منو
 صفحه های تصادفی
روان شناسی سالمندی
بررسی های زیست محیطی نوار ساحلی و پهنه های آب در خصوص آلودگی ها
روی گردانی امام علی علیه السلام از عقیل در جنگ بدر
بشارت به حکومت حضرت مهدی « ع » در قرآن - آل عمران : 140
شیوه‌های نوین در مسائل هندسه مسطحه
سعادت واقعی در پرتو پیروی از معصومین
فهرست الفبائی شهرهای ایران
دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان
ارز دولتی
کامپیوتر کوچک
 کاربر Online
445 کاربر online
تاریخچه ی: شوک حساسیتی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-53Lines: 1-49
-V{maketoc}
__شوک حساسیتی__ ا کس ال شدی بد ایجاد ی شود و بسیار راک ا. اوا گوناگونی از مواد می تواند حساسیت زا بشد. __مود ایت ا__ مادی ن که با بع خ ما این وا وکنش ((ییک))ی نااعی ود نشا ند. ثاً وی ((گه)) ای ا ا. شی که نت موی ره ایت ه اش، هگاه گره ای ر دیکی ن ا ((عطس)) کده و احساس اش ی کن. این وان یا ی ا.
+__شوک حساسیتی ی وک آنافیلکی (Anaphylactic)__


||
وک حساسیتی یک کش حاد حساسیی بود که معمولا طی 30 دیقه و در بسیاری موارد بافاله پ از تا با یک ((مواد حساسیت‌زا|اده حساسیتزا)) بود می‌ید و علامی ام ((کهیر)) ، ادم وم نره ، پلک ، زبان بان کچک ((تب بینی)) ، ((عسه)) خ ینه ولید مخاط یا ((فار خن پایین|کاهش شا ون)) و وک بروز می‌کند.||
!علل
شوک حساسیتی
((نیلین)) و مشتقات آ ز شایعرین ل وک آنایلاکتیک بده س از آ ((مار گیگی)) و وصا نبور ‌گزیگی قار دان. شیترین علت شوک آنفیلکتیک پنی‌یین (و سایر اروه) ، غذاها (دام منی تخم م ذاهای ریایی و شی) ، صاره گره ، لاستیک و م حشرات ی‌اشند. __شوک حساسیی__ ر ا عکس اعمل دید بدن به مواد حساسیت‌زا یجا می‌شود بسیار خطرنک است. انواع ونگونی ز مو متوانن سیت‌زا بان.
-در مورد نیش ((زنبور)) ، بعضی اشخاص تنها واکنشی که از خود نشان می دهند، احساس ((درد)) و تورم در ناحیه نیش زنبور است. بعضی از افراد نیز واکنشهای شدید تری از خود نشان می دهند و دچار __شوک حساسیتی__ می شوند. />
در این نوع شوک، ماده حساسیت زا باعث میشود که رگهای ((خون))ی سریع متسع شوند و ((فشار خون)) کاهش یابد. بافتهایی که در مسیر ((دستگاه تنفس)) قرار دارند، ورم می کنند و مجاری تنفسی را مسدود می نمایند.

! وکنشهای حساسیتی

واکشای حساسیت بارتند از:

__نیش حشرات:__ نیش ((زنبور عسل)) و زنبورهای سرخ ایجاد حساسیت سریع و حاد میکنند.
__مواد خوراکی:__ مانند ((میوه ))با دانه های روغنی ، ((ادویه ))، میوه های ((توت ))مانند(خانواده توت) ((ماهی ))، ((صدف ))و بعضی از داروها، ایجاد حساسیت می کنند. در اکثر موارد این نوع حساسیت خفیفی تر از حساسیت نیش حشرات است.

__مواد استنشاقی :__ گرد و خاک، گرده گل و پودرهای شیمیایی اکثراً حساسیت شدید و حادی ایجاد می کنند.

__مواد تزریقی : __مواد ضدزهر( ((پادزهر)) ) و داروهایی مانند ((پنی سیلین)) ایجاد حساسیت شدید می کنند.

__مواد جذبی : __تماس بعض از ((مواد شیمیایی ))با ((پوست ))بدن ، حساسیتهای شدیدی ایجاد می کند.

!بررسی بیمار مبتلا به شوک حساسیتی(Anaphylactic)

این نوع شوک را نمی توان دقیقاً پیش بینی کرد. واکنشها ایجاد ممکن است بلافاصله و یا پس از 30 دقیقه ایجاد شوند
.
+مثلاً موی گربه حساسیت‌زا است. شخصی که نسبت به موی گربه حساسیت داشته باشد، هرگاه گربه‌ای در نزدیکی آن باشد عطسه کرده و احساس خارش می‌کند. این واکنش ، بسیار جزئی است. در مورد نیش زنبور ، بعضی اشخاص تنها واکنشی که از خود نشان می دهند، احساس درد و تورم در ناحیه نیش زنبور است. بعضی از افراد نیز واکنشهای شدیدتری از خود نشان میدهند و یا دچار __شوک حساسیتی__ میشوند. در این نوع شوک ، ماده حساسیتزا باعث مشود که ((رگ|رگهای خونی)) سریع متسع شوند و ((فشار خون)) کاهش یابد. همچنین بافتهایی که در مسیر ((دستگاه تنفس)) قرار دارند، ورم میکنند و مجاری تنفسی را مسدود مینمایند.
!وا حساسیتا
*__نیش حشرات:__ نیش ((زنبور عسل)) و زنبورهای سرخ ایجاد حساسیت سریع و حاد مکنند.
*__مواد خوراکی:__ مانند میوه با دانه های روغنی ، ((ادویه)) ، میوههایی مانند(خانواده توت) ، ((ماهی)) ، ((صدف)) و بعضی از داروها ، ایجاد حساسیت میکنند. در اکثر موارد این نوع حساسیت خفیفتر از حساسیت نیش حشرات است.
 +*__مواد استنشاقی :__ گرد و خاک ، گرده گل و پودرهای شیمیایی اکثراً حساسیت شدید و حادی ایجاد می‌کنند.
 +*__مواد تزریقی : __داروهایی مانند پنی سیلین ایجاد حساسیت شدید می‌کنند.
 +*__مواد جذبی : __تماس بعض از ((مواد شیمیایی)) با پوست بدن ، حساسیتهای شدیدی ایجاد می‌کند. این نوع شوک را نمی‌توان دقیقاً پیش بینی کرد.
 !علائم شوک حساسیتی  !علائم شوک حساسیتی
-
علائم شوک حساسیتی عبارتند از:

__سطح هوشیاری :__ بی قراری که معمولاً به دنبال آن ((غش ))و بی هوشی پیش می آید.
__تنفس:__ مشکل می شود و با خس خس سینه همراه است.
__نبض: __تند و ضعیف می شود و یا کاملاً نا محسوس است.
__فشار خون :__ در ابتدا بالا تر از حد طبیعی است ولی ممکن است بعداً تا حدی که ایجاد شک کند کاهش یابد.
__پوست:__ آثار حساسیت به صورت قرمزی و ((کهیر)) بر روی آن مشخص می شوند.
__صورت:__ زبان وصورت ورم می کند، لبها کبود شده اطراف زبان و دهان بی رنگ می شوند.
+__سطح هوشیاری :__ بیقراری که معمولاً به دنبال آن ((غش|غش و بیهوشی)) پیش میآید.
__تنفس:__ مشکل میشود و با خسخس سینه همراه است.
__نبض: __تند و ضعیف میشود و یا کاملاً نامحسوس است.
__فشار خون :__ در ابتدا بالاتر از حد طبیعی است ولی ممکن است بعداً تا حدی که ایجاد شک کند کاهش یابد.
__پوست:__ آثار حساسیت به صورت قرمزی و ((کهیر)) بر روی آن مشخص میشوند.
__صورت:__ زبان و صورت ورم میکند، لبها کبود شده اطراف زبان و دهان بیرنگ میشوند.
 __استفراغ__ __استفراغ__
 __تورم مچ پا و مچ دست__ __تورم مچ پا و مچ دست__
 +!!بیمار مبتلا به شوک حساسیتی معمولا از موارد زیر شکایت می‌کند:
 +*خارش و سوزش پوست خصوصاً پوست صورت ، سینه و پشت
 +*انقباض دردناک سینه و سختی تنفس
 +*((سرگیجه))
 +*بیقراری و آشفتگی
 +*حالت تهوع ، دل درد و یا اسهال
 +*((سردرد))
 +*عطسه ، خارش ، احساس مرگ و خشونت صدا ممکن است علائم آغازگر شوک باشند.
 +این نوع شوک ، موقعیت خطرناک و اورژانسی است که برای جلوگیری از واکنشهای حاد احتیاج به تزریق دارو دارد.
 +!درمان شوک حساسیتی
 +*قبل از هر چیز عامل حساست‌زا باید شناخته شده و تماس با آن قطع شود.
-یار متلا به شک ایی عمول از مواد ی شکایت می کن :

*
ار و وزش وت خصوا ست صوت سینه و
* انبا اک ینه و ی نف />* ی
*
بی قراری آشتی
* ت و در یسها />* سردرد
*
بیهوشی موقت( ر موار ار) ثار لا کر ده را ض اینه بیمر در و برسی ی. />این نو ک ، مقی رناک و ورژسی ا ک ای جوگیی ا اکن های ا اا ه ریق ا ارد.


! ه
مچنین بیید:
+*دامت اولیه شال قامت ((احیی لی و ریوی|اول حی)) (BLS) است. مجرای تنفی یمار ا از موه و قدا ب ((تفس مصنو)) یا CPR میی.
کسیژن خاص (با لظت ا) ه مصدوم نی و قد به درما ش نمایید.
*مم ا وً مرکز زشکی ساید ر مصدوم بیهوش نیست، و ر ب حال ا ا ی ه لو بخبانی. در ور آای ز ماده آلرژی‌زا و ی ت ساست (مثً نی رات و یره ) کا کی ی اا دهید. من انقال مدوم ، اول ولیه یاء ا ام ید.
-__((ادامات اورژانس در شوک اسیتی))__ +از صدوم بپرسید که آیا به ماده خاصی حساسیت دارد یا خیر، از جمله حساسیت نسبت به بعضی از غذاها ، عوامل محیطی ، بعضی از داروها و دیگر عوامل. عوامل نامشخص از طریق واکنشی که موم نشان می‌دهد، مشخص می‌شوند. مصدومینی که نسبت به بعضی عوامل ، واکنش شدید از خود نشان می‌دهند، در صورت تماس با آن عوامل ، باید فوراً داروهای لازم را مصرف کنند.
 +اولین داروی تزریقی جهت درمان شوک حساسیتی ((اپی نفرین|آمپول اپی نفرین)) است که حدود 0.01mg/kg و حداکثر تا 0.3 میلیگرم به صورت زیر جلدی تزریق می‌شود. داروهای بعدی عبارتند از آمپولهای ضد حساسیت مثل ((کلرفنیرامین)) که داخل رگ تزریق می‌شود. داروهای گشاد کننده راههای هوایی مثل ((آمینوفیلین)) و داروهای تعدیل کننده ((سیستم ایمنی بدن|سیستم ایمنی)) مثل ((هیدرو کورتیزون)) نیز استفاده می‌شوند. شروع دادن مایع داخل رگی مثل ((سرم رینگرلاکتات)) نیز اهمیت زیادی دارند.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((احیای قلبی و ریوی))
 +*((اندازه گیری فشار خون))
 +*((انواع شوک))
 +*((ایست قلبی و تنفسی))
 +*((شوک))
 +*((فشار خون بالا))
 +*((لباسهای ضد شوک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [14:06 ]   5   سبحانی      جاری 
 سه شنبه 11 اسفند 1383 [03:56 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اسفند 1383 [03:27 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اسفند 1383 [02:54 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [13:17 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..