منو
 صفحه های تصادفی
حرام بن ملحان انصاری
رابطه دین با فرهنگ
امام خمینی - حق‌پذیری
IDE
اساس مولکولی موجود زنده
حضور ملائکه در خدمت حضرت
فهرست اصطلاحات منطقی
ماهیت ولایت فقیه
بقیه موضوعات راجع به فرد و جامعه در نظریه دورکیم
پایداری رادیکالهای آزاد آلکانها
 کاربر Online
363 کاربر online
تاریخچه ی: صفت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-95Lines: 1-122
 V{maketoc} V{maketoc}
-!@#18:~~green:صفت~~#@ +!صفت
-~~violet:صفت ((کلمه ))ا است که ی یا پ از اسم مى آید ،و آن را با ویژگى یا مفهومى همراه مى کند~~. +~~violet:صفت کلمه یا گرهی از کلمات است که ل یا عد از اسم مى آید ،و آن را با ویژگى یا مفهومى همراه مى کند و درباره آن توضیح می دهد~~.
 صفت هاى پیشین، پیش از ((اسم ))مى آیند و صفت هاى پسین، پس از اسم. هر گاه صفت به جاى اسم بنشیند، کارکرد اسم را پیدا مى کند: صفت هاى پیشین، پیش از ((اسم ))مى آیند و صفت هاى پسین، پس از اسم. هر گاه صفت به جاى اسم بنشیند، کارکرد اسم را پیدا مى کند:
-«آیا هنوز ریزش باران بر گونه هایت، تو را شاداب مى کند؟» +مثال:«آیا هنوز ریزش باران بر گونه هایت، تو را شاداب مى کند؟»
 ~~violet:اسمى که پیش یا پس از صفت قرار مى گیرد و صفت، ویژگى آن را بیان مى کند، __موصوف __نام دارد.~~ ~~violet:اسمى که پیش یا پس از صفت قرار مى گیرد و صفت، ویژگى آن را بیان مى کند، __موصوف __نام دارد.~~
-!انواع صفت +!انواع صفت از نظر مفهوم
 !!صفت بیانى !!صفت بیانى
-~~purple:صفت بیانى ویژگى اسم را از بد خص نشان مى دهد و اسام مهم ر آن عبارتند از: ساده، فاعلى، مفعولى، نسبى.~~ +~~green:صفت بیانى ویژگى اسم را از چنگی و خوصیات نشان مى دهد~~ و اوا آن عبارتند از: ساده، فاعلى، مفعولى، نسبى، لیاقت
-صفت بیانى ساده تنها بر چگونگى موصوف دلالت مى کند: +!!!صفت بیانی ساده
~~green:
صفت بیانى ساده تنها بر چگونگى موصوف دلالت مى کند:~~
هوای خوب/ اتاق گرم
-«... یک م ى است و یک انان حقیى.» +!!!ت فاعلی
~~green:صفت فاعلى نشان مى دهد
که مو کن کرى است~~; و ساخت هایى داد از این قبی:
-صت فعى ان مى ه که صوف کننده ارى است; و ساخت های دار از این قی: + ا + نده: ویده/یرن
-ـ بن مضارع + نه: گویند. +ـ بن مضارع + آ: دعاگیان / گریان. ین ساخت را صفت حالیّه نیز مى نامند، زیرا بر گذرا بودنِ وصف دالت مى کند.
-ـ بن مضارع + آن: ویان. این ساخت را صفت لیّه ی مى م، یا بر ذرا دنِ وصف لالت مى کند. +ـ بن مضارع + آ: نو / دانا. این ساخت برابر است با صفت مّه ر عربى ممل پیداِ وصف ا مى رساند.
-ـ بن مضاع + آ: نوا. این ساخت برابر ست با صفت مشبّهه در عربى و معمولا پایدارىِ وصف را مى رساند. +ـ بن ماى + آر: واستار/ ریدار.
-ـ بن ماضى + ر: اار. +ـ بن ماضى یا بن مضارع یا اسم + گر: ریدگا/ پرهیزگار/ یاگار.
-ـ بن ماضى یا بن مضارع یا اسم + گار: فریگار، یار یاار. +ـ بن ماضى یا بن مضارع یا اسم + گر: ُفتگر/ وانگر.

-
سم ا ب ف ی ساخت امر+ار:تمکا / طلبار
-ـ مضى یا بن مضارع یا اسم + گر: رُفگر، تواگر. +!!! مفوی
-صفت مفعولى نشان مى دهد که موصوفْ مفعول است. ساخت این صفت چنین است:
بن ماضى + هاى غیر ملفوظ + شده.
+~~green:صفت مفعولى نشان مى دهد که موصوفْ مفعول است.~~ ساخت این صفت چنین است:
بن ماضى + هاى غیر ملفوظ + شده :گرفته شده/نوشته شده.
-صفت نسبى موصوف خود را به عناصرى نسبت مى دهد. تابعیّت ها و بسیارى از نام هاى خانوادگى به همین گونه بیان مى شوند: رضایى، ایرانى.
ساخت صفت نسبى معمولا چنین است: اسم + ى یا ین یا ینه یا هاى غیر ملفوظ یا آنه: زرهى، سیمین، زرینه، بهاره، مردانه. همچنین این ساخت: اسم عربى + آنى: روحانى، ربّانى.
+!!!صفت نسبی
~~green:
صفت نسبى موصوف خود را به عناصرى مثل مکان نسبت مى دهد~~. تابعیّت ها و بسیارى از نام هاى خانوادگى به همین گونه بیان مى شوند: رضایى، ایرانى.

ساخت صفت نسبى معمولا چنین است: />- اسم + ى یا ین یا ینه یا هاى غیر ملفوظ یا آنه: زرهى، سیمین، زرینه، بهاره، مردانه. />- اسم عربى + آنى: روحانى، ربّانى.
 توجه:در تشخیص اقسام صفت، نباید تنها به ساخت نظر داشت، بلکه معنى را نیز باید در نظر گرفت; زیرا برخى از ساخت ها مشترکند. مثلا __گرفتار __با آن که ساخت صفت فاعلى دارد، از لحاظ معنا صفت مفعولى است. توجه:در تشخیص اقسام صفت، نباید تنها به ساخت نظر داشت، بلکه معنى را نیز باید در نظر گرفت; زیرا برخى از ساخت ها مشترکند. مثلا __گرفتار __با آن که ساخت صفت فاعلى دارد، از لحاظ معنا صفت مفعولى است.
 +!!!صفت لیاقت
 +~~green:صفتی است که شایستگی و قابلیت موصوف را می رساند.~~
 +-مصدر +ی: خوردنی/ پوشیدنی.
 __~~green:درجه هاى صفت بیانى:~~__ __~~green:درجه هاى صفت بیانى:~~__
-~~green:یک. صفت مطلق.~~ +1. صفت مطلق : بدون سنجش با دیگری ، حالت و چگونگی موصوف را بیان می کند.مثل:خوب / بزرگ.
-~~green:دو. صفت برتر (= تفضیلى): ~~این صفت نشان مى دهد که موصوف در داشتن یک ویژگى، از موصوف یا موصوف هاى مورد سنجش ـ و نه همه موصوف هاى دایره بحث ـ برتر است. نشانه این صفت، تر است که پس از صفت مى آید. +2. صفت برتر (= تفضیلى):این صفت نشان مى دهد که موصوف در داشتن یک ویژگى، از موصوف یا موصوف هاى مورد سنجش ـ و نه همه موصوف هاى دایره بحث ـ برتر است. نشانه این صفت، تر است که پس از صفت می آید.مثل:خوبتر / بزرگتر.
-~~green:سه. صفت برترین (= عالى): ~~این صفت نشان مى دهد که موصوف در داشتن یک ویژگى، از همه موصوف هاى دایره بحث برتر است. نشانه این صفت ترین است که بعد از صفت مى آید. +3 .صفت برترین (= عالى): این صفت نشان مى دهد که موصوف در داشتن یک ویژگى، از همه موصوف هاى دایره بحث برتر است. نشانه این صفت ترین است که بعد از صفت مى آید.مثل: خوبترین /بزرگترین.
 !! صفت شمارشى !! صفت شمارشى
-~~purple:صفت شمارشى صفتى است که نشا ى دهد موصوف مور شمارش ت. این صفت دوگونه دارد: ساده، ترتیبى.~~ +~~green:صفت شمارشى صفتى است که شمار تعداد موصوف ر نشان می ه.~~ این صفت دوگونه دارد: ساده، ترتیبى
 !!!صفت شمارشى ساده  !!!صفت شمارشى ساده
-:تنها تعداد موصوف را بیان مى کند. +تنها تعداد موصوف را بیان مى کند: یک/.....بیست....
 !!!صفت شمارشى ترتیبى !!!صفت شمارشى ترتیبى
-: ترتیب و جایگاه قرار گرفتن موصوف را نشان مى دهد و ساخت آن چنین است: صفت ساده + ـُ م یا ـُ مین. این صفت معمولا پیش از موصوف و گاه پس از آن مى آید +: ترتیب و جایگاه قرار گرفتن موصوف را نشان مى دهد و ساخت آن چنین است:
صفت ساده + ـُ م یا ـُ مین: اولین / ششمین
این صفت معمولا پیش از موصوف و گاه پس از آن مى آید
 !! صفت اشاره !! صفت اشاره
-~~purple:صفت اشاره صفتى است که موصوف را مورد اشاره قرار مى دهد: این، آن، همین، همان، چنین، چنان، این قدر، این گونه. این صفت نیز باید همانند دیگر صفات همراه با موصوف بیاید تا صفت نام گیرد. در این مورد، اگر کلمات مزبور با موصوف همراه نشوند، ((ضمیر اشاره ))اند. این صفت معمولا پیش از موصوف قرار مى گیرد.~~ +~~green:صفت اشاره صفتى است که موصوف را مورد اشاره قرار مى دهد~~: این، آن، همین، همان، چنین، چنان، این قدر، این گونه.
این صفت نیز باید همانند دیگر صفات همراه با موصوف بیاید تا صفت نام گیرد. در این مورد، اگر کلمات مزبور با موصوف همراه نشوند، ضمیر اشاره اند. این صفت معمولا پیش از موصوف قرار مى گیرد.
"این گل را از آن باغ چیدم."
 !! صفت پرسشى !! صفت پرسشى
-~~purple:صفت پرسشى صفتى است که سؤالى را درباره موصوف خود رمى انگیزد: چه، کدام، چگونه، چند، چندمین. این صفت معمولا پیش از موصوف مى آید.~~ +~~green:صفت پرسشى صفتى است که سؤالى را درباره موصوف خود مرح می کند~~
چه، کدام، چگونه، چند، چندمین.
این صفت معمولا پیش از موصوف مى آید.
اهواز چگونه شهری است؟
 !! صفت مبهم !! صفت مبهم
-~~purple:صفت مبهم صفتى است که یک ویژگى موصوف را به طور نامعیّن نشان مى دهد: چند، بعضى، فلانى، هر، همه، دیگر، هیچ. این صفت معمولا پیش از موصوف قرار مى گیرد.~~ +~~green:صفت مبهم صفتى است که یک ویژگى موصوف را به طور نامعیّن نشان مى دهد:~~ چند، بعضى، فلانى، هر، همه، دیگر، هیچ ،هر همه ، دیگر.
این صفت معمولا پیش از موصوف قرار مى گیرد.
"حمید امروز چندین کتاب خرید."
 !! صفت تعجّبى !! صفت تعجّبى
-~~purple:صفت تعجّبى صفتى است که نشانگر شگفتى گوینده درباره موصوف است: چه، چگونه، چقدر. این صفت پیش از موصوف مى آید.~~ +~~green:صفت تعجّبى صفتى است که نشانگر شگفتى گوینده درباره موصوف است:~~ چه، چگونه، چقدر. این صفت پیش از موصوف مى آید.
"چه گل زیبایی!"
-!سی صفت از نظر ساخت +!اع صفت از نظر ساخت
 !!ساده  !!ساده
- صفتى که قابل تقسیم به «جزءهاى معنى دار» یا «جزءهاى معنى دار و معنى ساز» نباشد. +~~green: صفتى که قابل تقسیم به «جزءهاى معنى دار» یا «جزءهاى معنى دار و معنى ساز» نباشد.~~
بزرگ / کوچک / خوب
.
 !! مرکّب !! مرکّب
- صفتى که از چند جزء معنى دار یا چند جزء معنى دار و معنى ساز ترکیب شده باشد: سنگدل، ششم، (شش + ـُ م) ، اَمرداد (اَ + مرداد)، بخرد (بـ + خرد)، بارور. +~~green: صفتى که از چند جزء معنى دار یا چند جزء معنى دار و معنى ساز ترکیب شده باشد.~~
مثل
: سنگدل، ششم، (شش + ـُ م) / بخرد (بـ + خرد)/ خوبروی"(خوب+روی)
 برخى از پسوندهاى سازنده صفت مرکّب از این قرارند: سان، آسا، گونه، گون، فام، دیس، وَش، سار، مان، سیر، بار، وار. برخى از پسوندهاى سازنده صفت مرکّب از این قرارند: سان، آسا، گونه، گون، فام، دیس، وَش، سار، مان، سیر، بار، وار.
 !! گروه وصفى !! گروه وصفى
- صفتى که از یک هسته و یک یا چند وابسته ساخته شده باشد: نان به نرخ روزخور، تو دل برو، خوش آب و رنگ. +~~green: صفتى که از یک هسته و یک یا چند وابسته ساخته شده باشد.~~
مثل
: نان به نرخ روزخور/ خوش آب و رنگ/ از جان گذشته.
-~~green:نکته هایى در باره کاربرد صفت: +نکته هایى در باره کاربرد صفت:
-یکم . معمولا میان موصوف و صفت کسره مى آید. امّا گاه این کسره حذف مى شود: پدرْبزرگ، آدمْ آهنى. +1. معمولا میان موصوف و صفت کسره مى آید. امّا گاه این کسره حذف مى شود: پدرْبزرگ، آدمْ آهنى.
-دوم . صفت پسین گاه پیش از موصوف مى آید: پیرْمرد، زیبا گل.~~ +2. صفت پسین گاه پیش از موصوف مى آید: پیرْمرد، زیبا گل.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 29 آبان 1385 [06:30 ]   4   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 دوشنبه 29 آبان 1385 [06:28 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 آبان 1385 [21:04 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [10:52 ]   1   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..