منو
 کاربر Online
590 کاربر online
تاریخچه ی: صلح حدیبیه

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-16Lines: 1-31
-پس از آنکه یاران یم ا در ((حدیبیه )) ((بیعت|بیعت ))کردند که ن این بیعت، بیعت رضوان است تکلیف مسلمانان روشن شد زیرا یا ((قریش|قریش ))با زیارت آنها ازخانه خدا موافقت می کند و یا مخالفت می کد و درگیری میان دوگروه حتمی است. +پس از آنکه یاران ((حضرت م مطفی لی الله لیه و له|پیمر)) در ((حدیبیه)) با پیامبر ((بیعت|بیعت)) کردند ( که ((بیعت رضوان)) معروف است تکلیف مسلمانان روشن شد زیرا ((قریش|قریش)) یا با زیارت آنها از خانه خدا موافقت میکرد یا مخالفت؛ ک در صورت دوم درگیری میان دو گروه حتمی بود.
((عثم
ان بن عفان)) که آخرین نماینده اعزامی پیامبر به مکه بود برگشت و پیام قریش را رساند و اظهار داشت: />'' ===مشکل ((قریش)) سوگندی است که یاد کرده‌اند که نگذارند شما و یارانتان با زور وارد مکّه شوید.===''
-در همین هنگام ((عما ب فان ))که رین نماینده ازامی پیامبر به مکه بود برگ و پیام قری را رسان و اها دات: مشک ی سگندی است ه یا کرده اند که گارند ما و یاراتان ب وارد مه ید، در همین رایط نی ((هی بن مو ))از ی قریش برای ماکره به ور پیامبر رسید و پس از داری گتو و ماکر یامر، +در همین هنگام ((سهیل بن عمو)) نیز از سوی قریش برای مذاکر ب ضور پیامبر رسید. پیامبر پس از کمی گفتگو، ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی علیه السلام)) را فرا خواند و دستور داد
که ''===پیمن لح ===''را این گونه بنوسید:
~~green:« بس
م الله الرحمن الرحیم.»
سهیل در هما
ن ابتدای نامه مخالف کرد؛ و قرار بر این شد که بنویسند''===:« باسمک اللهم»=== ''و نیز وقتی علی علیه السلام به دستور پیامبر نوشت:
این
پیمانی است که ''===محمّد رسول الله ===''با سهیل، نماینده قریش، بست.
س
هیل گفت: ما اگر ''===رسالت ===''تو را قبول داشتیم که با تو ن نمی‌کردیم.
پیام
بر ه لی علیه السلام فرمود: کلمه ''===رسول الله ===''را پاک کن.
عل
ی علیه السلام عرض کرد: من قدرت چنین سارتی را ندارم.
پیامبر از علی خوا
ست که انشت او را وی همان نقه ذاد تا شخصاً آن را پاک کد.~~ />__تعات صلح حدییه__
به ===مدت ده
سا دست از جنگ بردارند تا امنیت در نقاط عربستان مستقر شود و ار هر فردی ا قریش از مکه گریخت و به مسلمانان پیوست باید او را به سوی قریش بازگردانند، ولی اگر یکی از مسلمانان به سی قریش گیخت، قریش موظف به بازگرداندن و نیست.===
===مسل
مانان و قریش آزادند که با هر قبیله‌ای ک خواستند پیمان بندند=== /> ===م و یارانش امسال به ((مدینه، مدین انبی، یثرب|مدینه)) از ی‌گردن ول در سال‌های آینده می‌توانند ه زیارت خانه خدا بیایند ===به شرط این که:
~~brown:سه روز ب
یتر ر مکه نمانند
سلاح
ی جز ششیر همراه نداشته باشند /> ملمنان مقیم مکه می‌توانند ((شعائر مذهبی)) خود را آزادانه جا بیاورند و قریش حق مزاحمت ندارد.
اموال دو طرف
برای همیگر محترم است و مال و جان مسلمانانی که از مدینه وارد مکه می‌شوند در امنیت خواهد بود. ~~
این پیمان در دو نسخ
ه نیم شد و گروهی از شخصیت‌های قریش و اسلام به آن گواهی دادند. یک نسخه از آن به ===پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ===تقدیم شد و نسخه دیگر را به ===سهیل بن عمرو ===دادند. />رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از ای صح، در همان جا ((قربانی)) ر سر تراشی و ملمانان نیز چنین کردد از ((احرام)) ار شدند و راه مدنه را در پیش گرفتند.
-علی علیه السلام را فرا خواند و دستور داد که پیمان صلح را اینگونه بنوید: « بسم الله الرحمن الرحیم- هیل مخالف کرد قرار شد نوشته شود باسمک للهم و نز وقی ل لیه الام ه دستور پیامبر نوشت: هذا ا صالح علیه محمد رسول الله { این پیمن ت که محمّد رسول خدا با سهل نمینده قریش بست} +!مناب: />*سیه ا هشام، 3، 331 />*ای وادی، 2، 610
-سهیل گفت: ما اگر رسالت ترا قبول داشتیم با تو جنگی نداشتیم پیامبر به علی علیه السلام فرمود: لفظ رسول الله را پاک کن حضرت عرض کرد: مرا یارای چنین جسارتی نیست، در این هنگام پیامبر از علی خواست که انگشت او را روی همان نقطه بگذارد تا شخصاً آن را پاک کند و این کار صورت گرفت.

در این پیمان قریش و مسلمانان متعهد شدند که مدت ده سال دست از جنگ بردارند تا امنیت درنقاط عربستان مستقر شود و هر فردی از قریش اگر از مکه گریخت و به مسلمانان پیوست باید او را بسوی قریش بازگردانند ولی اگر فراری از مسلمانان به سوی قریش گریخت قریش موظف به بازگرداندن او نیست و مسلمانان و قریش آزادند که با هرقبیله ای خواستند پیمان برقرار کنند و محمد و یارانش از همین نقطه امسال به ((مدینه، مدینة النبی، یثرب|مدینه ))باز می گردند ولی درسالهای آینده می توانند به زیارت خانه خدا بیایند شروط به این که سه روز بیشتر در مکه نمانند و سلاحی جز سلاح مسافر (شمشیر) همراه نداشته باشند و مسلمانان مقیم مکه آزادانه می توانند ((شعائر مذهبی ))خود را انجام دهند و قریش حق مزاحمت ندارد و اموال دو طرف پیمان برای همدیگر محترم است و مال و جان مسلمانانی که از مدینه وارد مکه می شوند محترم است.

این پیمان در دو نسخه تنظیم شد و گروهی از شخصیت های قریش و اسلام آنرا گواهی کرد و یک نسخه به سهیل بن عمرو نماینده قریش و نسخه ای نیز به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله تقدیم شد.
رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از قرارداد در همان جا ((قربانی ))کرد و سر تراشید و مسلمانان نیز چنین کردند و از ((احرام)) خارج شدند و راه مدینه را پیش گرفتند.

مراجعه شود به:
((غزوه حدیبیه))
+!مراجعه شود به:
*((غزوه حدیبیه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 23 تیر 1385 [08:02 ]   6   رضا معرب      جاری 
 جمعه 23 تیر 1385 [07:54 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [06:15 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [16:32 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [10:26 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 مهر 1383 [05:09 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..