منو
 کاربر Online
658 کاربر online
Lines: 1-30Lines: 1-29
 روز عاشورا پس از آن که گروهی از یاران ((حضرت امام حسین علیه السلام|امام حسین علیه السلام)) در اولین حمله ی سپاه ((عمر بن سعد)) به شهادت رسیدند، نوبت فداکاری دیگر اصحاب رسید که یک به یک به میدان رزم می‌شتافتند و پس از مبارزه‌ای جانانه به لقای حق بار می‌یافتند. نام آنها عبارت است از:  روز عاشورا پس از آن که گروهی از یاران ((حضرت امام حسین علیه السلام|امام حسین علیه السلام)) در اولین حمله ی سپاه ((عمر بن سعد)) به شهادت رسیدند، نوبت فداکاری دیگر اصحاب رسید که یک به یک به میدان رزم می‌شتافتند و پس از مبارزه‌ای جانانه به لقای حق بار می‌یافتند. نام آنها عبارت است از:
 
 

-
1- ((عبدالله بن عمیر )) 2- ((یینه مارزه و شهادت وح کی|غلام ترکی «واضح ترکی» )) 3- ((سیف بن حارث و مالک بن عبدالله|سیف بن حارث))
4- ((باره و شهادت ن ب حارث|انس بن حارث)) 5- ((سیف بن حارث و مالک بن عبدالله|مالک بن عبدالله)) 6- ((عبدالله وعبدالرحمن بن عروه|عبدالله بن عروة))
7- ((شهدای کربلا - عمرو بن خالد صیداوی|عمرو بن خالد صیداوی)) 8- ((عبدالله وعبدالرحمن بن عروه|عبدالرحمن بن عروة)) 9- ((سعد مولای عمرو))
10- ((مبازه و شهادت مرب جناده|عمرو بن جنادة)) 11- ((جناده بن حارث سلمانی)) 12- ((مبارزه و شهادت رافع بن عبدالله|رافع بن عبدالله))
13- ((مجمع بن عبدالله)) 14- ((پیینه مبه و شهادت یزید ن بی|یزید بن ثبیط «نبیط» )) 15- ((بریر بن خضیر همدانی|بریر بن خضیر))
16- ((مبار و شهادت کرب ی تیمی|بکر بن حی)) 17- ((شهادت عمرو بن قرظه|عمرو بن قرظه)) 18- ((یینه، مبارز وشهادت رامة ب مالک|ضرغامة بن مالک))
19- ((شهدای کربلا - سعد بن حارث و ابوالحتوف حارث انصاری|سعدبن حارث)) 20- ((شهدای کربلا - سعد بن حارث و ابوالحتوف حارث انصاری|ابو الحتوف بن حارث)) 21- ((پیینه، مبارزه و شهادت د ب مهاجر|عباد بن مهاجر))
22- ((باه، اسارت، شهادت نف بن هلال|نافع بن هلال)) 23- ((پیشین و شهادت شی ب قی|حبشی بن قیس)) 24- ((شهادت یزید بن زیاد|ابو الشعثاء کندی «یزید بن زیاد» ))
25- ((پیینه و ماره و شهادت زیاد ن عریب|زیاد بن عریب)) 26- ((مسلم بن عوسجه|مسلم بن عوسجه)) 27- ((یین و شهادت قة بن صل|عقبة بن صلت))
28- ((حر بن یزید ریاحی|حربن یزید ریاحی)) 29- ((یین و شهادت قن ب مر|قعنب بن عمرو)) 30- ((حبیب بن مظاهر|حبیب بن مظاهر))
31- ((پیشینه انیس بن معقل|انیس بن معقل)) 32- ((سعید بن عبدالله حنفی|سعید بن عبدالله حنفی)) 33- ((باه و شهادت قر ب ابی قره|قرة بن ابی قره))
34- ((عبدالرحمن بن عبدالله یزنی)) 35- ((ابوثمامه صائدی|ابو ثمامه صائدی)) 36- ((مبارزه و شهادت سلمان بن مضارب|سلمان بن مضارب))
37- ((مبارز وشهادت ییی می|یحیی المازنی)) 38- ((زهیر بن قین)) 39- ((یشینه مبرزه وشهادت من ب هم|منحج))
40- ((حجاج بن سروق|حجاج بن مسروق)) 41- ((م و شهادت یی ب مفل|یزید بن مغفل)) 42- ((یینه مبارز و شهادت سوید ن عمرو ب ابی مطاع|سوید بن عمرو))
43- ((مبارزه و شهادت حنظلة بن اسعد شبامی|حنظلة بن اسعد)) 44- ((پیوستن « عامر بن ابی سلامه » به امام در کربلا |عامر بن ابی سلامة)) 45- ((عمار بن سلامه|عمار بن ابی سلامة))
46- ((پیشینه عابس بن ابی شبیب شاکری|عابس بن ابی شبیب)) 47- ((پیشینه شوذب عبدالله|شوذب بن عبدالله)) 48- ((پیشینه جون بن ابی مالک|جون بن ابی مالک))
+
1- ((عبدالله بن عمیر )) 2- ((ض رکی و شهادت کلا|غلام ترکی «واضح ترکی» )) 3- ((سیف بن حارث و مالک بن عبدالله و شهادت در کربلا|سیف بن حارث))
4- ((اس بن حار و شهادت کربا|انس بن حارث)) 5- ((سیف بن حارث و مالک بن عبدالله و شهادت در کربلا|مالک بن عبدالله)) 6- ((عبدالله و عبدالرحمن بن عروه و شهادت در کربلا|عبدالله بن عروة))
7- ((عمرو بن خالد صیداوی و شهادت در کربلا|عمرو بن خالد صیداوی)) 8- ((عبدالله و عبدالرحمن بن عروه و شهادت در کربلا|عبدالرحمن بن عروة)) 9- ((سعد مولای عمرو))
10- ((عمر بن جناه و شهادت ر کربا|عمرو بن جنادة)) 11- ((جناده بن حارث سلمانی)) 12- ((مبارزه و شهادت رافع بن عبدالله|رافع بن عبدالله))
13- ((مجمع بن عبدالله)) 14- ((یی بن ی و شهادت د کبل|یزید بن ثبیط «نبیط» )) 15- ((بریر بن خضیر همدانی|بریر بن خضیر))
16- ((بکر حی تیمی و شهادت ر کرب|بکر بن حی)) 17- ((عمرو بن قرظه و شهادت در کربلا|عمرو بن قرظه)) 18- ((ضرغاة ن ماک و شهادت ر کبا|ضرغامة بن مالک))
19- ((سعد بن حارث و ابوالحتوف حارث انصاری و شهادت در کربلا|سعدبن حارث)) 20- ((سعد بن حارث و ابوالحتوف حارث انصاری و شهادت در کربلا|ابو الحتوف بن حارث)) 21- ((باد بن مهاجر و شهادت کبا|عباد بن مهاجر))
22- ((اف ن هلال و شهادت کربلا|نافع بن هلال)) 23- ((حبشی بن یس و شهادت کرب|حبشی بن قیس)) 24- ((یزید بن زیاد و شهادت در کربلا|ابو الشعثاء کندی «یزید بن زیاد» ))
25- ((یاد بن ری و شهادت د کربلا|زیاد بن عریب)) 26- ((مسلم بن عوسجه و شهادت در کربلا|مسلم بن عوسجه)) 27- ((عة بن صت و شهادت کربل|عقبة بن صلت))
28- ((حر بن یزید ریاحی|حربن یزید ریاحی)) 29- ((نب ب عمر و شهادت کرب|قعنب بن عمرو)) 30- ((حبیب بن مظاهر|حبیب بن مظاهر))
31- ((انیس بن معقل و شهادت در کربلا|انیس بن معقل)) 32- ((سعید بن عبدالله حنفی و شهادت در کربلا|سعید بن عبدالله حنفی)) 33- ((رة بن ای قه و شهادت در ربا|قرة بن ابی قره))
34- ((عبدالرحمن بن عبدالله یزنی)) 35- ((ابوثمامه صائدی و شهادت در کربلا|ابو ثمامه صائدی)) 36- ((مبارزه و شهادت سلمان بن مضارب|سلمان بن مضارب))
37- ((یحیی مازی و شهادت ر کا|یحیی المازنی)) 38- ((زهیر بن قین)) 39- ((نح بن هم و شهادت کرب|منحج))
40- ((حجاج بن سروق و شهادت در کربلا|حجاج بن مسروق)) 41- ((یی ن مل و شهادت کرب|یزید بن مغفل)) 42- ((سی بن مر و شهادت د کربا|سوید بن عمرو))
43- ((مبارزه و شهادت حنظلة بن اسعد شبامی|حنظلة بن اسعد)) 44- ((پیوستن « عامر بن ابی سلامه » به امام در کربلا |عامر بن ابی سلامة)) 45- ((عمار بن سلامه و شهادت در کربلا|عمار بن ابی سلامة))
46- ((عابس بن ابی شبیب شاکری و شهادت در کربلا|عابس بن ابی شبیب)) 47- ((شوذب عبدالله و شهادت در کربلا|شوذب بن عبدالله)) 48- ((پیشینه جون بن ابی مالک|جون بن ابی مالک))
 
49- ((مبارزه و شهادت عبدالرحمن بن عبدالله ارحبی|عبدالرحمن بن عبدالله ارحبی))
 
49- ((مبارزه و شهادت عبدالرحمن بن عبدالله ارحبی|عبدالرحمن بن عبدالله ارحبی))
 
 
 !منابع:  !منابع:
 *قصه کربلا، ص 290, 325.  *قصه کربلا، ص 290, 325.
 !مراجعه شود به: !مراجعه شود به:
-*((آغاز نبردهای تن به تن و شهادت یاران)) 
 *((تعداد یاران امام علیه السلام در روز عاشورا)) *((تعداد یاران امام علیه السلام در روز عاشورا))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [11:00 ]   4   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [08:17 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [13:14 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 شهریور 1383 [11:11 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..