olor="#3399FF">

    
 منو
 صفحه های تصادفی
تقدیر پیامبر اکرم از علی علیه السلام در جنگ خندق
شعرای نوگرا
موصل
آنوریسم داخل جمجمه
آل هاشم
درخت المپیاد کامپیوتر
تخلخل و نفوذپذیری ماسه سنگ
مقایسه منبع صنعتی با تهیه آزمایشگاهی
تأثیر کلام و رفتار امام سجاد علیه السلام
دیدار امام علی علیه السلام برای دوست و دشمن هنگام مرگ
 کاربر Online
370 کاربر online
تاریخچه ی: صفویه

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-36Lines: 1-290
-V{maketoc} +ml>
able width="800" >

class=MsoNormal align=center dir=RTL> style='font-size:10.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>چکیده

-تقریبا" یک صد سال بعد از مرگ تیمور، از میان هرج و مرج و تجزیه و تفرقه‏اى که در گیرودار بین رکردگان طوایف ازبک و تیموریان در ماوراءالنهر و در کشمکش ترکمنانان سیاه گوسفند و سپید گوسفند با یکدیگر و با بقاى خاندان تیمور و چنگیز در ایران در جریا ود، ایان پیر و فرتوت و مجروح از ست و غارت مستبدان زرگ و کوچک، به صورتى نگهانى و بر خلاف انتظار، بعد از نهصد سال که ز سوط ساسانیا ‏گشت، دوباره یک دوران ودت ارضى، دولت مى، و تممیت نبى قدم گذاشت. این تحول را محققان و پوهشگران تاریخ، اعتى ایان ب مرحله دولت ملى خواندهاند و ا اندک تسامح و مختصر استثنا مى‏توان وران صفویه و بعد از آن را، تا حدى به همین عنوان تلقى کرد. +:

/> margin-top="0" class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: />text-align:right;line-height:13pt; /> direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify"> /> lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'> />ر تاریخ ایران ا اسام هور لسله وی ه طی ات مم یرا ه ا رنها ایران توانت
- عهدى که یران مین از جانب موءالنهر به وسیله یوى »پدید« ما مالف و مهاجم ازبک و ز جانب آسیا غیر - وم - توسط نیوى رقیب و منع وزگر اى تهدید مى‏شد، در داخل نیز ستخو رقه و ملوک الویفى خاندنهاى متو و گوناگون و اعتا به سرو مومى و ملى ایرا و. خوزستان، درگیر دخاتا طغیان لات مشعشعى بو، اح اا در دست خاندان روااه خراسان در اختیار بایا تیوریان، و را عجم، رس و ذرباین در دست رکم ق قویونلو قار داشت. منزعات بى وقفه ق قویونلو ا تیموریا ترکم قراقویونلو، م اطراف و اکاف ملک چار تی و ترقه و ر معرض ز دست دادن پیوند با یر مناطق و مرمان ایران زمین ره ود که ز دیرباز به هم پیوته، هم فهنگ و هم رنوشت بودند. + دتیای م به هی ی ه کوی رمن و مل رق ای تبدیل شود. این کو رقای نزدیک ه اماطوری ا بری ی و دایر وری و خلات عثایان ا ب اک الا رد می کند. />کوی که وان در اای رن م ری رپا کند یک کوم ی و ر پایه تیع بود، ین ور یک قرن و ی طو کی. ا تیس ای حکومت قع دیدی در تاری ایران گوده د منه ی
-هور وی و و ملّی:
هو صویه و هش نهاى و ا د صا ونه نه ه نه ود نر منع ملى یشامدى الب و دور و ا یر ایان فلک د و لک ه را که یگ اظار، ه د ملى مى فت، وال چاه ناپذیر روزافون قى و نهایى، نجات داد.
+که ایریا ی ک ویت خود ه او پداتند، لا ی وران همیت صی رخودر .
وه ب أثیر لی مد دتورهای فوی تا اضر می وان گفت که نها در ح و صل مشکل برخاسته او نظای، صادی مبی جتمع دود قابل ملاظه ای وفق ودند . این
-رتاء ایران به ن محله، بوسیه کاى انجام گفت که جد آنها شیخ صفى الدین ردبیلى، به خادان رسالت منسوب ودند، هر چند انتساب آنها به خاندان رسالت مورد انر جدى سى از پژوهشگرن و موخان ست. مریان و سپاهیان فوى هم ى هی تردید، ای فرمانروایان را به علت انتساب به شی فى الدین ه نام فویه علوى‏مى‏خواندند و الاد اام هفتم - شیعه - امام موسى الکاظم () - مى‏ردند و به عنوان مرید تابع، ایشان را مرشد مل، صوفى اعظم و مظهر امامت ى م الوهیت‏مى‏پنداشتند و ا هیچ گونه طاع و انسپارى در راه نها دیغ نمى کردد، حتى سربازى و رانداى در اه مرشد کامل و وفى عظم را موجب نیل به سعادت اخروى تلقى‏مى‏کردند. +ره ، نعم و اانی اصل د، انیت ب راهها سار ترد، ار و ارانی ه فایی رسی اقلیها مل ال تسام مبی رار فت منان خاجی عق ده دند هنرا و نای در د و م قابل
-!صوفیان پهى و جانسپار صفوی:
ا
ین وفیان سپاهى و جانسپار که یران در پرتو شور و علاقه آنها، وحدت و تمامیت ارضى و شخصیت و هویت قومى و ملى خود را باز یات، به هی وه وارثان احساسات ملى یا طالبان تجدید حیات به فراموشى سپرده شده ایرا باستان نبودند، بلکه قومى بودند که زبانشان ترى، اعتقاشان تشیع میخته به خرافات غلات، و شعارا مخالفت با اهل ست متعصب ازبک و عثمانى بود که ایرا ا به چشم یک طعمه به آسان وارمى‏نگریستند، هر چند اگر شور و هیجان مهارناپذیر همین قوم نبود، الحاق ایران به قلمرو ازبک و عثمانى و یا تجزیه و تقسیم آن بین حکام سنى عصر نامحتمل نبود.
ویه که به پشتیبانى و جانفشانى دست‏اى ترکمانان صوفى و شیعى متعصب، به تدریج موفق به ایجاد قدرتى جنگى متحد و به کلى متمایز از تمام دولتهاى اسلامى مشابه شدند، پس از شیخ صفى )وفات 735 ق/ 1335 م( به گرد فرزندش صدرالدین موسى جمع شدند. وى همچنان ر انقاه پدر تکیه گاه مریان و مرشد طالبان صرف بود و ا پاین حیات خویش (749 ق/ 1392 م( مورد توجه و اکر طبقات عام و امیرا و جال و بازرگانان عصر قرار داشت. پس از صدرالدین موسى، پسرش سلطان لى معروف به خواجه على سیاه پو به جاى او نشست. وى که التزام شعار سیاه ا وسیله تظا به سوواى شهیدان ئه و اعلام تشیع ساخت، با اظهار نسب نام‏ا، شجر انتساب خود پدران را به ائمه یع رساند. از سوى دیگر، انتساب به خاندان على )ع( ر هم ک پدر و جدش ظاهرا" در اظهار و اعلام آن اصرارى به جاى نیاورده بودند، الام کرد و بدین سان دروازه صوف را بر وى تشیع که تا آن ایام جز به ندرت با آن تفاهم نداشت رشود. این فاهم که تصوف و تشیع را در بعضى آداب و عقای ه خاطر نزدیکى به اقوال غات، به هم ندیک ساخت، البته در نزد اکثر علماى شیعه، حتى در عهد دولت صفویه، مورد تایید واقع نشد.
+انایی کوفان گریدند و دانمندان بزرگی ر عر فلسه دیدار شدند.
سه های که پس از صفویان ر ر کار مدن د پیا کر را ل برای مشکلا موجو جامعه ه اداه ویان م نبودد. نام ویان به رم شارهای دالی و اری به مدت دویت و بی و ن سال در
-اعیه ایجاد سلطنت شیعی در اوایل عهد صفوی :
داعیه ایجاد یک سلط
نت یعى که لازمه و نتیجه )خروج( اجتناب ناپذیر شیعه براى )اعلام دین حق( محسوب‏مى‏شد، ظاهرا" بعد از خواجه على (830 ق / 1427 م( و نخستین بار توسط پسر او سلطان ابراهیم اعلام شد. اینکه او را شیخ شاه خوانده اند، ظاهرا" از آن رو است که تنظیم و ترتیب مقدمات براى قیام صوفیان صفوى باید به وسیله وى آغاز شده باشد. شیخ شاه براى نیل به این هدف، توجه مریدان جنگجو و مستعد قتال را که وجود آنها در پیرامون خانقاه همواره موجب تشویش خاطر حکام محلى بود، به ضرورت غزو و جهاد در بلاد گرجستان جلب کرد، اما فرمانروایان قراقویونلو که در این هنگام در آذربایجان و نواحى مجاور، قدرت را در دست داشتند، اینگونه نهضتها را، فقط تا حدى که تحت نظارت و موافق با اشارت خود آنها باشد، اجازت‏مى‏دادند و تاخت و تاز در نواحى مجاور قلمرو آنها را به هر بهانه باشد، مغایر با قدرت و نظارت خود در امور آذربایجان و نواحى تلقى‏مى‏کردند.
فعالیت پیگیر و منسجم صوفیان اردبیل براى کسب قدرت نظامى و سیاس تشکیل دولات مستقل شیعى که توسط شیخ شاه آغاز شده بود، به وسیله پسر او شیخ جنید رهبرى و دنبال شد. وى که بعد از پدر (851 ق / 1447 م( از جانب مریدان، مرشد کامل و صاحب سجاده ولایت خوانده شد، موقع را براى خروج که مریدانش از مدتها پیش طالب آن بودند، مناسب یافت و وى که چندى در سوریه، طرابوزان و سایر بلاد عثمانى سر کرده بود، سرانجام با جمیع مریدان که عده شان حدود پنج هزار جنگجوى جانسپار بود، در نواحى آمد، به اوزون حسن، سرکرده ترکمانان سنى آق قویونلو پیوست و به غم انتظار جهانشاه قراقویونلو، مورد استقبال و تکریم واقع گشت (861 ق / 1457 م( سرکرده آق قویونلو، خواهر خود، خدیجه بیگم را هم به این شیخ جوان که به خاندان رسالت هم انتساب داشت تزویج کرد(863 ق / 1459 م( و حتى به او رخصت داد تا در قلمرو وى از جانب خود، خلفایى براى نشر دعوت و تعلیم طریقت صفوى گسیل نماید.
یکسال بعد، شیخ جنید در جنگى که به قصد جهاد با کفار چرکس عازم قفقاز بود، در مقابل خلیل سلطان - حاکم شروانشاه - مغلوب و کشته شد. جالب اینکه در این جنگ، شیخ جعفر، عموى شیخ جنید، و جهانشان حاکم شیعه مذهب قراقویونلو، حاکم شروانشاه را تشویق و یارى کردند تا بتوانند در این نبرد با شیخ متعصب شیعى پناه برده و مورد تایید اوزون حسن اهل سنت، فائق آید.
+ایران بات و استواری پدید آورد

((صفوی مطالب مربوط|مطالب مرتب)) /> /> </td>
width=394 valign=top style='width:295.2pt;border:none;border-bottom:double windowtext
-!تربیت شیخ حیدر توسط اوزون حسن:
پسر و جانشینان او، شیخ حیدر، خواهر زاده اوزون حسن بود که یک ماه بعد از وفات پدر به دنیا آمد، اما در نزد اوزون حسن تربیت یافت. بعدها، هنگامى که ده سال بیشتر نداشت، در موکب اوزن حسن و تحت حمایت او وارد اردبیل شد (874 ق / 1469 م( و در همان سنین کودکى، بر وفق سنت معمول پیروان خویش، به تشویق و تایید آنها به عنوان مرشد کامل و صوفى اعظم، امور بقعه و خانقاه صفوى را از شیخ جعفر تحویل گرفت، هرچند جریان امور همچنان در دست شیخ جعفر باقى ماند و تا زمانى که او زنده بود، شیخ زاده خردسال، براى توسعه دعوت پدر مجالى نیافت.
با مرگ شیخ جعفر، شیخ حیدر هم که به سنین رشد رسیده یود، مقارن با ایامى شد که صوفیان جان نثار از تاجیک نثار از تاجیک و ترکمان، از تمامى نواحى، مثل آمد و آناتولى و شام و طالش و گیلان، براى تجدید عهد با مرشد کامل و پیر طریقت خود، به نواحى اردبیل سرازیر شدند. در همان ایام هم، اوزون حسن، دختر خود - مارتا - را، که علمشاه خاتون یا ملیحه بیگم نیز خوانده‏مى‏شد به عقد ازدواج این خواهر زاده جوان و محبوب خود درآورد (880 ق / 1475 م( و این خویشاوندى مضاعف، شیخ جوان خانقاه صفوى را حیثیت و اعتبار سیاسى بیشترى بخشید.
+1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> /> class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center;line-height:
13.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> dir=LTR style='font-size:11.0pt;font-
-!شیخ حیدر و دعوت در خروج دین حق
شیخ جوان با آنکه به دنبال مرگ اوزون حسن خود را از حمایت امیران آق قویونلو بى بهره یافت، اما ادامه دعوت پدران وسعى در خروج دین حق را بر عهده خود لازم دید. وى از همان هجده سالگى، براى از سرگیرى غزوه هاى مقدس خویش به تدارک اسلحه و تنظیم سپاه پرداخت، لباس متحدالشکل صوفیانه‏اى به رنگ کبود هم براى غازیان خویش طرح کرد که از جمله شاه کلاه دوازده تَرکى به شکل تاج و رنگ سرخ بود، به همین مناسبت هم، آنها را سرخ کلاهان یا قزل برک یا قزلباش گفتند.
+family:arial'> /> width=280 height=290
src="img/daneshnameh_up/d/d0/01LOTF2.jpg">

/> class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: margin-
-!ی حی و زو کرک
در ی و هار الگ، شی ی وانت سبا رو دین ا ا ه و چک نا کند. و این نگ ی ب ا ه دت ور. چهار ا ا تهیزا کاملر در مان وا دت به لشکرکش دیر ک وازه ات او ا د ین ملمی ن نوا د همه ا نر کد. س حله انقا جویانه روان کر ا گبا فر یار ، نق و در اتاد. فرخ یر ک ر نبد لعه لستان که ا عهدامه وم بین قار و پاه و، ن را مهور ات رفت، ه ماصره و نرد رنوش سا بی دو سا دا اا شی ی یان کشه د (893 / 1488 م(.
+right:21.6pt;text-align:right;
line-height:13pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>محل ملف حکومت فویان در یران :

style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
1.((
مینه های شکل یری ولت صفویه|مله اول : زمیه های کل یری ل صفوه )) : ( از 650 تا 907 ه.
)

2.((ت
شکیل ولت فوین ه نوان ولت سمی این|مرحله دوم : شکیل دولت صفویان نوان ول سی یرا ( وره بیت کوم ))) : ( ز 907 تا 985 ه. )

3.((.
ناه های نستین ضعف و آشفتی دولت فویه|محله سوم : نشانه های نستین ضعف و آشفتگی ل صفوی )) : ( ترت کوا ا 985 ا 996 ه)
/> 4.((.دوان شکوفایی و اوج حکومت فویان|مرله چهارم : ورا کوفیی و وج کومت صفویان)) : ( 996 ت 1038 ه )

5.((شروع نخست
ین زمزمه های دایی و فروپاشی حکومت صفویان|مرحله پنم : شروع نخستین زمزمه های جدایی و فروپاشی حکمت صفویان )) : ( 1038 تا 1052 . )

6.((د
وره باگشت سبی قدت به مرحله شکوفایی و پیشرفت|مرحله شش : دوره بازگشت نسبی قرت ه محله شکفیی و پیشرفت )): ( از 1052 تا 1077 ه )

7.((.
ا فروپاشی و نحطاط کامل دول فویان|محله هفتم : آغاز فروپاشی نحطاط کامل دولت صفویان )): ( از 1077 تا 1135 ه )ویژگی های ده دول صفویان :


1.(( ویژگی های مذهبی یران صر صفویه |رابطه نزدیک ین و دولت ))

2.((
. نیهای نظامی در عهد صفوی |. سیر تحل نیروی نظامی از ساختار مذهبی قومی نیروهای نامی منسجم ))

3.((: ا
قتصاد تجارت در عهد صفویه|فراز و نشیب های تصاد و جارت در این دوران ))

4.((ف
رهن. هن و معماری ه ویه |ویژگی های فرهنگی هنری معماری و کوفای ن عد فوی ))

5.((اجت
اع در هد صفویه |ویژگی های تماعی در عد صفویه ))


تاریخ این وه بر حسب ناطق غرافیایی ایران ب
/>


1.((
یرا علی درعه صفوی|ایران فعلی))

2. ((افغان
ستان درعهد فوی|فاستان))

3. ((عراق در
عهد صوی|عراق))

4. ((آسیای
میانه رعهد صفوی|آسیای میانه))

5.((قف
قا رعهد صفوی|قفقاز))
/>6. ((جاز درعهد فوی|از))(( صفو
ه ))((فهنگ. هنر و مماری عهد صفویه |فرهنگ ))


((:
قتصا و تجارت در عهد صفویه|اقتاد))


((ویژگ
ای هبی یران عصر صفویه ه))

/>((نیروهای نامی در عهد فوی |نیروی نظامی ))


(( تص
وف ))


پاد
شهان عهد صفوی:

((شاه ا
سمایل اول))
((شاه طهماس
ب اول))
((شاه اسماع
ی دوم))
((
سطا مم خدانه))
((ش
ا عباس اول))
((
شه فی ول))
((
اه اس وم))
((
اه سلیمان))
((شا
لن حسین))
((
شه هماسب دوم))
((شاه عباس سم)) />
/>
%"> dir=LTR style='font-size:11.0pt;font-family:arial'> /> width=300 height=267 src="img/daneshnameh_up/f/fa/01LOTF6.jpg">

-پس از مقتول شدن شیخ حیدر، مریدانش، با سلطان على پسر شیخ بیعت کردند. در این ایام، رستم بیگ در آذربایجان داعیه امارت یافت، نخست با پسر خردسال شیخ از در عطوفت و مهربانى درآمد، اما اندک اندک از کثرت و قدرت مریدانش در بیم شد و در صدد دفع آنها برآمد. سلطان على که از انگیزه رستم بیگ آگاه شد، اردوى او را ترک گفت، رستم بیگ نیز به تعقیب آنها پرداخت، سلطان على با آن که تنها هفتصد تن در اختیار داشت با رستم بیگ به جنگ پرداخت و سر باخت. + width="34%"> class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-
-*((اسماعیل ، مرشد کامل))
*((فرمانروایی شاه عباس کبیر، اوج عم دولت صفوی))
*((شاه صف،و دیگر انشین شاه عباس))
*((پریشانی اوضاع مملکت پس از مرگ شاه سیمان دوم))
+bottom: 0 text-align:right;line-height:13pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'>عناوین اصلی :


dir=LTR style='font-size:11.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>1.((شهرهادرعهدصفوی|شهرها))


dir=LTR style='font-size:11.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>2.((جنگ هادرعهدصفوی|جنگ ها))


dir=LTR style='font-size:11.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>3.((وسعت سرزمین هادرعهدصفوی|وسعت سرزمین ها))


dir=LTR style='font-size:11.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>4.((ارتش هادرعهدصفوی|ارتش ها))


dir=LTR>
dir=LTR>
lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>5.((نظام های اداری درعهدصفوی|نظام های اداری))


width="34%">

زمینه ها :


1.((معماری درعهد صفوی|معماری))

2.((ع
لوم رعهد صفو|علوم))

3.((دین درعهد صفوی|دین))

4.((فنون درعهد صفوی|فنون))

5.((هنردرعهد صفوی|هنر))

6.((شهرسازی درعهد صفوی|شهرسازی))

7.((نژادها درعهد صفوی|نژادها))

8.((
مهاجرت
هادرعهد صفوی|مهاجرت ها))


href="#naghl">نقل قول :
واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!مطالعات تاریخی:


 


 

شنیدنی ها:


 


تاورینه نویسنده اروپایی در جایی نقل می کند :
شبی ش
اه عباس در لباس یک دهقان از قصر خارج و یک من نان (900 درهم ) و یک من گوشت

ادامه...style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>پادشاهان صفوی : style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>


1.سران صفویه پیش از کسب قدرت

شاه اسماعی
ل اول


2.((شاه اسماعیل اول|شاه اسماعیل اول 907 تا 930 هجری
))

3.((شاه طهماسب اول|شاه طهماسب اول 931 تا 984هجری))

4.((شاه اسماعیل دوم |شاه اسماعیل دوم 984 تا 985 هجری))

5.((سلطان محمد خدابنده |سلطان محمد خدابنده 985 تا 996 هجری))

6.((شاه عباس اول |شاه عباس اول 996 تا 1038 هجری ))

7.((شاه ص
فی اول |شاه صفی اول 1038 تا 1052 هجری ))

8.((شاه عباس دوم |شاه عباس دوم 1052 تا 1078 هجری ))

9.((شاه سلی
مان|شاه سلیمان 1078 تا 1105 هجری ))

10.((شاه سلطان حسین |شاه سلطان حسین 1105 تا 1135 هجری ))

11.((شاه طهماسب د
وم |شاه طهماسب دوم 1135 تا 1145 هجری ))

12.((شاه عباس سوم|شاه عباس سوم 1145 تا 1148 هجر
ی ))

نقل قول :


شاردن جهانگرد اروپایی که زمان شاه عباس به ایران آمد ، می گوید :
زیبایی اصفهان به ویژه به واسطه تعداد زیادی قصر های با ش
کوه و خانه های دلباز خندان ، کاروان های وسیع بازاره بسیار عالی و آبراهه ها وخیابانهای حاشیه بندی شده با درختان چنار می باشد از هر سو که به شهر

بنگریم همچون یک
جنگل می آید


lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>واقع چرا ؟ کسی به من واب بدهد !!lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'>
1.((چرا بعد از قرن ها دوباره دولت مستقل و بزرگ شیعی در ایران عصر صفوی به وجود آمد ؟))

2.((علت پذیرش مذهب شیعی توسط صفویان صرفاً برای مبارزه با نیروهای خارجی بود؟ یعنی چون عثمانی ها سنی بودند ؟))

3.((در عهد
صفی ا وضع اقتصادی مردم هم خوب شده بود ؟ یا فقط وضع ثروتمندان و شاهان روبه راه بود ؟ ))

4.((چرا شاه عباس معروف شده است به شب
گردی و لاس بدل ؟ آیا همه اش دروغ است ؟))

5.((
را شیخ بهایی به ساختمان های عجیب و کارهای فوق العاده مشهور شده است؟ ))

6.((آیا واقعا ما زمان صفویه و
شاه عباس ، اروپایی ها را شکست دادیم ؟))

7.((چرا زمان صفویه ایران قدرت گرفت ؟ ))

8.((علت اینکه صفویان
پیرو تشیع اثنی عشری شدند چه بود؟))

9.((چرا زم
ان صفوه ایران و عثمانی با هم متحد نشدند تا اروپایی ها را کاملا شکست بدهند ؟ اگر می کردند الان وضعیت دنیا به شکلی دیگر بود .))

10.((چرا فلسفه در زمان صفویه ، با میرداماد و ملاصدرا به اوج خود رسید ؟ چرا نه قبلش و نه ب
عدش مانند آن زمان نبود و نشد ؟))

11.((چگونه نیروهای شیعی مذهب صفویه بر مردم سنی مذهب پیروز شد؟))

12.((قضیه کاروانسرا های شاه عباسی چیست ؟ آیا واقعا به شاه عباس مربوط است ؟))

13.((تصوف چیست و چگونه منجر به تشکی
ل حکومت صفوی گردید ؟))align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align:
right;line-height:13.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
name=motaleat>
lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :


lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))

2.((فلسفه تاریخ ))align="center">name=shenidani>شنیدنی ها:

style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#0000ff'>
تاورینه نویسنده اروپایی در جایی نقل می کند :
شبی شاه عباس در لباس یک دهقان
از قصر خارج و یک من نان (900 درهم ) و یک من گوشت از دکانهایی که در میدان نقش جهان بر پا شده بود خرید شاه عباس اجاسی را که خریده بود به قصر آورده و دستور

داد وزیر در حضور
مقامات ارشد کشور آنها را وزن کند که نان 843 درهم و گوشت 857 درهم وزن داشت به سختی توانستند شاه را از اعدام فوری رئیس امنیه و فرماندار اصفهان منصرف کند شاه به این رضایت داد

که نانوا و قصاب را به شدت مجازات نمایند 0


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 07 اسفند 1383 [15:48 ]   28   محمد رضا قدوسی      جاری 
 جمعه 07 اسفند 1383 [15:36 ]   27   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [11:09 ]   26   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 بهمن 1383 [18:50 ]   25   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 بهمن 1383 [18:42 ]   24   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [18:57 ]   23   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [17:43 ]   22   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [17:41 ]   21   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [15:46 ]   20   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [14:59 ]   19   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [04:24 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [20:10 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [14:26 ]   16   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [14:16 ]   15   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [21:30 ]   14   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [11:01 ]   13   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [10:49 ]   12   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [10:45 ]   11   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [10:45 ]   10   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [10:41 ]   9   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [10:17 ]   8   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [10:06 ]   7   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [09:37 ]   6   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [09:18 ]   5   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [08:50 ]   4   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [07:54 ]   3   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 بهمن 1383 [12:38 ]   2   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 بهمن 1383 [12:22 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..