منو
 کاربر Online
292 کاربر online
تاریخچه ی: شیمی فضایی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-38Lines: 1-48
-__شیمی فضایی (Stereo Chemistry)__


||علم ((شیمی آلی)) ، مبتنی بر ارتباط بین ساختار مولکولی و خواص ترکیب است. آن بخشی از این علم که با ساختار در سه بعد می‌پردازد __شیمی فضایی__ نام دارد (واژه یونانی:~~green:Stereos~~ به معنای ~~green:جامد~~).||
+

||علم ((شیمی آلی)) ، مبتنی بر ارتباط بین ساختار مولکولی و خواص ترکیب است. آن بخشی از این علم که با ساختار در سه بعد می‌پردازد __شیمی فضایی__ ، __Stereo__ __Chemistry __ ، نام دارد (واژه یونانی:~~green:Stereos~~ به معنای ~~green:جامد~~).||

{picture=C4-6-A158.JPG}
 !ایزومری فضایی !ایزومری فضایی
 یک بخش از شیمی فضایی ، ایزومری فضایی است. ((ایزومری|ایزومرها)) ترکیبات متفاوتی هستند که فرمول مولکولی یکسانی دارند. ایزومرهای خاصی که فقط از نظر جهت گیری اتمها در فضا باهم تفاوت دارند اما از نظر نحوه اتصال اتمها به یکدیگر ، شبیه یکدیگرند، __ایزومرهای فضایی__ نام دارند.  یک بخش از شیمی فضایی ، ایزومری فضایی است. ((ایزومری|ایزومرها)) ترکیبات متفاوتی هستند که فرمول مولکولی یکسانی دارند. ایزومرهای خاصی که فقط از نظر جهت گیری اتمها در فضا باهم تفاوت دارند اما از نظر نحوه اتصال اتمها به یکدیگر ، شبیه یکدیگرند، __ایزومرهای فضایی__ نام دارند.
 !شباهت و تفاوت ایزومرهای فضایی !شباهت و تفاوت ایزومرهای فضایی
-تفاوت جفت ایزومرهای فضایی از نظر ساختار و بنابراین از نظر خواص بسیار کوچک است. اما از نظر همه خواص فیزیکی قابل سنجش ، با یکدیگر مشابه‌اند مگر از نظر تاثیر بر نوعی نور غیر عادی. با استفاده از همین تاثیر متفاوت و دستگاه خاص مربوطه می‌توان دو ایزومر را از یکدیگر باز شناخت. +تفاوت جفت ایزومرهای فضایی از نظر ساختار و بنابراین از نظر خواص بسیار کوچک است. اما از نظر همه خواص ((فیزیک|فیزیکی)) قابل سنجش ، با یکدیگر مشابهند مگر از نظر تاثیر بر نوعی نور غیر عادی. با استفاده از همین تاثیر متفاوت و دستگاه خاص مربوطه می‌توان دو ایزومر را از یکدیگر باز شناخت.
 !کاربرد متفاوت ایزومرهای فضایی !کاربرد متفاوت ایزومرهای فضایی
 با وجود شباهت نزدیک ، وجود اینگونه ایزومرها ، یکی از سنجشگرهای بسیار حساس را برای تشخیص ((مکانیسم واکنشها)) در اختیار شیمیدان می‌گذارد. غالبا یکی از این ایزومرها برای مطالعه برگزیده می‌شود. نه به این دلیل که این ایزومرها از نظر شیمی سه بعدی‌اش با ترکیبهای دیگر فرق دارد، بلکه به این دلیل که این ترکیب می‌تواند نکته‌هایی را آشکار سازد که در ترکیبهای عادی پنهان‌اند و باز هم با وجود شباهت نزدیک دو ایزومر فضایی ، ممکن است یکی از آنها یک غذای مقوی یا یک ((آنتی بیوتیک)) یا یک داروی محرک قلب باشد، ولی ایزومر دیگر ترکیبی بی‌مصرف باشد.  با وجود شباهت نزدیک ، وجود اینگونه ایزومرها ، یکی از سنجشگرهای بسیار حساس را برای تشخیص ((مکانیسم واکنشها)) در اختیار شیمیدان می‌گذارد. غالبا یکی از این ایزومرها برای مطالعه برگزیده می‌شود. نه به این دلیل که این ایزومرها از نظر شیمی سه بعدی‌اش با ترکیبهای دیگر فرق دارد، بلکه به این دلیل که این ترکیب می‌تواند نکته‌هایی را آشکار سازد که در ترکیبهای عادی پنهان‌اند و باز هم با وجود شباهت نزدیک دو ایزومر فضایی ، ممکن است یکی از آنها یک غذای مقوی یا یک ((آنتی بیوتیک)) یا یک داروی محرک قلب باشد، ولی ایزومر دیگر ترکیبی بی‌مصرف باشد.
 !تعداد ایزورمها و کربن چهار وجهی !تعداد ایزورمها و کربن چهار وجهی
-باید در نظر داشت که هر ترکیبی ولو پیچیده که دارای کربنی متصل به چهار اتم دیگر است را می‌توان مشتقی از ((متان)) تلقی کرد و آنچه که درباره شکل مولکول متان فرا می‌گیریم را می‌توانیم درباره شکل مولکولهای پیچیده بکار بریم. برای هر اتم {TEX()} {Y} {TEX} ، فقط یک ماده با فرمول {TEX()} {CH_3Y} {TEX} یافت شده است. با کلردار کردن متان ، فقط یک ترکیب با فرمول {TEX()} {CH_3Cl} {TEX} و با برم‌دار کردن آن فقط یک ترکیب با فرمول {TEX()} {CH_3Br} {TEX} بدست می‌آید. به همین ترتیب فقط یک {TEX()} {CH_3F} {TEX} و یک {TEX()} {CH_3I} {TEX} شناخته شده است.

در واقع ، اگر {TEX()} {Y} {TEX} ، بجای اتم نمایاننده یک گروه از اتمها باشد نیز مطلب فوق صادق است، مگر هنگامی که گروه {TEX()} {Y} {TEX} تا آن حد پیچیده است که خود سبب ایزومری می‌شود. به عنوان مثال فقط یک {TEX()} {CH_3OH} {TEX} ، یک {TEX()} {CH_3COOH} {TEX} و یک {TEX()} {CH_3SO_3H} {TEX} وجود دارد. این نشان می‌دهد که در متان ، همه ((اتم هیدروژن|اتمهای هیدروژن)) هم ارزند، بطوری که با جایگزین کردن هر کدام از آنها ، فرآورده یکسانی حاصل می‌شود. اگر اتمهای هیدروژن متان هم ارز نبودند، با جایگزین کردن هر کدام از آنها ترکیب متفاوتی بدست می‌آمد و فرآورده‌های استخلافی ایزومری حاصل می‌شدند.

برای اتمهای هیدروژن در متان سه آرایش امکان پذیر است که هم ارز باشند:


#آرایش مسطح که در آن اتم کربن در مرکز یک مستطیل یا مربع و اتمهای هیدروژن در چهار گوشه آن قرار دارند.
#آرایش هرمی که در آن اتم کربن در راس هرم و اتمهای هیدروژن در چهار گوشه آن قرار دارند.
#آرایش چهار وجهی که در آن کربن در مرکز چهار وجهی و هر اتم هیدروژن در یک گوشه آن است.
+باید در نظر داشت که هر ترکیبی ولو پیچیده که دارای ((کربن|کربنی)) متصل به چهار ((اتم)) دیگر است را می‌توان مشتقی از ((متان)) تلقی کرد و آنچه که درباره شکل مولکول متان فرا می‌گیریم را می‌توانیم درباره شکل مولکولهای پیچیده بکار بریم. برای هر اتم {TEX()} {Y} {TEX} ، فقط یک ماده با فرمول {TEX()} {CH_3Y} {TEX} یافت شده است. با ((کلر|کلردار)) کردن متان ، فقط یک ترکیب با فرمول {TEX()} {CH_3Cl} {TEX} و با ((برم|برم‌دار)) کردن آن فقط یک ترکیب با فرمول {TEX()} {CH_3Br} {TEX} بدست می‌آید. به همین ترتیب فقط یک {TEX()} {CH_3F} {TEX} و یک {TEX()} {CH_3I} {TEX} شناخته شده است.

در واقع ، اگر {TEX()} {Y} {TEX} ، بجای اتم نمایاننده یک گروه از اتمها باشد نیز مطلب فوق صادق است، مگر هنگامی که گروه {TEX()} {Y} {TEX} تا آن حد پیچیده است که خود سبب ایزومری می‌شود. به عنوان مثال فقط یک {TEX()} {CH_3OH} {TEX} ، یک {TEX()} {CH_3COOH} {TEX} و یک {TEX()} {CH_3SO_3H} {TEX} وجود دارد. این نشان می‌دهد که در متان ، همه ((اتم هیدروژن|اتمهای هیدروژن)) هم ارزند، بطوری که با جایگزین کردن هر کدام از آنها ، فرآورده یکسانی حاصل می‌شود. اگر اتمهای ((هیدروژن)) متان هم ارز نبودند، با جایگزین کردن هر کدام از آنها ترکیب متفاوتی بدست می‌آمد و فرآورده‌های استخلافی ایزومری حاصل می‌شدند.

برای اتمهای هیدروژن در متان سه آرایش امکان پذیر است که هم ارز باشند:


#آرایش مسطح که در آن اتم کربن در مرکز یک مستطیل یا مربع و اتمهای هیدروژن در چهار گوشه آن قرار دارند.


#آرایش هرمی که در آن اتم کربن در راس هرم و اتمهای هیدروژن در چهار گوشه آن قرار دارند.


#آرایش چهار وجهی که در آن کربن در مرکز چهار وجهی و هر اتم هیدروژن در یک گوشه آن است.

 !فعالیت نوری !فعالیت نوری
 ((نور)) خواصی دارد که با در نظر گرفتن آن به عنوان یک پدیده موجی بخوبی درک می‌شوند. موجی که در آن ارتعاشها بصورت عمود بر جهت حرکت نور روی می‌دهند. تعداد سطحهایی که از خط مسیر نور می‌گذرند بی‌شمارند و نور معمولی در همه این سطوح در حال ارتعاش است. اگر مستقیما به باریکه‌ای از نور یک لامپ بنگریم، نوع ارتعاشهایی که روی می‌دهند و همگی عمود بر خط بین چشمان ما و منبع نور (لامپ) هستند را نشان می‌دهد.

نور معمولی ، با عبور کردن از یک ((عدسی)) ساخته شده از ماده‌ای به نام "((پلاروید))" یا از یک قطعه کلسیت (نوعی بلور {TEX()} {CaCO_3} {TEX}) با آرایشی که به نام ((منشور نیکول)) معروف است، به ((نور قطبیده)) در سطح تبدیل می‌شود. یک ماده فعال نوری ، ماده‌ای است که سطح نور قطبیده را می‌چرخاند. وقتی نور قطبیده در حال ارتعاش در یک سطح معین ، از میان یک ماده فعال نوری می‌گذرد، در حال ارتعاش در یک سطح دیگر پدیدار می‌شود.
 ((نور)) خواصی دارد که با در نظر گرفتن آن به عنوان یک پدیده موجی بخوبی درک می‌شوند. موجی که در آن ارتعاشها بصورت عمود بر جهت حرکت نور روی می‌دهند. تعداد سطحهایی که از خط مسیر نور می‌گذرند بی‌شمارند و نور معمولی در همه این سطوح در حال ارتعاش است. اگر مستقیما به باریکه‌ای از نور یک لامپ بنگریم، نوع ارتعاشهایی که روی می‌دهند و همگی عمود بر خط بین چشمان ما و منبع نور (لامپ) هستند را نشان می‌دهد.

نور معمولی ، با عبور کردن از یک ((عدسی)) ساخته شده از ماده‌ای به نام "((پلاروید))" یا از یک قطعه کلسیت (نوعی بلور {TEX()} {CaCO_3} {TEX}) با آرایشی که به نام ((منشور نیکول)) معروف است، به ((نور قطبیده)) در سطح تبدیل می‌شود. یک ماده فعال نوری ، ماده‌ای است که سطح نور قطبیده را می‌چرخاند. وقتی نور قطبیده در حال ارتعاش در یک سطح معین ، از میان یک ماده فعال نوری می‌گذرد، در حال ارتعاش در یک سطح دیگر پدیدار می‌شود.
 !پلاریمتر !پلاریمتر
 چگونه می‌توان این چرخش سطح نور قطبیده یعنی این فعالیت نوری را تشخیص داد؟ این پدیده را با استفاده از دستگاهی به نام ((پلاریتمر)) می‌توانیم تشخیص دهیم و اندازه گیری کنیم. ما نه تنها می‌توانیم چرخیدن سطح و نیز جهت آن را تشخیص دهیم، بلکه مقدار این چرخش را هم می‌توانیم تعیین کنیم.  چگونه می‌توان این چرخش سطح نور قطبیده یعنی این فعالیت نوری را تشخیص داد؟ این پدیده را با استفاده از دستگاهی به نام ((پلاریتمر)) می‌توانیم تشخیص دهیم و اندازه گیری کنیم. ما نه تنها می‌توانیم چرخیدن سطح و نیز جهت آن را تشخیص دهیم، بلکه مقدار این چرخش را هم می‌توانیم تعیین کنیم.
 !چرخش ویژه !چرخش ویژه
-از آنجا که چرخش نوری مورد توجه ما از مولکولهای مجزای ترکیبهای فعال ناشی می‌شود، مقدار چرخش به تعداد مولکولهای موجود در لوله که نور به آنها برخورد می‌کند، بستگی دارد. در مقایسه با یک لوله ~~green:10~~ سانتیمتری ، در لوله ~~green:20~~ سانتیمتری امکان برخورد نور با مولکولها دو برابر است و در نتیجه چرخش نیز دو برابر است. اگر ترکیب فعال بصورت محلول باشد، تعداد مولکولهای برخورد کننده با نور ، به ((غلظت محلول)) بستگی خواهد داشت.

در لوله‌ای بطور ثابت ، در مقایسه با محلولی با غلظت یک گرم در ~~green:100~~ml حلال ، در غلظت دو گرم در ~~green:100~~ml ، تعداد برخورد بین مولکولها و نور دو برابر است و در نتیجه مقدار چرخش نیز دو برابر است. با روشن شدن اثر طول لوله و غلظت بر چرخش ، معلوم می شود که مقدار چرخش و نیز جهت آن ، یک خصلت مشخصه هر ترکیب فعال نوری است. چرخش ویژه یعنی تعداد درجه‌های چرخش مشاهده شده در صورتی که لوله‌ای بطول یک دسی‌متر ، ~~green:10~~ سانتیمتر مورد استفاده قرار گیرد و غلظت نمونه ~~green:1~~{TEX()} {(gr)\over(ml)} {TEX} باشد.

معمولا این چرخش ، با استفاده از لوله‌هایی با طولهای مختلف و غلظتهای متفاوت از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

{TEX()} {)=α)} {TEXα\over(1Xd)}

(gr/ml) X) طول (dm))/چرخش مشاهده شده (درجه) = چرخش ویژه


در این رابطه ، {TEX()} {d} {TEX} نمایاننده ((چگالی)) یک مایع خالص یا غلظت یک محلول است.

چرخش ویژه نیز همانند ((دمای ذوب)) ، ((دمای جوش)) ، چگالی ، ((ضریب شکست)) و... یکی از خواص یک ترکیب است. به عنوان مثال ، چرخش ویژه ~~green:2- متیل -1- بوتانول~~ بدست آمده از ~~green:روغن فوزل~~ چنین است.

{TEX()} {(α)^20_D = -5.90˚} {TEX}
+از آنجا که چرخش نوری مورد توجه ما از مولکولهای مجزای ترکیبهای فعال ناشی می‌شود، مقدار چرخش به تعداد مولکولهای موجود در لوله که نور به آنها برخورد می‌کند، بستگی دارد. در مقایسه با یک لوله ~~green:10~~ سانتیمتری ، در لوله ~~green:20~~ سانتیمتری امکان برخورد نور با مولکولها دو برابر است و در نتیجه چرخش نیز دو برابر است. اگر ترکیب فعال بصورت محلول باشد، تعداد مولکولهای برخورد کننده با نور ، به ((غلظت محلول)) بستگی خواهد داشت.

در لوله‌ای بطور ثابت ، در مقایسه با محلولی با غلظت یک گرم در ~~green:100~~ml حلال ، در غلظت دو گرم در ~~green:100~~ml ، تعداد برخورد بین مولکولها و نور دو برابر است و در نتیجه مقدار چرخش نیز دو برابر است. با روشن شدن اثر طول لوله و غلظت بر چرخش ، معلوم می شود که مقدار چرخش و نیز جهت آن ، یک خصلت مشخصه هر ترکیب فعال نوری است. چرخش ویژه یعنی تعداد درجه‌های چرخش مشاهده شده در صورتی که لوله‌ای بطول یک دسی‌متر ، ~~green:10~~ سانتیمتر مورد استفاده قرار گیرد و غلظت نمونه ~~green:1~~{TEX()} {(gr)\over(ml)} {TEX} باشد.

معمولا این چرخش ، با استفاده از لوله‌هایی با طولهای مختلف و غلظتهای متفاوت از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

/>::(X = α/(1Xd:: /> />:: (gr/ml) طول (dm)/چرخش مشاهده شده (درجه) = چرخش ویژه::
در این رابطه ، d نمایاننده ((چگالی)) یک مایع خالص یا غلظت یک محلول است.

چرخش ویژه نیز همانند ((دمای ذوب)) ، ((دمای جوش)) ، چگالی ، ((ضریب شکست)) و... یکی از خواص یک ترکیب است. به عنوان مثال ، چرخش ویژه ~~green:2- متیل -1- بوتانول~~ بدست آمده از ~~green:روغن فوزل~~ چنین است.
>
>{TEX()} {(X)^20_D = -5.90˚} {TEX}
 !انانتیومر !انانتیومر
-ایزومرهایی که تصویر آینه‌ای یکدیگرند را __انانتیومر__ می گویند. دو ((اسید لاکتیک)) متفاوتی که مدلهای فضایی متفاوتی دارند و ایزومر فضایی هستند، انانتیومر هستند (در زبان یونانی: ~~green:enantio~~ به معنای ~~green:مخالف~~). دو ، ~~green:2- متیل -1- بوتانول~~ ، دو ، ~~green:Sec - بوتیل کلرید~~ و غیره نیز انانتیومر هستند. انانتیومرها خواص فیزکی مشابهی دارند، مگر از نظر جهت چرخاندن سطح نور قطبیده.

به عنوان مثال ، دو ، ~~green:2- متیل -1- بوتانول~~ دارای دمای ذوب ، دمای جوش ، چگالی ، ضریب شکست و خواص فیزیکی دیگر یکسانند و تنها تفاوت آنها این است که نور قطبیده در سطح را یکی به راست و دیگری به چپ می چرخاند. این واقعیت تعجب برانگیز نیست. چون برهمکنشهای دو نوع مولکول با دوستانشان باید یکسان باشد. فقط جهت چرخش متفاوت است. مقدار چرخش یکی است. انانتیومرها خواص مشابهی دارند مگر از نظر واکنش با واکنشگرهای فعال نوری.
+ایزومرهایی که تصویر آینه‌ای یکدیگرند را __((انانتیومری|انانتیومر))__ می گویند. دو ((اسید لاکتیک)) متفاوتی که مدلهای فضایی متفاوتی دارند و ایزومر فضایی هستند، انانتیومر هستند (در زبان یونانی: ~~green:enantio~~ به معنای ~~green:مخالف~~). دو ، ~~green:2- متیل -1- بوتانول~~ ، دو ، ~~green:Sec - بوتیل کلرید~~ و غیره نیز انانتیومر هستند. انانتیومرها خواص فیزکی مشابهی دارند، مگر از نظر جهت چرخاندن سطح نور قطبیده.

به عنوان مثال ، دو ، ~~green:2- متیل -1- بوتانول~~ دارای دمای ذوب ، دمای جوش ، چگالی ، ضریب شکست و خواص فیزیکی دیگر یکسانند و تنها تفاوت آنها این است که نور قطبیده در سطح را یکی به راست و دیگری به چپ می چرخاند. این واقعیت تعجب برانگیز نیست. چون برهمکنشهای دو نوع مولکول با دوستانشان باید یکسان باشد. فقط جهت چرخش متفاوت است. مقدار چرخش یکی است. انانتیومرها خواص مشابهی دارند مگر از نظر واکنش با واکنشگرهای فعال نوری.
 !کایرالیته !کایرالیته
 مولکولهایی که بر تصویر آیینه‌ای خود قابل انطباق نیستند، __کایرال__ هستند. کایرالیته ، شرط لازم و کافی برای موجودیت انانتیومرهاست. مثل این است که بگوییم: ترکیبی که مولکولهایش __کایرال__ هستند، می‌توانند بصورت انانتیومرها وجود داشته باشند. ترکیبی که مولکولهایش __ناکایرال__ هستند (فاقد کایرالیته) ، نمی‌توانند بصورت انانتیومرها وجود داشته باشند. مولکولهایی که بر تصویر آیینه‌ای خود قابل انطباق نیستند، __کایرال__ هستند. کایرالیته ، شرط لازم و کافی برای موجودیت انانتیومرهاست. مثل این است که بگوییم: ترکیبی که مولکولهایش __کایرال__ هستند، می‌توانند بصورت انانتیومرها وجود داشته باشند. ترکیبی که مولکولهایش __ناکایرال__ هستند (فاقد کایرالیته) ، نمی‌توانند بصورت انانتیومرها وجود داشته باشند.
-!مخلوط اسمیک
مخلوطی از انانتیومرها به مقدار مساوی را مخلوط اسمیک می‌گویند. یک مخلوط اسمیک از نظر نوری غیرفعال است. هنگامی که دو انانتیومر باهم مخلوط می‌شوند، چرخش ایجاد شده توسط یک مولکول ، دقیقا با چرخش مخالف ایجاد شده توسط مولکول انانتیومر خود خنثی می‌شود. پیشوند برای مشخص کردن ماهیت اسمیک یک نمونه خاص بکار می‌رود، مانند ~~green:(±) - لاکتیک اسید~~ یا ~~green:± -2- متیل -1- بوتانول~~.

خوب است مخلوط اسمیک را با ترکیبی مقایسه کنیم که مولکولهایش به تصویر آینه‌ای خود قابل انطباق هستند. یعنی ترکیب ناکایرال. هر دو ، دقیقا به دلیل یکسانی غیر فعال نوری هستند. به علت توزیع تصادفی تعداد زیادی مولکول ، به ازای هر مولکولی که با نور برخورد می‌کند، مولکول دومی وجود دارد که تصویر آیینه‌ای آن است و دقیقا طوری جهت گیری کرده است که اثر مولکول اول خنثی کند. در یک مخلوط اسمیک ، مولکول دوم ایزومر مولکول اول ایزومر مولکول اول است. در یک ترکیب ناکایرال ، مولکول دوم ایزومر مولکول اول نیست، بلکه مولکول دیگری همانند مولکول اول است.
+!مخلوط راسمیک
مخلوطی از انانتیومرها به مقدار مساوی را مخلوط ((راسمیک)) می‌گویند. یک مخلوط راسمیک از نظر نوری غیرفعال است. هنگامی که دو انانتیومر باهم مخلوط می‌شوند، چرخش ایجاد شده توسط یک مولکول ، دقیقا با چرخش مخالف ایجاد شده توسط مولکول انانتیومر خود خنثی می‌شود. پیشوند برای مشخص کردن ماهیت راسمیک یک نمونه خاص بکار می‌رود، مانند ~~green:(±) - لاکتیک اسید~~ یا ~~green:± -2- متیل -1- بوتانول~~.

خوب است مخلوط راسمیک را با ترکیبی مقایسه کنیم که مولکولهایش به تصویر آینه‌ای خود قابل انطباق هستند. یعنی ترکیب ناکایرال. هر دو ، دقیقا به دلیل یکسانی غیر فعال نوری هستند. به علت توزیع تصادفی تعداد زیادی مولکول ، به ازای هر مولکولی که با نور برخورد می‌کند، مولکول دومی وجود دارد که تصویر آیینه‌ای آن است و دقیقا طوری جهت گیری کرده است که اثر مولکول اول خنثی کند. در یک مخلوط راسمیک ، مولکول دوم ایزومر مولکول اول ایزومر مولکول اول است. در یک ترکیب ناکایرال ، مولکول دوم ایزومر مولکول اول نیست، بلکه مولکول دیگری همانند مولکول اول است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((انانتیومری)) *((انانتیومری))
 *((ایزومرهای صورتبندی)) *((ایزومرهای صورتبندی))
 *((ایزومری)) *((ایزومری))
 *((پیکربندی مولکول)) *((پیکربندی مولکول))
 *((ساختمانهای مزو)) *((ساختمانهای مزو))
 *((کایرالیته)) *((کایرالیته))
 *((ایزومر نوری)) *((ایزومر نوری))
 *((دیاستریوم)) *((دیاستریوم))
 +*((شیمی آلی))
 +*((شیمی فضایی و ایزومری فضایی))
 *((قواعد توالی)) *((قواعد توالی))
 +*((راسمیک))
 *((واکنشهای ایزومرهای فضایی)) *((واکنشهای ایزومرهای فضایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [18:03 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [17:42 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [15:44 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [14:22 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [13:55 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..