منو
 کاربر Online
400 کاربر online
تاریخچه ی: شل سیلور استاین

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-26Lines: 1-101
-~~red:::یش اتام ت.::~~ +V{maketoc}
دگی نامه
شل سیوراستای در 25 سپتامبر 1932 شیکاگو متولد شد.
-__شاعر لی سلان __ +نام کمل و «شن آن سیلواستاین» (Sheldon Allan Silverstein) .
-شل سیلوراستاین در 25 سپتامبر 1932 در ایلینوس شیکاگو متولد شد. بعضی از منابع، سال تولد او را 1930 ذکر کرده اند پدرش ناتان (Nathan) و مادرش هلن (Helen) نام داشت و نام خودش «شلدن آلن سیلوراستاین» (Sheldon Allan Silverstein) بود. وی در سال 1950 در ارتش آمریکا به خدمت فراخوانده شده و از همان زمان، کار نقاشی کارتونی را برای برخی مجلات (Pacific Stars, Strips) آغاز کرد. +او در سال 1950 در ارتش آمریکا به خدمت فراخوانده شده و از همان زمان، کار نقاشی کارتونی را برای برخی مجلات آغاز کرد.
 سیلوراستاین از کودکی استعداد ذاتی خاصی در نقاشی و نوشتن داشت. خودش بعدها در جایی می نویسد که این دو کار- نقاشی و نوشتن- تنها اموری بودند که وی در آنها موفق بود:  سیلوراستاین از کودکی استعداد ذاتی خاصی در نقاشی و نوشتن داشت. خودش بعدها در جایی می نویسد که این دو کار- نقاشی و نوشتن- تنها اموری بودند که وی در آنها موفق بود:
-«وقتی بچه بودم، حدود 12 الی 14 سالگی، بیشتر ترجیح دادم که یک بازیکن بیس بال باشم و یا با دوستانم معاشرت داشته باشم. اما بیس بال بلد نبودم و خوشبختانه دختران و پسران دور و برم هم چندان از من خوششان نمی آمد. در این مورد، کاری از دست من بر نمی آمد. بنابراین شروع به نوشتن و نقاشی کردم و خوشبختانه در این دو زمینه، کسی را نداشتم که از او تقلید کنم، و یا تحت تأثیرش قرار بگیرم. بنابراین کم کم به سبک خودم دست پیدا کردم و قبل از این که با آثار ((نویسندگان)) و هنرمندان دیگر آشنا شوم، مشغول کار خلاقه شدم. در واقع حدود سی الگی بود که به طور جدی با آثار نویسندگان دیگر آشنا شدم. در آن زمان با وجود این که مورد توجه مردم قرار گرته بودم، اما باز هم، کار را به هر یز دیگر ترجیح می دادم، چون دیگر کار کردن برایم به شکل عادت درآمده بود.» +"وقتی بچه بودم، حدود 12 الی 14 سالگی، بیشتر ترجیح دادم که یک بازیکن بیس بال باشم و یا با دوستانم معاشرت داشته باشم. اما بیس بال بلد نبودم و خوشبختانه دختران و پسران دور و برم هم چندان از من خوششان نمی آمد. در این مورد، کاری از دست من بر نمی آمد. بنابراین شروع به نوشتن و نقاشی کردم و خوشبختانه در این دو زمینه، کسی را نداشتم که از او تقلید کنم، و یا تحت تأثیرش قرار بگیرم. بنابراین کم کم به سبک خودم دست پیدا کردم و قبل از این که با آثار ((نویسندگان)) و هنرمندان دیگر آشنا شوم، مشغول کارهای لاقانه شدم.
-مرو ی ثار سیلور استای، آثاری است که او برای کودکا نوته ست، ر چند بیتر آثار ا در گروه سنی اصی نمی گنجد و به نظر می رسد که همه آها در هر سنی می توانند مخاطب او قرار گیرند، حتی آثاری از ا که در کتابفروشیهای کوک به فروش می رسد، باز هم از سوی مخاطبان بزرسا مورد توجه یادی قرار می گیر و این از ویژگیهای اص اشعار اوت که همه گوهها نی می توانند با ن همات پندار کنن. چرا که اشعار او، در عین برخرداری از عصر طز، ریح، ساده و تان هنه هستند و هر یک، جنبه ای ز زدگی ا از بعدی جدید، ب نمیش می گذارند. بعدی که با نظریات ناخته شد فلفی، روان شناختی امعه شناسی کاملاً فاوت دار نو ناه و ((فلسفه)) جدیدی را ب زندگی مطرح می کند. +ر واع سی ساگی بود ک ه ر جدی ب آثار ویسنگان دیگر آا شدم. در ن زما با وود این مورد توجه مدم قرار گره وم، ما با هم، کر را ب ر یز یگ ترجی ی ادم، چن یگر کار کد رای ه شکل ادت درده بد."
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=19965}:: +معروف ترین آثار سیلور استاین، آثاری است که او برای کودکان نوشته است، هر چند بیشتر آثار او در گروه سنی خاصی نمی گنجد و به نظر می رسد که همه آدمها در هر سنی می توانند مخاطب او قرار بگیرند.
-فلفه ای که در ط آن انان با ابزار طنز و سادی، به درک اه ای از خود جش نائل می د، سبک نگاش سیوااین، رشار از شور و انری، احساسی ریتمیک، نجوا و فریاد است. ویژگی ساسی نگاه و آزادی رهایی از هر گنه قید و بنی است که احساس و ادراک انسان را دچار قالبها و کلیشه های از یش تعریف شده کن. خود او ر مقدمه کتا «چاغی زیر شیروانی» می گوی: (من زادم، هر کجا که دم ی خواه می رو و هر کاری که م می واد نجام ی دهم و متقدم هر کسی بای چین زندگی کند. نبای به هیچ کس ابست بود» +ثاری ا او ه در کاشی های کودک ب ش می سد هم ا سوی اان زرسال مورد توه ادی رار ی یرند و این از یژگیهی خا اار او که م روهای ی می واند ا آ هم ا ندای کد.
-یاری ا کنی که فک می کنند یلوراتاین نه نوینه رای کوکان ست، ی ی فهمند که بزر یشتر از کدن از ر و قبا می کند، وقی می فهمند که بزرگالن بیشتر از ککان، ا ثار ا ات ی کنن سیار متعجب ی شون. یک ملم کلاس دان ر ای د ای یلوراین و: «ای یراستای وقی هم ا اری رای براان خلق کرده ای خیی تعج کرم. ر اق شوکه شدم....» +عار او ین رخوردای عنر طن، رح ساده و کان هستند و هر ی ی از زدی از ی ی ب ن می گاند. بعدی ک ا نرا ات لسف روان شنی و جامع شنسی کملاً ات د و نو نا ((لفه)) یی را ه نگی ی کن.
{img src=img/daneshnameh_up/d/d0/4.jpg}
سفه ای ک ر طی آ ا با زار طز ادگ به ر ادانه ای خد و جهن پیرمون ال می شود.
-ما بزرگره سیلوراستاین را خشی از وو خود می داند. را ه حرفهای اگفته آنها با بان طنز بیان می کن.
وقتی ه سیلوراستاین در سال 1960 نخستین تاب کوکش را به نا «رخت شند» به چاپ رساند، خیلی زود ه عنوان نویسنده موفق کودکان ه شهرت رسی. هجو، نعی حماق ماهرانه و بزی استادانه با لت، ا ویژگیهای کار اوست. گویی که او با طبیعت انسانهای هر نی شات جالب ای جاست ک سیراستاین هرگز از ل تمیم نگرفته ود نویسنده یا تصیر گر کتابهای کودکان شود.
+بک نگر سیلوراستاین، سرشا از و و انری اای ات. ویگی اساس نگاه ا ادی و هایی ا هر ون قی و بنی است که اا و ادراک انسان ر ا البها کیش ای از ی تریف ده ی کند.
-یکی ز دوتانش به نام «تومی آن رر» (Tomi Ungere) او را به دفتر دستش ارسلا- نوردستام (Ursula Nordstom) برد و اوسیلوراستاین را قانع کرد که برای کودکان بنویسد. اولین کتاب او «درخت بخشنده» که بعدها ا موفقیت زیادی روبرو شد، ابتدا توسط یکی ز ویراستاران به نام «ویلیام کول» (William Cole) مردود شناخته ش. کول حس می کرد که کتاب میان دبیات کودک و بزرگسال دست پ م ز و ون ماطب شخصی ندارد، رش خبی نخواهد داشت. اما از دید سیلوراستاین این داستان درباره دو گروه از آدمهاست. یک نوع از آدمه که شنده و نوع دیگر که گیرنده هستند و البت بعدا ه دو گوه کودک و بزرگسال از این کاب استبال کردد کاب «رقصهای مختلف» نیز (different dances) حاوی مجموعه عرها و ق هایی برای کودکان است که بزرگسالان نی به نوعی مخاطب آن هتند. ون نویسنده از ای نز، ناهی به وچی و هج و مرج حاکم ب امعه بزرگساان دارد. +ود او در دمه کتاب «چرای زیر شیوانی» می وید: "من زاد، ا ک د ی خواهد می روم و ه کی که دل ی وهد انا هم و معق هر کسی بای چنین ندی کند. اید به یچ ک وابه بد".
-سیلوراتان نه دو گانه و ((طنز))آمیز خود، نویسنده ای است که تحت ی قلب معین و بر سب خاصی نمی گنجد، مان گونه که رو جسو و آزادش هیچ گونه محدودیتی را بر نی تابد. او بی گمان، نویسنده، طنز پرداز، شاعر و فیلسوف بزرگ دلهای پرتپش و زنده است. ال چه ان د در سینه کدکان جای داشته باشند، و ه در سینه بزرگا.
س
بک دعت گذاری او نو و منحصر به فرد است، چرا که ه قول وش: خوشبختانه کسی در اطرافم نبود که ا او تقلید کن، پس راه خودم نبا کدم....»
+بسیای انی که می نند ورساین تنا نویسنده ای برای کوکن است، ی ی فهمند ه بزرگان بیتر ا کودکان، ا ثار او اتقبال می کند، بسیار مب ی وند.
 +اما بزرگ ترها سیلوراستاین را بخشی از وجود خود می دانند. چرا که حرفهای ناگفته آنها را با زبان طنز بیان می کند. یکی از لقب هایی که در مورد سیلوراستاین داده شده این است: "مردی که کودکی اش را در چمدانی با خود می برد".
 +وقتی که سیلوراستاین در سال 1960، نخستین کتاب کودکش را به نام «درخت بخشند» به چاپ رساند، خیلی زود به عنوان نویسنده موفق کودکان به شهرت رسید.
 +هجو، نوعی سادگی و نادانی ماهرانه و بازی استادانه با لغات، از ویژگی های کار اوست. گویی که او با طبیعت انسان های هر سنی آشناست. برخلاف آنچه به نظر می رسد سیلوراستاین از ابتدا تصمیم نداشت نویسنده یا تصویر گر کتابهای کودکان شود.
 +اولین بار یکی از دوستانش سیلوراستاین را قانع کرد که برای کودکان بنویسد و اولین کتاب او "درخت بخشنده" که بعدها با موفقیت زیادی روبرو شد.
 +ابتدا توسط یک ویراستار مردود شناخته شد. چرا که به نظر می رسد کتاب میان ادبیات کودک و بزرگسال دست و پا می زند و چون مخاطب مشخصی ندارد، فروش خوبی نخواهد داشت.
 +البته بعدها هر دو گروه کودک و بزرگسال از این کتاب استقبال کردند و کتاب "رقصهای مختلف" که حاوی مجموعه شعرها و قصه هایی برای کودکان است نیز مورد توجه بزرگسالان قرار گرفت. نویسنده در این کتاب از ورای طنز، نگاهی به پوچی و هرج و مرج حاکم بر جامعه بزرگسالان دارد و همین موضوع جاذبه اصلی کتاب از دید بزرگترها است.
 +سیلوراستاین، با نگاه دو گانه و ((طنز))آمیز خود، نویسنده ای است که تحت هیچ قالب معین و بر چسب خاصی نمی گنجد.
 +روح جسور و آزاد او هیچ گونه محدودیتی را بر نمی تابد و این سرزندگی مورد توجه هر انسانی با هر سن و موقعیتی قرار می گیرد.
 +
 +سبک او، نو و منحصر به فرد است، چرا که به قول خودش: "خوشبختانه کسی در اطرافم نبود که از او تقلید کنم، پس راه خودم را دنبال کردم...."
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/8/8c/8.jpg}
 +
 +
 +
!آثار
 +آثار سیلوراستاین عبارتند از:
 +~~green:
 +نمایشنامه :بانو و ببر"
 +"درخت بخشنده"
 +"جایی که پیاده رو تمام می شه"
 +"نوری در اتاق زیر شیروانی"
 +"قطعه گمشده"
 +"آشنایی قطعه گمشده با دایره بزرگ"
 +"لافکادیو"
 +"همت به روایت مردم کوچه و بازار"
 +"یک زرافه و نصفی"~~
 +! نمونه آثار
 +از کتاب جایی که پیاده رو تموم می شه
 +~~red:__اختراع__~~
 +موفق شدم، موفق شدم!
 +حدس بزنین موفق به چه کاری شدم!
 +یه چراغ اختراع کردم که پریزش به خورشید می خوره.
 +خورشید خودش به قدر کافی پر نوره
 +لامپ هم به کفایت قدرتمنده
 +ولی، ای وای، فقط یه چیز کار رو خراب کرده ...
 +سیم به اندازه کافی بلند نیست.
 +~~red:__چاشنی آسمون__~~
 +یه تیکه ای از آسمون
 +کنده شده و
 +از توی درز پشت بون
 +افتاد درست توی آش من،
 +تالاپ!
 +می خوای راستش رو بگم برات؟
 +من معمولاً از آش عدس بدم میاد
 +اما به هر حال می دونم
 +که این رو تا آخر می خورم!
 +چه خوشمزه س، خوشمزه
 +(فقط چون از تو سقف افتاده، یک کم طعم گچ میده)
 +اما خیلی خوشمزه س، خدا جونم
 +می تونم قد یه دریا از این آتش بخورم
 +یه ذره چاشنی آسمون
 +چه طعمی عوض می کنه، خدا جون.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 30 مهر 1385 [08:52 ]   11   حمیده کاشیان      جاری 
 یکشنبه 30 مهر 1385 [08:51 ]   10   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 30 مهر 1385 [08:48 ]   9   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 30 مهر 1385 [08:46 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [13:10 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 مرداد 1385 [08:45 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 مرداد 1385 [08:42 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [11:55 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [11:54 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [11:51 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [11:50 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..