منو
 کاربر Online
218 کاربر online
تاریخچه ی: شفاعت فاطمه از شیعیان

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-25Lines: 1-27
-((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر «علیه السلام» ))می فرماید:((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا «صلی الله علیه و آله و سلم» ))چنین فرمود که چون ر یامت شود برای انبیا و مرسلین منرهائی از نور گاشته می ود +((حضرت امام محمد باقر علیه السلام)) می فرمود:
((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم)) چنین فرمود که در روز قیامت، برای پیامبران منبرهایی از نور ذاشته می شود. سپس خدای تعالی امر می فرماید که:« ای محمد، خطبه بخوا
من خطبه ای می خ
وانم که هیچ کس مثل آن را نیده باشد.
آ
‌گاه برای جانشینان پیامبران نیز منبرهایی از نور افراشته می شود و خدای تعالی به ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی)) می‌فرماید:« خطبه بخوان
او هم خط
به ای می خوان که هیچ کس مانند آن را نشنیده باشد.
سپس برای فرزندان پیامبران نیز منبرهایی از ن
ور می گذارند و خدای تعالی به ((حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام|حسن)) و ((حضرت امام حسین لیه السلام|حسین)) می‌فرماید:« خطبه بخوانید.»
آنها هم خطبه هایی بی مانند می خوانند.
سپس جبر
ئیل ندا می کند:« ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه))، دختر محمد کجاست؟ ((حضرت خدیجه علیهاسلام|خدیجه)) کجاست؟ ((حضرت مریم|مریم)) کجاست؟ ((آسیه بنت مزاحم|آسیه)) کجاست؟ ((ام کلثوم مادر یحیی)) جاست؟»
همه این زنان برمی خیزن
و دای تعالی ندا می کند:« ای اهل محشر، امروز کرامت و بزرگواری از آن کیست؟»
در این
هنگام من و علی و سن و سین می وییم:« کرامت برای خداوند واحد قهار است.»
-سپس خدای تعالی امر می فرماید که ای محم ب ون من به ای می خونم ک احی ثل آ نیه اد برای ای اران نی هائی ز نور راشته می ود

ی ای ی فرای ای ((ت یالؤنین لی علیه السلام|علی ))ب خوان هم ه ای می واد که هیچ وییی مد آ ا شنیه باش و پ برای ااد و ایا مبرهیی ا نور می گارند

و
خدای عالی می فاید ای ((رت مام می یه ام|ن ))و ای ی! بوانید. نها هم ب ایی ی نند ی وا
+خدای تعالی می فرماید ای اهل مح ن مو کرامت برای محمد و علی و سن حی مه قا داد. ای م چشهای خ را ببندی ک مه ه سوی ((شتهشت)) می ود
سس ئیل یکی ناه‌های بشتی را ک با دیا‌های هی زینت د و گلهای از لؤؤ رواندازش از مرجان ست، جلو می‌برد و فاطمه علیهاسلام بر آ وار می کند. س صدهزار فه از سمت است صدهزار فرشته ز سم و صد ار رشه از پش سر، او تا بهشت همراهی ی کند. وی فام به در بهت می رسد روی مباکش را برمی گداند. خدا می فماید:« چه می اهی ای تر بیب من؟»
ف
اطمه ض می کنای، ن می خواهم ا قدر و منلم شناخته شود.»
خد
ای الی ی فمیس بگرد و نگاه کن! دت هر کس را که قلبش حبت ت یا یکی ز زندان تست بگی و داخ بت کن.»
- جبی دا می کند ک فاطمه دتر د (ی اه علیه اه م) کا (( دیه یهدیه )) کجاست ((رت مر|مریم )) کات ((ی بن زحم|سیه )) کا (( اکوم دت امام لی یه الام|ا کم ))مر ییی یها مه رمی یزند دی عای ندا می ک ای اهل شر ام کرام بوای آن کیت؟ د این هنگ حرت محد لی ن و سین (لیهم الل) ی گوید کرامت رای دان ا هار ات +م بق می رمود:« ب خدا قسم در ن و فاطمه ((شیعه|شیعیان)) و دوتدارا د ا جدا ی کند، درست هما گنه که رندگان داه ای ب ا نه هی د دا می‌کنن.
شیعیان ب
ه ی به ی ند ولی نها نی وقتی ه ر بهشت می رسند تاضا می کنن که قر و منزلت‌شان ناخته و. خدای تعای به آنه یز می‌فمید:«نگاه کنی؛ هر ک شما خاطر اطه وست دشته اطعام کده، لباس پوشانده، آبی اد یا به خار ا از شما داع کرد مه و همه نه را ه هشت برید.»
ابته ر ین مدم کی ای نخواهد ماند مگر کسی ک ه مقام والای فاطمه علیها سم شک دات ی کافر یا منق بشد. و آنها وقی آتش مفتند از ی حرت می‌گیند ا ا کسی شت نکرد و وستی ناشتیم. اگ دیا برگردی از مومنین واهیم د
ا یها یهات، اگر برگردند با هم تکذیب می کنند.
-خدای تعالی می فرماید ای اهل محشر من امروز کرامت را برای محمد و علی و سن و حسین و فاطمه قرار دادم ای اهل جمع چشمهای خود را ببند ید که فاطمه به ((بهشت|بهشت ))می رود سپس جبرئیل ناقه ای از ناقه های بهشتی که با دیباجهای بهشتی زینت شده جلو می آورن و فاطمه (علهاسلام) را بر آن ناقه که گلهایش از لولو و رواندازش از مرجان ست سوار م کند، سپس صدهزار فرشته از سمت راست و صدهزار فرشته از سمت چپ و صد هزار فرشته از پشت سر، او را تا بهشت همراهی می کنند و چون آن حضرت به در بهشت می رسد روی مبارکش را برمی گرداند. +!منابع: />*حارالانوار، ج 43، ص 64، ح 57.
-خدای تعالی می فرماید چه می خواهی ای دختر حبیب من؟ فاطمه (علیهاسلام) عرضه می کند خدایا من امروز می خواهم قدر و منزلتم شناخته شود خدای تعالی می فرماید پس برگرد و نگاه کن هر کس که در قلبش محبت تو است و یا محبت یکی از اولاد تو است دستش را بگیر و داخل بهشت کن.

امام باقر می فرماید به خدا قسم در آن روز آن حضرت ((شیعه|شیعیان ))و دوستداران خود را
جدا می کند همانگونه که پرندگان دانه های خوب را از دانه های بد جدا می کنند.

شی
عیان به سوی بهشت می روند ولی آنها هم که به در بهشت می رسند تقاضا می کنند که قدرشان شناخته شود آنها هم به امر خدای تعالی برمی گرداند و خدای تعالی می فرماید نگاه کنید هر کس شما را به خاطر فاطمه دوست داشته، هر کس شما را به خاطر فاطمه اطعام کرده، و یا لباس پوشانده و یا شربت آبی داده و یا به خاطر فاطمه (علیها سلام) از شما دفاعی کرده همه و همه آنها را به بهشت ببرید.

امام باقر (علیه السلام) می فرماید و البته در بین مردم کسی نمی ماند مگر اینکه یا به مقام والای فاطمه (علیها سلام) شک داشته یا کافر بوده یا منافق که آنها وقتی در طبقات آتش قرار می گیرند از روی حسرت می گویند ما را کسی شفاعت نکرد و ما صدیقی نداشتیم. اگر ما به دنیا برگردیم از مومنین فراهم شد.
امام باقر می فرماید هیهات هیهات اگر برگردند باز هم تکذیب می کنند.

منابع
:

بحار الانوار، ج 43، ص 64، ح 57.

مراجعه شود به:

((مقام و موقعیت والای فاطمه علیها سلام))
+!مراجعه شود به:
*((مقام و موقعیت والای فاطمه علیها سلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 خرداد 1384 [06:15 ]   4   شکوفه رنجبری      جاری 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [12:48 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [07:02 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 مهر 1383 [10:49 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..