>
    
 منو
 کاربر Online
808 کاربر online
تاریخچه ی: صفحه اصلی آزمایشی

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-20Lines: 1-11
- ::{picture=UnderConstructionSmall.gif}::
{FANCYTABLE(border=1, cvalign=top, tbgc=#00DDFF, twidth=900, talign=center)}
~W:600 ~H:0% ~|~ ~W:15 ~H:0% ~|~ ~W:285 ~H:0%
1 width=600>
239> __::@#16:~~green:دانشنامه اسلامی~~#@::__ {picture=TechnoNewPage.jpg}

~|~ ~|~ ~rs:4 1 align=center width=285 height=200>
colspan=2 height=20>__::@#16:~~green: تماس با ما ماک~~#@::__
td> </tr><tr>
height=100>:: {picture=KFTechNews2.gif}::
height=152>
1 align=center width=285 height=200> </tr> <tr>
colspan=2 height=20> __::@#16:~~green:ایر اماا~~#@::__ r> <tr> <td height=100> {picture=KFInterestingTechnoPics.gif} height=152> ::r>::

1 width=600>
239> __::@#16:~~green:دانشنامه علوم انسانی~~#@::__ ::
::
{picture=KFTechIntertain.gif}

~|~
1 width=600>
239> __::@#16:~~green:دانشنامه علوم پایه~~#@::__ ::
::
{picture=TechInerestingPage.jpg}

~|~
1 width=600>
239> __::@#16:~~green:سایر موضوعات~~#@::__ ::
::
{picture=KFCreativity21.gif}

~|~
~cs:3 1 width=900> <td> {FLASH(movie=img/daneshnameh_up/1/14/KFCreatTechnoAnjoman.swf,width=161,height=161,quality=high)}{FLASH}
239> __:: @#16:~~green:دانشنامه رشد~~#@ :: __
+<table border=0 align=center width=100%>

{FANCYTABLE(border=, cvalign=top, twidth=100%, talign=center, tbgc=#EEFFFA)}
~W:56.5% ~H:0% ~|~ ~W:1% ~H:0% ~|~ ~W:42.5% ~H:0%
100%> __::@#16:~~green:دانشنامه اسلامی~~#@::__
:: معارف اسلامی و تاریخ زندگی ((خلقت عالم به برکت وجود چهارده معصوم|ائمه معصومین)) علیهم السلام ::
::((دانشنامه اسلامی|{picture=IslamicRoshd12.jpg}))::
~|~ ~|~ ~rs:4 > le border=0 align=center>
idth=100%> [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|انجمن پرسش وپاسخ]
[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|
تماس با ما] (با ذکر ام ونام انوگی)
آدرس میل [http://www.roshd.ir/roshd/Default.aspx?tabid=88&Page=Check&Rand=0|editor @roshd.ir] <br> ((دانشنامه:راهنما|راهنمای دانشنامه)) </td> <td> :: {picture=ContactRoshd07.jpg}::
width=100%> ((مشارکت در توسعه محتوای دانشنامه رشد|مشارکت در توسعه محتوای دانشنامه)) </td> @@{picture=CollaborationRoshd14.jpg}@@ </td>
d> :: {picture=AnjomanRoshd14.jpg}:: </td> tr> </table>
height=> le boredr=0 align=center height=155>
00%> ::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-forums.php|نجمنهای رشد ]__::
[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=40|ب
اشا دان آموزی] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=25|عمومی] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|پرسش و پاسخ] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=63|هنر] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=64|اقتصاد] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=61|فرهنگ] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=39|ادبی] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=36|تاریخ] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=27|دین و زندگی] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=53|فیلم وسینما] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|پزشکی] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=32|کامپیوتر] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=52|خلاقیت و فن‌آوری] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|فیزیک] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|نجوم] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|زمین شناسی] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|زیست شناسی] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|شیمی] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29|ریاضی] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=45|روان شناسی]

100%> __::@#16:~~green:دانشنامه علوم انسانی~~#@::__ ::
:: ::اطلاعات گسترده ای در زمینه ((فرهنگ))، ((تاریخ))، ((زندگی))، ((روانشناسی))، ((هنر)) و ... درباره ((ایران)) و جهان برای علاقه مندان شما و خانواده شما!::
::((دانشنامه علوم انسانی|{picture=HumanitiesRoshd12.jpg}))::
~|~
100%>__::@#16:~~green:((دانشنامه علوم پایه))~~#@::__ ::
:: ::این بخش با تهیه مقالات، آزمایشات و ... متنوع در موضوعات علمی، با مشارکت شما دانش آموزان و معلمین محترم در زمینه‌های زیر به سرعت در حال توسعه هست.
((خانه فیزیک|فیزیک))، ((خانه شیمی|شیمی))، ((خانه زیست شناسی|زیست شناسی))، ((خانه علوم پزشکی|پزشکی))، ((نجوم))، ((خانه ریاضیات|ریاضیات))، ((خانه زمین شناسی|زمین شناسی))، ((خانه روانشناسی|روانشناسی))
::
::((دانشنامه علوم پایه|{FLASH(movie=img/daneshnameh_up/8/82/danesholoom1.swf, width=150, height=112, quality=high)}{FLASH}))::
~|~
100%> __::@#16:~~green:سایر موضوعات~~#@::__ ::
:: ::اطلاعات عمومی در زمینه ((هنر))، ((صنایع دستی))، ((رادیو)) و ((تلویزیون))، ((سنت)) ها، ((گردشگری))، ((سرگرمی)):: ::آزمایشات علمی، ((بازی)) ها و ...::
::((سایر طبقه بندی ها|{picture=KFCreativity21.gif}))::
~|~
~cs:3 >
0 align=center>
100%> __:: @#16:~~green:دانشنامه رشد~~#@ :: __ <br> یک دائره المعارف (در سطح علمی جامعه) با محتوای آزاد است که مقالات آن توسط شما: __ دانش‌آموزان__، __اولیاء__، __دبیران__، __کارشناسان__ و __محققین__ علاقه‌مند، ایجاد شده و بسرعت درحال توسعه می باشد. این پروژه که هدف اصلی آن __~~brown:ایجاد بستر تولید اطلاعات~~__ توسط __~~brown:مصرف کنندگان اطلاعات ~~__و تشویق آنان به __~~brown:مشارکت~~__ در ایجاد __ ((نامه ای که در آن راجع به علم و دانش بحث شود «لغت نامه دهخدا»~دانشنامه)) ~~brown:عظیم علمی جامعه آموزشی کشور~~__ بوده، توسط وزارت آموزش و پرورش(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی / دفتر تکنولوژی آموزشی) در بهمن 1382 در [http://www.roshd.ir|شبکه رشد] فعال گردید و در آبان 1383 به ((cms|مدل)) حاضر ارتقاء یافت. این مدل در حال حاضر در زمینه های فوق در حال گسترش می باشد.
td> <td> {picture=trees.gif}
 {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}
-<br />
~|~
~cs:3 <
table border=1 width=600> <tr>
__:: @#16:~~green:انجمن خلاقیت و فن آوری~~#@ :: __
:: *((آخرین ارسالهای انجمن خلاقیت و فن آوری))
[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php|*انجمن خلاقیت و فن‌آوری]
[mavara-view_forum_
thread.php?comments_parentId=88539&topics_threshold=0&topics_offset=0&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*روباتیک و فن آوری]
[mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90735&topics_threshold=0&topics_offset=12&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*الکترونیک بیاموزیم ]
[mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=91656&topics_threshold=0&topics_offset=2&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*یک مبتدی در علم رباتیک لازم است چه چیزهایی را فرا بگیرد ]
::
{FLASH(movie=img/daneshnameh_up/1/14/KFCreatTechnoAnjoman.swf, width=161, height=161, quality=high)}{FLASH}:: [mavara-view_forum_thread.php?forumId=52&comments_parentId=91686|*جلوگیری از ضبط غیر مجاز فیلم های روز در سینماهای خارجی با یک ابتکار]
[mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=91401&topics_threshold=0&topics_offset=4&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*باطری ایرانی معروف به پیل بغداد ] :: :: [mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90985&topics_threshold=0&topics_offset=9&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*دندان سخنگو]
:: [mavara-view_forum_thread.php?mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=89536&topics_threshold=0&topics_offset=13&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*تولید سخت ترین ماده جهان]

:: *((آخرین ارسالهای انجمن خلاقیت و فن آوری))
[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php|*انجمن خلاقیت و فن‌آوری]
[mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=88539&topics_threshold=0&topics_offset=0&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*روباتیک و فن آوری]
[mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90735&topics_threshold=0&topics_offset=12&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*الکترونیک بیاموزیم ]
[mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=91656&topics_threshold=0&topics_offset=2&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*یک مبتدی در علم رباتیک لازم است چه چیزهایی را فرا بگیرد ]
::
+
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 25 تیر 1385 [04:42 ]   41   بابک خسروشاهی      جاری 
 شنبه 10 تیر 1385 [10:31 ]   40   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [10:27 ]   39   admin      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [10:24 ]   38   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [09:57 ]   37   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 خرداد 1385 [05:47 ]   36   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 20 خرداد 1385 [16:15 ]   35   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 20 خرداد 1385 [16:05 ]   34   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 20 خرداد 1385 [15:49 ]   33   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 خرداد 1385 [05:04 ]   32   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 خرداد 1385 [04:06 ]   31   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [11:30 ]   30   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 13 خرداد 1385 [11:35 ]   29   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 13 خرداد 1385 [10:45 ]   28   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 10 خرداد 1385 [05:48 ]   27   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 10 خرداد 1385 [05:21 ]   26   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 10 خرداد 1385 [05:04 ]   25   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [05:48 ]   24   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [05:44 ]   23   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [05:00 ]   22   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [05:00 ]   21   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [04:59 ]   20   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [04:55 ]   19   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [04:38 ]   18   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [04:06 ]   17   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [03:55 ]   16   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [13:04 ]   15   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [06:05 ]   14   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [05:09 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [04:55 ]   12   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [12:03 ]   11   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [11:42 ]   10   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [11:04 ]   9   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [10:07 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [10:02 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [09:57 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [09:53 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [09:49 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [05:42 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [04:51 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [10:24 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..