منو
 کاربر Online
670 کاربر online
تاریخچه ی: صبحانه

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-35Lines: 1-36
-صبحانه +V{maketoc}
!تعریف
__
صبحانه__، ((وعده غذایی)) سبکی است که معمولاً، همانطور که از نامش پیداست، ((صبح)) هنگام و پس از بیدار شدن از ((خواب)) آن را می خورند. در نقاط مختلف دنیا از مواد ((غذا|غذایی)) متفاوتی برای صبحانه استفاده می کنند؛ ((نان))، در همه جای دنیا جزء لاینفک صبحانه می باشد. معمولاً انواع نان به همراه ((پنیر))، ((تخم مرغ))، ((کره|کره)) و ((مربا))، ((حبوبات))، ((کیک))، ((کلوچه))، انواع ((گوشت))، ((سوسیس)) ، انواع ((میوه)) و ((آب میوه)) به عنوان صبحانه مصرف می شود.
- +!صبحانه در کشورها
در انگلستان، ((گوجه فرنگی))، ((قارچ))، ((ماهی)) و ((پودینگ)) هم به لیست غذاهای صبحانه اضافه می شود (به قسمت ((صبحانه کامل انگلیسی)) رجوع کنید).
-__صبحانه__، ((د غذایی)) سبی است ک معمولاً، همنطور که از نمش پیاست، ((صبح)) هنگام و پس از بیدار شدن از ((خو)) آن را می خورند. در قط مختلف دنیا از واد ((غذا))یی تفای برای صبحانه استفاده می کند ((نن))، در همه جای دنیا جزء لاینفک صبحانه می باشد. معمولاً انواع نان به همراه ((پنیر))، ((خم مرغ)) ((کره)) و ((مربا)) ((حبوبات))، ((کیک))، ((کلوچه))، نوع ((گوشت))، ((سوسیس)) ، انواع ((میوه)) و ((آبمیوه)) ه عنوان صبحانه مصرف می شود. در انگلستان، ((گوجه فرنگی))، ((قارچ))، ((ماهی)) و ((ودیگ)) هم به لیست غذاهای صبحانه اضافه می شود (به قسمت ((صبحانه کامل انگلیسی)) رجوع کنید). +صبحانه د ی معمولاً ((رن)) پته دارد. ((نوینی|نیدنی ایی)) ک اغ برای صبحانه استفاده می شد ((ب میوه))، ((ر «ماه ایی»|یر))، ((چای)) و ((هو)) هستند.
-صبحانه مد ین معمولاً ((ج)) خته دارد. نویدنی ایی ک اغب برای بحانه استفاده می شود، ((ب موه)) ((شیر))، ((چای)) ((هوه)) ا. +در ایران، صبحانه ی نتی معمولاً نن ی و چی شیری ی با.
-د ایرا، صبحانه تی معمولاً شال نان و پنیر چای یرین ی باد. +نلیی ها نسبت به مردم دیگر کشورهای ارپی صبحانه کل تری دارند و معمولاً بیشتر از آچه که صرفاً جلوی ((گرسنگی)) شان را تا وقت ((ناهار)) بگیرد، یل می ند (بیشتر به این لیل که وعده ((ناهار)) را ندارند). به همین دیل به صبحانه نگلیسی ها لقب __صبحانه قاره ای__ داده اند.
-انگلیسی ها نسبت ب مد دیگر کشورهای روایی صبحانه کامل ی اد ممولا بی ا چه ک صر جوی ((گی)) شا تا وق ((نهار)) بگیرد ی ی کند یتر به ای لی که وده ((ا)) ر ندارن). ه همین دلیل ه ا گلیی ها لق حانه قره ی ده ان. +یکی از نیدی های مرو صبحانه، ((شیر کاکو|شیر ککای)) داغ ی اشد ک ی اه و ودر ((کئ)) ((ک «ماه غذایی»|شکر)) به شیر دغ تی شد ی با لط کدن تکه ((شکات|شکا های)) خر شده با شیر هیه می گردد. شی کک ولً ا و یر لیظ ات.
-یکی ز نوینی ه عف صبحانه، ((یر کائو))ی دغ می اشد که یا با اه نمون پو ((ککاو)) و ((کر)) به شیر دا تیه ده یا ا مخلوط کدن تکه ((شکات)) ای شده با شر هی می گدد. ی کاکائو ملا ز خد یر غیظ تر ست. +در کو که، ع صبحانه ا وعده ها یگر هی فاوتی د مواد ستفاده شده ندارد. کره «ماده غذایی» ای ها برای حاه از مخلو انو ((بزیجا)) و ((رنج)) اتده ی کنن و ین هان وادی که برای نهار ((شام «وده ذایی»|ام)) ا م کر ی رو.
- کور ک، ه صبحانه ا وعده هی یگر هیچ تاوتی د اد استفاده ه ناد. کر ها برای صبحا ا ملو او ((سبزیجا)) و ((بنج)) تفه می کنند ای ها مودی ست که ای نهر و ((شم «وه»)) ها هم به ار می ود. +یری ز خصص ((ذیه))، صبحانه ا وعده یار با اهمیتی ی دد که غا رز، ((انرژی)) ((وا می)) و نیا بن فهم می کند. تحقیقات نشان می دهد ک غذایی ک صبح هگا خوده ود نسبت به ایی که ((عصرانه|صر)) یا ((ش)) مصرف و یی کمتر سبب ((اقی)) می ود.
-بیری متصین ((تیه))، صب ا وعده سیار ب اهمیتی می دانند ک در غا و، ((اژی)) و ((مو ذی)) مور نیز بن را فراهم می کند. حیقات نشا ه که ای که نگا خرده ود بت ه غذایی که ))عرانه|عصر(( یا ))ام|شب(( صر شد یلی کر ب ((چاقی)) می شود. +بی ((تون|رستون ها)) بیر ت ود ا صرف صبانه می کنند در لیت غذاهی و، غذای می ر برای بانه قرار می دهند. کی شا ا ((هل|هل ه))، را طاره و کن هیی که ((غذاهایی که سریع ماده می شوند)) ا می رشد ز مله این مکا ه موب می شوند.
-عضی ((رستران)) ا بیشتر قت ود را رف صبحانه می کن و در یست غذاهای خود ذاای خصصی ا ای صباه قرر می د. کای ها ((هتل)) ها، وران قطارها و مکان هایی که ((غذاهیی که سریع آاده می شوند)) ا ی وشد از له ی کن ه حسوب می شوند. +یلی ک یش ی ید که کی صبحانه را نی وعد غذای ی ه اب ر. ملا ((و ا که ن انه و ناها سر می شود)) تننی به و می شد از ر مود.
-خیلی کم پیش می آید که کسی صبحانه را نوعی وعده غذایی تفننی به حساب آورد. معمولاً ((وعده ای که بین صبحانه و نهار سرو می شود))، تفننی بوده و می شود از آن صرف نظر نمود.

معمولاً صبحانه اولین روز عید ((کریسمس))، صبحانه ایست که مثل یک جشن است و غذاهای مخصوصی در آن به کار رفته است. در طول ماه مبارک ((رمضان))، ((مسلمین)) به جای وعده صبحانه، پیش از اذان صبح ((سحری)) خورده و پس از اذان مغرب، ((افطار)) می کنند. غذایی که در سحر خورده می شود معمولاً شباهتی به صبحانه نداشته و بیشتر شبیه به وعده نهار می باشد.
+معمولاً صبحانه اولین روز عید ((کریسمس))، صبحانه ایست که مثل یک جشن است و غذاهای مخصوصی در آن به کار رفته است. در طول ماه مبارک ((رمضان «ماه»|رمضان))، ((مسلمین)) به جای وعده صبحانه، پیش از ((اذان)) صبح ((سحری)) خورده و پس از اذان مغرب، ((افطار)) می کنند. غذایی که در سحر خورده می شود معمولاً شباهتی به صبحانه نداشته و بیشتر شبیه به وعده ناهار می باشد.
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 *(( غذا)) *(( غذا))
-*((نهار)) +*((علم غذا))
*((ناهار))
 *((عصرانه)) *((عصرانه))
-*((شام «سویه»))

+*((شام «وده غذایی»|شام))
*((تغذیه))
*((هرم غذایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [17:20 ]   6   حمید حسن نیا      جاری 
 یکشنبه 29 آذر 1383 [13:05 ]   5   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 جمعه 13 آذر 1383 [16:45 ]   4   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [14:03 ]   3   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [07:08 ]   2   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [22:12 ]   1   حمید حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..