه آلمان اعلان جنگ نمودند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 04 بهمن 1384 [08:18 ]   20   محمد رضا قدوسی      جاری 
 سه شنبه 04 بهمن 1384 [08:05 ]   19   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 بهمن 1384 [07:57 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 بهمن 1384 [07:56 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 بهمن 1384 [07:53 ]   16   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 بهمن 1384 [07:44 ]   15   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 بهمن 1384 [07:09 ]   14   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:51 ]   13   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:47 ]   12   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:40 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:25 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:23 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:19 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:16 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:07 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [08:44 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [12:24 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [12:04 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [11:54 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [11:46 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..