منو
 صفحه های تصادفی
دستگاه عصبی
هنر و معماری هخامنشی
آنتوفیلیت
اندوه امام عسگری در سوگ پدر
مطیع خلیفه عباسی
خصوصیات ظاهری امام حسن علیه السلام
تعریف جمهوری اسلامی
سولانین
کلید رکورد
کوتاه و خواندنی زمین شناسی
 کاربر Online
675 کاربر online
تاریخچه ی: شیوه‏های تربیت جوان

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-28Lines: 1-28
 !روش درک واقعیات جوانی  !روش درک واقعیات جوانی
 بی تردید جوانی از حساسترین و پرمخاطره ترین دوران زندگی است. جوان با همه تواناییها، به خاطر حساسیت مقطع سنی، مشکلات ، کمبودها و واقعیات انکار ناپذیر دارد. عدم درک جوان و بی‏ توجهی به واقعیات طبیعی‏اش چه بسا، به جای تربیت ، سبب گمراهی ‏جوان می‏شود.  بی تردید جوانی از حساسترین و پرمخاطره ترین دوران زندگی است. جوان با همه تواناییها، به خاطر حساسیت مقطع سنی، مشکلات ، کمبودها و واقعیات انکار ناپذیر دارد. عدم درک جوان و بی‏ توجهی به واقعیات طبیعی‏اش چه بسا، به جای تربیت ، سبب گمراهی ‏جوان می‏شود.
 !روش احترام و مسوولیت دادن به جوان  !روش احترام و مسوولیت دادن به جوان
 احترام به شخصیت جوان و مسوولیت دادن به او از شیوه‏های مهم‏تربیتی شمرده می‏شود. جوان، با همه مشکلات و واقعیات ((دوره‏ جوانی)) ، برای ایفای نقش و انجام مسولیتهای مختلف توانایی ‏بسیار دارد. عدم اعتماد به جوان و بی ‏توجهی به تواناییهای اومانع شکوفایی استعدادهاست و در نتیجه به عدم رشد مطلوب جوان‏ می‏انجامد. سیره گرانسنگ رسول گرامی(ص) در مسیر دشوار تربیت ، بهترین‏ سرمشق شمرده می‏شود. آن بزرگوار به جوانان اعتماد می‏کرد و کارهایی بس مهم به آنان می ‏سپرد.  احترام به شخصیت جوان و مسوولیت دادن به او از شیوه‏های مهم‏تربیتی شمرده می‏شود. جوان، با همه مشکلات و واقعیات ((دوره‏ جوانی)) ، برای ایفای نقش و انجام مسولیتهای مختلف توانایی ‏بسیار دارد. عدم اعتماد به جوان و بی ‏توجهی به تواناییهای اومانع شکوفایی استعدادهاست و در نتیجه به عدم رشد مطلوب جوان‏ می‏انجامد. سیره گرانسنگ رسول گرامی(ص) در مسیر دشوار تربیت ، بهترین‏ سرمشق شمرده می‏شود. آن بزرگوار به جوانان اعتماد می‏کرد و کارهایی بس مهم به آنان می ‏سپرد.
   
 !روش محبت و رفاقت !روش محبت و رفاقت
 ((محبت)) داروی بی ‏نظیر بسیاری از دردهاست. محبت ‏بسیاری مشکلات‏ عاطفی و اجتماعی را از میان می‏برد. ~~green:محبت موثرترین شیوه تربیتی‏ است~~. جوان کانون عاطفه و احساسات است و تشنه محبت صادقانه. ایجاد رابطه عاطفی و صمیمی در تربیت او بسیار سودمند است. درطریق تربیت، تندی، سختگیری و فشارهای روانی نه تنها مفید نیست، بلکه سبب رنجش جوان و لجاجت ‏بیشتر او می‏شود. جوانی، بویژه آغاز آن، زمان دوستی و دوست‏یابی است و جوان شدیدا ازدوستان خود تاثیر می ‏پذیرد. این ویژگی ایجاب می‏کند که والدین‏فرزندان خود را در انتخاب دوستان صالح یاری کنند و مهمتر اینکه خود برای او دوستی صمیمی باشند، آنها باید ضمن انجام‏دادن وظیفه پدری و مادری، دوستانی خوب و صمیمی برای جوانشان‏باشند. محبت و رفاقت صمیمانه با فرزند چنان مهم است که ((امام‏صادق(ع))) آن را راه درست تربیت در هفت‏ ساله سوم زندگی می‏داند.آن حضرت می‏فرماید: ~~green:بگذار فرزندت هفت ‏سال بازی کند،هفت ‏سال اورا با آداب و روشهای مفید تربیت کن و در هفت‏سال سوم مانند دوست صمیمی با وی همراه باش~~.»  ((محبت)) داروی بی ‏نظیر بسیاری از دردهاست. محبت ‏بسیاری مشکلات‏ عاطفی و اجتماعی را از میان می‏برد. ~~green:محبت موثرترین شیوه تربیتی‏ است~~. جوان کانون عاطفه و احساسات است و تشنه محبت صادقانه. ایجاد رابطه عاطفی و صمیمی در تربیت او بسیار سودمند است. درطریق تربیت، تندی، سختگیری و فشارهای روانی نه تنها مفید نیست، بلکه سبب رنجش جوان و لجاجت ‏بیشتر او می‏شود. جوانی، بویژه آغاز آن، زمان دوستی و دوست‏یابی است و جوان شدیدا ازدوستان خود تاثیر می ‏پذیرد. این ویژگی ایجاب می‏کند که والدین‏فرزندان خود را در انتخاب دوستان صالح یاری کنند و مهمتر اینکه خود برای او دوستی صمیمی باشند، آنها باید ضمن انجام‏دادن وظیفه پدری و مادری، دوستانی خوب و صمیمی برای جوانشان‏باشند. محبت و رفاقت صمیمانه با فرزند چنان مهم است که ((امام‏صادق(ع))) آن را راه درست تربیت در هفت‏ ساله سوم زندگی می‏داند.آن حضرت می‏فرماید: ~~green:بگذار فرزندت هفت ‏سال بازی کند،هفت ‏سال اورا با آداب و روشهای مفید تربیت کن و در هفت‏سال سوم مانند دوست صمیمی با وی همراه باش~~.»
 !روش موعظه  !روش موعظه
 ((موعظه)) از شیوه‏های موثر در ((تربیت)) فرزندان جوان است. اگر اندر زبان منطق و عطوفت همراه باشد، بسیار موثر و کار ساز است.معصومان(علیهم السلام) از این شیوه بسیار بهره می‏بردند. ((علی(ع))) نیز فرزندش ((امام حسین(ع))) را چنین موعظه کرده است: فرزندم، تو رابه تقوای الهی، در نیازمندی و بی‏نیازی، و سخن حق، هنگام‏خشنودی وخشم، و میانه روی، در فقر و بی‏نیازی، و عدالت، دررفتار با دوست و دشمن، و کار و تلاش، هنگام نشاط و بی‏حالی، و خشنود بودن از خداوند، در سختی و گشایش و... سفارش می‏کنم.  ((موعظه)) از شیوه‏های موثر در ((تربیت)) فرزندان جوان است. اگر اندر زبان منطق و عطوفت همراه باشد، بسیار موثر و کار ساز است.معصومان(علیهم السلام) از این شیوه بسیار بهره می‏بردند. ((علی(ع))) نیز فرزندش ((امام حسین(ع))) را چنین موعظه کرده است: فرزندم، تو رابه تقوای الهی، در نیازمندی و بی‏نیازی، و سخن حق، هنگام‏خشنودی وخشم، و میانه روی، در فقر و بی‏نیازی، و عدالت، دررفتار با دوست و دشمن، و کار و تلاش، هنگام نشاط و بی‏حالی، و خشنود بودن از خداوند، در سختی و گشایش و... سفارش می‏کنم.
 !روش احترام به شخصیت !روش احترام به شخصیت
 جوان برای ((شخصیت)) ‏خود اهمیت‏ بسیار قائل است، هرنوع کم توجهی ‏را بی‏احترامی به شخصیت ‏خود می‏داند. و چه بسا واکنش نشان‏ می‏دهد. احترام به شخصیت جوان در تربیت او بسیار موثر است. اگرجوان خود را بی‏ مقدار و حقیر بشمارد، احساس کند در نظر دیگران‏ اعتبار و جایگاهی ندارد و نزد دیگران از احترام و ارزش برخوردار نیست، تلاش در جهت رشد و تربیت ‏خود را بی ‏ثمر می‏داند و چه‏بسا رفتارهای نابهنجار بروز می‏دهد.((امام هادی(ع))) می‏فرماید: «~~green:از شر کسی که خود را خوار می‏داند،ایمن مباش~~.» مشورت کردن با جوان نشان دهنده احترام به اوست;زیرا سبب می‏شود بیشتر برای خود ارزش قائل شود، بیشتر احساس‏مسوولیت کند و در نتیجه در راه تربیت‏خود بیشتر بکوشد.  جوان برای ((شخصیت)) ‏خود اهمیت‏ بسیار قائل است، هرنوع کم توجهی ‏را بی‏احترامی به شخصیت ‏خود می‏داند. و چه بسا واکنش نشان‏ می‏دهد. احترام به شخصیت جوان در تربیت او بسیار موثر است. اگرجوان خود را بی‏ مقدار و حقیر بشمارد، احساس کند در نظر دیگران‏ اعتبار و جایگاهی ندارد و نزد دیگران از احترام و ارزش برخوردار نیست، تلاش در جهت رشد و تربیت ‏خود را بی ‏ثمر می‏داند و چه‏بسا رفتارهای نابهنجار بروز می‏دهد.((امام هادی(ع))) می‏فرماید: «~~green:از شر کسی که خود را خوار می‏داند،ایمن مباش~~.» مشورت کردن با جوان نشان دهنده احترام به اوست;زیرا سبب می‏شود بیشتر برای خود ارزش قائل شود، بیشتر احساس‏مسوولیت کند و در نتیجه در راه تربیت‏خود بیشتر بکوشد.
 !منابع !منابع
 *بحارالانوار، ج 100 ، ص 92- 94  *بحارالانوار، ج 100 ، ص 92- 94
-*وسائل الشیعه، ج 15، ص 194 و 195.
*گفتار فلسفی جوان،ج 1،ص 457.
* تحف العقول، ص 64.
* گفتار فلسفی جوان ج 1،ص 441.
+*وسائل الشیعه، ج 15، ص 194 و 195
*گفتار فلسفی جوان،ج 1،ص 457
* تحف العقول، ص 64
* گفتار فلسفی جوان ج 1،ص 441
 *ماهنامه کوثر ، شماره 25 *ماهنامه کوثر ، شماره 25

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [14:47 ]   2   اسماعیل جلمبادانی      جاری 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [14:45 ]   1   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..