منو
 صفحه های تصادفی
ابوالفضل بیهقی
انجیر2
سقوط قسطنطنیه
دودی کردن
تابع
بیماری‌ قلب‌ ناشی‌ از مشکل‌ ریه
آلونیت
تجلی ژن
آفساید
سخنان امام علی علیه السلام در بازدید از بقایای ایوان کسری
 کاربر Online
455 کاربر online
تاریخچه ی: صفت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-122Lines: 1-122
 V{maketoc} V{maketoc}
 !صفت !صفت
-~~violet:صفت ((کلمه ))یا گروهی از کلمات است که قبل یا بعد از اسم مى آید ،و آن را با ویژگى یا مفهومى همراه مى کند و درباره آن توضیح می دهد~~. +~~violet:صفت کلمه یا گروهی از کلمات است که قبل یا بعد از اسم مى آید ،و آن را با ویژگى یا مفهومى همراه مى کند و درباره آن توضیح می دهد~~.
 صفت هاى پیشین، پیش از ((اسم ))مى آیند و صفت هاى پسین، پس از اسم. هر گاه صفت به جاى اسم بنشیند، کارکرد اسم را پیدا مى کند: صفت هاى پیشین، پیش از ((اسم ))مى آیند و صفت هاى پسین، پس از اسم. هر گاه صفت به جاى اسم بنشیند، کارکرد اسم را پیدا مى کند:
 مثال:«آیا هنوز ریزش باران بر گونه هایت، تو را شاداب مى کند؟» مثال:«آیا هنوز ریزش باران بر گونه هایت، تو را شاداب مى کند؟»
 ~~violet:اسمى که پیش یا پس از صفت قرار مى گیرد و صفت، ویژگى آن را بیان مى کند، __موصوف __نام دارد.~~ ~~violet:اسمى که پیش یا پس از صفت قرار مى گیرد و صفت، ویژگى آن را بیان مى کند، __موصوف __نام دارد.~~
 !انواع صفت از نظر مفهوم !انواع صفت از نظر مفهوم
 !!صفت بیانى !!صفت بیانى
 ~~green:صفت بیانى ویژگى اسم را از نظر چگونگی و خصوصیات نشان مى دهد~~ و انواع آن عبارتند از: ساده، فاعلى، مفعولى، نسبى، لیاقت  ~~green:صفت بیانى ویژگى اسم را از نظر چگونگی و خصوصیات نشان مى دهد~~ و انواع آن عبارتند از: ساده، فاعلى، مفعولى، نسبى، لیاقت
 !!!صفت بیانی ساده !!!صفت بیانی ساده
 ~~green:صفت بیانى ساده تنها بر چگونگى موصوف دلالت مى کند:~~ ~~green:صفت بیانى ساده تنها بر چگونگى موصوف دلالت مى کند:~~
 هوای خوب/ اتاق گرم هوای خوب/ اتاق گرم
 !!!صفت فاعلی !!!صفت فاعلی
 ~~green:صفت فاعلى نشان مى دهد که موصوف کننده کارى است~~; و ساخت هایى دارد از این قبیل: ~~green:صفت فاعلى نشان مى دهد که موصوف کننده کارى است~~; و ساخت هایى دارد از این قبیل:
 ـ بن مضارع + ـَ نده: گوینده/گیرنده ـ بن مضارع + ـَ نده: گوینده/گیرنده
 ـ بن مضارع + آن: دعاگویان / گریان. این ساخت را صفت حالیّه نیز مى نامند، زیرا بر گذرا بودنِ وصف دلالت مى کند. ـ بن مضارع + آن: دعاگویان / گریان. این ساخت را صفت حالیّه نیز مى نامند، زیرا بر گذرا بودنِ وصف دلالت مى کند.
 ـ بن مضارع + آ: شنوا / دانا. این ساخت برابر است با صفت مشبّهه در عربى و معمولا پایدارىِ وصف را مى رساند. ـ بن مضارع + آ: شنوا / دانا. این ساخت برابر است با صفت مشبّهه در عربى و معمولا پایدارىِ وصف را مى رساند.
 ـ بن ماضى + آر: خواستار/ خریدار. ـ بن ماضى + آر: خواستار/ خریدار.
 ـ بن ماضى یا بن مضارع یا اسم + گار: آفریدگار/ پرهیزگار/ یادگار. ـ بن ماضى یا بن مضارع یا اسم + گار: آفریدگار/ پرهیزگار/ یادگار.
 ـ بن ماضى یا بن مضارع یا اسم + گر: رُفتگر/ توانگر. ـ بن ماضى یا بن مضارع یا اسم + گر: رُفتگر/ توانگر.
   
 -اسم یا بن فعل یا ساخت امر+کار:ستمکار / طلبکار -اسم یا بن فعل یا ساخت امر+کار:ستمکار / طلبکار
 !!!صفت مفعولی !!!صفت مفعولی
 ~~green:صفت مفعولى نشان مى دهد که موصوفْ مفعول است.~~ ساخت این صفت چنین است: ~~green:صفت مفعولى نشان مى دهد که موصوفْ مفعول است.~~ ساخت این صفت چنین است:
  بن ماضى + هاى غیر ملفوظ + شده :گرفته شده/نوشته شده.   بن ماضى + هاى غیر ملفوظ + شده :گرفته شده/نوشته شده.
 !!!صفت نسبی !!!صفت نسبی
 ~~green:صفت نسبى موصوف خود را به عناصرى مثل مکان نسبت مى دهد~~. تابعیّت ها و بسیارى از نام هاى خانوادگى به همین گونه بیان مى شوند: رضایى، ایرانى. ~~green:صفت نسبى موصوف خود را به عناصرى مثل مکان نسبت مى دهد~~. تابعیّت ها و بسیارى از نام هاى خانوادگى به همین گونه بیان مى شوند: رضایى، ایرانى.
  ساخت صفت نسبى معمولا چنین است:  ساخت صفت نسبى معمولا چنین است:
 - اسم + ى یا ین یا ینه یا هاى غیر ملفوظ یا آنه: زرهى، سیمین، زرینه، بهاره، مردانه. - اسم + ى یا ین یا ینه یا هاى غیر ملفوظ یا آنه: زرهى، سیمین، زرینه، بهاره، مردانه.
 - اسم عربى + آنى: روحانى، ربّانى. - اسم عربى + آنى: روحانى، ربّانى.
 توجه:در تشخیص اقسام صفت، نباید تنها به ساخت نظر داشت، بلکه معنى را نیز باید در نظر گرفت; زیرا برخى از ساخت ها مشترکند. مثلا __گرفتار __با آن که ساخت صفت فاعلى دارد، از لحاظ معنا صفت مفعولى است. توجه:در تشخیص اقسام صفت، نباید تنها به ساخت نظر داشت، بلکه معنى را نیز باید در نظر گرفت; زیرا برخى از ساخت ها مشترکند. مثلا __گرفتار __با آن که ساخت صفت فاعلى دارد، از لحاظ معنا صفت مفعولى است.
 !!!صفت لیاقت !!!صفت لیاقت
 ~~green:صفتی است که شایستگی و قابلیت موصوف را می رساند.~~ ~~green:صفتی است که شایستگی و قابلیت موصوف را می رساند.~~
 -مصدر +ی: خوردنی/ پوشیدنی. -مصدر +ی: خوردنی/ پوشیدنی.
 __~~green:درجه هاى صفت بیانى:~~__ __~~green:درجه هاى صفت بیانى:~~__
 1. صفت مطلق : بدون سنجش با دیگری ، حالت و چگونگی موصوف را بیان می کند.مثل:خوب / بزرگ. 1. صفت مطلق : بدون سنجش با دیگری ، حالت و چگونگی موصوف را بیان می کند.مثل:خوب / بزرگ.
 2. صفت برتر (= تفضیلى):این صفت نشان مى دهد که موصوف در داشتن یک ویژگى، از موصوف یا موصوف هاى مورد سنجش ـ و نه همه موصوف هاى دایره بحث ـ برتر است. نشانه این صفت، تر است که پس از صفت می آید.مثل:خوبتر / بزرگتر. 2. صفت برتر (= تفضیلى):این صفت نشان مى دهد که موصوف در داشتن یک ویژگى، از موصوف یا موصوف هاى مورد سنجش ـ و نه همه موصوف هاى دایره بحث ـ برتر است. نشانه این صفت، تر است که پس از صفت می آید.مثل:خوبتر / بزرگتر.
 3 .صفت برترین (= عالى): این صفت نشان مى دهد که موصوف در داشتن یک ویژگى، از همه موصوف هاى دایره بحث برتر است. نشانه این صفت ترین است که بعد از صفت مى آید.مثل: خوبترین /بزرگترین. 3 .صفت برترین (= عالى): این صفت نشان مى دهد که موصوف در داشتن یک ویژگى، از همه موصوف هاى دایره بحث برتر است. نشانه این صفت ترین است که بعد از صفت مى آید.مثل: خوبترین /بزرگترین.
 !! صفت شمارشى !! صفت شمارشى
 ~~green:صفت شمارشى صفتى است که شماره و تعداد موصوف را نشان می دهد.~~ این صفت دوگونه دارد: ساده، ترتیبى ~~green:صفت شمارشى صفتى است که شماره و تعداد موصوف را نشان می دهد.~~ این صفت دوگونه دارد: ساده، ترتیبى
 !!!صفت شمارشى ساده  !!!صفت شمارشى ساده
 تنها تعداد موصوف را بیان مى کند: یک/.....بیست.... تنها تعداد موصوف را بیان مى کند: یک/.....بیست....
 !!!صفت شمارشى ترتیبى !!!صفت شمارشى ترتیبى
 : ترتیب و جایگاه قرار گرفتن موصوف را نشان مى دهد و ساخت آن چنین است: : ترتیب و جایگاه قرار گرفتن موصوف را نشان مى دهد و ساخت آن چنین است:
  صفت ساده + ـُ م یا ـُ مین: اولین / ششمین  صفت ساده + ـُ م یا ـُ مین: اولین / ششمین
  این صفت معمولا پیش از موصوف و گاه پس از آن مى آید  این صفت معمولا پیش از موصوف و گاه پس از آن مى آید
 !! صفت اشاره !! صفت اشاره
 ~~green:صفت اشاره صفتى است که موصوف را مورد اشاره قرار مى دهد~~: این، آن، همین، همان، چنین، چنان، این قدر، این گونه. ~~green:صفت اشاره صفتى است که موصوف را مورد اشاره قرار مى دهد~~: این، آن، همین، همان، چنین، چنان، این قدر، این گونه.
- این صفت نیز باید همانند دیگر صفات همراه با موصوف بیاید تا صفت نام گیرد. در این مورد، اگر کلمات مزبور با موصوف همراه نشوند، ((ضمیر اشاره ))اند. این صفت معمولا پیش از موصوف قرار مى گیرد. + این صفت نیز باید همانند دیگر صفات همراه با موصوف بیاید تا صفت نام گیرد. در این مورد، اگر کلمات مزبور با موصوف همراه نشوند، ضمیر اشاره اند. این صفت معمولا پیش از موصوف قرار مى گیرد.
 "این گل را از آن باغ چیدم." "این گل را از آن باغ چیدم."
 !! صفت پرسشى !! صفت پرسشى
 ~~green:صفت پرسشى صفتى است که سؤالى را درباره موصوف خود مطرح می کند~~ ~~green:صفت پرسشى صفتى است که سؤالى را درباره موصوف خود مطرح می کند~~
  چه، کدام، چگونه، چند، چندمین.  چه، کدام، چگونه، چند، چندمین.
  این صفت معمولا پیش از موصوف مى آید.  این صفت معمولا پیش از موصوف مى آید.
 اهواز چگونه شهری است؟ اهواز چگونه شهری است؟
 !! صفت مبهم !! صفت مبهم
 ~~green:صفت مبهم صفتى است که یک ویژگى موصوف را به طور نامعیّن نشان مى دهد:~~ چند، بعضى، فلانى، هر، همه، دیگر، هیچ ،هر همه ، دیگر. ~~green:صفت مبهم صفتى است که یک ویژگى موصوف را به طور نامعیّن نشان مى دهد:~~ چند، بعضى، فلانى، هر، همه، دیگر، هیچ ،هر همه ، دیگر.
  این صفت معمولا پیش از موصوف قرار مى گیرد.  این صفت معمولا پیش از موصوف قرار مى گیرد.
 "حمید امروز چندین کتاب خرید." "حمید امروز چندین کتاب خرید."
 !! صفت تعجّبى !! صفت تعجّبى
 ~~green:صفت تعجّبى صفتى است که نشانگر شگفتى گوینده درباره موصوف است:~~ چه، چگونه، چقدر. این صفت پیش از موصوف مى آید. ~~green:صفت تعجّبى صفتى است که نشانگر شگفتى گوینده درباره موصوف است:~~ چه، چگونه، چقدر. این صفت پیش از موصوف مى آید.
 "چه گل زیبایی!" "چه گل زیبایی!"
 !انواع صفت از نظر ساخت !انواع صفت از نظر ساخت
 !!ساده  !!ساده
 ~~green: صفتى که قابل تقسیم به «جزءهاى معنى دار» یا «جزءهاى معنى دار و معنى ساز» نباشد.~~ ~~green: صفتى که قابل تقسیم به «جزءهاى معنى دار» یا «جزءهاى معنى دار و معنى ساز» نباشد.~~
 بزرگ / کوچک / خوب. بزرگ / کوچک / خوب.
 !! مرکّب !! مرکّب
 ~~green: صفتى که از چند جزء معنى دار یا چند جزء معنى دار و معنى ساز ترکیب شده باشد.~~ ~~green: صفتى که از چند جزء معنى دار یا چند جزء معنى دار و معنى ساز ترکیب شده باشد.~~
 مثل: سنگدل، ششم، (شش + ـُ م) / بخرد (بـ + خرد)/ خوبروی"(خوب+روی) مثل: سنگدل، ششم، (شش + ـُ م) / بخرد (بـ + خرد)/ خوبروی"(خوب+روی)
 برخى از پسوندهاى سازنده صفت مرکّب از این قرارند: سان، آسا، گونه، گون، فام، دیس، وَش، سار، مان، سیر، بار، وار. برخى از پسوندهاى سازنده صفت مرکّب از این قرارند: سان، آسا، گونه، گون، فام، دیس، وَش، سار، مان، سیر، بار، وار.
 !! گروه وصفى !! گروه وصفى
 ~~green: صفتى که از یک هسته و یک یا چند وابسته ساخته شده باشد.~~ ~~green: صفتى که از یک هسته و یک یا چند وابسته ساخته شده باشد.~~
 مثل: نان به نرخ روزخور/ خوش آب و رنگ/ از جان گذشته. مثل: نان به نرخ روزخور/ خوش آب و رنگ/ از جان گذشته.
 نکته هایى در باره کاربرد صفت: نکته هایى در باره کاربرد صفت:
 1. معمولا میان موصوف و صفت کسره مى آید. امّا گاه این کسره حذف مى شود: پدرْبزرگ، آدمْ آهنى. 1. معمولا میان موصوف و صفت کسره مى آید. امّا گاه این کسره حذف مى شود: پدرْبزرگ، آدمْ آهنى.
 2. صفت پسین گاه پیش از موصوف مى آید: پیرْمرد، زیبا گل.  2. صفت پسین گاه پیش از موصوف مى آید: پیرْمرد، زیبا گل.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 29 آبان 1385 [06:30 ]   4   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 دوشنبه 29 آبان 1385 [06:28 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 آبان 1385 [21:04 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [10:52 ]   1   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..