منو
 کاربر Online
626 کاربر online
تاریخچه ی: شکل واقعی زمین

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-18Lines: 1-40
 !زمین کروی !زمین کروی
-یکی از اندیشه های یونانیان قدیم این بود که زمین به شکل کره است. تصور کرویت زمین نخست در شمار اندیشه های فلسفی یونانیان بود. فیثاغور ، فیلسوف بزرگ یونانی ، نخستین کسی است که این عقیده را در حدود سال 525 قبل از میلاد ابراز کرد. یونانیان کره را شکل کاملی پنداشتند و درستی این اندیشه را با مشاهدات خود نیز تحقیق کردند.
!زمین ماقبل از کرویت
پیش از آنکه یونانیان نظریه کروی بودن زمین را مطرح کنند ، اکثر مردم عوام معتقد بودند که زمین مسطح است. مثلا هندوها معتقد بودند که زمین مسطح بر شانه چهار فیل قرار دارد که به نوبه خود بر پشت چهار لاکپشت شناور در اقیانوس بیکران ، ایستاده اند. مصریان باستان ، زمین را رب النوع کب می پنداشتند که به پهلو دراز کشیده و الهه نات ، تجسم خورشید برروی آن خمیده است.
+یکی از اندیشههای یونانیان قدیم این بود که ((کره زمین|زمین)) به شکل کره است. تصور کرویت زمین نخست در شمار اندیشههای فلسفی یونانیان بود. ((فیثاغور)) ، فیلسوف بزرگ یونانی ، نخستین کسی است که این عقیده را در حدود سال 525 قبل از میلاد ابراز کرد. یونانیان ، کره را شکل کاملی پنداشتند و درستی این اندیشه را با مشاهدات خود نیز تحقیق کردند.
{img src=img/daneshnameh_up/2/2b/EARTH001.GIF}

!زمین قبل از کرویت
پیش از آنکه یونانیان نظریه کروی بودن زمین را مطرح کنند، اکثر مردم عوام معتقد بودند که زمین مسطح است. مثلا هندوها معتقد بودند که زمین مسطح بر شانه چهار فیل قرار دارد که به نوبه خود بر پشت چهار لاک پشت شناور در اقیانوسی بیکران ، ایستادهاند. مصریان باستان ، زمین را ''~~green:ربالنوع کب~~'' میپنداشتند که به پهلو دراز کشیده و ''((تجسم خورشید~الهه نت))'' بر روی آن خمیده است.
 !دلایل کرویت !دلایل کرویت
-در حدود سال 350 پیش از میلاد ارسطو ، دلیل قاطعی بر گرد بودن زمین ارائه کرد. موثرترین دلیل وی این بود که اگر کسی به طرف شمال یا به طرف جنو ب مسافرت کند ، در افق روبروی او ستارگان جدیدی ظاهر می شوند و در افق پشت سر او ستارگانی که قبلا دیده می شدند ، ناپدید می شوند. />ارسطو همچنین دلیل می آورد که کشیها در هر جهت که از ساحل دور شوند ، ابتدا کل آنها ناپدید می شود از اینها گذشته مقطع سایه زمین بر ماه در هنگام خسوف ، بدون در نظر گرفتن وضع ماه ، همیشه بصورت یک دایره است. ارسطو می گوید همه این واقعیت ها فقط هنگامی می تواند درست باشد که زمین کروی باشد. +در حدود سال 350 پیش از میلاد ((ارسطو)) ، دلیل قاطعی بر گرد بودن زمین ارائه کرد. موثرترین دلیل وی این بود که اگر کسی به طرف شمال یا به طرف جنوب مسافرت کند، در افق روبروی او ((ستاره|ستارگان)) جدیدی ظاهر میشوند و در افق پشت سر او ستارگانی که قبلا دیده میشدند، ناپدید میشوند. ارسطو همچنین دلیل میآورد که کشتیها در هر جهت که از ساحل دور شوند، ابتدا دکل آنها ناپدید میشود.

از اینها گذشته مقطع سایه زمین بر ((شناسایی ماه|ماه)) در هنگام ((خسوف)) ، بدون در نظر گرفتن وضع ماه ، همیشه به صورت یک دایره است. ارسطو میگوید همه این واقعیتها فقط هنگامی میتواند درست باشد که زمین کروی باشد.
 !سیطره باور !سیطره باور
-در میان تحصیلکرده ها ، حتی در اوایل قرون وسطی ، هرگز تصور کروی شکل بودن زمین از بین نرفت. دانته شاعر ایتالیایی ، در کتاب خود ، کمدی الهی ، فرض کروی شکل بودن زمین را پذیرفته است.
!محیط کرو ی زمین
اولین فردی که محیط زمین را دقیق اندازه گرفت ، اراتستن (195-276 قبل از میلاد) ریاضیدان یونانی بود. او می دانست که در ظهر اواسط تابستان ، خورشید شهر سین ، واقع در جنوب خانه اش در اسکندریه مصر ، مستقیما درون چاه عمیقی می تابد. او در همان روز زاویه تابش خورشید بر فراز اسکندریه را 2/7 درجه اندازه گرفت. این زاویه برابر است با ..... کمان یک دایره. او میدانست که فاصله سین تا اسکندریه 772 کیلومتر است و بدین ترتیب محیط زمین را 772 x 50 یعنی 38600 کیلومتر محاسبه کرد. این رقم به عدد واقعی 40074 کیلومتر بسیار نزدیک است.
+در میان تحصیلکردهها ، حتی در اوایل ((قرون وسطی)) ، هرگز تصور کروی شکل بودن زمین از بین نرفت. ((دانته)) شاعر ایتالیایی ، در کتاب خود ، ''~~green:کمدی الهی~~'' ، فرض کروی شکل بودن زمین را پذیرفته است.
{img src=img/daneshnameh_up/a/aa/alphacentauri.JPG}

!محیط کروی زمین
اولین فردی که محیط زمین را دقیق اندازه گرفت، ((اراتستن)) (195-276 قبل از میلاد) ریاضیدان یونانی بود. او میدانست که در ظهر اواسط تابستان ، خورشید شهر سین ، واقع در جنوب خانهاش در اسکندریه مصر ، مستقیما درون چاه عمیقی میتابد. او در همان روز زاویه تابش خورشید بر فراز اسکندریه را 7.2 درجه اندازه گرفت. این زاویه برابر است با 1.50 کمان یک دایره. او مدانست که فاصله سین تا اسکندریه 772 کیلومتر است و بدین ترتیب محیط زمین را 50x772 یعنی 38600 کیلومتر محاسبه کرد. این رقم به عدد واقعی 40074 کیلومتر بسیار نزدیک است.
 !زمین بیضوی !زمین بیضوی
-تا قرن هفدهم زمین به شکل کره کامل فرض می شد. این تصور از 2000 سال پیش تا آن زمان بر افکار تسلط داشت. ولی نیوتن با توجه به چرخش زمین به دور خودش ، نتیجه متفاوتی بدست آورد. نیوتن به متفاوت بودن سرعت سطح زمین در عرضهای جغرافیایی مختلف پی برد. او با قوانین خود نشان داد که هر چه چرخش سریعتر باشد ، اثر گریز از مرکز بیشتر است. یعنی گرایش مواد به دور شدن از مرکز دوران بیشتر می شود. />از آنجا که سرعت در قطبها صفر است پس اثر گریز از مرکز در قطبها تا استوا پیوسته افزایش می یابد. این بدان معناست که زمین در اطراف کمربند استوایی خود با شدت بیشتر رانده می شود. زمین مانند یک نارنگی در استوا برآمده و در قطبها فرورفته است. />نیوتن حتی فرورفتگی قطبها را حساب کرد و نتیجه گرفت که می بایستی در حدود .... تمام قطر زمین باشد. این عدد به عدد واقعی نزدیک است. +تا قرن هفدهم زمین به شکل کره کامل فرض میشد. این تصور از 2000 سال پیش تا آن زمان بر افکار تسلط داشت. ولی ((اسحاق نیوتن)) با توجه به چرخش زمین به دور خودش (((حرکت وضعی زمین))) ، نتیجه متفاوتی بدست آورد. اسحاق نیوتن به متفاوت بودن سرعت سطح زمین در ((عرض جغرافیایی|عرضهای جغرافیایی)) مختلف پی برد. او با قوانین خود نشان داد که هرچه چرخش سریعتر باشد، ((نیو گریز از مرکز|اثر گریز از مرکز)) بیشتر است، یعنی گرایش مواد به دور شدن از مرکز دوران بیشتر میشود.>>از آنجا که سرعت در قطبها صفر است، پس اثر گریز از مرکز در قطبها تا استوا پیوسته افزایش مییابد. این بدان معناست که زمین در اطراف ((کمربند استوایی زمین|کمربند استوایی)) خود با شدت بیشتر رانده میشود. زمین مانند یک نارنگی در استوا برآمده و در قطبها فرورفته است. اسحاق نیوتن حتی فرورفتگی قطبها را حساب کرد و نتیجه گرفت که میبایستی در حدود 1.230 تمام قطر زمین باشد. این عدد به عدد واقعی نزدیک است.
 !تفاوتها !تفاوتها
-امروزه اندازه گیریهای دقیق نشان می دهد که قطر استوایی زمین 43 کیلومتر از قطر قطبی آن بیشتر است. در واقع ، قطر استوایی زمین 12756 کیلومتر و قطر قطبی آن 12713 کیلومتر است.
+امروزه اندازه گیریهای دقیق نشان میدهد که قطر استوایی زمین 43 کیلومتر از قطر قطبی آن بیشتر است. در واقع ، قطر استوایی زمین 12756 کیلومتر و قطر قطبی آن 12713 کیلومتر است.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((اندازه گیری شعاع زمین))
*((انداره گیری محیط زمین))
*((حرکت وضعی زمین))
*((زمین))
*((زمین در منظومه شمسی))
*((سیاره زمین))
*((کره زمین))
*((کمربند استوایی زمین))
*((مشخصات زمین))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 15 دی 1384 [15:32 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [08:24 ]   4   فاطمه رحمانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [07:55 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [13:13 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [06:42 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..