/> /> /> />
>>
! کلی />مرم ا ی وا __~~brown:شیمی رمانی~~__ وت دارند و راین باورن که هر ردی که یمی درمی یشود، ه بیماری سرطانی و درمان پیری ماست زدی دگی ر دا اد کرد، در ای ک چنین نی.
!تاریخچه
اصول __علم شیمی درمان__ عمدتا در طول سالهای 1935 ـ 1919 برقرار گردید. ولی فقط از این موقع و بخصوص با ظهور __سولفونامیدها__ و __آنتی بیوتیکها__ بود که استفاده از مواد به عنوان محصولات مفید طبی واقعیت یافت. تنها مواد شیمی درمانی که قبل از زمان "__پل ارلیش__" شناخته شده بود، از __گنه__ برای درمان __مالاریا__ ، __اپیکا__ برای __اسهال آمیبی__ و __جیوه__ برای درمان __علائم سفلیس__ تجاوز نمی‌کرد.
!سیر تحولی و رشد
30 سال اول قرن بیستم ، شاهد پیشرفت مواد شیمی درمانی مفیدی بود که در بین آنها ، ترکیبات آلی حاوی ((فلز|فلزات)) سنگین مانند ((رسنیک)) ، ((جیوه)) و ((نتیموان)) ، رنگها و تغییرات چندی در مولکول کینسین بود. این مواد ، پیشرفتهای فوق‌العاده‌ مفیدی را نشان داد، ولی با این حال زیانهایی در برداشت. 30 سال دیگر از قرن بیستم ، شامل دوران بیشترین پیشرفت در زمینه شیمی درمانی است.

برای اولین بار شیمی درمانی بین المللی در سال 1334 (ه.ش.) صورت گرفت. در آن زمان ، تنها یک داروی ضد سرطان وجود داشت، اما امروزه هزاران داروی جدید و موثر کشف شده است و هر ساله نیز افزون بر __ده هزار__ نفر با شیمی درمانی نجات می‌یابند
.
!عوارض ناشی از شیمی درمانی
تهوع ، استفراغ ، سرکوب مغز استخوان ، اختلالات خونی ، پوستی و متابولیک ، عصبی و گوارشی و عفونی ، ریزش مو ، زخم و عفونت زبان و دهان ، تغییرات و قطع عادت ماهانه در زنان ، اختلال و کاهش اسپرم در مردان.    
 منو
 کاربر Online
413 کاربر online
تاریخچه ی: شیمی درمانی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-52Lines: 1-60
-V{maketoc} />
! ی کلی :

م
دم ز شیدن وژه __شیمی درمانی__ وشت دارند و بران باورند که هر فردی که شیمی درمانی می و ه ((یماری سرطان|بیماری رطانی)) و دران نپیری مبتت به زدی زنگی را دا واد کرد. در حای ک نین نیت. /> />! تعریف شیمی درمانی:

>شیمی درمانی یعنی استفاده از برخی ((داروی شیمیایی|داروهای شیمیایی)) برای درمان هر نوع بیماری. یکی از راههای درمان انواع سرطان ها نیز استفاده از برخی داروهاست که در ((اصطلاحات پزشکی|اصطلاح پزشکی)) به آن شیمی درمانی می گویند. در شیمی درمانی پزشکان تلاش می کنند که ، بدون آزردن موضع مبتلا به بیماری و بافتهای مجاور عضو بیمار ، میکروبی را با داروهای خاص نابود و مهار کنند.

! سیر تحولی و رشد :

برای اولین بار شیمی درمانی بین المللی در سال 1334 ه.ش. صورت گرفت. در آن زمان ، تنها یک ((داروی ضد سرطا)) وجد داشت، اما امروزه هزاران داروی جدید و موثر کشف شده است. و هر اله نیز افزون برده هزار نفر با شیمی درمانی نجات می یابند.

! عوارض ناشی از شیمی درمانی :

هوع ستفراغ ، سرکوب ((مغز استخوان)) ، ((اختلالات خونی)) ، ((بیماری پوتی|پوستی)) و ((بیماری متاولیک|متابولیک)) ((بیاری صبی|عصبی)) ((بیماری گوارشی|ارشی)) و ((بیماری فونی|عفونی)) ، ((ریزش مو)) ، زخم و عفونت زبان و دهان ، تغییرات و ق عادت ماهانه در زنان ، ((اختلال و کاهش اسپرم)) در مردان.

! نحوه استفا
ده از ((داروی د سرطان|داروهای ضد سرطان)) :

*
برای ((سلول سرطانی|لولهای سرطانی)) حساس به دارو ب کار روند.

*دارو با
ید به لول وخیم برسد.

*با
ید تنها در محه ((سیکل سولی)) تجوز شود را نکه دارو موثر باشد.

یش از ایجاد ((مقاومت دارویی)) ، سلول های سرطانی از بین برود.


شیمی
درمانی یت؟ پر شیمی انی کیست؟ چدر ز شیی درمانی طاعات داریم؟ پیشرف شیی درمانی ر چه ا است؟
تعری
شیمی درمانی: پل ارلیش پد شیم درمانی شیمی درمای را درمان یک بیاری عفونی بدون صدمه زدن به میان بیان می‌کند.
تاریخچه:
اصول علم شیمی درمانی عمدتا در طول سالهای 1935 ـ 1919 برقرار گردند ولی فقط از این موقع و بخصوص بظهور سولفونامیدها و آنتی بیوتیکها بود که استفاده از مواد بعنوان محصولات مفید طبی واقعیت یافت. تنها مواد شیمی درمانی که قبل از زمان ارلیش شناخته شده بود از گنه گنه برای درمان مالاریا ، اپیکا ، برای اسهال آمیبی و جیوه برای درمان علائم سفلیس تجاوز نمی‌کرد.
سیر تحولی رشد:
30 سال اول قرن بیستم شاهد پیشرفت مواد شیمی درمانی مفیدی بود، که در بین آنها ترکیبات آلی حاوی فلزات سنگین مانند رسنیک ، جیوه و وکشن مون ، رنگها و تغییرات چندی در ملکول کینسین بود. این مواد پیشرفتهای فوق‌العاده‌ مفیدی را نشان داد ولی با این حال زیانهایی در برداشت. 30 سال دیگر از قرن بیستم شامل دوران بیشترین پیشرفت در زمینه شیمی درمانی است.
داروهای مورد مطالعه در شیمی درمانی:
خواسته درمان یک بیماری عفونی بدون صه زن به میزبان تا حدودی بوسیله آنتی بیوتیکی بنام پنی‌سیلین تا انجام رسیده است. در سالهای اخیر سولفونامیدها و سولفونها ، بسیاری از فنلها و مشتقات آنها ، مواد ضد مالاریا ، سورفاکتانها و مهمتر از همه آنتی‌بیوتیکها مورد مطالعه قرار گرفتند و برای استفاده در پزشکی معرفی شدند. پیشرفت این داروهای جدید موجب شد که بعضی داروهای قدیمی در رده داروهای کم اهمیت قرار گیرند و یا فقط از نظر تاریخی مورد توجه باشند. اطلاعات در مورد مواد شیمی درمانی و موارد استعمال آنها می‌تواند بر حسب بیماریها و عفونتهائی که بر ضد آنها مصرف می‌شوند، یا بصورت ترکیبات جداگانه یا گروههائی از ترکیبات وابسته ( بهم ) رده‌بندی گردند.
+

||"__پل لی__" __~~green:د شیمی درمانی~~__ ، __شیمی درمانی__ مان یک بیماری فونی بدن م به یزا یا یکن.

شیمی درمانی یعنی استفاده از برخی داروهای شیمیایی برای درمان هر نوع بیماری. یکی از راههای درمان ((سرطان|انواع سرطانها)) نیز استفاده از برخی داروهاست که در اصطلاح پزشکی به آن شیمی درمانی میگویند. در شیمی درمانی پزشکان تلاش می کنند که ، بدون آزردن موضع مبتلا به بیماری و بافتهای مجاور عضو بیمار ، میکروبی را با داروهای خاص نابود و مهار کنند.||
>
>
border=0 bgcolor=#99ffcc align=left>

>>
{img src=img/daneshnameh_up/e/ef/cancer.jpg} />
/>
/> />((سو سرانی)) /> />

>>


{img src=img/daneshnameh_up/7/75/cancer.gif}آنزیم هدف سرطان!نحوه استفاده از داروهای ضد سرطان
*برای ((سلول سرطانی|سلولهای سرطانی)) حساس به دارو بکار روند.


*دارو باید به سلول وخیم برسد.


*باید تنها در مرحله __سیکل سلولی__ تجویز شود برای آنکه دارو موثر باشد.


*پیش از ایجاد مقاومت دارویی ، سلول های سرطانی از بین برود.
!داروهای مورد مطالعه در شیمی درمانی
خواسته درمان یک بیماری عفونی بدون صه زن به میزبان ، تا حدودی بوسیله آنتی بیوتیکی به نام ((پنی‌سیلین)) تا انجام رسیده است. در سالهای اخیر ، __سولفونامیدها__ و __سولفونها__ ، بسیاری از __((فنل|فنلها))__ و مشتقات آنها ، __مواد ضد مالاریا__ ، __سورفاکتانها__ و مهمتر از همه ، __آنتی‌بیوتیکها__ مورد مطالعه قرار گرفتند و برای استفاده در __((پزشکی))__ معرفی شدند. پیشرفت این داروهای جدید موجب شد که بعضی داروهای قدیمی در رده داروهای کم اهمیت قرار گیرند و یا فقط از نظر تاریخی مورد توجه باشند.

اطلاعات در مورد مواد شیمی درمانی و موارد استعمال آنها می‌تواند بر حسب بیماریها و عفونتهایی که بر ضد آنها مصرف می‌شوند یا بصورت ترکیبات جداگانه یا گروههایی از ترکیبات وابسته بهم رده‌بندی گردند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((سولفانامیدها))
*((سولفونها))
*((آنتیبیوتیکها))
*((فنل و مشتقات آن))
*((مواد ضد مالاریا))
*((سورفاکتانها
))
+*((آنتی بیوتیک))
 *((پنی‌سیلین)) *((پنی‌سیلین))
-*((رهای د رطان))
*((
ختلالات خونی))
*((اختال و کهش سم))
*((
یاری سرطان))
*((ر
یزش و))
*((دارو ش
ییایی))
*((داروی ضد سرطان))
+*((ی نتی))
*((تلی ی نی سیی))
*((سرطان))
 *((سلول سرطانی)) *((سلول سرطانی))
-*((بیماری متابولیک)) 
-*((مقاومت دارویی)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [06:04 ]   13   سبحانی      جاری 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [17:45 ]   12   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [08:10 ]   11   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [08:08 ]   10   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [08:06 ]   9   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [06:14 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [08:29 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [08:30 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [08:28 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [08:28 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:39 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:38 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 مهر 1383 [09:59 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..