منو
 کاربر Online
627 کاربر online
تاریخچه ی: ضرب داخلی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:8


در ریاضیات فضای ضرب داخلی یک فضای برداری است. ضرب داخلی یا ضرب اسکالر به ما این امکان را میدهد که مفاهیم هندسی از قبیل زاویه و طول یک بردار را تعریف نماییم.با وجود آنکه در این نوع ضرب دو بردار در هم ضرب میشوند ولی حاصلضرب این دو بردار یک عدد اسکالر است.ضرب داخلی در ریاضیات،مهندسی،وفیزیک کاربردمای فراوانی دارد

تعریف

ضرب داخلی دو بردار uوvرا با نشان میدهند. ضرب داخلی در یک فضای برداری حقیقی از چهار ویژگی مهم تبعیت میکند.فرض کنید u،vوهمچنین w سه بردار ویک اسکالر باشدآنگاه:

1.

2.

3.

4. و برابر صفر است هرگاه v=0 باشد.

تعاریف زیر را برای ضرب داخلی ذکر میکنیم:
1. در حوزه اعداد حقیقی به صورت زیر بدست میآید:2.در فضای n-بعدی حاصلضرب داخلی از رابطه زیر بدست میآید:به عنوان مثال در فضای دو بعدی میتوان ضرب داخلی دو بردار را از رابطه زیر محاسبه کرد:


نرم در فضای ضرب داخلی

در فضای ضرب داخلی نرم یک بردار به صورت زیر تعریف میشود:در واقع بوسیله نرم یک بردار میتوان طول آن بردار رابدست آورد.

نامساوی کوشی-شوارتز
البته دقت کنید که دو برداری که در این نامساوی صدق میکنند باید وابسته خطی باشند.

محاسبه زاویه بین دو بردار


پس از مطالعه این مطالب شاید از خود بپرسید که این روابط دارای چه فوایدی هستند و چه لزومی دارد که این روابط را بدانیم؟
فرض کنید دو بردارداریم که مختصات آنها معلوم است،حال میخواهیم زاویه بین این دو بردار را بدست آوریم برای این کار از فرمول زیر استفاده میکنیم:باید توجه کرداین فرمول زاویه بین دو بردار را در فضای دو بعدی محاسبه میکند.

همچنین ببینید:

بردار
ضرب خارجی

پیوندهای خارجی

http://en.wikipedia.org/wiki/Inner_product_space
http://mathworld.wolfram.com/InnerProduct.htmlدر ریاضیات فضای ضرب داخلی یک فضای برداری است. ضرب داخلی یا ضرب اسکالر به ما این امکان را میدهد که مفاهیم هندسی از قبیل زاویه و طول یک بردار را تعریف نماییم.با وجود آنکه در این نوع ضرب دو بردار در هم ضرب میشوند ولی حاصلضرب این دو بردار یک عدد اسکالر است.ضرب داخلی در ریاضیات،مهندسی،وفیزیک کاربردمای فراوانی دارد

تعریف

ضرب داخلی دو بردار uوvرا با نشان میدهند. ضرب داخلی در یک فضای برداری حقیقی از چهار ویژگی مهم تبعیت میکند.فرض کنید u،vوهمچنین w سه بردار ویک اسکالر باشدآنگاه:

1.

2.

3.

4. و برابر صفر است هرگاه v=0 باشد.

تعاریف زیر را برای ضرب داخلی ذکر میکنیم:
1. در حوزه اعداد حقیقی به صورت زیر بدست میآید:2.در فضای n-بعدی حاصلضرب داخلی از رابطه زیر بدست میآید:به عنوان مثال در فضای دو بعدی میتوان ضرب داخلی دو بردار را از رابطه زیر محاسبه کرد:


نرم در فضای ضرب داخلی

در فضای ضرب داخلی نرم یک بردار به صورت زیر تعریف میشود:در واقع بوسیله نرم یک بردار میتوان طول آن بردار رابدست آورد.

نامساوی کوشی-شوارتز
البته دقت کنید که دو برداری که در این نامساوی صدق میکنند باید وابسته خطی باشند.

کاربردها

پس از مطالعه این مطالب شاید از خود بپرسید که این روابط دارای چه فوایدی هستند و چه لزومی دارد که این روابط را بدانیم؟
فرض کنید دو بردارداریم که مختصات آنها معلوم است،حال میخواهیم زاویه بین این دو بردار را بدست آوریم.


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 26 تیر 1385 [08:48 ]   15   علی هادی      جاری 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [08:48 ]   14   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [06:20 ]   13   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [10:29 ]   12   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [10:01 ]   11   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [09:55 ]   10   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [09:17 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:47 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [06:32 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [11:06 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [09:56 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [08:26 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [08:18 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [07:33 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [07:18 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..