منو
 کاربر Online
614 کاربر online
تاریخچه ی: شهریار

تفاوت با نگارش: 16

Lines: 1-112Lines: 1-173
  V{maketoc}  V{maketoc}
-!زندگی
سید محمد حسین بهجت تبریزی در سال 1285 هجری شمسی در روستای زیبای « خوشکناب » آذربایجان متولد شده است.
او در خانواده ای متدین ، کریم الطبع واهل فضل پا بر عرصه وجود نهاد. پدرش حاجی میر آقای خوشکنابی از وکلای مبرز و فاضل وعارف روزگار خود بود که بسبب حسن کتابتش به عنوان خوشنویسی توانا مشهور حدود خود گشته بود.
شهریار که دوران کودکی خود را در میان روستائیان صمیمی و خونگرم خوشکناب در چم کوه افسونگر و حسرتزای « حیدر بابا » گذرانده بود همچون تصویر برداری توانا خاطرات زندگانی لطیف خود را در میان مردم مهربان و پاک طینت روستا و در حریم آن کوه سحرانگیز به ذهن سپرد.
او نخستین شعر خویش را در چهار سالگی به زبان ترکی آذربایجانی سرود . بی شک سرایش این شعر کودکانه ، گواه نبوغ و قریحه شگفت انگیز وی بود.
شهریار شرح حال دوران کودکی خود را در اشعار آذربایجانیش بسیار نیکو ،تاثیر گذار و روان به تصویر کشیده است.
طبع توانای شهریارتوانست در ابتدای دهه سی شمسی و در دوران میانسالی اثر بدیع و عظیم« حید ربابایا سلام» را به زبان مادریش بیافریند .
+!زندگینامه
سید محمد حسین بهجت تبریزی در سال 1285 هجری شمسی در روستای زیبای « خوشکناب » آذربایجان متولد شده است.{img src=img/daneshnameh_up/4/4e/shahreyar9569.JPG}

او در خانواده ای متدین ، کریم الطبع واهل فضل پا بر عرصه وجود نهاد. پدرش حاجی میر آقای خوشکنابی از وکلای مبرز و فاضل وعارف روزگار خود بود که به سبب حسن کتابتش به عنوان خوشنویسی توانا مشهور حدود خود گشته بود.

شهریار که دوران کودکی خود را در میان روستائیان صمیمی و خونگرم خوشکناب در رکوه افسونگر « حیدر بابا » گذرانده بود همچون تصویر برداری توانا خاطرات زندگانی لطیف خود را در میان مردم مهربان و پاک طینت روستا و در حریم آن کوه سحرانگیز به ذهن سپرد.
او نخستین شعر خویش را در چهار سالگی به زبان ترکی آذربایجانی سرود . بی شک سرایش این شعر کودکانه ، گواه نبوغ و قریحه شگفت انگیز او بود.
شهریار شرح حال دوران کودکی خود را در اشعار آذربایجانیش بسیار زیبا،تاثیر گذار و روان به تصویر کشیده است.
طبع توانای شهریارتوانست در ابتدای دهه سی شمسی و در دوران میانسالی اثر بدیع و عظیم« حید ربابایه سلام» را به زبان مادریش بیافریند .
 او در این منظومه بی همتا در خصوص دوران شیرین کودکی و بازیگوشی خود در روستای خشکناب سروده است: او در این منظومه بی همتا در خصوص دوران شیرین کودکی و بازیگوشی خود در روستای خشکناب سروده است:
  ~~violet:قاری ننه گئجه ناغیل دییه نده ،  ~~violet:قاری ننه گئجه ناغیل دییه نده ،
 ( شب هنگام که مادر بزرگ قصه می گفت، ) ( شب هنگام که مادر بزرگ قصه می گفت، )
 کولک قالخیب قاپ باجانی دویه نده، کولک قالخیب قاپ باجانی دویه نده،
 (بوران بر می خاست و در و پنجره خانه را می کوبید،) (بوران بر می خاست و در و پنجره خانه را می کوبید،)
 قورد کئچی نین شنگیله سین ییه نده، قورد کئچی نین شنگیله سین ییه نده،
 ( هنگامی که گرگ شنگول و منگول ننه بز را می خورد،) ( هنگامی که گرگ شنگول و منگول ننه بز را می خورد،)
 من قاییدیب بیر ده اوشاق اولایدیم! من قاییدیب بیر ده اوشاق اولایدیم!
 (ای کاش من می توانستم بر گردم و بار دیگر کودکی شوم !)~~ (ای کاش من می توانستم بر گردم و بار دیگر کودکی شوم !)~~
-شهریار دوران کودکی خود را درمیان روستائیان پاکدل آذربایجانی گذراند. اما هنگامی که او به تبریز آمد مفتون این شهر جذاب و تاریخ ساز و ادیب پرور شد. وی دوران تحصیلات اولیه خود را در مدارس متحده ، فیوضات و متوسطه تبریز گذراند و با قرائت و کتابت السنه ترکی ، فارسی و عربی آشنا شد.
شهریار بعدا به تهران آمد و ورد ((دارالفنون)) د صی در رشت خ .
ا
ما در سا ر تحصیل نهان گرتار عشقی انسز شد .

~~green:سا
ا شمع دل افروت و خته ------------- ا زروانه کی اشی آموخه ام~~

عج
با که ی عشق یر گی هریار ا ییر اد تیری ک هند ب رو و جا هیار نه ها ون و ا هم ی. />
~~green:
سمان ن م شق رین ی کن----------- دتم من چرا هم می پاد ~~ />
ین ش ناا بحدی در رح ان او مدگار د که ی نا بشت عشوق، اشق به ل ن نداد .
+شهریار دوران کودکی خود را درمیان روستائیان پاکدل آذربایجانی گذراند. اما هنگامی که به تبریز آمد مفتون این شهر جذاب و تاریخ ساز و ادیب پرور شد. دوران تحصیلات اولیه خود را در مدارس متحده ، فیوضات و متوسطه تبریز گذراند و با قرائت و کتابت السنه ترکی ، فارسی و عربی آشنا شد.
شهریار بعدا به تهران آمد و ر دارالفـنون ها وده کل خ مـدرس ی تحـصیل کو د چـند ریض ان م مدار اکستری و تی ا گذراند لی رسا آخ به لل عـشقی و رحی یال و پـی مهای دیگر ز اداه تـیل مم د ب وود مجاـتهـیی که ا وط وان به مو تعـقـی و کـمیل این ی سا صی ش ری رغبتی نان ندد ناچار که اد ت ولتی ـشد؛ چـن ای در ادار ثبت ساد نیشابور و مـد ـدمت ک ر سا 1315 به ن کشاوز هن داخل شد .
-~~green:دی جانم بربانت ولی حالا چرا ------------ ی وف حالا که من افتاد ز پ چرا!؟~~ />
ا
ین شاعرعاشق، نخستین اعار را با تخ ~~brown:«بهجت»~~ نوشته ا.
ا
ا چننچه که ود ید وقی دبار ی در پی به یوان ((حافظ ))رجو کرد از جانب شاعر بلند آوازه شیراز ، تخلص ~~brown:«شهریار»~~ بدو خشید و وی به این ترتیب ازسا الغیب ،مدد جست و شهریار لک سخن گرید.
اعار خستین شهریار عمدتا بزبان فارسی سرده شده است.
+ریار تیز ا یکی ا تگنش اا کد ره ین ولت دوخ به ناای شهرا مری است.
 +از دوستان شهـریار مرحوم شهـیار، مرحوم استاد صبا، استاد نـیما، فـیروزکوهـی، تـفـضـلی، سایه وزاهدی رامی تـوان اسم بـرد.
 +وی ابتدا در اشعارش بهجت تخلص می کرد. ولی بعدا دوبار برای انتخاب تخلص با دیوان ((حافظ)) فال گرفت و یک بار مصراع:
 + «که چرخ این سکه ی دولت به نام شهریاران زد»
 + و بار دیگر
 +«روم به شهر خود و شهریار خود باشم»
 + آمد از این رو تخلص شعر خود را به شهریار تبدیل کرد.
 +اشعار نخستین شهریار عمدتا بزبان فارسی سروده شده است.
 شهریار خود می گوید وقتی که اشعارم را برای مادرم می خواندم وی به طعنه می گفت: شهریار خود می گوید وقتی که اشعارم را برای مادرم می خواندم وی به طعنه می گفت:
- "پسرم شعرهای خودت را به زبان مادریت هم بنویس تا مادرت نیز اشعارت را متوجه شود!" + "پسرم شعرهای خودت را به زبان مادریت هم بنویس تا مادرت نیز اشعارت را متوجه شود!"
  این قبیل سفارشها از جانب مادر گرامیش و نیز اطرافیان همزبانش، باعث شد تا شهریار طبع خود را در زبان مادریش نیزبیازماید و یکی از بدیعترین منظومه های مردمی جهان سروده شود.  این قبیل سفارشها از جانب مادر گرامیش و نیز اطرافیان همزبانش، باعث شد تا شهریار طبع خود را در زبان مادریش نیزبیازماید و یکی از بدیعترین منظومه های مردمی جهان سروده شود.
-!یدر بابا سلام +!یری در آثار
شهـرت شهـریار تـقـریـ
باً بی سابقه است، تمام کشورهای فارسی زبان و ترک زبان، بلکه هـر جا که ترجـمه یک قـطعـه او رفته باشد، هـنر او را می سـتایـند.
 منظومه «حیدر بابا سلام» در سال 1322 منتشر شد واز لحظه نشر مورد استقبال قرار گرفت.  منظومه «حیدر بابا سلام» در سال 1322 منتشر شد واز لحظه نشر مورد استقبال قرار گرفت.
 +"حـیـدر بابا" نـه تـنـهـا تا کوره ده های آذربایجان، بلکه به ترکـیه و قـفـقاز هـم رفـته و در ترکـیه و جـمهـوری آذربایجان چـنـدین بار چاپ شده است، بدون استـثـنا ممکن نیست ترک زبانی منظومه حـیـدربابا را بشنود و منـقـلب نـشود.
 +این منظومه از آثار جاویدان شهریار و نخستین شعری است که وی به زبان مادری خود سروده است.
 +شهریار در سرودن این منظومه از ادبیات ملی آذربایجان الهام گرفته است.
 +منظومه حیدربابا تجلی شور و خروش جوشیده از عشق شهریار به مردم آذربایجان است ، این منظومه از جمله بهترین آثار ادبی در زبان ترکی آذری است، و در اکثر دانشگاههای جهان از جمله دانشگاه کلمبیا در ایالات متحده‌آمریکا مورد بحث رساله دکترا قرار گرفته است و برخی از موسیقیدانان همانند هاژاک آهنگساز معروف ارمنستان آهنگ جالبی بر آن ساخته است.
 +!اشعار ولایی
 عمق تعلقات دینی و توجهات مذهبی خانواده و نیز شخص استاد شهریار به حدی است که عشق به ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اشعارش عینا هویداست. عمق تعلقات دینی و توجهات مذهبی خانواده و نیز شخص استاد شهریار به حدی است که عشق به ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اشعارش عینا هویداست.
-!شهریار و شعر ولایی 
 او در نعت~~green: حضرت رسول اکرم (ص)~~ می فرماید: او در نعت~~green: حضرت رسول اکرم (ص)~~ می فرماید:
 ~~green: ستون عرش خدا قائم ازقیام محمد------- ببین که سر بکجا می کشد مقام محمد ~~green: ستون عرش خدا قائم ازقیام محمد------- ببین که سر بکجا می کشد مقام محمد
 بجز فرشته عرش آسمان وحی الهی------- پرنده پر نتوان زد به بام محمد بجز فرشته عرش آسمان وحی الهی------- پرنده پر نتوان زد به بام محمد
 به کارنامه منشور آسمانی قرآ ن-------- که نقش مهر نبوت بود بنام محمد...~~ به کارنامه منشور آسمانی قرآ ن-------- که نقش مهر نبوت بود بنام محمد...~~
   
 شهریار در شعر یا علی (ع) در مورد~~green: حضرت امیر المومنین (ع)~~ می فرماید: شهریار در شعر یا علی (ع) در مورد~~green: حضرت امیر المومنین (ع)~~ می فرماید:
   
 ~~green:مستمندم بسته زنجیروزندان یاعلی------- دستگیر ای دستگیر مستمندان یا علی  ~~green:مستمندم بسته زنجیروزندان یاعلی------- دستگیر ای دستگیر مستمندان یا علی
 بندی زندان روباهانم ای شیر خدا--------- می جوم زنجیر زندان را به دندان یا علی ~~  بندی زندان روباهانم ای شیر خدا--------- می جوم زنجیر زندان را به دندان یا علی ~~
 اشعار شهریار در ستایش امام اول شیعیان جهان سرآمد سلسله مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است. اشعار شهریار در ستایش امام اول شیعیان جهان سرآمد سلسله مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است.
 ~~green:علی ای همای رحمت توچه آیتی خدارا-------- که به ما سوا فکندی همه سایه هما را  ~~green:علی ای همای رحمت توچه آیتی خدارا-------- که به ما سوا فکندی همه سایه هما را
 دل اگرخداشناسی همه در رخ علی بین------- به علی شناختم من به خدا قسم خدا را  دل اگرخداشناسی همه در رخ علی بین------- به علی شناختم من به خدا قسم خدا را
 برو ای گدای مسکین در خانه علی زن-------- که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را ...~~ برو ای گدای مسکین در خانه علی زن-------- که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را ...~~
 شهریار جانسوزترین اشعار خود را تقدیم ~~green: حضرت سید الشهداء (ع)~~ و حماسه ابدی او کرده است: شهریار جانسوزترین اشعار خود را تقدیم ~~green: حضرت سید الشهداء (ع)~~ و حماسه ابدی او کرده است:
 ~~green:شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین --------- روی دل با کاروان کربلا دارد حسین  ~~green:شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین --------- روی دل با کاروان کربلا دارد حسین
-ازحریم کعبه جدش به اشکی شست دست ------مروه پشت سرنهاداماصفا دارد حسین...~~ +ازحریم کعبه جدش به اشکی شست دست ------مروه پشت سرنهاداماصفا دارد حسین...~~ .{img src=img/daneshnameh_up/8/81/shahreyar.JPG}
-!ظرافت طبع و لت روح + /> />!ویژگی
 شهریار روح بسیار حساسی دارد. او سنگ صبور غمهای نوع انسان است.اشعار شهریار تجلی دردهای بشری است.  شهریار روح بسیار حساسی دارد. او سنگ صبور غمهای نوع انسان است.اشعار شهریار تجلی دردهای بشری است.
 او همچنین مقوله عشق را در اشعار خویش نابتر از هر شعری عرضه داشته است. او همچنین مقوله عشق را در اشعار خویش نابتر از هر شعری عرضه داشته است.
-در ایام جوانی و تحصیل گرفتار عشق نا فرجام ، پر شرری می گردد. عشق شهریار به حدیست که او در آستانه فارغ التحصیلی از دانشکده پزشکی ،درس و بحث را رها می کند و دل در م جنون آمیز معشوقی ی وفا می افکند: +در ایام جوانی و تحصیل گرفتار عشق نا فرجام ، پر شرری می گردد. عشق شهریار به حدیست که او در آستانه فارغ التحصیلی از دانشکده پزشکی ،درس و بحث را رها می کند و دل در و عشقی ن فرجام می گذارد :
   
 ~~green:دلم شکستی و جانم هنوز چشم براهت  ~~green:دلم شکستی و جانم هنوز چشم براهت
  شبی سیاهم و در آرزوی طلعت ماهت   شبی سیاهم و در آرزوی طلعت ماهت
 در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست  در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست
  اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهت ~~  اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهت ~~
-اما این عشق زمینی بال پرواز او بسوی عشق نامحدود آسمانی را تضمین می کند. +اما این عشق زمینی بال پرواز او را بسوی عشق نامحدود آسمانی می گشاید.
   
 ~~green:قفسم ساخته و بال و پرم سوخته اند ~~green:قفسم ساخته و بال و پرم سوخته اند
  مرغ را بین که هنوزش هوس پرواز است!~~   مرغ را بین که هنوزش هوس پرواز است!~~
-!الاق و منش +~~green:ساله شمع دل افروخته و سوخته ام ------------- تا زپروانه کمی عاشقی آموخته ام~~

عجبا که ای
ن عشق مسیر زندگی شهریار را تغییر دادو تاثیری تکان دهنده بر روح و جان شهریار نهاد و جهان روان او را از هم پاشید.

~~green:آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند----------- درشگفتم من چرا ازهم نمی پاشد جهان~~

این عشق نافرجام بحدی در روح و روان او ماندگار شد که حتی هنگام بازگشت معشوق، عاشق به وصل تن نداد .

~~green:آمدی جانم بقربانت ولی حالا چرا ------------ بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا!؟~~
 شهریارهمانگونه که به سرزمین مادری و رسوم پدر خود عشق می ورزد اشعار بسیار نغزی در خصوص مقام مادر و پدر به زبانهای ترکی و فارسی سروده است: شهریارهمانگونه که به سرزمین مادری و رسوم پدر خود عشق می ورزد اشعار بسیار نغزی در خصوص مقام مادر و پدر به زبانهای ترکی و فارسی سروده است:
-گویند من آن جنین که مادر ------- از خون جگر بدو غذا داد +~~green:گویند من آن جنین که مادر ------- از خون جگر بدو غذا داد
  تا زنده ام آورد به دنیا ---------- جان کند و به مرگ خود رضا داد  تا زنده ام آورد به دنیا ---------- جان کند و به مرگ خود رضا داد
 هم با دم گرم خود دم مرگ --------- صبرم به مصیبت و عزا داد هم با دم گرم خود دم مرگ --------- صبرم به مصیبت و عزا داد
 من هرچه بکوشمش به احسان ------ هرگز نتوانمش سزا داد من هرچه بکوشمش به احسان ------ هرگز نتوانمش سزا داد
-جز فضل خدا که خواهد اورا --------- با جنت جاودان جزا داد +جز فضل خدا که خواهد اورا --------- با جنت جاودان جزا داد~~
   
 شهریار در شعر بسیار لطیف «خان ننه» آنچنان از غم فراق مادربزرگ عزیزش می نالد که گویی مادربزرگش نه بلکه مادرش را از دست داده است!  شهریار در شعر بسیار لطیف «خان ننه» آنچنان از غم فراق مادربزرگ عزیزش می نالد که گویی مادربزرگش نه بلکه مادرش را از دست داده است!
-!شهریار سه زبان 
- شهریار شاعر سه زبانه است. او به همه زبانها و ملتها احترامی کامل دارد. در اشعار او بر خلاف برخی از شعرای قومگرا نه تنها هیچ توهینی به ملل غیر نمی شود بلکه او در جای جای اشعارش می کوشد تا با هر نحو ممکن سبب انس زبانهای مختلف را فراهم کند. اشعار او به سه زبان ترکی آذربایجانی،فارسی و ((عربی ))است . 
-!غروب شهریار

ماه من در پرده چون خورشید غماز غروب
+عـلاقـه به آب و خـاک وطن را شهـریار در غـزل عید خون و قصاید مهـمان شهـریور، آذربایـجان، شـیون شهـریور و بالاخره مثـنوی تخـت جـمشـید به زبان شعـر بـیان کرده است.

شهریار شاعر سه زبانه است. او به همه زبانها و ملتها احترامی کامل دارد. در اشعار او بر خلاف برخی از شعرای قومگرا نه تنها هیچ توهینی به ملل غیر نمی شود بلکه او در جای جای اشعارش می کوشد تا با هر نحو ممکن سبب انس زبانهای مختلف را فراهم کند. اشعار او به سه زبان ترکی آذربایجانی،فارسی و ((عربی ))است .

!سبک شناسی آثار

اصولاْ شرح حال و خاطرات زندگی شهریار در خلال اشعارش خوانده میشود و هر نوع تفسیر و تعبیری که در آن اشعار بشود، به افسانه زندگی او نزدیک است.

عشقهای عارفانه شهریار را میتوان در خلال
غزلهای انتظار؛ جمع وتفریق؛ وحشی شکار؛ یوسف گمگشته؛ مسافر همدان؛ حراج عشق؛ ساز صباء؛ ونای شبان و اشک مریم: دو مرغ بهشتی....... و خیلی آثار دیگر مشاهده کرد.
/>محرومیت وناکامیهای شهریار در غزلهای گوهرفروش: ناکامیها؛ جرس کاروان: ناله روح؛ مثنوی شعر؛ حکمت؛ زفاف شاعر و سرنوشت عشق بیان شده است. خیلی از خاطرات تلخ و شیرین او در هذیان دل: حیدربابا: مومیای و افسانه شب به نظر میرسد.

در سراسر اشعار وی روحی حساس و شاعرانه موج می زند, که بر بال تخیلی پوینده و آفریننده در پرواز است.و شعر او در هر زمینه که باشد از این خصیصه بهره مندست و به تجدد و نوآوری گرایشی محسوس دارد.شعرهایی که برای ((نیما ))و به یاد او سروده و دگرگونیهایی که در برخی از اشعار خود در قالب و طرز تعبیر و زبان شعر به خرج داده, حتی تفاوت صور خیال و برداشت ها در قال سنتی و بسیاری جلوه های دیگر حاکی از طبع آزماییها در این زمینه و تجربه های متعدد اوست
.قسمت عمده ای از دیوان شهریار ((غزل ))است.سادگی و عمومی بودن زبان و تعبیر یکی از موجبات رواج و شهرت شعر شهریار است.

شهریار با روح تاثیرپذیر و قریحه ی سرشار شاعرانه که دارد عواطف و تخیلات و اندیشه های خود را به زبان مردم به شعر بازگو کرده است. از این رو شعر او برای همگان مفهوم و مأنوس و نیز موثر ست.
شهریار در زمینه های گوناگون به شیوه های متنوع شعر گفته است شعرهایی که در موضوعات وطنی و اجتماعی و تاریخی و مذهبی و وقایع عصری سروده, نیز کم نیست.
تازگی مضمون, خیال, تعبیر, حتی در قالب شعر دیوان او را از بسیاری شاعران عصر متمایز کرده است.
اغلب اشعار شهریار به مناسبت حال و مقال سروده شده و از این روست که شاعر همه جا در درآوردن لغات و تعبیرات روز و اصطلاحات معمول عامیانه امساک نمی کند و تنها وصف حال زمان است که شعر اورا از اشعار گویندگان قدیم مجزا می‌کند.


~~green:
ماه من در پرده چون خورشید غماز غروب
  گشت پنهان و مرا چون دشت رنگ از رخ پرید  گشت پنهان و مرا چون دشت رنگ از رخ پرید
 چون شفق دریای چشمم موج خون میزد که شد چون شفق دریای چشمم موج خون میزد که شد
  آفتاب جا و د ا نتابم ز چشمم ناپدید   آفتاب جا و د ا نتابم ز چشمم ناپدید
-

سرانجام خورشید حیات شهریارملک سخن و افتاب زندگی ملک الشعرای بی بدیل ایران پس از هشتاد وسه سال تابش پر فروغ در قفای کوهستانهای آذربایجان غروب کرد.
+ ~~
سرانجام خورشید حیات شهریارملک سخن و افتاب زندگی ملک الشعرای بی بدیل ایران پس از هشتاد وسه سال تابش پر فروغ در کوهستانهای آذربایجان غروب کرد.
 اما او هرگز نمرده است زیرا اکنون نام او زیبنده روز __~~green:ملی شعر و ادب ایران ~~__و نیز صدها،میدان،خیابان،مرکز فرهنگی،بوستان و ... در کشورمان ونیز در ممالک حوزه های ترکستان(آسیای مرکزی) و قفقازیه و ترکیه می باشد. اما او هرگز نمرده است زیرا اکنون نام او زیبنده روز __~~green:ملی شعر و ادب ایران ~~__و نیز صدها،میدان،خیابان،مرکز فرهنگی،بوستان و ... در کشورمان ونیز در ممالک حوزه های ترکستان(آسیای مرکزی) و قفقازیه و ترکیه می باشد.
  27 شهریور ماه سال 1367 شمسی سالروز وفات آن شاعرعاشق و عارف بزرگ است.  27 شهریور ماه سال 1367 شمسی سالروز وفات آن شاعرعاشق و عارف بزرگ است.
 در آنروز پیکرش بر دوش دهها هزار تن از دوستدارانش تا مقبره الشعرای تبریز حمل شد و در جوار افاضل ادب و هنر به خاک سپرده شد . در آنروز پیکرش بر دوش دهها هزار تن از دوستدارانش تا مقبره الشعرای تبریز حمل شد و در جوار افاضل ادب و هنر به خاک سپرده شد .
-!ک شاسی ار شهریار />الا شر ال را زنگی شهیار در ا اشعر وند مید ر نو یر و بیری که در ار د، به افانه دگی ا ندیک ا.
شقهای ارفا شهیر ا میوان در لا زلهای انظا م ی شی شکار یف گه سر هان راج ش؛ ساز نای بان و اک مری: مر هشی....... و یی آ یگ ماد کر.
+!و ملی شعر ادب
بی
ست و هفتم شهریور مه الروز خاموشی شهریار شعر ایا با تصیب شوری الی اقلاب فهنگی " و ملی شعر و اب " نمیده شده ست.

{img src=img/daneshnameh_up/e/ee/diivane-shahreyar.jpg}

!نمونه آث
ار />~~green:در ا زندگای />
جو
انی شمع ه کرم که ویم ندگای را----- نجستم دگاــی را و گم کـدم نی را />کنون بار پیــری آرزومندم که رـردم----- نل جوانـــی کـوره زننــــ را
به یا یار دیرین کرن م ـره راانـم----- که ب در خــواب بیند همرهان کاونی را
هاری ود و ما را شابی و کر وابی ----- چه غفلت داشتیم ای گل بیخون جوانی را
چه بی
داری لخی بود از خاب وش مستی ----- که در کامم به زهر آلود شهد شادمانـــی را
سخ
ن ا من نمی گوی لا ی همب ل ----- خدایـ بـ کـه گویم شکوه بی همزبانی ر />نسی لف جانان ؟ که چون برگ ان دیده ----- ه ای س خود دارم هی جانفنـــی را />ه چش آسمانـی گی ری بای ان ----- خدایـــ بر مگردان ای ای آسمانـــی ر />نمیی شهریار از شر شیرین روان گفن----- که از آ ق وین عمــــ جاداـی ر ~~
-محرومیت وناکامیهای شهریار در غزلهای گوهرفروش: ناکامیها؛ جرس کاروان: ناله روح؛ مثنوی شعر؛ حکمت؛ زفاف شاعر و سرنوشت عشق بیان شده است. خیلی از خاطرات تلخ و شیرین او در هذیان دل: حیدربابا: مومیای و افسانه شب به نظر میرسد. 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [12:08 ]   28   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [12:07 ]   27   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [12:06 ]   26   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [10:03 ]   25   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [10:02 ]   24   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [09:27 ]   23   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [06:27 ]   22   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [06:25 ]   21   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [14:25 ]   20   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [14:22 ]   19   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [14:06 ]   18   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [13:53 ]   17   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [13:36 ]   16   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [13:35 ]   15   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [13:35 ]   14   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [13:33 ]   13   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [08:22 ]   12   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [08:20 ]   11   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [08:16 ]   10   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [08:15 ]   9   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [08:11 ]   8   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [06:39 ]   7   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [06:38 ]   6   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [06:36 ]   5   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [06:34 ]   4   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [06:30 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [06:19 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1385 [06:15 ]   1   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..