منو
 کاربر Online
450 کاربر online
تاریخچه ی: صنعت دباغی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-36Lines: 1-49
-__صنعت دباغی ( Tanning industry )__ +!اطلاعات اولیه
((پوست)) از نظر شیمیایی ((دنیای پلیمر|پلیمری)) است از ((اسید آمینه|اسیدهای آمینه)) که آنها را اصطلاحا ((پروتئین)) می‌نامند. اسیدهای آمینه از طریق
__پیوندهای پپتیدی__ ، براحتی می‌توانند تحت تاثیر __میکرو ارگانیسم__ و عوامل بیرونی دیگر قرار گیرند. در این صورت زنجیر پروتئین گسسته شده و پوست ، کیفیت طبیعی خود را از دست خواهد داد.

از اینرو
برای جلوگیری از هجوم و نفوذ میکرو ارگانیسمها و عوامل موثر بیرونی در پوست ، باید تغییراتی که تغییر اساسی در ماهیت پوست وارد نکند، بر روی آن بوجود آورد. این عملیات را __~~green:دباغی پوست~~__ گویند و صنعت مرتبط با آن ، ~~green:__صنعت دباغی__~~ (__Tanning Industry__) می‌باشد.
-!اطلاعات اولیه
((پوست)) از نظر شیمیایی ((پلیمر|پلیمری)) است از ((اسید آمینه|اسیدهای آمینه)) که آنها را اصطلاحا ((پروتئین)) می‌نامند. اسیدهای آمینه از طریق پیوندهای ((پپتیدی)) براحتی می‌توانند تحت تاثیر ((میکرو ارگانیسم)) و عوامل بیرونی دیگر قرار گیرند. در این صورت زنجیر پروتئین گسسته شده و پوست کیفیت طبیعی خود را از دست خواهد داد. از اینرو برای جلوگیری از هجوم و نفوذ میکرو ارگانیسمها و عوامل موثر بیرونی در پوست باید تغییراتی که تغییر اساسی در ماهیت پوست وارد نکند بر روی آن بوجود آورد این عملیات را دباغی پوست گویند.
+ dir align=left>
{img src=img/daneshnameh_up/b/bc/1029.jpg} />
 !دباغی با مواد گیاهی !دباغی با مواد گیاهی
-از قسمتهای مختلف گیاه یعنی پوست ، تنه ، ((برگ)) ، شاخه ، ((میوه)) و ((ریشه گیاهان)) می‌توان مواد دباغی تهیه کرد. از آن جمله می‌توان ((درخت صنوبر|پپوست درخت صنوبر)) ، ((کاج)) ، ((بلوط)) ، ((فندق)) ، ((کائوچو)) ، ((سماق)) و … را نام برد. />
برای تهیه عصاره یا جوهر دباغی ، مواد مذکور را با روشهای ویژه‌ در ((آب)) می‌خیسانند. در این عمل مواد جامد و مواد محلول برای دباغی بدست می‌آید. به مواد جامد مقداری ((ولفی ی|بی‌سولفیت سدیم)) اضافه می‌کنند تا این مواد را حل کند.
+از قسمتهای مختلف گیاه یعنی پوست ، تنه ، برگ ، شاخه ، میوه و ریشه گیاهان ، می‌توان مواد دباغی تهیه کرد. از آن جمله می‌توان پوست درخت صنوبر ، کاج ، بلوط ، فندق ، ((کائوچو)) ، سماق و … را نام برد. برای تهیه عصاره یا جوهر دباغی ، مواد مذکور را با روشهای ویژه‌ در ((آب)) می‌خیسانند. در این عمل مواد ((جامد)) و مواد ((محلول)) برای دباغی بدست می‌آید. به مواد جامد مقداری ((و یی| بی‌سولفیت سدیم)) اضافه می‌کنند تا این مواد را ((قابلیت انحلال مواد|حل)) کند.
 !دباغی با مواد شیمیایی !دباغی با مواد شیمیایی
-*__دباغی با کروم:__
بر عکس مواد دباغی گیاهی که منشا گیاهی دارند ، دباغی با ((کروم|نمکهای کروم)) منشا معدنی داشته و برای پوست‌ها سبک کارایی دارد. برای تهیه مواد دباغی با کروم از سنگ معدن کرومیت (متشکل از %68 اکسید کروم ( III ) و %32 اکسید آهن ( II )) استفاده می‌شود. دوام پوست دباغی شده با نمک کروم حدود سه برابر دوام پوست دباغی شده با مواد گیاهی است.


*__دباغی با ((زاج سفید)):__
این نوع دباغی از روشهای بسیار قدیمی است. برتری دباغی ((خز)) با زاج سفید در این است که به علت بیرنگ بودن آن ، اثری بر روی موی خز باقی نمی‌ماند. در صورتی که در دباغی بوسیله مواد گیاهی و کروم ، موهای پوست بیرنگ می‌شود.
*__دباغی با ((نمک آهن|نمکهای آهن)):__
در این روش از نمکهای مختلف ((آهن)) استفاده می‌شود که از آن جمله می‌توان ((سولفات آهن|سولفات آهن « III ))) ، کلرید و ((سولفات آهن|سولفات آهن « III ))) ((فتالات آهن|فتالاتهای آهن « III ))) و … را نام برد.


*__دباغی با سولفات زیر کُنیم:__
پوستهای اسیدی شده را با محلول سولفات زیرکنیم نیم دباغی می‌کنند. برای دباغی با این روش ، زمانی نمک دباغی به پوست نیم دباغی شده اضافه می‌شود که پوست همراه با ده درصد وزن خود با اکسید زیرکنیم همراه باشد. پس از عملیات دباغی ، پوست را با ((کربنات سدیم|بی‌کربنات سدیم)) ، ((قلیایی)) می‌کنند.


*__دباغی با مواد روغنی:__
روغن ماهی و برخی از روغنهای گیاهی مانند ((روغن آفتاب گردان|روغن دانه آفتاب گردان)) خاصیت دباغی داشته و برای دباغی پوست ((شوکا)) و ((بز کوهی)) که معمولا در تهیه لباس و دستکش کاربرد دارند مصرف می‌شوند.


*__دباغی با ((مواد سنتزی)) ( سینتان )__
این ((مواد دباغی)) که امروزه جایگزین مواد دباغی طبیعی شده‌اند، خود به چهار دسته تقسیم می‌شوند:


**__((سینتان آلیفاتیک)):__ که از ((سولفاتها|سولفو کلرید پاراضینها)) و ((سیانات|دی‌ایز و سیاناتها)) تهیه می‌شود.

**__((سینتان متروسیکلیکی)):__ که از ((ملامین)) ساخته می‌شود.

**__((سینتان آروماتیک)):__ که از سینتان با گروه فنلی و بردن گروه فنلی تهیه می‌شود.
**__((سینتان کایتونیک)):__ که از ترکیبات فنلی چند عاملی با آلدهیدها و ((آمینها)) تهیه می‌شود.
+!!دباغی با کروم />بر عکس مواد دباغی گیاهی که منشاء گیاهی دارند ، دباغی با ((کروم|نمکهای کروم)) منشاء ((شیمی معدنی|معدنی)) داشته و برای پوست‌های سبک کارایی دارد. برای تهیه مواد دباغی با کروم ، از سنگ معدن __کرومیت__ (متشکل از %68 اکسید کروم ( III ) و %32 اکسید آهن ( II ) ) استفاده می‌شود. دوام پوست دباغی شده با نمک کروم ، حدود سه برابر دوام پوست دباغی شده با مواد گیاهی است.
!!دباغی با زاج سفید />این نوع دباغی از روشهای بسیار قدیمی است. برتری دباغی __خز__ با __زاج سفید__ در این است که بعلت بیرنگ بودن آن ، اثری بر روی موی خز باقی نمی‌ماند. در صورتی که در دباغی بوسیله مواد گیاهی و کروم ، موهای پوست بیرنگ می‌شود.
!!دباغی با نمکهای آهن />در این روش ، از نمکهای مختلف ((آهن)) استفاده می‌شود که از آن جمله ، می‌توان __سولفات آهن III__ ، __کلرید__ و __سولفات آهن III__ (فتالاتهای آهن III ) و … را نام برد.
!!دباغی با سولفات زیرکُنیم />پوستهای اسیدی شده را با محلول __سولفات زیرکنیم__ نیم دباغی می‌کنند. برای دباغی با این روش ، زمانی نمک دباغی به پوست نیم دباغی شده اضافه می‌شود که پوست همراه با ده درصد وزن خود با __اکسید زیرکنیم__ همراه باشد. پس از عملیات دباغی ، پوست را با __بی‌کربنات سدیم__ ، قلیایی می‌کنند.
!!دباغی با مواد روغنی />روغن ماهی و برخی از روغنهای گیاهی مانند __روغن دانه آفتاب گردان__ ، خاصیت دباغی داشته و برای دباغی پوست __شوکا__ و __بز کوهی__ که معمولا در تهیه لباس و دستکش کاربرد دارند، مصرف می‌شوند.
!!دباغی با مواد سنتزی ( سینتان ) />این ((مواد دباغی)) که امروزه جایگزین مواد دباغی طبیعی شده‌اند، خود به چهار دسته تقسیم می‌شوند:


*__سینتان آلیفاتیک:__ که از __سولفو کلرید پارافینها__ و __دی‌ایزو سیاناتها__ تهیه می‌شود.


*__سینتان متروسیکلیکی:__ که از ((ملامین)) ساخته می‌شود.


*__سینتان آروماتیک:__ که از __سینتان__ با گروه فنلی و بردن گروه فنلی تهیه می‌شود.


*__سینتان کایتونیک:__ که از ترکیبات فنلی چند عاملی با آلدئیدها و ((آمین|آمینها)) تهیه می‌شود.
!!دباغی با فرمالدئید
در این روش ، محلول دباغی که شامل ((آب)) ، فرمالدئید و قلیا است، ولی می‌توان به جای سود ، از بی‌کربنات سدیم ، ((کربنات کلسیم)) یا کربنات منیزیم نیز استفاده کر
د.
-*__دباغی با ((فرمالدئید)):__
در این روش محلول دباغی که شامل ((آب)) ، فرمالدئید و قلیا است ولی می‌توان به جای سود ، از ((‌کربنات سدیم|بی‌کربنات سدیم)) ، ((کربنات کلسیم)) یا ((کربنات منیزیم)) نیز استفاده کرد.
r>
*__دباغی نیم کرومی:__
این نوع دباغی با نمکهای کروم و مواد گیاهی انجام می‌گیرد که ممکن است در آن از سه روش استفاده شود.


**دباغی اولیه با محلول کروم و دباغی مجدد با محلول دباغی گیاهی
**دباغی اولیه با مواد گیاهی و دباغی مجدد در محلول کروم
**دباغی بوسیله مواد گیاهی و محلول کروم بطور همزمان.


این روش دباغی برای چرم رویه بویژه برای تهیه چرمهای بسیار خوب ، ضد آب ، چرمهای ضخیم ، دباغی چرم زیره و لباس مورد استفاده قرار می‌گیرد. عیب این روش آن است که چرم به سهولت چروک برمی‌دارد.


*__دباغی نیم زاجی:__به سه روش انجام می‌گیرد:


**دباغی اولیه در محلول ((زاج سفید)) و دباغی مجدد در محلول عصاره گیاهی
**دباغی اولیه در محلول عصاره گیاهی و دباغی مجدد در محلول زاج سفید
**دباغی با محلول عصاره گیاهی و زاج سفید بطور هم زمان


پوست دباغی شده که در پایان بصورت ((چرم)) بدست می‌آید، دارای مقدار زیادی آب است بنابراین قبل از هر عمل دیگر بر روی چرم حاصل ، باید آب از آن گرفته شود این عمل بوسیله ماشین آبگیری یا پرس کردن و … انجام می‌گیرد.
+ dir align=left> />{img src=img/daneshnameh_up/2/20/leth.jpg} /></table>
!!دباغی نیم کرومی />این نوع دباغی با نمکهای کروم و مواد گیاهی انجام می‌گیرد که ممکن است در آن از سه روش استفاده شود.


*دباغی اولیه با محلول کروم و دباغی مجدد با محلول دباغی گیاهی


*دباغی اولیه با مواد گیاهی و دباغی مجدد در محلول کروم


*دباغی بوسیله مواد گیاهی و محلول کروم بطور همزمان.


این روش دباغی برای چرم رویه بویژه برای تهیه چرمهای بسیار خوب ، ضد آب ، چرمهای ضخیم ، دباغی چرم زیره و لباس مورد استفاده قرار می‌گیرد. عیب این روش آن است که چرم بسهولت چروک برمی‌دارد.
!!دباغی نیم زاجی
به سه روش انجام می‌گیرد:


*دباغی اولیه در محلول ((زاج سفید)) و دباغی مجدد در محلول عصاره گیاهی


*دباغی اولیه در محلول عصاره گیاهی و دباغی مجدد در محلول زاج سفید


*دباغی با محلول عصاره گیاهی و زاج سفید بطور هم زمان


پوست دباغی شده که در پایان بصورت ((چرم)) بدست می‌آید، دارای مقدار زیادی آب است. بنابراین قبل از هر عمل دیگر بر روی چرم حاصل ، باید آب از آن گرفته شود این عمل بوسیله ماشین آبگیری یا پرس کردن و … انجام می‌گیرد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((چرم)) *((چرم))
 *((پوست)) *((پوست))
 +*((صنعت چرم سازی))
 +*((انواع روغن طبیعی ویژه چرم سازی))
 *((مواد دباغی)) *((مواد دباغی))
-*((مواد سنتزی)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 30 مهر 1384 [10:08 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 شنبه 30 مهر 1384 [10:04 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 30 مهر 1384 [10:00 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [11:32 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:21 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..