منو
 کاربر Online
554 کاربر online
تاریخچه ی: صفویه

تفاوت با نگارش: 18

Lines: 1-289Lines: 1-290
  
 

 

 
 
   
 

 

  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>چکیده   style='font-size:10.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>چکیده
 :

 :

-

در تاریخ ایران پس از اسلام ظهور سلسله صفویه نقطه عطفی است مهم؛ زیرا که پس از قرنها ، ایران توانست

+

>
>>
>در تاریخ ایران پس از اسلام ظهور سلسله صفویه نقطه عطفی است مهم؛ زیرا که پس از قرنها ، ایران توانست

 با دستیابی مجدد به هویت ملی ،‌ به کشوری قدرتمند و مستقل در شرق اسلامی تبدیل شود. این کشور به رقابتی نزدیک به امپراطوری شمال برمی خیزد و دایره سروری و خلافت عثمانیان را بر ممالک اسلامی رد می کند. با دستیابی مجدد به هویت ملی ،‌ به کشوری قدرتمند و مستقل در شرق اسلامی تبدیل شود. این کشور به رقابتی نزدیک به امپراطوری شمال برمی خیزد و دایره سروری و خلافت عثمانیان را بر ممالک اسلامی رد می کند.
 حکومتی که صفویان در اوایل قرن دهم هجری برپا کردند یک حکومت مذهبی و بر پایه تشیع بود، این دوره نزدیک به دو قرن و اندی طول کشید. با تأسیس این حکومت مقطع جدیدی در تاریخ ایران گشوده شد 0 زمانه ای  حکومتی که صفویان در اوایل قرن دهم هجری برپا کردند یک حکومت مذهبی و بر پایه تشیع بود، این دوره نزدیک به دو قرن و اندی طول کشید. با تأسیس این حکومت مقطع جدیدی در تاریخ ایران گشوده شد 0 زمانه ای
 که ایرانیان برای کسب هویت خود به تکاپو پرداختند، و لذا این دوران از اهمیت خاصی برخوردار شد .  که ایرانیان برای کسب هویت خود به تکاپو پرداختند، و لذا این دوران از اهمیت خاصی برخوردار شد .
 با توجه به تأثیر طولانی مدت دستاورهای صفویان تا عصر حاضر، می توان گفت که آنها در حل و فصل مشکلات برخاسته از امور نظامی، اقتصادی، مذهبی و اجتماعی تا حدود قابل ملاحظه ای موفق بودند . در این  با توجه به تأثیر طولانی مدت دستاورهای صفویان تا عصر حاضر، می توان گفت که آنها در حل و فصل مشکلات برخاسته از امور نظامی، اقتصادی، مذهبی و اجتماعی تا حدود قابل ملاحظه ای موفق بودند . در این
 دوره ، نعمت و فراوانی حاصل شد، امنیت بر راهها سایر گسترد، تجارت و بازرگانی به شکوفایی رسید؛ اقلیتها محل تساهل و تسامح مذهبی قرار گرفتند؛ دشمنان خارجی عقب زده شدند؛ هنرها و صنایع در حد و حجم قابل  دوره ، نعمت و فراوانی حاصل شد، امنیت بر راهها سایر گسترد، تجارت و بازرگانی به شکوفایی رسید؛ اقلیتها محل تساهل و تسامح مذهبی قرار گرفتند؛ دشمنان خارجی عقب زده شدند؛ هنرها و صنایع در حد و حجم قابل
 اعتنایی شکوفان گردیدند و دانشمندان بزرگی در عرصه فلسفه پدیدار شدند. اعتنایی شکوفان گردیدند و دانشمندان بزرگی در عرصه فلسفه پدیدار شدند.
 سلسله هایی که پس از صفویان بر سر کار آمدند در پیدا کردن راه حل برای مشکلات موجود جامعه به اندازه صفویان موفق نبودند. نظام صفویان به رغم فشارهای داخلی و خارجی به مدت دویست و بیست و پنج سال در  سلسله هایی که پس از صفویان بر سر کار آمدند در پیدا کردن راه حل برای مشکلات موجود جامعه به اندازه صفویان موفق نبودند. نظام صفویان به رغم فشارهای داخلی و خارجی به مدت دویست و بیست و پنج سال در
-ایران ثبات و استواری پدید آورد +ایران ثبات و استواری پدید آورد

((صفویه مطالب مربوط|مطالب مرتبط))
   
   
 
 1.5pt; 1.5pt;
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 

- 1.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> family:arial'> family:arial'>
  width=280 height=290  width=280 height=290
- src="img/daneshnameh_up/01LOTF2.jpg">

+ src="img/daneshnameh_up/d/d0/01LOTF2.jpg">

 

 right:21.6pt;text-align:right; right:21.6pt;text-align:right;
- line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> + line-height:13pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مراحل مختلف حکومت صفویان در ایران :
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مراحل مختلف حکومت صفویان در ایران :
  
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
  1.((زمینه های شکل گیری دولت صفویه|مرحله اول : زمینه های شکل گیری دولت صفویه )) : ( از 650 تا 907 ه.   1.((زمینه های شکل گیری دولت صفویه|مرحله اول : زمینه های شکل گیری دولت صفویه )) : ( از 650 تا 907 ه.
  )
  )
 2.((تشکیل دولت صفویان به عنوان دولت رسمی ایران|مرحله دوم : تشکیل دولت صفویان به عنوان دولت رسمی ایران ( دوره تثبیت حکومت ))) : ( از 907 تا 985 ه. )
 2.((تشکیل دولت صفویان به عنوان دولت رسمی ایران|مرحله دوم : تشکیل دولت صفویان به عنوان دولت رسمی ایران ( دوره تثبیت حکومت ))) : ( از 907 تا 985 ه. )
  3.((.نشانه های نخستین ضعف و آشفتگی دولت صفویه|مرحله سوم : نشانه های نخستین ضعف و آشفتگی دولت صفویه )) : ( فترت کوتاه از 985 تا 996 ه)
  3.((.نشانه های نخستین ضعف و آشفتگی دولت صفویه|مرحله سوم : نشانه های نخستین ضعف و آشفتگی دولت صفویه )) : ( فترت کوتاه از 985 تا 996 ه)
  4.((.دوران شکوفایی و اوج حکومت صفویان|مرحله چهارم : دوران شکوفایی و اوج حکومت صفویان)) : ( 996 تا 1038 ه )
  4.((.دوران شکوفایی و اوج حکومت صفویان|مرحله چهارم : دوران شکوفایی و اوج حکومت صفویان)) : ( 996 تا 1038 ه )
  5.((شروع نخستین زمزمه های جدایی و فروپاشی حکومت صفویان|مرحله پنجم : شروع نخستین زمزمه های جدایی و فروپاشی حکومت صفویان )) : ( 1038 تا 1052 ه. )
  5.((شروع نخستین زمزمه های جدایی و فروپاشی حکومت صفویان|مرحله پنجم : شروع نخستین زمزمه های جدایی و فروپاشی حکومت صفویان )) : ( 1038 تا 1052 ه. )
- 6.((.دوره بازگشت نسبی قدرت به مرحله شکوفایی و پیشرفت|مرحله ششم : دوره بازگشت نسبی قدرت به مرحله شکوفایی و پیشرفت )): ( از 1052 تا 1077 ه )

7.((.آغاز فروپاشی و انحطاط کامل دولت صفویان|مرحله هفتم : آغاز فروپاشی و انحطاط کامل دولت صفویان )): ( از 1077 تا 1135 ه )
+ 6.((دوره بازگشت نسبی قدرت به مرحله شکوفایی و پیشرفت|مرحله ششم : دوره بازگشت نسبی قدرت به مرحله شکوفایی و پیشرفت )): ( از 1052 تا 1077 ه )

7.((.آغاز فروپاشی و انحطاط کامل دولت صفویان|مرحله هفتم : آغاز فروپاشی و انحطاط کامل دولت صفویان )): ( از 1077 تا 1135 ه )

 

 

 
 font-family:arial;color:#0066FF'>ویژگی های عمده دولت صفویان :

 font-family:arial;color:#0066FF'>ویژگی های عمده دولت صفویان :

 

- direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial'>1.(( ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |رابطه نزدیک دین و دولت ))
  font-family:arial'>1.(( ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |رابطه نزدیک دین و دولت ))
  2.((. نیروهای نظامی در عهد صفوی |. سیر تحول نیروی نظامی از ساختار مذهبی – قومی به نیروهای نظامی منسجم ))
  2.((. نیروهای نظامی در عهد صفوی |. سیر تحول نیروی نظامی از ساختار مذهبی – قومی به نیروهای نظامی منسجم ))
  3.((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|فراز و نشیب های اقتصاد و تجارت در این دوران ))
  3.((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|فراز و نشیب های اقتصاد و تجارت در این دوران ))
  4.((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |ویژگی های فرهنگی، هنری، معماری و شکوفایی آن در عهد صفویه ))
  4.((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |ویژگی های فرهنگی، هنری، معماری و شکوفایی آن در عهد صفویه ))
 + 5.((اجتماع در عهد صفویه |ویژگی های اجتماعی در عهد صفویه ))
 

 

 

- 12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial;text-align:right;color:#0066Ff'>تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ: 
 font-family:arial;text-align:right;color:#0066Ff'>تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ: 
 

- direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial;color:#000000'>  font-family:arial;color:#000000'>
 1.((ایران فعلی درعهد صفوی|ایران فعلی))
 1.((ایران فعلی درعهد صفوی|ایران فعلی))
 2. ((افغانستان درعهد صفوی|افغانستان))
 2. ((افغانستان درعهد صفوی|افغانستان))
 3. ((عراق درعهد صفوی|عراق))
 3. ((عراق درعهد صفوی|عراق))
 4. ((آسیای میانه درعهد صفوی|آسیای میانه))
 4. ((آسیای میانه درعهد صفوی|آسیای میانه))
 5.((قفقاز درعهد صفوی|قفقاز))
 5.((قفقاز درعهد صفوی|قفقاز))
 6. ((حجاز درعهد صفوی|حجاز))
 6. ((حجاز درعهد صفوی|حجاز))
-

70; bgcolor="#66FF66"> +

"20%"; bgcolor="#66FF66">
 

- direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial;color:#000000'>  font-family:arial;color:#000000'>
 +(( صفویه ))

 ((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

 ((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

 ((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

 ((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

 ((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

 ((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

 ((نیروهای نظامی در عهد صفوی |نیروی نظامی ))

 ((نیروهای نظامی در عهد صفوی |نیروی نظامی ))

 +(( تصوف ))

 پادشاهان عهد صفوی:
 پادشاهان عهد صفوی:
 ((شاه اسماعیل اول))  ((شاه اسماعیل اول))
 ((شاه طهماسب اول))  ((شاه طهماسب اول))
 ((شاه اسماعیل دوم))  ((شاه اسماعیل دوم))
 ((سلطان محمد خدابنده))  ((سلطان محمد خدابنده))
 ((شاه عباس اول))  ((شاه عباس اول))
 ((شاه صفی اول))  ((شاه صفی اول))
 ((شاه عباس دوم))  ((شاه عباس دوم))
 ((شاه سلیمان))  ((شاه سلیمان))
 ((شاه سلطان حسین))  ((شاه سلطان حسین))
 ((شاه طهماسب دوم))  ((شاه طهماسب دوم))
 ((شاه عباس سوم))  ((شاه عباس سوم))
  
-
width=300 height=267 src="img/daneshnameh_up/01LOTF6.jpg">

+
width=300 height=267 src="img/daneshnameh_up/f/fa/01LOTF6.jpg">

 

-bottom: 0 text-align:right;line-height:11.5pt; +bottom: 0 text-align:right;line-height:13pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial;color:#0066FF font-family:arial;color:#0066FF
  '>عناوین اصلی :

  '>عناوین اصلی :

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
- line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> dir=LTR style='font-size:1.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial'>1.((شهرهادرعهدصفوی|شهرها))

+ line-height:13pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> dir=LTR style='font-size:11.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>1.((شهرهادرعهدصفوی|شهرها))

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
- line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> dir=LTR style='font-size:1.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial'>2.((جنگ هادرعهدصفوی|جنگ ها))

+ line-height:13pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> dir=LTR style='font-size:11.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>2.((جنگ هادرعهدصفوی|جنگ ها))

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
- line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> dir=LTR style='font-size:1.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial'>3.((وسعت سرزمین هادرعهدصفوی|وسعت سرزمین ها)) + line-height:13pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> dir=LTR style='font-size:11.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>3.((وسعت سرزمین هادرعهدصفوی|وسعت سرزمین ها))
 

 

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
- line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> dir=LTR style='font-size:1.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial'>4.((ارتش هادرعهدصفوی|ارتش ها))

+ line-height:13pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> dir=LTR style='font-size:11.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>4.((ارتش هادرعهدصفوی|ارتش ها))

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
- text-indent:2.4pt;line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> dir=LTR> + text-indent:2.4pt;line-height:13pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> dir=LTR>
 dir=LTR> dir=LTR>
- lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial'>5.((نظام های اداری درعهدصفوی|نظام های اداری)) + lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>5.((نظام های اداری درعهدصفوی|نظام های اداری))
 

 

 width="34%">

-align:right;line-height:11pt; +align:right;line-height:13pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial;color:#0066FF'>زمینه ها :
 font-family:arial;color:#0066FF'>زمینه ها :
- +
  1.((معماری درعهد صفوی|معماری))
  1.((معماری درعهد صفوی|معماری))
  2.((علوم درعهد صفوی|علوم))
  2.((علوم درعهد صفوی|علوم))
  3.((دین درعهد صفوی|دین))
  3.((دین درعهد صفوی|دین))
  4.((فنون درعهد صفوی|فنون))
  4.((فنون درعهد صفوی|فنون))
  5.((هنردرعهد صفوی|هنر))
  5.((هنردرعهد صفوی|هنر))
  6.((شهرسازی درعهد صفوی|شهرسازی))
  6.((شهرسازی درعهد صفوی|شهرسازی))
  7.((نژادها درعهد صفوی|نژادها))
  7.((نژادها درعهد صفوی|نژادها))
  8.((مهاجرت  8.((مهاجرت
  هادرعهد صفوی|مهاجرت ها))

 margin- margin-
-bottom: 0 text-align:justify;line-height:11pt; +bottom: 0 text-align:justify;line-height:13pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'>
 font-family:arial'>
  href="#naghl">نقل قول :

  href="#naghl">نقل قول :

- بیا قبول نکنیم :

+
   
 واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 مطالعات تاریخی:

 مطالعات تاریخی:

 

-align:right;line-height:11.5pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
 family:arial; family:arial;
  color:#FF6600'> 

  color:#FF6600'> 

 

-align:justify;line-height:11.5pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
 family:arial'> 

 family:arial'> 

-

3.0pt;

  direction:rtl;unicode-bidi:embed'> size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>شنیدنی ها:

 size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>شنیدنی ها:

-

3.0pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'>

 family:arial'> 

 family:arial'> 

-

2.0pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'>

 font-family:arial'>تاورینه نویسنده اروپایی در جایی نقل می کند :  font-family:arial'>تاورینه نویسنده اروپایی در جایی نقل می کند :
  شبی شاه عباس در لباس یک دهقان از قصر خارج و یک من نان (900 درهم ) و یک من گوشت   شبی شاه عباس در لباس یک دهقان از قصر خارج و یک من نان (900 درهم ) و یک من گوشت
 ادامه...

 ادامه...

 

  direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>پادشاهان صفوی :  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>پادشاهان صفوی :
  style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>

  style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>

 1.سران صفویه پیش از کسب قدرت
 1.سران صفویه پیش از کسب قدرت
 شاه اسماعیل اول  شاه اسماعیل اول
 
 
  2.((شاه اسماعیل اول|شاه اسماعیل اول 907 تا 930 هجری))
  2.((شاه اسماعیل اول|شاه اسماعیل اول 907 تا 930 هجری))
 3.((شاه طهماسب اول|شاه طهماسب اول 931 تا 984هجری))
 3.((شاه طهماسب اول|شاه طهماسب اول 931 تا 984هجری))
 4.((شاه اسماعیل دوم |شاه اسماعیل دوم 984 تا 985 هجری))
 4.((شاه اسماعیل دوم |شاه اسماعیل دوم 984 تا 985 هجری))
 5.((سلطان محمد خدابنده |سلطان محمد خدابنده 985 تا 996 هجری))
 5.((سلطان محمد خدابنده |سلطان محمد خدابنده 985 تا 996 هجری))
 6.((شاه عباس اول |شاه عباس اول 996 تا 1038 هجری ))
 6.((شاه عباس اول |شاه عباس اول 996 تا 1038 هجری ))
 7.((شاه صفی اول |شاه صفی اول 1038 تا 1052 هجری ))
 7.((شاه صفی اول |شاه صفی اول 1038 تا 1052 هجری ))
 8.((شاه عباس دوم |شاه عباس دوم 1052 تا 1078 هجری ))
 8.((شاه عباس دوم |شاه عباس دوم 1052 تا 1078 هجری ))
 9.((شاه سلیمان|شاه سلیمان 1078 تا 1105 هجری ))
 9.((شاه سلیمان|شاه سلیمان 1078 تا 1105 هجری ))
 10.((شاه سلطان حسین |شاه سلطان حسین 1105 تا 1135 هجری ))
 10.((شاه سلطان حسین |شاه سلطان حسین 1105 تا 1135 هجری ))
 11.((شاه طهماسب دوم |شاه طهماسب دوم 1135 تا 1145 هجری ))
 11.((شاه طهماسب دوم |شاه طهماسب دوم 1135 تا 1145 هجری ))
 12.((شاه عباس سوم|شاه عباس سوم 1145 تا 1148 هجری ))
 12.((شاه عباس سوم|شاه عباس سوم 1145 تا 1148 هجری ))
-

3.0pt;

  direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  color:#0066FF;font-family:arial'>نقل قول :

  color:#0066FF;font-family:arial'>نقل قول :

-

3.0pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'>

 font-family:arial'>شاردن جهانگرد اروپایی که زمان شاه عباس به ایران آمد ، می گوید :  font-family:arial'>شاردن جهانگرد اروپایی که زمان شاه عباس به ایران آمد ، می گوید :
 زیبایی اصفهان به ویژه به واسطه تعداد زیادی قصر های با شکوه و خانه های دلباز خندان ، کاروان های وسیع بازارهای بسیار عالی و آبراهه ها وخیابانهای حاشیه بندی شده با درختان چنار می باشد از هر سو که به شهر  زیبایی اصفهان به ویژه به واسطه تعداد زیادی قصر های با شکوه و خانه های دلباز خندان ، کاروان های وسیع بازارهای بسیار عالی و آبراهه ها وخیابانهای حاشیه بندی شده با درختان چنار می باشد از هر سو که به شهر
 بنگریم همچون یک جنگل می آید بنگریم همچون یک جنگل می آید
-
+/2/20/01JISF19.jpg">
 

 height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!  lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
 

 

 

- right;line-height:1.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'> + right;line-height:13.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
  
  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'>  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'>
 1.((چرا بعد از قرن ها دوباره دولت مستقل و بزرگ شیعی در ایران عصر صفوی به وجود آمد ؟))
 1.((چرا بعد از قرن ها دوباره دولت مستقل و بزرگ شیعی در ایران عصر صفوی به وجود آمد ؟))
 2.((علت پذیرش مذهب شیعی توسط صفویان صرفاً برای مبارزه با نیروهای خارجی بود؟ یعنی چون عثمانی ها سنی بودند ؟))
 2.((علت پذیرش مذهب شیعی توسط صفویان صرفاً برای مبارزه با نیروهای خارجی بود؟ یعنی چون عثمانی ها سنی بودند ؟))
 3.((در عهدصفوی آیا وضع اقتصادی مردم هم خوب شده بود ؟ یا فقط وضع ثروتمندان و شاهان روبه راه بود ؟ ))
 3.((در عهدصفوی آیا وضع اقتصادی مردم هم خوب شده بود ؟ یا فقط وضع ثروتمندان و شاهان روبه راه بود ؟ ))
 4.((چرا شاه عباس معروف شده است به شبگردی و لباس مبدل ؟ آیا همه اش دروغ است ؟))
 4.((چرا شاه عباس معروف شده است به شبگردی و لباس مبدل ؟ آیا همه اش دروغ است ؟))
 5.((چرا شیخ بهایی به ساختمان های عجیب و کارهای فوق العاده مشهور شده است؟ ))
 5.((چرا شیخ بهایی به ساختمان های عجیب و کارهای فوق العاده مشهور شده است؟ ))
 6.((آیا واقعا ما زمان صفویه و شاه عباس ، اروپایی ها را شکست دادیم ؟))
 6.((آیا واقعا ما زمان صفویه و شاه عباس ، اروپایی ها را شکست دادیم ؟))
 7.((چرا زمان صفویه ایران قدرت گرفت ؟ ))
 7.((چرا زمان صفویه ایران قدرت گرفت ؟ ))
 8.((علت اینکه صفویان پیرو تشیع اثنی عشری شدند چه بود؟))
 8.((علت اینکه صفویان پیرو تشیع اثنی عشری شدند چه بود؟))
 9.((چرا زمان صفویه ، ایران و عثمانی با هم متحد نشدند تا اروپایی ها را کاملا شکست بدهند ؟ اگر می کردند الان وضعیت دنیا به شکلی دیگر بود .))
 9.((چرا زمان صفویه ، ایران و عثمانی با هم متحد نشدند تا اروپایی ها را کاملا شکست بدهند ؟ اگر می کردند الان وضعیت دنیا به شکلی دیگر بود .))
 10.((چرا فلسفه در زمان صفویه ، با میرداماد و ملاصدرا به اوج خود رسید ؟ چرا نه قبلش و نه بعدش مانند آن زمان نبود و نشد ؟))
 10.((چرا فلسفه در زمان صفویه ، با میرداماد و ملاصدرا به اوج خود رسید ؟ چرا نه قبلش و نه بعدش مانند آن زمان نبود و نشد ؟))
 11.((چگونه نیروهای شیعی مذهب صفویه بر مردم سنی مذهب پیروز شد؟))
 11.((چگونه نیروهای شیعی مذهب صفویه بر مردم سنی مذهب پیروز شد؟))
 12.((قضیه کاروانسرا های شاه عباسی چیست ؟ آیا واقعا به شاه عباس مربوط است ؟))
 12.((قضیه کاروانسرا های شاه عباسی چیست ؟ آیا واقعا به شاه عباس مربوط است ؟))
 13.((تصوف چیست و چگونه منجر به تشکیل حکومت صفوی گردید ؟))
 13.((تصوف چیست و چگونه منجر به تشکیل حکومت صفوی گردید ؟))
 

 

 align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align: align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align:
- right;line-height:1.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'> + right;line-height:13.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
 name=motaleat> name=motaleat>
- lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :

+ lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :

  
- lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial;color:#000000'> + lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
 1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
 1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
 2.((فلسفه تاریخ ))
 2.((فلسفه تاریخ ))
  
  4; padding-right: 4; padding-top: 1; padding-bottom: 1; "
 align="center"> align="center">
   
 
 

-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed '> +height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed '>
>
  name=shenidani>شنیدنی ها:
  name=shenidani>شنیدنی ها:
 

-align:right;line-height:11.5pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">
+align:right;line-height:13pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">
style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#0000ff'>
  تاورینه نویسنده اروپایی در جایی نقل می کند :   تاورینه نویسنده اروپایی در جایی نقل می کند :
  شبی شاه عباس در لباس یک دهقان از قصر خارج و یک من نان (900 درهم ) و یک من گوشت از دکانهایی که در میدان نقش جهان بر پا شده بود خرید شاه عباس اجناسی را که خریده بود به قصر آورده و دستور   شبی شاه عباس در لباس یک دهقان از قصر خارج و یک من نان (900 درهم ) و یک من گوشت از دکانهایی که در میدان نقش جهان بر پا شده بود خرید شاه عباس اجناسی را که خریده بود به قصر آورده و دستور
 داد وزیر در حضور مقامات ارشد کشور آنها را وزن کند که نان 843 درهم و گوشت 857 درهم وزن داشت به سختی توانستند شاه را از اعدام فوری رئیس امنیه و فرماندار اصفهان منصرف کند شاه به این رضایت داد  داد وزیر در حضور مقامات ارشد کشور آنها را وزن کند که نان 843 درهم و گوشت 857 درهم وزن داشت به سختی توانستند شاه را از اعدام فوری رئیس امنیه و فرماندار اصفهان منصرف کند شاه به این رضایت داد
 که نانوا و قصاب را به شدت مجازات نمایند 0 که نانوا و قصاب را به شدت مجازات نمایند 0
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 07 اسفند 1383 [14:48 ]   28   محمد رضا قدوسی      جاری 
 جمعه 07 اسفند 1383 [14:36 ]   27   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [10:09 ]   26   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 بهمن 1383 [17:50 ]   25   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 بهمن 1383 [17:42 ]   24   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [17:57 ]   23   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [16:43 ]   22   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [16:41 ]   21   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [14:46 ]   20   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [13:59 ]   19   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [03:24 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [19:10 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [13:26 ]   16   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [13:16 ]   15   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [20:30 ]   14   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [10:01 ]   13   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [09:49 ]   12   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [09:45 ]   11   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [09:45 ]   10   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [09:41 ]   9   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [09:17 ]   8   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [09:06 ]   7   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [08:37 ]   6   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [08:18 ]   5   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [07:50 ]   4   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [06:54 ]   3   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 بهمن 1383 [11:38 ]   2   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 بهمن 1383 [11:22 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..