منو
 کاربر Online
993 کاربر online
تاریخچه ی: شیمی تجزیه

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-49Lines: 1-94
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان شیمی تجزیه))
 +*((واژگان شیمی آلی))
 +*((واژگان شیمی معدنی))
 +*((واژگان شیمی فیزیک))
 +*((واژگان شیمی صنعتی))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((شیمی تجزیه))
 +*((شیمی تجزیه کمی))
 +*((مراحل تجزیه شیمیایی))
 +*((معرف PH))
 +*((معرف رنگی))
 +*((آشنایی با تبادلگرهای یونی))
 +*((الکترود شاهد))
 +*((الکترود شیشه‌ای))
 +*((مقالات جدید شیمی|شیمی))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای شیمی تجزیه))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.shimi.ir|شیمی عمومی]
 +**[http://www.chemistmag.com |مجله شیمی]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_chemistry|تعریفی از شیمی تجزیه]
 +**[http://en.wikipedia.org/wiki/Chromatography|کروماتوگرافی]
 +**[http://www.shu.ac.uk/schools/sci/chem/tutorials/chrom/gaschrm.htm|کروماتوگرافی گازی]
 +**[http://www.islandnet.com/~yesmag/projects/paper_chroma.html|کروماتوگرافی کاغذی]
 +**[http://www.pharm.uky.edu/ASRG/HPLC/hplcmytry.html|راهنمای HPLC]
 +**[http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/spectrophotometry/AbsorbanceSpectrum.html|طیف جذبی در اسپکتروفتومتری]
 +**[http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/spectrophotometry/BeersLaw.html|اسپکتروفتومتری-قانون بیر]
 +**[http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/spectrophotometry/UnknownSolution.html|آنالیز یک ماده ناشناخته-تعیین غلظت آنالیت]
 +**[http://www.wwnorton.com/college/chemistry/chemconnections/Rain/pages/titr.html|منحنی تیتراسیون اسید باز]
 +**[http://www.carlton.srsd119.ca/chemical/equilibrium/abindicators.htm|شناساگرهای اسید باز]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 
 
 ||شیمی تجزیه شامل جداسازی ، شناسایی و تعیین مقدار نسبی اجزای سازنده یک نمونه از ماده است.||  ||شیمی تجزیه شامل جداسازی ، شناسایی و تعیین مقدار نسبی اجزای سازنده یک نمونه از ماده است.||
 !دید کلی !دید کلی
 ((مبانی شیمی تجزیه|شیمی تجزیه)) نقش حیاتی را در توسعه علوم مختلف به عهده دارد، لذا ابداع فنون جدید تجزیه و بسط و تکامل روشهای ((تجزیه شیمیایی)) موجود ، آنقدر سریع و گسترده است که اندکی درنگ در تعقیب رویدادهای تازه سبب بوجود آمدن فاصله‌های بسیار زیاد علمی خواهد شد. نقش این فنون در فعالیتهای تولیدی روز به روز گسترده‌تر و پردامنه‌تر می‌گردد. امروزه ، کنترل کیفیت محصولات صنعتی و غیر صنعتی ، جایگاه ویژه‌ای دارد که اساس این کنترل کیفیت را تجزیه‌های شیمیایی انجام شده به کمک روشهای مختلف تجزیه‌ای تشکیل می‌دهد.  ((مبانی شیمی تجزیه|شیمی تجزیه)) نقش حیاتی را در توسعه علوم مختلف به عهده دارد، لذا ابداع فنون جدید تجزیه و بسط و تکامل روشهای ((تجزیه شیمیایی)) موجود ، آنقدر سریع و گسترده است که اندکی درنگ در تعقیب رویدادهای تازه سبب بوجود آمدن فاصله‌های بسیار زیاد علمی خواهد شد. نقش این فنون در فعالیتهای تولیدی روز به روز گسترده‌تر و پردامنه‌تر می‌گردد. امروزه ، کنترل کیفیت محصولات صنعتی و غیر صنعتی ، جایگاه ویژه‌ای دارد که اساس این کنترل کیفیت را تجزیه‌های شیمیایی انجام شده به کمک روشهای مختلف تجزیه‌ای تشکیل می‌دهد.
 

 

 
 
 +
 +
 {picture=Shimi-s.jpg} {picture=Shimi-s.jpg}
 +
 +
 
 
 

 

 !سیر تحولی و رشد !سیر تحولی و رشد
 اصولا توسعه و تغییر پایدار در فنون و روشهای تجزیه وجود دارد. طراحی دستگاه بهتر و فهم کامل مکانیسم فرآیندهای تجزیه‌ای ، موجب بهبود پایدار حساسیت ، دقت و صحت روشهای تجزیه‌ای می‌شوند. چنین تغییراتی به انجام تجزیه‌های اقتصادی‌تر کمک می‌کند که غالبا به حذف مراحل جداسازی وقت گیر ، منجر می‌شوند. باید توجه داشت که اگر چه روشهای جدید ((تیتراسیون)) مانند ((کریوسکوپی)) ، ((برای واکنشهایی که موجب پیدایش یک فرآورده گازی می‌شوند.~Pressuremetriz)) ، ((اکسیداسیون _ احیا|روشهای اکسیداسیون _ احیایی)) و استفاده از الکترود حساس ((فلوئور|فلوئورید)) ابداع شده‌اند، هنوز از روشهای تجزیه وزنی و تجزیه جسمی (((راسب کردن)) ، تیتراسیون و استخراج بوسیله حلال) برای آزمایشهای عادی استفاده می‌شود.

به هر حال در چند دهه اخیر ، تکنیکهای سریعتر و دقیق‌ترِی بوجود آمده‌اند. در میان این روشها می‌توان به ((اسپکتروسکوپی)) ماده قرمز ، ماورای بنفش و ((اشعه X)) اشاره کرد که از آنها برای تشخیص و تعیین مقدار یک عنصر فلزی با استفاده از خطوط طیفی جذبی یا نشری استفاده می‌گردد. سایر روشها عبارتند از:

 اصولا توسعه و تغییر پایدار در فنون و روشهای تجزیه وجود دارد. طراحی دستگاه بهتر و فهم کامل مکانیسم فرآیندهای تجزیه‌ای ، موجب بهبود پایدار حساسیت ، دقت و صحت روشهای تجزیه‌ای می‌شوند. چنین تغییراتی به انجام تجزیه‌های اقتصادی‌تر کمک می‌کند که غالبا به حذف مراحل جداسازی وقت گیر ، منجر می‌شوند. باید توجه داشت که اگر چه روشهای جدید ((تیتراسیون)) مانند ((کریوسکوپی)) ، ((برای واکنشهایی که موجب پیدایش یک فرآورده گازی می‌شوند.~Pressuremetriz)) ، ((اکسیداسیون _ احیا|روشهای اکسیداسیون _ احیایی)) و استفاده از الکترود حساس ((فلوئور|فلوئورید)) ابداع شده‌اند، هنوز از روشهای تجزیه وزنی و تجزیه جسمی (((راسب کردن)) ، تیتراسیون و استخراج بوسیله حلال) برای آزمایشهای عادی استفاده می‌شود.

به هر حال در چند دهه اخیر ، تکنیکهای سریعتر و دقیق‌ترِی بوجود آمده‌اند. در میان این روشها می‌توان به ((اسپکتروسکوپی)) ماده قرمز ، ماورای بنفش و ((اشعه X)) اشاره کرد که از آنها برای تشخیص و تعیین مقدار یک عنصر فلزی با استفاده از خطوط طیفی جذبی یا نشری استفاده می‌گردد. سایر روشها عبارتند از:

 *((کالریمتری)) (رنگ سنجی) که به توسط آن یک ماده در محلول بوسیله شدت ((شیمی رنگ|رنگ)) آن تعیین می‌شود.  *((کالریمتری)) (رنگ سنجی) که به توسط آن یک ماده در محلول بوسیله شدت ((شیمی رنگ|رنگ)) آن تعیین می‌شود.
 *انواع ((کروماتوگرافی)) که به توسط آنها اجزای یک مخلوط گازی بوسیله آن از درون ستونی از مواد متخلل یا از روی لایه‌های نازک جامدات پودری تعیین می‌گردند. *انواع ((کروماتوگرافی)) که به توسط آنها اجزای یک مخلوط گازی بوسیله آن از درون ستونی از مواد متخلل یا از روی لایه‌های نازک جامدات پودری تعیین می‌گردند.
 *تفکیکی محلولها در ستونهای تبادل یونی *تفکیکی محلولها در ستونهای تبادل یونی
 *آنالیز عنصر ردیاب ((رادیواکتیویته|رادیواکتیو)).

 *آنالیز عنصر ردیاب ((رادیواکتیویته|رادیواکتیو)).

 *ضمنا میکروسکوپی ((الکترون|الکترونی)) و اپتیکی ، ((اسپکترومتری جرمی)) ، ((میکروآنالیز)) ، ((طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ای)) (NMR) و ((رزونانس چهار قطبی هسته)) نیز در همین بخش طبقه بندی می‌شوند.

خودکارسازی روشهای تجزیه‌ای در برخی موارد با استفاده از رباتهای آزمایشگاهی ، اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. چنین شیوه‌ای ، انجام یکسری تجزیه‌ها را با سرعت ، کارایی و دقت بهتر امکانپذیر می‌سازد. میکروکامپیوترها با قابلیت شگفت‌انگیز نگهداری داده‌ها و بسته‌های نرم افزار گرافیکی بطور قابل ملاحظه‌ای موجبات جمع آوری ، نگهداری ، پردازش ، تقوبت و تفسیر داده‌های تجزیه‌ای را فراهم می‌آورند.
 *ضمنا میکروسکوپی ((الکترون|الکترونی)) و اپتیکی ، ((اسپکترومتری جرمی)) ، ((میکروآنالیز)) ، ((طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ای)) (NMR) و ((رزونانس چهار قطبی هسته)) نیز در همین بخش طبقه بندی می‌شوند.

خودکارسازی روشهای تجزیه‌ای در برخی موارد با استفاده از رباتهای آزمایشگاهی ، اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. چنین شیوه‌ای ، انجام یکسری تجزیه‌ها را با سرعت ، کارایی و دقت بهتر امکانپذیر می‌سازد. میکروکامپیوترها با قابلیت شگفت‌انگیز نگهداری داده‌ها و بسته‌های نرم افزار گرافیکی بطور قابل ملاحظه‌ای موجبات جمع آوری ، نگهداری ، پردازش ، تقوبت و تفسیر داده‌های تجزیه‌ای را فراهم می‌آورند.
 !انواع تجزیه !انواع تجزیه
 وقتی آزمایش به شناسایی یک یا چند چیز جز از یک نمونه (شناسایی مواد) محدود می‌گردد، ((تجزیه کیفی)) نامیده می‌شود، در حالی که اگر آزمایش به تعیین مقدار یک گونه خاص موجود در نمونه (تعیین درصد ترکیب در مخلوطها یا اجزای ساختمانی یک ماده خالص) محدود گردد، ((تجزیه کمی)) نامیده می‌شود. گاهی کسب اطلاعاتی در زمینه آرایش فضایی اتمها در یک مولکول یا ترکیب بلورین ضروری است، یا تاکید حضور یا موقعیت برخی گروههای عامل آلی در یک ترکیب مورد تقاضا است، چنین آزمایشهایی تحت عنوان ((تجزیه ساختمانی)) نامیده می‌شوند و ممکن است با جزئیاتی بیش از یک تجزیه ساده مورد توجه قرار گیرند.  وقتی آزمایش به شناسایی یک یا چند چیز جز از یک نمونه (شناسایی مواد) محدود می‌گردد، ((تجزیه کیفی)) نامیده می‌شود، در حالی که اگر آزمایش به تعیین مقدار یک گونه خاص موجود در نمونه (تعیین درصد ترکیب در مخلوطها یا اجزای ساختمانی یک ماده خالص) محدود گردد، ((تجزیه کمی)) نامیده می‌شود. گاهی کسب اطلاعاتی در زمینه آرایش فضایی اتمها در یک مولکول یا ترکیب بلورین ضروری است، یا تاکید حضور یا موقعیت برخی گروههای عامل آلی در یک ترکیب مورد تقاضا است، چنین آزمایشهایی تحت عنوان ((تجزیه ساختمانی)) نامیده می‌شوند و ممکن است با جزئیاتی بیش از یک تجزیه ساده مورد توجه قرار گیرند.
 !ماهیت روشهای تجزیه‌ای !ماهیت روشهای تجزیه‌ای
 روشهای تجزیه‌ای معمولا به دو دسته ''کلاسیک و دستگاهی'' طبقه بندی می‌شوند. روشهای کلاسیک شامل روشهای ''شیمیایی مرطوب'' ، نظیر ((وزن سنجی)) و ((عیار سنجی)) است. در واقع تفاوت اساسی بین روشهای دو دسته وجود ندارد. همه آنها مشتمل بر وابستگی یک اندازه گیری فیزیکی به غلظت آنالیت می‌باشند. در حقیقت روشهای تجزیه‌ای محدودی وجود دارند که صرفا ((شیمی تجزیه دستگاهی|دستگاهی‌اند)) و یا بیشتر آنها متضمن مراحل شیمیایی متعددی قبل از انجام اندازه گیری دستگاهی هستند.  روشهای تجزیه‌ای معمولا به دو دسته ''کلاسیک و دستگاهی'' طبقه بندی می‌شوند. روشهای کلاسیک شامل روشهای ''شیمیایی مرطوب'' ، نظیر ((وزن سنجی)) و ((عیار سنجی)) است. در واقع تفاوت اساسی بین روشهای دو دسته وجود ندارد. همه آنها مشتمل بر وابستگی یک اندازه گیری فیزیکی به غلظت آنالیت می‌باشند. در حقیقت روشهای تجزیه‌ای محدودی وجود دارند که صرفا ((شیمی تجزیه دستگاهی|دستگاهی‌اند)) و یا بیشتر آنها متضمن مراحل شیمیایی متعددی قبل از انجام اندازه گیری دستگاهی هستند.
 !کاربردهای شیمی تجزیه !کاربردهای شیمی تجزیه
 !!کنترل کیفیت محصول !!کنترل کیفیت محصول
 بیشتر صنایع تولیدی نیازمند به تولید با کیفیت یکنواخت هستند. برای کسب اطمینان از برآورده شدن این نیازمندی مواد اولیه و همچنین محصول نهایی تولید ، مورد تجزیه‌های شیمیایی وسیعی قرار می‌گیرند. بیشتر صنایع تولیدی نیازمند به تولید با کیفیت یکنواخت هستند. برای کسب اطمینان از برآورده شدن این نیازمندی مواد اولیه و همچنین محصول نهایی تولید ، مورد تجزیه‌های شیمیایی وسیعی قرار می‌گیرند.
 !!نمایش و کنترل آلوده کننده‌ها !!نمایش و کنترل آلوده کننده‌ها
 ((فلز|فلزات)) سنگین پسمانده‌های صنعتی و ((حشره کشها|حشره کشهای)) آلی کلردار ، دو مشکل کاملا شناخته شده مربوط به ایجاد ((آلودگی محیط زیست|آلودگی)) هستند. به منظور ارزیابی چگونگی توزیع و عیار یک آلوده کننده در محیط ، به یک روش تجزیه‌ای حساس و صحیح نیاز است و در کنترل پسابهای صنعتی ، تجزیه شیمیایی روزمره حائز اهمیت است. ((فلز|فلزات)) سنگین پسمانده‌های صنعتی و ((حشره کشها|حشره کشهای)) آلی کلردار ، دو مشکل کاملا شناخته شده مربوط به ایجاد ((آلودگی محیط زیست|آلودگی)) هستند. به منظور ارزیابی چگونگی توزیع و عیار یک آلوده کننده در محیط ، به یک روش تجزیه‌ای حساس و صحیح نیاز است و در کنترل پسابهای صنعتی ، تجزیه شیمیایی روزمره حائز اهمیت است.
 !!مطالعات پزشکی و بالینی !!مطالعات پزشکی و بالینی
 عیار عناصر و ترکیبات مختلف در مایعات بدن ، شاخصهای مهمی از بی نظمی‌های فیزیولوژیکی می‌باشند. محتوی قند بالا در ادرار که نشانه‌ای از یک ''حالت ((دیابت|دیابتی))'' است و وجود ((سرب)) در خون ، از شناخته‌ترین مثالها در این زمینه می‌باشد. عیار عناصر و ترکیبات مختلف در مایعات بدن ، شاخصهای مهمی از بی نظمی‌های فیزیولوژیکی می‌باشند. محتوی قند بالا در ادرار که نشانه‌ای از یک ''حالت ((دیابت|دیابتی))'' است و وجود ((سرب)) در خون ، از شناخته‌ترین مثالها در این زمینه می‌باشد.
 !!عیارگیری !!عیارگیری
 از دیدگاه تجارتی در برخورد با مواد خام نظیر سنگهای معدنی ، ارزش سنگ معدن ، از روی فلز موجود در آن تعیین می‌شود. این موضوع ، مواد با عیار بالا را نیز غالبا شامل می‌شود. بطوری که حتی تفاوت کم در ((غلظت)) می‌تواند از نظر تجاری تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. بنابراین یک روش تجزیه‌ای قابل اعتماد و صحیح از اهمیت اساسی برخوردار است.  از دیدگاه تجارتی در برخورد با مواد خام نظیر سنگهای معدنی ، ارزش سنگ معدن ، از روی فلز موجود در آن تعیین می‌شود. این موضوع ، مواد با عیار بالا را نیز غالبا شامل می‌شود. بطوری که حتی تفاوت کم در ((غلظت)) می‌تواند از نظر تجاری تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. بنابراین یک روش تجزیه‌ای قابل اعتماد و صحیح از اهمیت اساسی برخوردار است.
 !آینده شیمی تجزیه !آینده شیمی تجزیه
 بروز مشکلات تجزیه‌ای در شکلهای جدیدش ادامه دارد. میزان تقاضای مربوط به انجام تجزیه در ابعاد وسیع توسط بسترهای دستگاهی بطور مداوم در حال افزایش است. کاوشهای فضایی ، نمونه‌های گمانه زنی و مطالعات اعماق دریاها مثالهایی از نیازهای قابل طرح می‌باشند. در دیگر زمینه‌ها نظیر مطالعات محیطی و بالینی ، فرم شیمیایی و دقیق یک عنصر در یک نمونه و نه غلظت کلی آن ، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. دو مثال کاملا شناخته شده در این زمینه ، میزان سمیت بسیار زیاد ترکیبات آلی ((جیوه)) و سرب در مقایسه با ترکیبات مشابه ((شیمی معدنی|معدنی)) است.  بروز مشکلات تجزیه‌ای در شکلهای جدیدش ادامه دارد. میزان تقاضای مربوط به انجام تجزیه در ابعاد وسیع توسط بسترهای دستگاهی بطور مداوم در حال افزایش است. کاوشهای فضایی ، نمونه‌های گمانه زنی و مطالعات اعماق دریاها مثالهایی از نیازهای قابل طرح می‌باشند. در دیگر زمینه‌ها نظیر مطالعات محیطی و بالینی ، فرم شیمیایی و دقیق یک عنصر در یک نمونه و نه غلظت کلی آن ، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. دو مثال کاملا شناخته شده در این زمینه ، میزان سمیت بسیار زیاد ترکیبات آلی ((جیوه)) و سرب در مقایسه با ترکیبات مشابه ((شیمی معدنی|معدنی)) است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اسپکتروسکوپی))  *((اسپکتروسکوپی))
 *((انواع روشهای کروماتوگرافی)) *((انواع روشهای کروماتوگرافی))
 *((تابش الکترومغناطیس)) *((تابش الکترومغناطیس))
 *((تجزیه ساختمانی))  *((تجزیه ساختمانی))
 *((تجزیه شیمیایی)) *((تجزیه شیمیایی))
 *((شیمی تجزیه دستگاهی)) *((شیمی تجزیه دستگاهی))
 *((شیمی تجزیه کمی))  *((شیمی تجزیه کمی))
 *((شیمی تجزیه کیفی))  *((شیمی تجزیه کیفی))
 *((تیتراسیون))  *((تیتراسیون))
 *((رزونانس چهار قطبی هسته))  *((رزونانس چهار قطبی هسته))
 *((رزونانس مغناطیسی هسته))  *((رزونانس مغناطیسی هسته))
 *((روشهای وزن سنجی)) *((روشهای وزن سنجی))
 *((طیف‌سنجی فلوئورسانس)) *((طیف‌سنجی فلوئورسانس))
 *((کالریمتری)) *((کالریمتری))
 *((کروماتوگرافی))  *((کروماتوگرافی))
 *((کریوسکوپی)) *((کریوسکوپی))
 *((مبانی شیمی تجزیه)) *((مبانی شیمی تجزیه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [07:19 ]   8   admin      جاری 
 سه شنبه 03 مرداد 1391 [11:27 ]   7   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [12:24 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [06:03 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 آذر 1384 [07:06 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 11 شهریور 1384 [10:45 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 11 شهریور 1384 [06:40 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [05:50 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..