منو
 کاربر Online
356 کاربر online
تاریخچه ی: صنایع قند سازی

نگارش: 1

اطلاعات اولیه

قند ساکارز (قند معمولی) است که از نظر ساختار یک دی ساکا رید متشکل از گلوکز و فروکتوز است و انسان در تمام طول حیاتش از آن به صورت طبیعی استفاده کرده و می کند.مهمترین منبع ساکارز ، نیشکر و چغندرقند است.

تعریف

قند ها در اصطلاح شیمی ، طیف وسیعی از ترکیبات آ لی را در بر می گیرند که به «کربوهیدرات ها » یا «هیدرات های کربن» معروف اند و منوساکاریدها (قندهای ساده) ، دی ساکارید ها ، ا لیگوساکارید ها و پلی ساکارید ها یا مشتقات مربوط به آنها را شامل می شوند ، مانند گلوکز ، فروکتوز ، ساکارز ، ما لتوز ، جنیتوبیوز ، ملیبوز ، نشاسته ، گلیکوژن و ... .

تاریخچ ه نیشکر

برخی محل اولیه پیدایش نیشکر را گنجین ه جدید می دانند که امروزه ایریان نامیده می شود.در این جزیره ، پس از آنکه گیاه نیشکر به صورت اهلی در آمده بود ، طی سه مهاجرت که از حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح شروع شد ، توسط بومیان به جزیر ه سلیمان ، جزایرهیبرید ، جزایر کالدونی و سپس به ا ندونزی ، فیلیپین و شمال هند برده شد و کشت و زرع آن در شمال خلیج بنگال توسعه یافت.آنگاه ، از هندوستان به ایران و از آنجا به سواحل مدیترانه و نواحی جنوبی فلسطین یعنی ناحیه ای بین بحرالمیت و دریای مدیترانه و از آنجا به اروپا و آمریکا برده شد.بنابر اسناد تاریخی ، کشت نیشکر در ایران از زمان حمل ه اسکندر به ایران رواج داشته است.در هر صورت ایرانیان نوآور واقعی صنعت تهیه قند و شکر تصفیه شده از نیشکرند.

تاریخچ ه چغندر قند

با وجود اینکه کشت چغندرقند سابق ه طولانی دارد ولی کشت صنعتی آن به منظور تهیه قند و شکر حدود 250 سال است که متداول شده است.پیش از آنکه ، عمدتاً به عنوان علوف ه دام مورد استفاده قرار می گرفت .در سال 1575 ا لیویه دوسر اعلام کرد که می توان از ریش ه گیاه چغندرقند ، قند استخراج کرد و درستی این گفتار توسط آندره مارگراف شیمیدان آ لمانی در سالهای 1745 تا 1747 به اثبات رسید و بالاخره توسط آشار شاگرد مارگراف ، اولین کارخان ه قند سازی تأسیس شد.توسع ه صنعت قند سازی از چغندر قند در قرن نوزدهم شتاب ویژه ای پیدا کرد که نتیج ه آن تولید دها میلیون تن قند از ریش ه این گیاه درسراسر جهان شد.

اجزای تشکیل دهند ه نیشکر

مواد موجود در نیشکر و نسبت درصد آنها عبارت اند از :
مواد خشی (ا لیاف خشک سلولزی) 15ـ9 درصد
آب 80ـ70 درصد
ساکارز 17ـ10 درصد
قند های انورت 3ـ0.1 درصد (شامل گلوکز و فروکتوز)
مواد آ لی غیر قندی 1.2ـ0.5 درصد
مواد معدنی 0.3ـ0.1 درصد
اجزای تشکیل دهند ه مواد خشبی عبارت اند از :
سلولز 7.5ـ6.5 درصد
لیگنین 13.5ـ1.5 درصد
مواد پکتیکی 3.75ـ2.25 درصد
چربی و موم 0.5ـ9.3 درصد
آلبومین 0.3ـ0.2 درصد
مواد معدنی 0.5ـ0.3 درصد
ترکیبات معدنی در شیر ه نیشکر :
K 2o 17ـ10 درصد
Na2o جزئی
Ca o 13ـ7 درصد
Mgo 13ـ10 درصد
Al2O3 + Fe2O3 جزئی
P2O5 15ـ5 درصد
SO3 9ـ7 درصد
Cl جزئی
Sio2 50ـ35 درصد
مواد آ لی موجود در نیشکر:
مواد چربی موجود در شیر ه نیشکر بیشتر استراسید های چرب یا مشتقات آنها مانند اسید های اولئیک ، پالمیتیک ، استئاریک ، و مقداری سوسیتین و فتیوسترین و مومها ترکیبات استری اسید های چرب با الکل میزیسیک ، می باشند.
  • قند انورت : قند های احیاکننده و معمولاً شامل گلوکز و فروکتوز است.
  • اسید های آ لی : اسید های موجود در نیشکر بیشتر شامل اسید های گلیکولیک ، مالیک سوکسینیک ، تارتریک ، و سیتریک می باشد .در شیر ه نیشکر تخمیرشده ، اسید استیک نیز وجود دارد.
  • مواد رنگی : دو نوع ماد ه رنگی در نیشکر وجود دارد .یکی از آنها کلروفیل است که همان سبزین ه گیاهی است آن را از طریق جذب سطحی به کمک زغال فعال می توان خارج کرد.دیگری اوتا سیانین که در آب حل می شود و در محیط اسیدی قرمز رنگ و در محیط قلیایی سبز رنگ است و به روش آهک زدن آن را می توان از شیر ه نیشکر خارج کرد.
  • مواد نیتروژن دار : مواد نیتروژن دار موجود در نیشکر عبارت اند از : آلبومین ، اسپارازین ، گلوتامین ، و اسید های آمینه ، در بین اسید های آمینه ، مقدار تیروزین و گلی کوکول (گلی سین) از همه بیشتر است که همراه با ملاس از نیشکر خارج می شوند.
تصفی ه شیمیایی عصار ه نیشکر :
در شربت قند به دست آمده ، معمولاً مقداری ذرات ریز معلق و محلول وجود دارد.در گذشته بدون جدا کردن آنها ، شربت را تلغیظ و به صورت بلورهای ریز قرمز رنگ که شکر سرخ نامیده می شد در می آوردند.این روش به روش لجستانی یا سیستانی یا سکزی معروف بود که امروزه نیز متداول است.بعدها روش تصفیه شیره نیشکر کامل ترشد .زیرا ، با افزودن مواد دیگری ، توانستند کیفیت استخراج قند را بهبود بخشند.اما امروزه از چهار ماد ه شیمیایی ، یعنی آهک زنده (و یا آب) ، دی اکسیدگوگرد ، اسید فسفریک و دی اکسیدکربن برای این منظور استفاده می شود.
روشهای تصفی ه شیمیایی :
  • تصفی ه شیمیایی به وسیل ه آهک : این روش که معمولاً برای ته نشین کردن مواد اضافی موجود در شربت قند به کار می رود.ابتدا به مقدار لازم آهک به شربت اضافه می کنند و آن را تا دمای 100 الی 105 درجه سانتیگراد گرم می کنند. تحت این شرایط ، بسیاری از مواد زاید به صورت گل ته نشین شده و شربتی زلال باقی می ماند که برای اجرای عملیات بعدی به کار گرفته می شود.عملیات آهک زنی ممکن است یک مرحله ای ، دو مرحله ای ، یا چند مرحله ای باشد .PH شربت بعد از افزایش آهک باید 7.2 تا 8.3 باشد.
  • تصفی ه شیمیایی به وسیل ه SO2 : عمل تصفیه به وسیله SO2 ممکن است پیش از آهک زدن و یا پس از آهک زدن صورت پذیرد.مقدار گوگرد مورد نیاز برای هر تن نیشکر بین 250 الی 500 گرم است.با اسیتفاده از این روش شکر سفیدتر به دست می آید.بررسی رسوبات به دست آمده از روش آهک زنی و SO2 زنی نشان می دهد که این رسوب ها مواد خشبی و سلولز ، چربی و موم ، آلبومین ، فسفات سدیم ، سیلیس و سولفات کلسیم ، خاک و شن و... را شامل می شود.
تصفی ه شیمیایی به وسیله اسید فسفریک : در شیر ه نیشکر معمولاً مقداری اسید فسفریک وجود دارد .اسید فسفریکی که به صورت محلول در شیر ه نیشکر وجود دارد ، در ترکیب با آهک به صورت فسفات تری کلسیم غیر محلول در می آید و ضمن رسوب کردن بسیاری از مواد زاید و رنگی را نیز با خود ته نشین می کند.مقدار اسید فسفریک مورد نیاز در شیر ه نیشکر باید تا مقدار 300 میلی گرم در لیتر برسد از این رو ، کمبود آن را با افزایش اسید فسفریک باید جبران کرد.
  • تصفی ه شیمیایی به وسیله دی اکسیدکربن : این روش همراه با آهک زدن انجام می گیرد.یعنی پس از آهک زدن شیر ه نیشکر ، باید آن را از دی اکسیدکربن اشباع کرد.برای این منظور و برای بالا بردن درجه اشباع شدن ، دما را باید به .c50 رسانید در عین حال باید دقت کرد که دما از .c55 تجاوز نکند.زیرا در دمای بالاتر ، مقداری از ساکارز هیدرویز شده ، به قند انورت یا به بیان دیگر ، به گلوکز و فروکتوز ، تبدیل می شود.
تبخیر و متبلور کردن شیر ه نیشکر :
پس از اینکه شربت زلال به دست آمد آن را تبخیر و تلغیظ می کنند تا غلظت ساکارز در محلول بالا برود.سپس بر اثر سرد کردن و متبلور شدن قند آن را به روش سانتریفوژ کردن و غیره جدا کرده و به صورت قند یا شکر عرضه می کنند.
مواد تشکیل دهنده عصار ه چغندر قند :
مواد موجود در شیر ه چغندر قند و نسبت درصد تقریبی آنها عبارت اند از :
مواد نا محلول %6ـ4
آب %78ـ74
ساکارز %20ـ14
قند انورت %0.1
رافینوز %0.02
مواد غیر قندی %3ـ2
مواد نا محلول در شیر ه چغندر قند و نسبت درصد تقریبی آنها عبارت اند از :
سلولز %26
مواد نیمه سلولزی %64
مواد پکتیکی %64
مواد نیتروژن دار %7
مواد معدنی %3
مواد معدنی موجود در شیر ه چغندر قند و نسبت درصد تقریبی آنها عبارت اند از :
k2o %47
Na2o %5.5
CaO %5
MgO %11
Al2O3 + Fe2O2 %5
P2O5 %15
SO3 %6
CL %2.5
SiO2 جزئی
,تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [10:40 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [08:29 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آذر 1383 [15:19 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..