منو
 کاربر Online
781 کاربر online
تاریخچه ی: شیمی مو

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-24Lines: 1-54
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/6/6f/hair.jpg}
 +
 !دید کلی !دید کلی
-فر ، رنگ و وجود مو در انسان از شخصی به شخص دیگر تفاوت می‌کند. با وسایل و مواد شیمیایی شخصی به انتخاب خود می‌‌توان پیچ و تاب و رنگ مو را تغییر داد اما روییدن مو در جایی که مو ندارد و جلوگیری از طالی طبیعی در اختیار انسان نیست.
!رویش نمو
مینوکسیدیل ماده‌ای است که موجب استاع مطی عروق می‌شود و برای کاهش فشار خون مورد استفاده قرار می‌گیرد بکار بردن آن در زیر قطعاتی از پوست که در آنجا فولیکولهای مو وجود داشته باشد موجب رویش موهای ظریف مانند موی نوزاد می‌شود. رویش مو تا وقتی ادامه دارد که این دارو مصرف می‌شود. این اثر موقتی امکاناتی برای نمو کنترل شده موی آدمی بوجود می‌آورد.
!داروهای ازاله‌مو
منظور از ازاله مو یا مور، جدا کردن مو از بدن به طریق شیمیایی است. مواد شیمیایی ازاله مو همان طور که بر مو اثر می‌کنند بر پوست بدن نیز تاثیر دارند. بنابراین بایستی آنها را با احتیاط بکار برد. حتی در این صورت هم این داروها تا حدی بر پوست اثر می‌کنند و جلوگیری کامل از این اثر تقریبا غیر ممکن است. به همین دلیل فواصل زمانی بین کاربردهای داروی ازاله مو نباید کمتر از یک هفته باشد. داروهای ازاله مو را هرگز نبایستی بر پوست عفونی شده یا خراش دار بکار برد وبه دنبال مصرف آنها نباید مواد دافع بوی منقبض کننده مورد استفاده قرار گیرد. هرگاه منافذ عرق با ماده دفع‌بود مسدود شود، مواد شیمیایی سوز‌ آورد حفظ می‌شوند و ممکن است آسیب قابل توجهی ایجاد کنند. اما اگر مافذ عروق باز باشند مواد سیال بدن مواد شیمیایی سوزآور را رقیق کرده، می‌شند و از بدن خارج می‌کنند. موضعی که بر روی آن داروی ازاله مو بکار برده می‌شود با آب صابون شسته و پس از خشک شدن بر آن مقداری پودر تالک پاشیده می‌شود.
مواد شیمیایی بکار رفته در ازاله مو:
سدیم سولفید ، کلسیم سولفید و استرنسیم سولفید ( هم این سولفیدها در آب محلولند ) و کلسیم یتوگلیکولات . کلسیم یتوگلیکولات نمک همان اسیدی است که برای شکستن پیوندهای S ـ S میان پروتئینها در فر دائمی بکار می‌رود.
+__فر__ ، __رنگ__ و __وجود مو__ در انسان ، از شخصی به شخص دیگر تفاوت می‌کند. با وسایل و ((مواد شیمیایی)) شخص به انتخاب خود می‌‌توان پیچ و تاب و رنگ مو را تغییر داد. اما روییدن مو در جایی که مو ندارد و جلوگیری از طای طبیعی در اختیار انسان نیست.
!رویش مو
__مینوکسیدیل__ ، ماده‌ای است که موجب اتساع میطی عروق می‌شود و برای کاهش ((فشار خون)) مورد استفاده قرار می‌گیرد. بکار بردن آن در زیر قطعاتی از ((پوست)) که در آنجا فولیکولهای مو وجود داشته باشد، موجب رویش موهای ظریف مانند موی نوزاد می‌شود. رویش مو تا وقتی ادامه دارد که این دارو مصرف می‌شود. این اثر موقتی امکاناتی برای نمو کنترل شده موی آدمی بوجود می‌آورد.
!داروهای ازاله ‌مو
منظور از ازاله مو یا موَر ، جدا کردن مو از بدن به طریق شیمیایی است. مواد شیمیایی ازاله مو همان طور که بر مو اثر می‌کنند، بر پوست بدن نیز تاثیر دارند. بنابراین ، بایستی آنها را با احتیاط بکار برد. حتی در اینصورت هم این داروها تا حدی بر پوست اثر می‌کنند و جلوگیری کامل از این اثر تقریبا غیر ممکن است. به همین دلیل فواصل زمانی بین کاربردهای داروی ازاله مو نباید کمتر از یک هفته باشد.

داروهای ازاله مو را هرگز نبایستی بر پوست عفونی شده یا خراشدار بکار برد و به دنبال مصرف آنها نباید مواد دافع بوی منقبض کننده مورد استفاده قرار گیرد. هرگاه ((منافذ عرق)) با ماده دفع‌بو مسدود شود، مواد شیمیایی سوز‌ آور حفظ می‌شوند و ممکن است آسیب قابل توجهی ایجاد کنند. اما اگر منافذ عروق باز باشند، مواد سیال بدن ، مواد شیمیایی سوزآور را رقیق کرده ، ‌شست از بدن خارج می‌کنند.

موضعی که بر روی آن داروی ازاله مو بکار برده می‌شود، با ((صابون|آب صابون)) شسته ، پس از خشک شدن بر آن ، مقداری پودر تالک پاشیده می‌شود.{img src=img/daneshnameh_up/2/2a/jhgl2.jpg}

!
مواد شیمیایی بکار رفته در ازاله مو
__سولفید سدیم__ ، __سولفید کلسیم__ و __سولفید استرنسیم__ ( همه این سولفیدها در آب محلولند ) و __کلسیم یتوگلیکولات__. __کلسیم یتوگلیکولات__ (__Ca[HCH2COO]2__) ، نمک همان اسیدی است که برای شکستن پیوندهای __S - S__ میان ((پروتئین|پروتئین‌ها)) در فر دائمی بکار می‌رود.
 !مکانیسم عمل !مکانیسم عمل
-مواد شیمیایی موجود در موبر خاصیت نرم کردن کراتین پوست را دارند در ضمن ترموها را به اندازه‌ای تخریب می‌کنند که بدون زحمت با دست کنده می‌شوند بدین ترتیب که سولفیدهای محلول در آب همگی بر اثر هیدرولیزیون سولفید در آب ، بازهای قوی ایجاد می‌کند ای ترکیبات از لحاظ شیمیایی بر مو اثر می‌کنند. پیوندهای موجود در زنجیرهای پروتئینی را می‌شکنند و با این عمل پروتئین به آمینو اسیدهای ملول و پپتیدهای کوچک شکسته و از پوست جدا می‌شوند. ریشه مو ا مواد فوق از بین نمی‌رود و ا این جهت مو دو مرتبه رشد می‌نماید.
!فرد اسپر
ی مو
همو
ر بخشی از در آمد ما صرف خرید شماری از فرآورد‌های شیمیایی می‌شوند ک برای پوست، مو ، لباس ، و دیگر چیزهای مفید به کار می‌آیند. شناخت شیمی بنیادی لوازم آرایشی ، مواد پاک کننده ، پوششها یا روکشهای سطح و امثال آنها می‌توند ارزش قابل ملاحظه‌ای در انتخاب این فرآورده‌ها داشته باشد. درک اثر شیمیایی یک محصول در ای داوری به ما یاری می‌دهد که آیا خطر احتمالی ان اثر ارزشی رضایت خاطری را که از آن بدست می‌آوریم دراد یا نه. وکنشها آلرژیزا و استفاده سالم از یک رآورده ممکن است ز شخصی به شخص یر تفاوت داشته باشد.
!فر مو
موی مرطوب یک و نیم برابر طول موی خشک کشیده
می‌شود زیرا آب که دارای PH=V است بعضی از پیوندهای یونی را ضعیف می‌کند و موجب تورم کراتین می‌شود. />اتصالهای عرضی دی سولفید میان دوز غیر پروتئین در مو وجود دارند که پیچیدن مو بر بیگودی سبب ایجاد کشش در اتصالهای عرضی می‌شود. در فر سرد این اتصالهای عرضی با یک عامل کاهنده شکسته و کشش ایجاد شده برطرف می‌شود سس یک عامل کسنده اتصالهای عرضی را مجددا ایجاد می‌کند و مو شکل بیگودی را به خود می‌گیرد.
!ترکیب شیمیایی فر مو
متداولتر
ین عامل کاهنده‌ای که برای شکسته شدن اتصالهای عرضی بکار می‌رود تیوگلیکولیک اید است و عوامل اکسنده ومعمول عبارتند از هیدورژن پاکسید و پربوراتها و سدیم یا پتاسیم رومات.
ک نوع محلول خنثا کننده متداول شامل یک یا چند عامل اکسید کننده حل شده در آب است. وجود آب یک باز قوی در محلول اکسید کننده به شکستن و تشکیل مجدد پیوندهای میان مولکولهای پروتئینی مجاور هم نیز کمک می‌کند. اما بکار بردن بسیار مکرر یک باز قوی سبب شکنندگی و بی‌جان شدن مو می‌شود.
+مواد شیمیایی موجود در موبر ، خاصیت نرم کردن کراتین پوست دارند. در ضمن ترموها را به اندازه‌ای تخریب می‌کنند که بدون زحمت با دست کنده می‌شوند. بدین ترتیب که سولفیدهای محلول در آب ، همگی بر اثر ((هیدرولیز)) یون سولفید در آب ، بازهای قوی ایجاد می‌کنند. این ترکیبات از لحاظ شیمیایی بر مو اثر می‌کنند. پیوندهای موجود در زنجیرهای پروتئینی را می‌شکنند و با این عمل ، پروتئین به ((اسید مینه|مینو ایدهای مو)) و ((پتیدها|پپتیدهای کوک)) شکسته ، از وست دا می‌شوند.

ریشه مو با مواد فو ا بین نمی‌رود و ا این هت ، مو دو مرتب رشد می‌نماید.
 !اسپری مو !اسپری مو
-افشانه‌های یا اسپریهای مو اساسا محلولهایی از یک رزین در یک حلال فرار هستند. ظور استفاده از این افشانه‌ها این است که وقتی بر مو افشانده شوند پوشش نازکی با استحکام کافی ایجاد می‌کنند که پس از تبخیر حلال ، مو را در جای خود نگه می‌دارد. +همواره بخشی از در آمد ما صرف خرید شماری از فرآورده‌های شیمیایی می‌شوند که برای پوست ، مو ، لباس و دیگر چیزهای مفید بکار میآند. شناخت شیمی بنیادی لوازم آرایشی ، مواد پاک کننده ، پوششها یا روکشهای سطح و امثال آنها ، می‌تواند ارزش قابل ملاحظه‌ای در انتخاب این فراورده‌ها داشته باشد. درک اثر شیمیایی یک محصول در این داوری به ما یاری می‌دهد که آیا خطر احتمالی آن اثر ، ارزش رضایت خاطری را که از آن بدست می‌آوریم دارد یا نه. واکنش‌های آلرژیزا و استفاده سالم از یک فرآورده ممکن است از شخصی به شخص دیگر تفاوت داشته باشد.

افشانه‌ها
یا اسپرهای مو ، اساسا محلولهایی از یک رزین در یک حلال فرار هستند. دی استفاده از این افشانه‌ها این است که وقتی بر مو افشانده شوند، پوشش نازکی با استحکام کافی ایجاد می‌کنند که پس از تبخیر حلال ، مو را در جای خود نگه می‌دارد.
{img src=img/daneshnameh_up/d/dd/Hair-Colour.jpg}رنگ مو


 !ترکیب شیمیایی اسپری مو !ترکیب شیمیایی اسپری مو
-رزین معمولی در افشانه‌های مو لیمر افزایش پلی ونییل پیرولیدون (PVP) است. این رزین در فرمولبندیهای افشانه با یک پلاستی سایزر ( ماده نرم کننده پلاستیک ) یک ماده دافع آب و یک مخلوط حلال ـ پیشران آمیخته می‌شود. پلاستی سایزر موجب می‌شود که پلاستیک نرم و بیشتر انعطاف پذیر باشد. غلظت رزین افشانه‌های مو در حدود %4 است. افزاینده‌های دیگر مانند روغنهای سیلیکونی ، بیشتر برای براق کردن مو به افشانه‌ها افزوده می‌شود. />چون PVP میل به گرفتن رطوبت دارد سعی می‌شود که بجای آن از پلمیرهایی که خاصیت نمگیری کمتری دارند استفاده می‌شود. مثلا کوپلیمیری که به نسبت 40: 60 ازونییل یرولیدون و وینی استات ساته شده است کنترل روبت را به نحو هتری انجام می‌دد.
+رزین معمولی در افشانه‌های مو پلیمر افزایشی __پلی ونییل پیرولیدون__ (PVP) است. این رزین در فرمولبندیهای افشانه ،با یک __پلاستی سایزر__ ( ماده نرم کننده پلاستیک ) ، یک __ماده دافع آب__ و یک مخلوط __حلال ـ پیشران__ آمیخته می‌شود. پلاستی سایزر موجب می‌شود که ((پلاستیک)) ، نرم و بیشتر انعطاف پذیر باشد. غلظت رزین افشانه‌های مو در حدود 4% است.

افزاینده‌های دیگر ، مانند روغنهای سیلیکونی ، بیشتر برای براق کردن مو به افشانه‌ها افزوده می‌شود. چون PVP میل به گرفتن رطوبت دارد، سعی می‌شود که بجای آن ، از پلمیرهایی که خاصیت نمگیری کمتری دارند، استفاده می‌شود. مثلا کوپلیمیری که به نسبت 40: 60 ، از __پیرولیدون ازونییل__ __استات وینیل__ ساخته شده است، کنترل رطوبت را به نحو بهتری انجام می‌دهد.
!فر مو
موی مرطوب ، یک و نیم برابر ط
ول موی خشک کشیده می‌شود، زیرا ((آب)) که دارای PH=V است، بعضی از ((پیوند یونی|پیوندهای یونی)) را ضعیف می‌کند و موجب تورم __کراتی__ می‌شود. اتصالهای عرضی __دی سولفید__ میان دوز غیر پروتئین در مو وجود دارند که پیچیدن مو بر بیگودی ، سبب ایجاد کشش در اتصالهای عرضی می‌شود. در فر سرد ، این تصالهای عرضی با یک عامل کاهنده شکسته و کشش ایجاد شده برطرف می‌شود. سپس یک عامل ((اکسیداسیون-احیا|اکسید کننده)) ، اتصالهای عرضی را مجددا ایجاد می‌کند و مو ، شکل بیگودی را به خود می‌گیرد.
!
ترکیب شیمیایی فر مو
متداو
لترین عامل کاهنده‌ای که بری شکسته شدن اتصالهای عرضی بکار می‌رود، __اسید تیوگلیکولیک__ است و عوامل اکسید کننده و معمول ، عبارتند از __پراکسید هیدورژن__ و __پربوراتها__ و __سدیم__ یا __برومات پتاسیم__. یک نوع محلول نثی کننده متداول ، شامل یک یا چند عامل اکسید کننده حل شده در آب است. وجود آب و یک باز قوی در محلول اکسید کننده به شکستن و تشکیل مجدد پیوندهای میان مولکولهای پروتئینی مجاور هم نیز کمک می‌کند. اا بکار بردن بسیار مکرر یک باز قوی ، سبب شکنندگی و بی‌جان شدن مو می‌شود.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((اسپری مو))
*((ساختمان مو))
*((رنگ مو))
*((رویش نمو))
*((طاسی سر))
*((لوازم آرایشی))
*((منافذ عرق))
*((مو))
*((مواد دافع بو))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 13 دی 1384 [19:38 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [06:28 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 آبان 1383 [17:51 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:26 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..