منو
 کاربر Online
713 کاربر online
تاریخچه ی: صله رحم

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-52Lines: 1-53
-یکی از دستورات موکد ((دین مبین اسلام ))، «صه رحِم» است که یکی از مهم ترین آداب اجتماعی است که با کل گیری صحیح آن، ریشه بسیاری از کمبودها و نیازها کید می ود.
صله به معنای وصل است، نایه ا احسان و اهار عوفت و رفق و رایت ال.
+یکی از دستورات موکد ((دین مبین اسلام)) یکی از مهم ترین آداب اجتماعی «صله رحِم» است که با مل صحیح به آن، ریشه بسیاری از کمبودها و نیازها بی میود.
صله به معنای وصل است، و در اصطلاح به احسان و اظهار عطوفت و رعایت حال دیران گفته می‌شود.
رحِم به معنی ج
ایگاه اولد است و در اصطلاح به مادر گفته می‌شود. و صله رحم یعنی رسیدگی و احسان به افرادی که با انسان، مادرِ مشترک داشته باشند؛ مانند عمو، عمّه، دایی خاله و فرزندان آنها.
صله
رحم از دستورات عم و پرمنفعت اسلام است و کنیه های خانوادگی را از بین می‌برد:
((حضرت امام جع
فر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) فرمود:«صله رم کن، حتی اگر با دادن یک لیوان آب به نزدیکانت اشد. بهترین صله رحم بازداشتن خویش است از آزار آنها.»
-رِم ه معنی ایگاه اولاد کنیه از مادر است، بنابراین له رحم یعی رسیدگی و احسان به اادی ک با انسان، یک مادرِ شترک داشته باشند؛ مانند عمو،عمّه، دیی، خاله و فردان آنه.
لبته مار مشترک به مای مادر است که ود به ذهن بد و عُرف نها را زن ادر بدان اّا مادر مشترک سیار ر چه بسا یله ای را شام گردد.
صل
ه رحم از دستورات عام و پنفت الم ست و کینه هی خانوادگی را از بی میرد و در رویا ام ه تأکید فراوان شده است.
+((حضر میالمنین لی عیه اام)) رمودله ر کنی تی ار به امکدن بد />((ر ا ین ی اا|امام سین ه الام)) فرمدهر کس می‌خو ال ه أخیر بید و روا زیا شد، له ح کند.»
-1- ((حضرت امم فر صاد علیه لسلم|مام صاد علیه لسلام ))فرمود: « صله رحم کن ولو به ری از هرین له رحم اداتن خوی ات از ایت نها.» +((حضرت ممد مفی صلی اله علیه و له|رسول ا صلی اله علیه وله سلم)) فرمود:«مردی فقط از عمرش سه سال مانده ولی صله رحم می‌کند و خداوند سی سال به مر ضافه می‌کند؛ و مردی از مش سی سا منده ما قطع رحم می‌کند و داوند سه سال او را زنده نگه می دارد. __بحمدالله میشا و یثبت وعنده ام لکتاب __ (سوره رعد آیه 39) (خداوند هر چه را که بخواهد محو می کن و هر چه را خواهد، ثابت می‌گرداند؛ و در نزد اوت حقیت کاب.)»
-2- ((حضزت ایرامنین علی لیه اام|امیرامؤمنین لیه سلام ))فرمو: « ارحام ود را ه کی ولو ه لا +و نیز رنیکی ه ر مادر له ح حساب رو قیام را سا یاد
-3- ((ضر ام سین عی لا|اام سین ی اسم)) فمود: « هر ک میود تخیر بد و رزیش ا گردد س ل ر کد.» +و نی فرموای میر! گمن ی‌کم یاد ب اوامت سیگی ی‌کی.»
یس گف:«بله. من وقتی در بازار کر می‌کدم و درهم م ی‌گفتم یک درهم آن را به عمّها می‌ادم و یک درمش ا به خالهام.»
مام فرمود:«به خد سم جل ت دو بار فا رسید لی ر بار تأخیر افتاد.»
-4- ((رت محمد فی ی لله عیه و آله|رسول خدا صلی اله یه وآله سلم ))ود: « ی له م میکن و فقط از عمرش ه سال انده داند را ی سال میکن و م طع رحم میکد و ا عرش سی ال مانده اون آن را س ل میکند، __حمدالله مایا و یبت وعنده ام لکتاب __(ه عد یه 39) (خداوند ه چ را که بخود محو میکند و ه چه را بخاهد، ثا میگراد و ن وت حقیت کتا. ) +ق رحم:
ح ه معای رسیدگی کد و محبت دات ت ه نیکان ست و امر سیار اپسند ا میو، ب طوری ک در روایا چین مده ت:«ار یکان ما اتبا ود را ا قع کدند، ا و کنید؛ یرا گاه قا ر ی ی ات.»
-5- رسول خدا صی ال علیه وله و سلم فرمود: « نیکی به پدر و مادر و صله رحم حساب را آسان میگرداند.» پ این آیه را خواندن: « و آنانه له مید آه را که داوند م ب له نها کرده و ز پروردگارشان میترسند و از بدی حساب بیمناکند.» (رعد-21). +ایرالؤمین علیه لسلام فرمود:«صله کنید ارحام خود چ آنها ا م کرده اشند.»
-6- ت فرمودند: « ی میّر! من گمن میکم و زیاد به اقوامت ریگی یکی.»
یس گت: « بله فدایت شوم! من وقی نوجوان بوم در باار کار یکردم و و رهم م میگتم، یک هم آرا ه عمّه م میدادم و یک درهمش ا ب اله . »
حضرت فرمو
د: « به خدا قسم جل تو دو بار فرا رسید ولی ه بار تأخیر افتاد.»

قطع رح:
قطع رح معنای رسیی نک و مبت داشتن سبت به اقربای نیک است و بسیار مموم می اشد، یک فرموده ند: « ا رحم ا ا ا طع کرد، ش ول کنی؛ یرا گناه قاع ح یر عظی ست
+رسول فرمود:«((ری|بریل)) ی اس به من ب دا ک وی ((ه|شت))، اله هار ا اه یده می‌ود ولی ((قق دین| ودین)) قا رم و مد رده نار ا ناند شی- نی ه ین اندازه ا ور)
-7- امیراممنین علیه اللام فرمد: « له کنید با ارام خود، گرچه نها با شما قطع کر باشند.» +9- کنیز امام صادق علیه السلام می گوید:«امام در بستر بیماری شهادت افتاده بود و گاهی از هوش می‌فت. یک بار که به هوش آمد، فرمود به حسین بن علی بن علی - که پسر عموی پدر امام بود- هفتار دینار بدهید و به فلنی، فلان مقدار و به فلانی، فلان مقدار بدهید.
به ا
ما عرض کردمآیا ه مردی بخشش می‌کنید که می‌خواست شما را به قتل برساند؟»
امام فرمو:«آیا می‌خواهی من از آنها نباشم که خداوند وصف ره است:« و کسانی که بنا به امر خدا صله می د و از پروردگارشان میترسند و از بدی حساب بیمناکند.» بله داوند بهشت را آفرید و آن را خوشبو ساخت و بوی بهشت تا هزار سال راه می‌رود ولی عاق والدین و قاطع ر آن بو را نمی‌شنوند.»
-8- رسول خدا صلی الله و لیه وآله و لم فرمود: « ((جبری|جبرئیل )) لیه الم ب من ر اد ک بوی ((بهش|هشت )) فاصله هزا سال راه یده میشود ولی ((قوق والدین|اق والدین ))و قاطع م و مر الخورده زناکار را نخواهد نی- یعنی ه ای ندازه از هشت دورند. +در روایت ات که «گر بری یکی ه مر جبور باشی هی ه ازای و سال را یمای رو و این نیکی ا انجام ه و بری له ر ه یک ا اه را ی کن
-9- کنی مام صادق لیه لسلام میگوید: « زمانی که ضر در ستر بیماری شهادت اتاده بودند و گای مدهوش میشدند، یکبار که به هوش آمدند، مودند: « ه حسین ن عی بن علی - که پر عموی پدر ضرت و- فتار دینر بدی و ه فلنی فلان مقدار و به فلنی، لان مقدا بید
ضرت عرض کردم: « یا مری ا و بخشش میکنید که اراده داشت شما را ه تل برساند؟»
ضر فرمود: « یا میخواهی من از آه نباشم که خداند فرمود: « کانی که له میکد چه را ک اوند امر ه صله آنها که و پوردگارشان میترسند و از بدی حساب یمناکن بله وند ب ر رید و آنرا خشب ساخت و ی هت هر سا راه یرد لی اق و ح و را مینوند.»
+صی ه سول خدا ر کرم اوای دارم که به آن حسن ی‌کنم ولی آنه مر یت می‌کنن. ی وهم یگ کاری به نا نداته بش
م فرمود:«در ین ر اوند همه شما را ها ی کند.»
ر کرد:«پ چه کن»
اما فرمود:«ب ن ک ک را وم اه ش کن و با ن ک که و کره یوند و آن را ک ب تو م کده . اگر چی کی داوند ی وا بود.»
-10- د روی « بی نیکی د و مر ت ل راه را ی ک! نی برای آن نیکی مور بش راهی ب رای دو سا ر بیمیی بر ی یکی ر اا ) و بای له رحم تا یک سا اه ر طی کن!» +رسول خد فرمو:«آی می‌وهی بیم بهین خا دنی و رت چیست»
ن:«بله یا رسول الله
ف
رمود:«اخلاق کی است ک ا آن ک ه ز او بریده آشتی کند، و به آن کس که او را موم کرده بخشد و آن را که بر ا تم کره بخشاید. و ر ک بخاهد مگ ب عب یتد روی اش ا شود، بید تقوای لهی را پیشه سازد له رم کند.»
-11- خصی خدت رسول خدا صلی الله و اله و سلم رسید و عرض کرد: « من اقوامی دارم که به نه احسان و صه میکنم ولی ه را یت میکنند، میخواهم دیگر کای به آنها نداشته اشم.»
حضرت فرمود: « ی وت خداوند هم هم شمارا رها میکند و در میاندا.
کرد پس چه کنم
حضرت فرمود: به ک که ترا روم ساخته عطا ک و با آنکس که ز تو ق کده پیوند و آنرا که تو ظلم کره، عفو کن و چون چنین کدی داد شتیان تو خواهد بود.»
+ رسول خدا عرض کردند بهین ((صده و با|ه)) کدام ات»
فرمود:«قه ویاوندی که دشمی شما را در د داه د. پس صله حم به یا عا اس و ی دواه ر نی ا ود.»
-12 - رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم فرمود: « آیا دلالت نکنم شما را به بهترین اخلاق دنیا و آخرت ؟»  
-گفتند: « چرا یا رسول الله!»  
-حضرت فرمود: « او کسی است که صله کند با آن کس که قطع کرده و عطا کند به آن کس که محروم کرده و ببخشاید آنرا که بر او ستم کرده و هر کس شادمان باشد از اینکه مرگش به عقب بیفتد و روزی اش واسع گردد، پس باید تقوای الهی را پیشه سازد و صله رحم نماید.»  
-13- به ر دا ر کردد: « بری ((قه و دفع بلادقه ))کدا است؟»
رت فم: « د ویشانی ک ل، شنی ا را اه باشد ه رحم ه ویا، ات و تی شامل یود دمنان انان . »
+البته مواری وود ار ک ع رح ازه داده شد است:
مودی که ارتباط فمیی ا سا ک و مشرک یا نق مو ثذیری سان و افان ه واد خطرک کف شرک و انحراف می گدد.
مواردی ک
ه فت و مد با مل لو و گنهکا موب تایید اعمال ی ر دید یان و جذب سایرین ه وادی گناه می‌و.
-14- امیرالمؤمنین لیه الم فرمو: «. . . کس ست خود را ا له به اقا بندد، س هم اوا ر ز نیکی ه و سته ا.» +با این ال ع رحم ست و در این موا به حداق رابط بید کفایت کرد، ه ق کلی مثا یک احواپری لفنی سالینه ی نا.
 منابع:  منابع:
 معراج السعاده حاج محمد احمد نراقی. معراج السعاده حاج محمد احمد نراقی.
 بحارالانوار، ج 74، باب 3، از صفحه 87 تا 139. بحارالانوار، ج 74، باب 3، از صفحه 87 تا 139.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [07:45 ]   7   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [07:36 ]   6   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [11:25 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [04:41 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [04:38 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [04:36 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 خرداد 1383 [08:59 ]   1   ندا سعادتی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..