منو
 کاربر Online
297 کاربر online
تاریخچه ی: شنوائی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:5


مشخصات صوتی که به گوش می رسد ارتفاع و شدت و طنین است. منظور از ارتفاع زیر و بمی صوت و منظور از شدت، نیرومندی یا آهستگی صوت و منظور از طنین کیفیت خاص آن است . چنانکه مثلاً وقتی دو آلت مختلف موسیقی دو صوت ایجاد کنند که از لحاظ ارتفاع و شدت یکی باشند هنوز با هم تفاوت دارند و این تفاوت مربوط به طنین است مثل تفاوت بین صدای ویولون سل و صدای ویولون یا شیپور بعضی مشخصات دیگر شنوائی عبارتند از:
حجم (مثلاً صوتهای بم مثل اینست که فضای بیشتری را از صوتهای زیر اشغال می کند). دیگر غلظت (بعضی صداها بنظر متمرکز و متراکم ترند). و درخشانی (بعضی صداها درخشان و بعضی تیره اند) و شباهت به اصوات انسانی دارند.تفاوت در ارتفاع و شدت و طنین صوت بسته به خصوصیات امواج صوت است اما بین همه جنبه های شنوائی و خصوصیات مادی امواج همیشه تناسب کامل برقرار نیست نور از خلاء عبور می کند اما صوت باید واسطه ای برای انتقال داشته باشد برای آزمودن این امر می توان زنگی را در زیر سرپوش شیشه ای قرار داد و هوای آن را خالی کرد. مشاهده خواهد شد با آنکه زنگ در خلاء کار می کند صوتی از آن بر نمی خیزد.منبع صوت در هوا امواجی تولید می کند این امواج به پرده گوش بر می خورند و یک عده فعالیت های مکانیکی به راه می اندازد و اثر این جنبشها توسط اعصاب به مغز می رسد. و شنیدن صورت می گیرد.

وقتی هنگام ارتعاش دیاپازن شاخه های آن از هم جدا می شوند هوای مجاور را متراکم می کنند و این تراکم به سوی خارج سفر می کند وقتی شاخه ها به سوی هم می روند تراکم هوای خارج کمتر می شوند هوای متراکم وقتی به پرده گوش بر می خورد آنرا بسوی داخل فشار می دهد وقتی هوا کمتر متراکم می شود پرده گوش به سوی خارج باز می گردد.

اگر دیا فراگمی را چنانکه در شکل اول دیده می شود جانشین پرده گوش کنیم فشار هوا موجب می شود پرده بسوی داخل حرکت کند و کم شدن فشار موجب می شود که بسوی خارج حرکت کند. تعبیه الکتریکی که به دیا فراگم متصل است موجب می شود که اشعه نورانی روی فیلم متحرک عکاسی بالا و پایین برود. هنگام فشار امواج نور بالا و هنگام کم شدن فشار پایین می رود. وقتی چیزی دیافراگم را تحریک نمی کند یعنی دیاپازن بی حرکت است، نور در وسط صفحه می ماند. وقتی با ارتعاش دیاپازن حلقه فیلم آهسته می چرخد امواجی چنانکه در شکل دیده می شود بر روی آن رسم می شود امواجی را که بدین ترتیب منظم از پی هم می آیند امواج دوره ای خوانند.صوت موسیقی با ارتعاشات دوره ای همبستگی دارد و صدا با ارتعاشات غیر دوره ای. آنچه از انفجار توپ و ماشین تحریر و بهم خوردن برگ درختان تولید می شود صدا خوانده می شود زیرا نامنظم است و زیر و بم خاصی ندارد.اغلب آنچه می شنویم صوت موسیقی است که با صدا همراه است آلت موسیقی در حالی که ایجاد صوت می کند ایجاد صدا نیز می کند از طرف دیگر صدا نیز هر چند زیر و بمی بخوصوص ندارد بطور کلی ممکنست بم باشد یا زیر. مثلاً صدای انفجار توپ بم است و صدای بهم خوردن کلید زیر است. حقیقت اینست که آنچه اغلب می شنویم از صوت موسیقی و صدا مرکب است.

فراخنای شنوائی


گوش ما چنان ساخته شده است که فقط اصواتی را که بین 20 و 20،000 سیکل در ثانیه ارتعاش دارند درک می کند بنابراین دیاپازنی که 16 ارتعاش در ثانیه دارد. برای گوش ما تولید صوت نمی کند و همچنین ارتعاشات بیش از 20،000 سیکل در ثانیه شنیده نمی شود از لحاظ حد یا آستانه شنوائی اشخاص با هم اختلافات جزئی دارند یعنی مثلاً بعضی 16،000 ارتعاش ببالا را نمی شنوند ولی وقتی به 20،000 می رسیم هیچکس نمی تواند درک صوت کند.
برای آزمایش حد بالای شنوائی گاه سوتی را بکار می برند که چون فرانسیس گالتون سازنده آن بوده است به سوت گالتون معروف است. سوت گالتون می تواند بتدریج ارتعاش بیشتر تهیه کند و می بینیم که وقتی عده ارتعاشات از 20،000 بگذرد اصلاً شنیده نمی شود اما حد شنوائی در حیوانات با آدمیان تفاوت دارد مثلاً سگ فراوانی موج بیشتری را از آدمی درک می کند بنابراین با سوت گالتون می توان سگ را صدا کرد بدون اینکه چیزی بگوش آدمیان برسد.

همچنین ببینید:

مشخصات صوتی که به گوش می رسد ارتفاع و شدت و طنین است. منظور از ارتفاع زیر و بمی صوت و منظور از شدت، نیرومندی یا آهستگی صوت و منظور از طنین کیفیت خاص آن است . چنانکه مثلاً وقتی دو آلت مختلف موسیقی دو صوت ایجاد کنند که از لحاظ ارتفاع و شدت یکی باشند هنوز با هم تفاوت دارند و این تفاوت مربوط به طنین است مثل تفاوت بین صدای ویولون سل و صدای ویولون یا شیپور بعضی مشخصات دیگر شنوائی عبارتند از: حجم (مثلاً صوتهای بم مثل اینست که فضای بیشتری را از صوتهای زیر اشغال می کند). دیگر غلظت (بعضی صداها بنظر متمرکز و متراکم ترند). و درخشانی (بعضی صداها درخشان و بعضی تیره اند) و شباهت به اصوات انسانی دارند.تفاوت در ارتفاع و شدت و طنین صوت بسته به خصوصیات امواج صوت است اما بین همه جنبه های شنوائی و خصوصیات مادی امواج همیشه تناسب کامل برقرار نیست نور از خلاء عبور می کند اما صوت باید واسطه ای برای انتقال داشته باشد برای آزمودن این امر می توان زنگی را در زیر سرپوش شیشه ای قرار داد و هوای آن را خالی کرد. مشاهده خواهد شد با آنکه زنگ در خلاء کار می کند صوتی از آن بر نمی خیزد.منبع صوت در هوا امواجی تولید می کند این امواج به پرده گوش بر می خورند و یک عده فعالیت های مکانیکی به راه می اندازد و اثر این جنبشها توسط اعصاب به مغز می رسد و شنیدن صورت می گیرد.

وقتی هنگام ارتعاش دیاپازن شاخه های آن از هم جدا می شوند هوای مجاور را متراکم می کنند و این تراکم به سوی خارج سفر می کند وقتی شاخه ها به سوی هم می روند تراکم هوای خارج کمتر می شوند هوای متراکم وقتی به پرده گوش بر می خورد آنرا بسوی داخل فشار می دهد وقتی هوا کمتر متراکم می شود پرده گوش به سوی خارج باز می گردد.

اگر دیا فراگمی را چنانکه در شکل اول دیده می شود جانشین پرده گوش کنیم فشار هوا موجب می شود پرده بسوی داخل حرکت کند و کم شدن فشار موجب می شود که بسوی خارج حرکت کند. تعبیه الکتریکی که به دیا فراگم متصل است موجب می شود که اشعه نورانی روی فیلم متحرک عکاسی بالا و پایین برود. هنگام فشار امواج نور بالا و هنگام کم شدن فشار پایین می رود. وقتی چیزی دیافراگم را تحریک نمی کند یعنی دیاپازن بی حرکت است، نور در وسط صفحه می ماند. وقتی با ارتعاش دیاپازن حلقه فیلم آهسته می چرخد امواجی چنانکه در شکل دیده می شود بر روی آن رسم می شود امواجی را که بدین ترتیب منظم از پی هم می آیند امواج دوره ای خوانند.صوت موسیقی با ارتعاشات دوره ای همبستگی دارد و صدا با ارتعاشات غیر دوره ای. آنچه از انفجار توپ و ماشین تحریر و بهم خوردن برگ درختان تولید می شود صدا خوانده می شود زیرا نامنظم است و زیر و بم خاصی ندارد.اغلب آنچه می شنویم صوت موسیقی است که با صدا همراه است آلت موسیقی در حالی که ایجاد صوت می کند ایجاد صدا نیز می کند از طرف دیگر صدا نیز هر چند زیر و بمی بخوصوص ندارد بطور کلی ممکنست بم باشد یا زیر. مثلاً صدای انفجار توپ بم است و صدای بهم خوردن کلید زیر است. حقیقت اینست که آنچه اغلب می شنویم از صوت موسیقی و صدا مرکب است.


فراخنای شنوائی


گوش ما چنان ساخته شده است که فقط اصواتی را که بین 20 و 20،000 سیکل در ثانیه ارتعاش دارند درک می کند بنابراین دیاپازنی که 16 ارتعاش در ثانیه دارد. برای گوش ما تولید صوت نمی کند و همچنین ارتعاشات بیش از 20،000 سیکل در ثانیه شنیده نمی شود از لحاظ حد یا آستانه شنوائی اشخاص با هم اختلافات جزئی دارند یعنی مثلاً بعضی 16،000 ارتعاش ببالا را نمی شنوند ولی وقتی به 20،000 می رسیم هیچکس نمی تواند درک صوت کند.
برای آزمایش حد بالای شنوائی گاه سوتی را بکار می برند که چون فرانسیس گالتون سازنده آن بوده است به سوت گالتون معروف است. سوت گالتون می تواند بتدریج ارتعاش بیشتر تهیه کند و می بینیم که وقتی عده ارتعاشات از 20،000 بگذرد اصلاً شنیده نمی شود اما حد شنوائی در حیوانات با آدمیان تفاوت دارد مثلاً سگ فراوانی موج بیشتری را از آدمی درک می کند بنابراین با سوت گالتون می توان سگ را صدا کرد بدون اینکه چیزی بگوش آدمیان برسد.


همچنین ببینید:

تئوریهای شنوائی
ادراک فضائی شنوائی
خواص صوت
پدیده های شنوائی
ساختمان و کنش دستگاه شنوائیتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [04:52 ]   9   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [11:39 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [04:42 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [08:50 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [08:49 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [06:23 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [05:58 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [04:42 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [11:49 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..