منو
 صفحه های تصادفی
قضیه اساسی گالوا
کاربرد قانون ها
ماکان کاکی
رشته سرامیک شاخه فنی و حرفه ای
نظریه چند جمله ای ها
دکتر زرین کوب
عدم پذیرش جزیه
حاج میرزا آقاسی
حروف مقطعه
بعد عملی پلورالیسم دینی در طول تاریخ اسلام
 کاربر Online
402 کاربر online
تاریخچه ی: صلح حدیبیه

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-16Lines: 1-31
-پس از آنکه یاران یم ا در ((حدیبیه )) ((بیعت|بیعت ))کردند که ن این بیعت، بیعت رضوان است تکلیف مسلمانان روشن شد زیرا یا ((قریش|قریش ))با زیارت آنها ازخانه خدا موافقت می کند و یا مخالفت می کد و درگیری میان دوگروه حتمی است. +پس از آنکه یاران ((حضرت م مطفی لی الله لیه و له|پیمر)) در ((حدیبیه)) با پیامبر ((بیعت|بیعت)) کردند ( که ((بیعت رضوان)) معروف است تکلیف مسلمانان روشن شد زیرا ((قریش|قریش)) یا با زیارت آنها از خانه خدا موافقت میکرد یا مخالفت؛ ک در صورت دوم درگیری میان دو گروه حتمی بود.
((عثم
ان بن عفان)) که آخرین نماینده اعزامی پیامبر به مکه بود برگشت و پیام قریش را رساند و اظهار داشت: />'' ===مشکل ((قریش)) سوگندی است که یاد کرده‌اند که نگذارند شما و یارانتان با زور وارد مکّه شوید.===''
-در همین هنگام ((عما ب فان ))که رین نماینده ازامی پیامبر به مکه بود برگ و پیام قری را رسان و اها دات: مشک ی سگندی است ه یا کرده اند که گارند ما و یاراتان ب وارد مه ید، در همین رایط نی ((هی بن مو ))از ی قریش برای ماکره به ور پیامبر رسید و پس از داری گتو و ماکر یامر، +در همین هنگام ((سهیل بن عمو)) نیز از سوی قریش برای مذاکر ب ضور پیامبر رسید. پیامبر پس از کمی گفتگو، ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی علیه السلام)) را فرا خواند و دستور داد
که ''===پیمن لح ===''را این گونه بنوسید:
~~green:« بس
م الله الرحمن الرحیم.»
سهیل در هما
ن ابتدای نامه مخالف کرد؛ و قرار بر این شد که بنویسند''===:« باسمک اللهم»=== ''و نیز وقتی علی علیه السلام به دستور پیامبر نوشت:
این
پیمانی است که ''===محمّد رسول الله ===''با سهیل، نماینده قریش، بست.
س
هیل گفت: ما اگر ''===رسالت ===''تو را قبول داشتیم که با تو ن نمی‌کردیم.
پیام
بر ه لی علیه السلام فرمود: کلمه ''===رسول الله ===''را پاک کن.
عل
ی علیه السلام عرض کرد: من قدرت چنین سارتی را ندارم.
پیامبر از علی خوا
ست که انشت او را وی همان نقه ذاد تا شخصاً آن را پاک کد.~~ />__تعات صلح حدییه__
به ===مدت ده
سا دست از جنگ بردارند تا امنیت در نقاط عربستان مستقر شود و ار هر فردی ا قریش از مکه گریخت و به مسلمانان پیوست باید او را به سوی قریش بازگردانند، ولی اگر یکی از مسلمانان به سی قریش گیخت، قریش موظف به بازگرداندن و نیست.===
===مسل
مانان و قریش آزادند که با هر قبیله‌ای ک خواستند پیمان بندند=== /> ===م و یارانش امسال به ((مدینه، مدین انبی، یثرب|مدینه)) از ی‌گردن ول در سال‌های آینده می‌توانند ه زیارت خانه خدا بیایند ===به شرط این که:
~~brown:سه روز ب
یتر ر مکه نمانند
سلاح
ی جز ششیر همراه نداشته باشند /> ملمنان مقیم مکه می‌توانند ((شعائر مذهبی)) خود را آزادانه جا بیاورند و قریش حق مزاحمت ندارد.
اموال دو طرف
برای همیگر محترم است و مال و جان مسلمانانی که از مدینه وارد مکه می‌شوند در امنیت خواهد بود. ~~
این پیمان در دو نسخ
ه نیم شد و گروهی از شخصیت‌های قریش و اسلام به آن گواهی دادند. یک نسخه از آن به ===پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ===تقدیم شد و نسخه دیگر را به ===سهیل بن عمرو ===دادند. />رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از ای صح، در همان جا ((قربانی)) ر سر تراشی و ملمانان نیز چنین کردد از ((احرام)) ار شدند و راه مدنه را در پیش گرفتند.
-علی علیه السلام را فرا خواند و دستور داد که پیمان صلح را اینگونه بنوید: « بسم الله الرحمن الرحیم- هیل مخالف کرد قرار شد نوشته شود باسمک للهم و نز وقی ل لیه الام ه دستور پیامبر نوشت: هذا ا صالح علیه محمد رسول الله { این پیمن ت که محمّد رسول خدا با سهل نمینده قریش بست} +!مناب: />*سیه ا هشام، 3، 331 />*ای وادی، 2، 610
-سهیل گفت: ما اگر رسالت ترا قبول داشتیم با تو جنگی نداشتیم پیامبر به علی علیه السلام فرمود: لفظ رسول الله را پاک کن حضرت عرض کرد: مرا یارای چنین جسارتی نیست، در این هنگام پیامبر از علی خواست که انگشت او را روی همان نقطه بگذارد تا شخصاً آن را پاک کند و این کار صورت گرفت.

در این پیمان قریش و مسلمانان متعهد شدند که مدت ده سال دست از جنگ بردارند تا امنیت درنقاط عربستان مستقر شود و هر فردی از قریش اگر از مکه گریخت و به مسلمانان پیوست باید او را بسوی قریش بازگردانند ولی اگر فراری از مسلمانان به سوی قریش گریخت قریش موظف به بازگرداندن او نیست و مسلمانان و قریش آزادند که با هرقبیله ای خواستند پیمان برقرار کنند و محمد و یارانش از همین نقطه امسال به ((مدینه، مدینة النبی، یثرب|مدینه ))باز می گردند ولی درسالهای آینده می توانند به زیارت خانه خدا بیایند شروط به این که سه روز بیشتر در مکه نمانند و سلاحی جز سلاح مسافر (شمشیر) همراه نداشته باشند و مسلمانان مقیم مکه آزادانه می توانند ((شعائر مذهبی ))خود را انجام دهند و قریش حق مزاحمت ندارد و اموال دو طرف پیمان برای همدیگر محترم است و مال و جان مسلمانانی که از مدینه وارد مکه می شوند محترم است.

این پیمان در دو نسخه تنظیم شد و گروهی از شخصیت های قریش و اسلام آنرا گواهی کرد و یک نسخه به سهیل بن عمرو نماینده قریش و نسخه ای نیز به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله تقدیم شد.
رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از قرارداد در همان جا ((قربانی ))کرد و سر تراشید و مسلمانان نیز چنین کردند و از ((احرام)) خارج شدند و راه مدینه را پیش گرفتند.

مراجعه شود به:
((غزوه حدیبیه))
+!مراجعه شود به:
*((غزوه حدیبیه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 23 تیر 1385 [08:02 ]   6   رضا معرب      جاری 
 جمعه 23 تیر 1385 [07:54 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [06:15 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [16:32 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [10:26 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 مهر 1383 [05:09 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..