منو
 کاربر Online
662 کاربر online
Lines: 1-33Lines: 1-58
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/0/08/eritrocit.jpg}
 +
 !دیدکلی !دیدکلی
-((پروتئین|پروتئینها)) اعمال مهم و متنوعی در ساختارهای زنده انجام می‌دهند. مثلا ((آنزیم|آنزیمها)) تعداد زیادی از تبدیلهای شیمیایی را کاتالیز می‌کنند. این تبدیلها می‌تواند شامل واکنشهای ساده‌ای از قبیل آبدار شدن ((دی‌اکسید کربن)) تا تبدیلهای پیچیده‌ای از قبیل ((همانند سازی|همانند سازی کروموزومها)) ، رشته‌های بلند و حلقه‌ای D NA ، یعنی ((مواد ژنتیکی)) موجود در سلولهای زنده باشد. آنزیمها می‌توانند واکنشهای خاصی را میلیونها بار تسریع کنند. پروتئینهای دیگری به عنوان شبکه حمل و نقل و ذخیره ساز عمل می‌کنند. ((هموگلوبین)) انتقالگر ((اکسیژن)) و هزاران پروتئین دیگر که نقش حیاتی و اساسی در عملکرد بخشهای مختلف بدن دارند، ا. در اینجا با عملکرد برخی از این پروتئینها از دیدگاه شیمی آشنا می‌شویم. +((پروتئین|پروتئینها)) اعمال مهم و متنوعی در ساختارهای زنده انجام می‌دهند. مثلا ((آنزیم|آنزیمها)) تعداد زیادی از تبدیلهای شیمیایی را ((کاتالیزور|کاتالیز)) می‌کنند. این تبدیلها می‌تواند شامل ((واکنش شیمیایی|واکنشهای ساده‌ای)) از قبیل آبدار شدن ((دی‌اکسید کربن)) تا تبدیلهای پیچیده‌ای از قبیل __همانند سازی کروموزومها__ ، رشته‌های بلند و حلقه‌ای __DNA__ ، یعنی __مواد ژنتیکی__ موجود در سلولهای زنده باشد.

آنزیمها می‌توانند واکنشهای خاصی را میلیونها بار تسریع کنند. پروتئینهای دیگری به عنوان شبکه حمل و نقل و ذخیره ساز عمل می‌کنند. ((هموگلوبین)) انتقالگر ((اکسیژن)) و هزاران پروتئین دیگر که نقش حیاتی و اساسی در عملکرد بخشهای مختلف بدن دارند، می‌با. در اینجا با عملکرد برخی از این پروتئینها از دیدگاه شیمی آشنا می‌شویم.
 !میوگلوبین !میوگلوبین
-((میوگلوبین)) ، در ((ماهیچه)) فعال است، جایی که اکسیژن را ذخیره می‌کند و هنگامی که مورد لزوم باشد، اکسیژن را رها می‌نماید. +__~~green:میوگلوبین~~__ ، در ((ماهیچه)) فعال است، جایی که اکسیژن را ذخیره می‌کند و هنگامی که مورد لزوم باشد، اکسیژن را رها می‌نماید.


{img src=img/daneshnameh_up/c/c3/088701.jpg}
 !هموگلوبین !هموگلوبین
-((هموگلوبین)) در ((گلبول قرمز|گلبولهای قرمز خون)) وجود دارد و انتقال اکسیژن را تسهیل می‌کند. بدون هموگلوبین ، ((خون)) می‌تواند فقط جزئی (تقریبا 21 درصد) از اکسیژن مورد لزوم بدن را جذب نماید. +__~~green:هموگلوبین~~__ ، در ((گلبول قرمز|گلبولهای قرمز خون)) وجود دارد و انتقال اکسیژن را تسهیل می‌کند. بدون هموگلوبین ، ((خون)) می‌تواند فقط جزئی (تقریبا 21 درصد) از اکسیژن مورد لزوم بدن را جذب نماید.
 !چگونگی اتصال اکسیژن به این پروتئینها !چگونگی اتصال اکسیژن به این پروتئینها
-راز توانایی حمل اکسیژن بوسیله میوگلوبین و هموگلوبین ، در وجود واحد ویژه غیر پلی پپتیدی موسوم به گروه هِم ، متصل به پروتئین نهفته است. هِم ، یک ((لیگاند|لیگاند حلقوی آلی)) (موسوم به پورفیرین) است که در آن ، واحدهای استخلاف شده ((پیرول)) با چهار اتصال ، ((اتم آهن)) را احاطه می‌کنند. این ((کمپلکس)) قرمز است و به ((خون)) رنگ قرمز خاص خود را می‌بخشد. اتم آهن در هِم ، به چهار ((نیتروژن)) متصل است. ولیکن می‌تواند دو گروه اضافی دیگر را در بالا و پایین سطح حلقه پورفیرین اسکان دهد.

در میوگلوبین ، یکی از این گروهها ، حلقه ایمیدازول یک ((واحد هیستیین)) است که به یکی از بخشهای مارپیچ پروتئین متصل می‌باشد. عامل مهم دیگر برای عمل پروتئین ، اکسیژن است. در نزدیکی موضع اتصال اکسیژن ، دومین ((ایمیدازول)) یک واحد هیستیدین قرار دارد و به نظر می‌رسد که این واحد ، این موضع از هم را بوسیله ((ممانعت فضایی)) محافظت می‌کند.
+راز توانایی حمل اکسیژن بوسیله میوگلوبین و هموگلوبین ، در وجود واحد ویژه __غیر پلی پپتیدی__ موسوم به گروه __~~green:هِم~~__ ، متصل به پروتئین نهفته است. هِم ، یک __لیگاند حلقوی آلی__ (موسوم به __پورفیرین__) است که در آن ، واحدهای استخلاف شده __پیرول__ با چهار اتصال ، ((آهن|اتم آهن)) را احاطه می‌کنند. این کمپلکس ، قرمز است و به خون ، رنگ قرمز خاص خود را می‌بخشد. اتم آهن در هِم ، به چهار ((نیتروژن)) متصل است. لیکن می‌تواند دو گروه اضافی دیگر را در بالا و پایین سطح حلقه پورفیرین اسکان دهد.

در میوگلوبین ، یکی از این گروهها ، حلقه __ایمیدازول__ یک واحد __هیستیین__ است که به یکی از بخشهای مارپیچ پروتئین متصل می‌باشد. عامل مهم دیگر برای عمل پروتئین ، اکسیژن است. در نزدیکی موضع اتصال اکسیژن ، دومین __ایمیدازول__ یک واحد هیستیدین قرار دارد و به نظر می‌رسد که این واحد ، این موضع از هم را بوسیله ممانعت فضایی محافظت می‌کند.
 !!مسمومیت با منوکسید کربن !!مسمومیت با منوکسید کربن
-منوکسید کربن که آن نیز درگروه هِم به ((آهن)) متصل می‌گردد. بدین ترتیب از انتقال اکسیژن جلوگیری می‌نماید. به علت حضور دومین گروه ایمیدازول ، پیوندی نه چندان قوی ایجاد خواهدکرد. در نتیجه ((مسمومیت)) بوسیله منوکسید کربن در بیماری که در معرض گاز قرار می‌گیرد را می‌توان با وارد کردن اکسیژن به بیمار از بین برد. +((منوکسید کربن)) که آن نیز درگروه __هِم__ به ((آهن)) متصل می‌گردد. بدین ترتیب از انتقال اکسیژن جلوگیری می‌نماید. به علت حضور دومین گروه __ایمیدازول__ ، پیوندی نه چندان قوی ایجاد خواهدکرد. در نتیجه مسمومیت بوسیله منوکسید کربن در بیماری که در معرض ((گاز)) قرار می‌گیرد را می‌توان با وارد کردن اکسیژن به بیمار از بین برد.
 !ساختار میوگلوبین  !ساختار میوگلوبین
-ساختمان اولیه میوگلوبین ، شامل 153 باقیمانده ((اسید آمینه|آمینو اسیدی)) با ترتیبی شناخته شده است. میوگلوبین ، دارای هشت بخش مارپیچی α است که ساختمان ثانوی آن را شامل می‌شود. طولانی ترین این بخشها ، شامل 23 باقیمانده است. ساختمان سوم دارای خمشی است که به میوگلوبین شکل سه بعدی می‌دهد. +ساختمان اولیه میوگلوبین ، شامل 153 باقیمانده ((اسید آمینه|آمینو اسیدی)) با ترتیبی شناخته شده است. میوگلوبین ، دارای هشت بخش مارپیچی __α__ است که ساختمان ثانوی آن را شامل می‌شود. طولانیترین این بخشها ، شامل 23 باقیمانده است. ساختمان سوم دارای خمشی است که به میوگلوبین شکل سه بعدی می‌دهد.

{img src=img/daneshnameh_up/b/b0/hb.jpg}ساختمان هموگلوبین


 !ساختار هموگلوبین !ساختار هموگلوبین
-هموگلوبین دارای چهار ((زنجیره پروتئینی)) است. دو زنجیره α هر یک با 141 باقیمانده و دو زنجیر β هر یک با 147 باقیمانده. هر زنجیر دارای گروه هِم خاص خود می‌باشد و ساختمان سوم مشابهی با ساختمان سوم میوگلوبین دارد. گرچه برهمکنش ضعیفی بین دو زنجیر α و دو زنجیر β وجود دارد، اما تماسهای زیادی بین آمینها ایجاد می‌گردد. +هموگلوبین دارای چهار __زنجیره پروتئینی__ است. دو زنجیره __α__ هر یک با 141 باقیمانده و دو زنجیر __β__ هر یک با 147 باقیمانده. هر زنجیر دارای گروه __هِم__ خاص خود می‌باشد و ساختمان سوم مشابهی با ساختمان سوم میوگلوبین دارد. گرچه برهمکنش ضعیفی بین دو زنجیر __α__ و دو زنجیر __β__ وجود دارد، اما تماسهای زیادی بین آمینها ایجاد می‌گردد.
 !تشابه ساختار هموگلوبین و میوگلوبین !تشابه ساختار هموگلوبین و میوگلوبین
-چین خوردن هموگلوبین و میوگلوبین ، در چندین نمونه زنده ، علیرغم ترتیبهای مختلف آمینو اسید ، بسیار مشابه است. این وضعیت نشان می‌دهد که این ساختمان سوم ویژه ، یک کنفیگوراسیون بهینه در اطراف گروه هِم است. +چین خوردن هموگلوبین و میوگلوبین در چندین نمونه زنده ، علیرغم ترتیبهای مختلف آمینو اسید ، بسیار مشابه است. این وضعیت نشان می‌دهد که این ساختمان سوم ویژه ، یک کنفیگوراسیون بهینه در اطراف گروه __هِم__ است.
 !ساختار ویژه هِم و عملکرد در ششها !ساختار ویژه هِم و عملکرد در ششها
-ساختار ویژه به هِم اجازه می‌دهد تا از طریق ((شش|ششها)) ، ((اکسیژن)) جذب کند و برای یک انتقال امن ، تا جایی که لازم باشد، اکسیژن را نگه دارد و هنگامی که ضروری است، اکسیژن را آزاد کند. +ساختار ویژه به __هِم__ اجازه می‌دهد تا از طریق ((شش|ششها)) ، ((اکسیژن)) جذب کند و برای یک انتقال امن ، تا جایی که لازم باشد، اکسیژن را نگه دارد و هنگامی که ضروری است، اکسیژن را آزاد کند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آنزیم)) *((آنزیم))
 *((آمین)) *((آمین))
 *((اسید آمینه)) *((اسید آمینه))
 *((اسید نوکلئیک)) *((اسید نوکلئیک))
 +*((ایزومری))
 *((بیوسنتز پروتئین)) *((بیوسنتز پروتئین))
 *((پروتئین)) *((پروتئین))
 +*((خون))
 *((زنجیره پروتئینی)) *((زنجیره پروتئینی))
 * ((گلبول قرمز)) * ((گلبول قرمز))
-*((ممانعت فضایی)) +*((شیمی فضایی))
 *((مواد ژنتیکی)) *((مواد ژنتیکی))
-*((میوگلوبین)) />*((واحد هیستیرین))
*((هنروسیکل))
+*((میوگلوبین))
 *((هموگلوبین)) *((هموگلوبین))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 23 آبان 1384 [09:27 ]   2   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 18 اسفند 1383 [12:09 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..