منو
 کاربر Online
1185 کاربر online
Lines: 1-142Lines: 1-145
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
   
 

 

   
  چکیده:

  چکیده:

   
 

 

   
- ــ دوره آخرین عصر یخبندان :
+ ــ دوره ((آخرین عصر یخبندان)) :
  شکار و خوشه چینی شیوه ای بود که توسط ((ورود نخستین انسان ها به قاره آمریکا| سرخ پوستان کهن )) در آخرین عصر یخبندان نیز بکار می رفت .
  شکار و خوشه چینی شیوه ای بود که توسط ((ورود نخستین انسان ها به قاره آمریکا| سرخ پوستان کهن )) در آخرین عصر یخبندان نیز بکار می رفت .
- ــ عصر یخبندان پایان می یابد:
+ ــ ((عصر یخبندان)) پایان می یابد:
  حدود ده هزار سال پیش همین که (عصر یخبندان پایان یافت)، تغییرات زیادی دراثر گرم شدن هوا در طبیعت آمریکا بوجود آمد.
  حدود ده هزار سال پیش همین که (عصر یخبندان پایان یافت)، تغییرات زیادی دراثر گرم شدن هوا در طبیعت آمریکا بوجود آمد.
  این تغییرات ، اندک اندک ولی همه جانبه صورت گرفتند و تأ ثیر زیادی در زند گی مردمان آن دوران گذاشتند. د سته های شکارچی-خوشه چین در سراسر گوشه و کنار محیط طبیعی پراکنده شد ند ، و به این ترتیب با سرزمین تغییر یافته و موجوداتش آشنا شدند.
  این تغییرات ، اندک اندک ولی همه جانبه صورت گرفتند و تأ ثیر زیادی در زند گی مردمان آن دوران گذاشتند. د سته های شکارچی-خوشه چین در سراسر گوشه و کنار محیط طبیعی پراکنده شد ند ، و به این ترتیب با سرزمین تغییر یافته و موجوداتش آشنا شدند.
  بعد از پایان عصر یخبندان هرچند تغییرات آب و هوایی همچنان ادامه داشت ولی فرایند سامان یافتن پس ازعصر یخبندان ، الگوهایی برای زیستن به وجود آورد که تا نسل های بعدی نیز باقی ماند.
  بعد از پایان عصر یخبندان هرچند تغییرات آب و هوایی همچنان ادامه داشت ولی فرایند سامان یافتن پس ازعصر یخبندان ، الگوهایی برای زیستن به وجود آورد که تا نسل های بعدی نیز باقی ماند.
- در این دوره واحد های اصلی اجتماعی نسبت به زمان (( ورود نخستین انسان ها به قاره آمریکا |سرخپوستان کهن ))تغییری نکرده بود و گروها از خانواده های وابسته به یکد یگرتشکیل می شدند .

این گروها پس از عصر یخبندان دیگر به سیر و سفر نپرداختند و بیش ترآنها در قلمروی کم وبیش معین مستقر شدند و در آنجا با دیگر گروهای همزبان و دارای میراثی مشترک همراه شدند.

آمریکایی های نخستین احتمالا به زبانهای گوناگونی صحبت میکردند. در زمانی که اروپایی ها با این بومی ها ارتباط پیدا کردند ، یک تا دو هزار زبان بین آنها صحبت می شد.

در این دوره ، گروهها به خاطر تغییرات فصلی و برای اینکه حد اکثر استفاده را از منابع طبیعی برده باشند درون قلمرو خویش از جایی به جای دیگر کوچ می کردند . البته گروههایی هم بودند که به دلیل وفور نعمت کوچ نمی کردند.
+ در این دوره واحد های اصلی اجتماعی نسبت به زمان (( ورود نخستین انسان ها به قاره آمریکا |سرخپوستان کهن ))تغییری نکرده بود و گروها از خانواده های وابسته به یکدیگر تشکیل می شدند .

این گروها پس از عصر یخبندان دیگر به سیر و سفر نپرداختند و بیشتر آنها در قلمروی کم و بیش معین مستقر شدند و در آنجا با دیگر گروهای هم زبان و دارای میراثی مشترک همراه شدند.

آمریکایی های نخستین احتمالا به زبانهای گوناگونی صحبت میکردند. در زمانی ((اروپایی ها)) با این ((بومیان آمریکا|بومی ها)) ارتباط پیدا کردند ، یک تا دو هزار زبان بین آنها صحبت می شد.

در این دوره ، گروهها به خاطر تغییرات فصلی و برای اینکه حداکثر استفاده را از منابع طبیعی برده باشند درون قلمرو خویش از جایی به جای دیگر کوچ می کردند . البته گروههایی هم بودند که به دلیل وفور نعمت کوچ نمی کردند.
   
   
   
 

 

   
 

 

 

 

   
  مناطق جغرافیایی :
  مناطق جغرافیایی :
- +
  1.((آمریکای شمالی))
  1.((آمریکای شمالی))
  2.((آمریکای مرکزی ))
  2.((آمریکای مرکزی ))
  3.((آمریکای جنوبی ))
  3.((آمریکای جنوبی ))
  4.((جزایر دریای کارائیب ))
  4.((جزایر دریای کارائیب ))
  5.((ناحیه آند ))
  5.((ناحیه آند ))
  6.((ناحیه آمازون ))
  6.((ناحیه آمازون ))
 

 

 

 

   
   
-
این زندگی کوچ نشینی مردم را مجبور می کرد که کم ترین میزان اشیا و دارایی را داشته باشند تا زندگیشان آسان تر و دلپذ یرتر شود.در عین حال آنها برای آراستن ما یملک محد ود خود از روشهای مختلف ابداعی استفاده می کردند.
+
این ((زندگی کوچ نشینی)) مردم را مجبور می کرد که کم ترین میزان اشیا و دارایی را داشته باشند تا زندگی شان آسان تر و دلپذیرتر شود.در عین حال آنها برای آراستن دارایی محدود خود از روشهای مختلف ابداعی استفاده می کردند.
  البته آنها شیوه های سنتی ساختن اشیا را که هم از پدرانشان آموخته بوده بودند وهم آسان تر و سریع تر بود کنار نگذاشتند.
  البته آنها شیوه های سنتی ساختن اشیا را که هم از پدرانشان آموخته بوده بودند وهم آسان تر و سریع تر بود کنار نگذاشتند.
  در گروهای شکارچی- خوشه چین نیازبه غذا و نیز سایر نیازها عمدتا با اجرای وظایف طبق سنت بر آورده می شد. اما در موارد اضطراری آنها مقررات هر چند سنتی را به نفع جمع قبیله تغییر می دادند و اعضای قبیله هم انتظار داشتند که رئیسشان به این نکته توجه خاصی داشته باشد.
  در گروهای شکارچی- خوشه چین نیازبه غذا و نیز سایر نیازها عمدتا با اجرای وظایف طبق سنت بر آورده می شد. اما در موارد اضطراری آنها مقررات هر چند سنتی را به نفع جمع قبیله تغییر می دادند و اعضای قبیله هم انتظار داشتند که رئیسشان به این نکته توجه خاصی داشته باشد.
  روسای قبایل برای مشاوره به سالخوردگان مراجعه می کردند. مقام روحانی قبیله ((شمن )) بود. این مقام در میان سرخپوستان کهن هم وجود داشت. در یک قبیله محدودیتی برای تعداد شمن ها نبود و حتی یک قبیله می توانست متکی به شمن قبیله همسایه باشد.
  روسای قبایل برای مشاوره به سالخوردگان مراجعه می کردند. مقام روحانی قبیله ((شمن )) بود. این مقام در میان سرخپوستان کهن هم وجود داشت. در یک قبیله محدودیتی برای تعداد شمن ها نبود و حتی یک قبیله می توانست متکی به شمن قبیله همسایه باشد.
  این مردمان نیروهای ماوراء الطبیعه و ارواح را بخشی از جهان می دانستند که در آن زندگی می کردند آنها حیوانات و گیاهان را دارای چنین نیروهایی تصور می کردند.
  این مردمان نیروهای ماوراء الطبیعه و ارواح را بخشی از جهان می دانستند که در آن زندگی می کردند آنها حیوانات و گیاهان را دارای چنین نیروهایی تصور می کردند.
- در این جامعه گرد هم جمع شدن قبایل و تشریفات خاص این جشنها کارکرد های مختلف اندیشه ای ، فرهنگی و اقتصادی داشت.

در این دوره شواهد باستان شناسی نشان از جابه جایی اشیاء از کنار دریا تا کنار کوها و بر عکس دارد. این مساله می تواند بازگو کننده ی روابط بازرگانی در آن دوران باشد.

جنگ در این جامعه مانند جوامع دیگر امری اجتناب ناپذ یر بود. هنگامی که قبیله ای قصد تصاحب قلمرو قبیله ای دیگر را داشت ، نبرد بین آنان وحشتناک تر و مخرب تر می شد. پارهای اوقات بر اثر جنگ گروهی مطلقا از بین می رفت یا اجبارا به محل دیگری منتقل می شد.
+ در این جامعه گرد هم جمع شدن قبایل و تشریفات خاص این جشنها کارکردهای مختلف اندیشه ای ، فرهنگی و اقتصادی داشت.

در این دوره ((شواهد باستان شناسی)) نشان از جابه جایی اشیاء از کنار دریا تا کنار کوها و بر عکس دارد. این مساله می تواند بازگو کننده ی روابط بازرگانی در آن دوران باشد.

جنگ در این جامعه مانند جوامع دیگر امری اجتناب ناپذیر بود. هنگامی که قبیله ای قصد تصاحب قلمرو قبیله ای دیگر را داشت ، نبرد بین آنان وحشتناک تر و مخرب تر می شد. پارهای اوقات بر اثر جنگ گروهی مطلقا از بین می رفت یا اجبارا به محل دیگری منتقل می شد.
 

 

 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

 

   
   
 
 
 
 
   
 

 

   
  عناوین اصلی :

  عناوین اصلی :

 

 

   
- (( ویژگی های شکارچی – خوشه چینان در آمریکای باستان | ویژگی های این مردم ))
+ __(( ویژگی های شکارچی – خوشه چینان در آمریکای باستان | ویژگی های این مردم ))__>

نگاهی دیگر به __((شکارچیان دشتها ))__
>
   
   
   
   
   
 

 

 
 
   
  واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

  واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

  مطالعات تاریخی:

  مطالعات تاریخی:

 

 

   

   

 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 

 

   
   
  واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

  واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 

 

   
   
  1.((مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟))
  1.((مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟))
  2.((آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟ ))
  2.((آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟ ))
  3.((آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟))
  3.((آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟))
  4.((چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟ ))
  4.((چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟ ))
  5.((چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟))
  5.((چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟))
 

 

   
   
 

 

   
   
  مطالعات تاریخی :

  مطالعات تاریخی :

   
  1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
  1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
   
   
 
  
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 دی 1384 [15:00 ]   6   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [14:56 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [14:55 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [14:50 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [19:24 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [19:02 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..