منو
 کاربر Online
748 کاربر online
تاریخچه ی: شکست نور

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-64Lines: 1-51
-V{maketoc}

__شکست(نور)__

! دید کلی :
+! دید کلی
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/0/04//Refraction.jpg} +{picture=Refraction.jpg}
  
 
 
 
 
-
/>


>پدیده دومی که علاوه بر ((بازتاب)) در ((دستگاه های نوری)) مهم می باشد ((شکست)) هست.>
>
*آیا از خود پرسیدید که چرا وقتی چوبی را وارد آب استخر می کنیم از بیرون کج دیده می شود ؟

*پرتوهایی که از یک عدسی می گذرد از مسیر اولیه اش منحرف می شود؟

*تیری را که از پشت ((شیشه)) ای به یک(( نقطه)) ای هدف گیری کنیم، به هدف نمی خورد؟ و ....
/>در سیستم های نوری در برخی ساختارها حضور شکست مفید است و در برخی از سیستم ها ایجاد مزاحمت ( مثلاً ((اعوجاج)) ) و ... می نماید. در ((منشور ها)) این شکست نور است که با انحراف از مسیر اولیه ((نور سفید)) را به ما می دهد و .....

نورهای اجسام خارجی که توسط عدسی خود ((چشم)) و برای چشم های بیمار با همکاری ((عینک ها)) روی ((شبکیه چشم)) جمع می شوند و تشکیل ((تصویر)) می دهند. این تغییر امتداد مسیر پرتوها در عینک و عدسی چشم همان پدیده شکست است . />چون تمام سطح به سطوح کوچک__ تخت__ و__ کروی__ با هندسه معین می شوند. ما نیز ((سطح اپتیکی|سطوح اپتیکی)) سیستم ها را به این دو سطح محدود می کنیم .

! ((شکست در سطوح تخت)) :

شکست ((نور)) در ((شیشه)) (تیغه نازک) را بررسی می کنیم : وقتی نور به شیشه می تابد چون طرفین آن هوا (یا محیطی) با جنس یکسان است. مثلا طرفین تیغه شیشه ای هوا باشد در سطح اول مقداری منحرف می شود این شکست اولیه یک ((جا به جایی داخلی)) را برای این نور سبب می شود و در سطح دوم دوباره یک شکست دیگری پیدا کرده و امتداد اولیه خود را می یابد .

/>پدیده شکست در مرز مشترک محیط ها از ((قانون اسنل)) تبعیت می کند.
__ (n1 sin (i)=n2 sin (r__

! ((شکست در سطوح کروی)) :

در سیستم های نوری با ((اجزای نوری)) همچون ((آینه ها)) ، ((عدسی ها)) ،((منشورها)) و .... قوانین اسنل مربوط به شکست و انعکاس مسیر پرتو را می دهد اگر سطح کروی ما یک ((دیوپترهای کروی)) (سطح شکست کروی) باشد که دو محیط با جنس های مختلف نوری را از هم جدا می کند ، باشد. مثلاً از یک ستاره ای در بینهایت ((نور)) به یک دیوپتر کروی بتابد، هم در بی نهایت است.

و پرتوهای تابش موازی هم می آیند و موازی محور اصلی دیوپتر به قسمت های مختلف آن می خورند و بعد از شکست در دیوپتر خود یا امتداد هایشان از کانون دیوپتر عبور می کنند که محل تقاطع نقطه منفردی است و نیز شکست دو مرحله ای منشورها که طیف سالم و دقیق نور سفید را ایجاد می کنند .

! ((شکست در تیغه ها|شکست دو مرحله ای)) :

در ((تیغه ها))ی ((متوازی السطوح)) و کلا شیشه های (دیوپترهای) با ضخامت معین شکست در سطح اول و شکست در سطح دوم داریم برای تیغه متوازی السطوح همانند شیشه نازک ساده فقط یک ((جا به جایی داخلی)) برای ((پرتو)) اتفاق می افتد امّا برای منشورها و غیره علاوه از جا به جایی داخلی امتداد پرتو نیز عوض می شود دیو پتر های ضخیم نیز همین حالت را دارند.
>
>در ساختمان ((طیف سنج ها))ی نوری ر ذات منشور ها حضور دارند در ((مسافت یاب منشوری)) یافت می شوند در ((دستگاه های رادیولوژی)) جهت جا به جایی داخلی کاربرد دارنددر ساختمان ((موجبر نوری)) در ((تداخل سنج ها)) در برخی سیستم های اندازه گیری ((سرعت نور)) این پدیده به عنوان مکانیزم دستگاه عمل می کند. و... />
! مباحث مرتبط با کت:

*((باا)) ، ((انتا))
*((دستگاه های نوری))
*((اعوجاج)) ، ((عدسی ا))
*((
نور ا))
*((ینک ها))
*((
کی چشم))
*((طح اپتیکی|طح اپتیکی))
*((کست در سطوح تخت))
*((یشه)) ، ((آینه ها))
*((ا جایی داخلی))
*((قانون اسنل))
*((شکست در سطو کری)) />*((یوپترهای کروی)) />*((شکست در تیغه ))
*((
یف سنج ها))
+

پدیده دومی که علاوه بر بازتاب در ((دستگاههای نوری)) مهم میباشد شکست هست.

*آیا از خود پرسیدید که چرا وقتی چوبی را وارد آب استخر میکنیم از بیرون کج دیده میشود؟

*پرتوهایی که از یک ((عدسی)) میگذرد از مسیر اولیهاش منحرف میشود؟

*تیری را که از پشت شیشهای به یک نقطهای هدف گیری کنیم، به هدف نمیخورد؟ و ....

در سیستمهای نوری در برخی ساختارها حضور شکست مفید است و در برخی از سیستمها ایجاد مزاحمت (مثلاً ((اعوجاج))) و ... مینماید. در ((منشور|منشورها)) این شکست نور است که با انحراف از مسیر اولیه نور سفید را به ما می دهد و ... . نورهای اجسام خارجی که توسط عدسی خود چشم و برای چشم های بیمار با همکاری ((عینک|عینکها)) روی ((ساختمان چشم|شبکیه چشم)) جمع می شوند و تشکیل تصویر میدهند. این تغییر امتداد مسیر پرتوها در عینک و عدسی چشم همان پدیده شکست است. چون تمام سطح به سطوح کوچک__ تخت__ و__ کروی__ با هندسه معین می شوند. ما نیز سطوح اپتیکی سیستمها را به این دو سطح محدود میکنیم.
!شکست در سطوح تخت
شکست نور در شیشه (تیغه نازک) را بررسی میکنیم: وقتی نور به شیشه میتابد چون طرفین آن هوا (یا محیطی) با جنس یکسان است. مثلا طرفین تیغه شیشهای هوا باشد در سطح اول مقداری منحرف میشود، این شکست اولیه یک جابجایی داخلی را برای این نور سبب میشود و در سطح دوم دوباره یک شکست دیگری پیدا کرده و امتداد اولیه خود را مییابد. پدیده شکست در مرز مشترک محیطها از ((قوانین اسنل|قانون اسنل)) تبعیت میکند.


::__~~green:(n1 sin (i) = n2 sin (r~~__ ::
>
>
dir align=left>

{picture=Rays-3.gif}

!شکست در سطوح کروی
در سیستمهای نوری با اجزای نوری همچون ((آینه|آینه‌ها)) ، ((عدسی|عدسیها)) ، ((منشور|منشورها)) و ... قوانین اسنل مربوط به شکست و انعکاس مسیر پرتو را میدهد. اگر سطح کروی ما یک دیوپترهای کروی (سطح شکست کروی) باشد که دو محیط با جنسهای مختلف نوری را از هم جدا میکند باشد. مثلاً از یک ستارهای در بینهایت نور به یک دیوپتر کروی بتابد، هم در بی نهایت است. و پرتوهای تابش موازی هم میآیند و موازی محور اصلی دیوپتر به قسمتهای مختلف آن میخورند و بعد از شکست در دیوپتر خود یا امتدادهایشان از کانون دیوپتر عبور میکنند که محل تقاطع نقطه منفردی است و نیز شکست دو مرحلهای منشورها که طیف سالم و دقیق نور سفید را ایجاد میکنند.


>>
/> />
/>{picture=shek.jpg} />

!شکست دو مرحلهای
در ((تیغه متوازی السطوح|تیغه‌های متوازی السطوح)) و کلا شیشههای (دیوپترهای) با ضخامت معین شکست در سطح اول و شکست در سطح دوم داریم. برای تیغه متوازی السطوح همانند شیشه نازک ساده فقط یک جابجایی داخلی برای پرتو اتفاق میافتد، امّا برای منشورها و غیره علاوه از جابجایی داخلی امتداد پرتو نیز عوض می شود دیو پتر های ضخیم نیز همین حالت را دارند.

در ساختمان طیف سنجهای نوری منشورها حضور دارند در ((مسافت یاب منشوری)) یافت می شوند در دستگاههای رادیولوژی جهت جابجایی داخلی کاربرد دارند. در ساختمان ((موجبر نوری)) در تداخل سنجها در برخی سیستمهای اندازه گیری سرعت نور این پدیده به عنوان مکانیزم دستگاه عمل میکند. و ...
! مباحث مرتبط با نون
*((آینه))
*((اوا)) />*((تال سنجی))
*((دستگاههای نوری))
*((دیر کری))
*((اان چشم))
*((ی))
*((دسی))
*((ینک))
*((یف جی))
*((قوانین اسنل))
*((قوین پتیک هی))
 *((مسافت یاب منشوری)) *((مسافت یاب منشوری))
-*((دستگا ی رادیولوژی))
*((
داخل سنج ها))
+*((و))
 *((موجبر نوری)) *((موجبر نوری))
-*((قوانین اپتیک هندسی)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [14:33 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [14:31 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [06:40 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آذر 1383 [06:46 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 جمعه 13 شهریور 1383 [22:11 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..