منو
 کاربر Online
516 کاربر online
تاریخچه ی: شرکت سهامی عام

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-58Lines: 1-57
 شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از ((سرمایه)) شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. به این طریق که مؤسسین قبلاً بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده اند و لا اقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس در یکی از ((بانک|بانک ها)) سپرده و سپس اظهار نامه ای به ضمیمه طره ((اساسنامه)) ((شرکت های تجارتی|شرکت)) و طرح اعلامیه ((پذیره نویسی)) ((سهام)) ، به مراجع ((ثبت شرکت ها)) تسلیم می نمایند. شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از ((سرمایه)) شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. به این طریق که مؤسسین قبلاً بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده اند و لا اقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس در یکی از ((بانک|بانک ها)) سپرده و سپس اظهار نامه ای به ضمیمه طره ((اساسنامه)) ((شرکت های تجارتی|شرکت)) و طرح اعلامیه ((پذیره نویسی)) ((سهام)) ، به مراجع ((ثبت شرکت ها)) تسلیم می نمایند.
 شرکت سهامی عام کامل ترین نوع ((شرکت سهامی)) است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارجی و تأسیس کارخانجات و ایجاد ((سد|سدها)) و ((بانک|بانک ها)) تشکیل می شود که ((سرمایه)) فردی کفاف آن را نمی دهد. شرکت سهامی عام کامل ترین نوع ((شرکت سهامی)) است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارجی و تأسیس کارخانجات و ایجاد ((سد|سدها)) و ((بانک|بانک ها)) تشکیل می شود که ((سرمایه)) فردی کفاف آن را نمی دهد.
 فکر تأسیس هر ((شرکت تجارتی|شرکت)) ابتدا از ناحیه اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی که بستگی به این امر دارند: مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند، یا این که خبرگی یا مطالعات ((اقتصاد|اقتصادی)) در امر به خصوصی دارند . مسلم است در این صورت به عده ای که هم فکر بوده و یا سرمایه دار هستند مشورت و در صورت موافقت شروع به تأسیس شرکت سهامی عام می نمایند. فکر تأسیس هر ((شرکت تجارتی|شرکت)) ابتدا از ناحیه اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی که بستگی به این امر دارند: مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند، یا این که خبرگی یا مطالعات ((اقتصاد|اقتصادی)) در امر به خصوصی دارند . مسلم است در این صورت به عده ای که هم فکر بوده و یا سرمایه دار هستند مشورت و در صورت موافقت شروع به تأسیس شرکت سهامی عام می نمایند.
 !مؤسسین !مؤسسین
 قبل از هر کار این اشخاص که مؤسسین نامیده می شوند باید بیست درصد ((سرمایه)) را تعهد نمایند و سی و پنج درصد از مبلغ تعهد شده را نزد یکی از ((بانک|بانک ها)) در حسابی به نام شرکت در حال تأسیس بسپارند . مثلاً شرکتی که با سرمایه یکصد میلیون ریال تأسیس می شود مؤسسین باید اقلاً بیست میلیون ریال آن را تعهد نموده و اقلاً هفت میلیون ریال که سی و پنج درصد مورد تعهد است نقداً پرداخت و در حساب جدیدی که به نام شرکت سهامی در حال تأسیس می باشد ( با قید اسم شرکت ) امانت بسپارند. قبل از هر کار این اشخاص که مؤسسین نامیده می شوند باید بیست درصد ((سرمایه)) را تعهد نمایند و سی و پنج درصد از مبلغ تعهد شده را نزد یکی از ((بانک|بانک ها)) در حسابی به نام شرکت در حال تأسیس بسپارند . مثلاً شرکتی که با سرمایه یکصد میلیون ریال تأسیس می شود مؤسسین باید اقلاً بیست میلیون ریال آن را تعهد نموده و اقلاً هفت میلیون ریال که سی و پنج درصد مورد تعهد است نقداً پرداخت و در حساب جدیدی که به نام شرکت سهامی در حال تأسیس می باشد ( با قید اسم شرکت ) امانت بسپارند.
 هر گاه تمام یا قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد ( مانند امتیاز یا ملک ) باشد باید عین آن یا اسناد مالکیت آن را در همان ((بانک|بانکی)) که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع نمایند. هر گاه تمام یا قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد ( مانند امتیاز یا ملک ) باشد باید عین آن یا اسناد مالکیت آن را در همان ((بانک|بانکی)) که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع نمایند.
 سپس اظهار مانه ای که معمولاً چاپی و حاکی موادی است که در قانون ذکر شده به ضمیمه طرح ((اساسنامه)) و طرح اعلامیه ((پذیره نویسی)) ((سهام)) که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد منضم به گواهی نامه بانک دائر به موجود بودن حساب سپرده و تسلیم مدارک مربوط به آورده های غیر نقدی در صورتی که تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد ، به مرجع ((ثبت شرکت ها)) تسلیم نمایند . این مدرک تماماً باید به امضاء مؤسسین رسیده باشد. سپس اظهار مانه ای که معمولاً چاپی و حاکی موادی است که در قانون ذکر شده به ضمیمه طرح ((اساسنامه)) و طرح اعلامیه ((پذیره نویسی)) ((سهام)) که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد منضم به گواهی نامه بانک دائر به موجود بودن حساب سپرده و تسلیم مدارک مربوط به آورده های غیر نقدی در صورتی که تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد ، به مرجع ((ثبت شرکت ها)) تسلیم نمایند . این مدرک تماماً باید به امضاء مؤسسین رسیده باشد.
 مراجع ثبت شرکت ها در تهران ، اداره ((ثبت شرکت ها)) و شهرستان ه دائره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دائره ثبت شرکت ها نباشد اداره ثبت اسناد محل خواهد بود. مراجع ثبت شرکت ها در تهران ، اداره ((ثبت شرکت ها)) و شهرستان ه دائره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دائره ثبت شرکت ها نباشد اداره ثبت اسناد محل خواهد بود.
 مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آن با قانون ، اجازه انتشار اعلامیه ((پذیره نویسی)) را صادر خواهد نمود. مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آن با قانون ، اجازه انتشار اعلامیه ((پذیره نویسی)) را صادر خواهد نمود.
 !پذیره نویسی !پذیره نویسی
 تعهد پرداخت ((سهام)) را که از ناحیه اشخاص به عمل می آید ، ((قانون)) پذیره نویسی نامیده می شود . تعهد پرداخت ((سهام)) را که از ناحیه اشخاص به عمل می آید ، ((قانون)) پذیره نویسی نامیده می شود .
 به موجب آگهی ( که اصطلاخ قانونی در این مورد اعلامیه است ) اشخاصی که مایل به سرمایه گذاری در شرکت سهامی عام هستند دعوت می شوند تا با ملاحظه عملی که شرکت برای انجام آن تأسیس می شود و سرمایه ای که در نظر گرفته شده و با اطلاع از سوابق و شخصیت مؤسسین در خرید سهام شرکت نمایند. به موجب آگهی ( که اصطلاخ قانونی در این مورد اعلامیه است ) اشخاصی که مایل به سرمایه گذاری در شرکت سهامی عام هستند دعوت می شوند تا با ملاحظه عملی که شرکت برای انجام آن تأسیس می شود و سرمایه ای که در نظر گرفته شده و با اطلاع از سوابق و شخصیت مؤسسین در خرید سهام شرکت نمایند.
 طرح اعلامیه مزبور به موجب ماده 9 قانون اصلاحی باید شامل نکات زیر باشد: طرح اعلامیه مزبور به موجب ماده 9 قانون اصلاحی باید شامل نکات زیر باشد:
 #نام شرکت  #نام شرکت
 #موضوع شرکت #موضوع شرکت
 #مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد. #مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
 #مدت شرکت #مدت شرکت
 #هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین . در صورتی که بعضی از آنها در امور مربوط به موضوع شرکت تخصص یا اطلاعاتی داشته باشند ذکر آن به اختصار. #هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین . در صورتی که بعضی از آنها در امور مربوط به موضوع شرکت تخصص یا اطلاعاتی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
 #مبلغ ((سرمایه)) شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع ((سهام)). در مورد سرمایه غیر نقد ( جنسی ) تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن. #مبلغ ((سرمایه)) شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع ((سهام)). در مورد سرمایه غیر نقد ( جنسی ) تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن.
 #در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا. #در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا.
 #تعیین مقداری از ((سرمایه)) که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند. #تعیین مقداری از ((سرمایه)) که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند.
 #ذکر هزینه هایی که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت شرکت. #ذکر هزینه هایی که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت شرکت.
 # در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات تجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع. # در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات تجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع.
 #ذکر حداقل ((سهام|سهامی)) که هنگام ((پذیره نویسی)) باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد. #ذکر حداقل ((سهام|سهامی)) که هنگام ((پذیره نویسی)) باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد.
 #ذکر شماره مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی ((سهام)) مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که اشخاص علاقه مند می توانند برای ((پذیره نویسی)) و پرداخت مبلغ نقدی به ((بانک)) مراجعه کنند. #ذکر شماره مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی ((سهام)) مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که اشخاص علاقه مند می توانند برای ((پذیره نویسی)) و پرداخت مبلغ نقدی به ((بانک)) مراجعه کنند.
 #تصریح به این که اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح ((اساسنامه)) برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ((ثبت شرکت ها)) تسلیم شده است. #تصریح به این که اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح ((اساسنامه)) برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ((ثبت شرکت ها)) تسلیم شده است.
 #ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد. #ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.
 #چگونگی تخصیص ((سهام)). #چگونگی تخصیص ((سهام)).
 اعلامیه ((پذیره نویسی)) که حاکی از موارد پانزده گانه فوق است توسط مؤسسین بعد از تصویب مرجع ثبت شرکت ها در جراید ، آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت. اعلامیه ((پذیره نویسی)) که حاکی از موارد پانزده گانه فوق است توسط مؤسسین بعد از تصویب مرجع ثبت شرکت ها در جراید ، آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.
 در مدتی که برای پذیره نویسی در اعلامیه معین شده ، اشخاصی که مایل به خرید ((سهام)) ((شرکت های تجارتی|شرکت)) باشند به ((بانک)) مراجعه و تعهد سهام را که در آن مواد مهمه شرکت از قبیل نام- موضوع شرکت – سرمایه – نشانی کامل پذیره نویس –تعدادسهام مورد خریداری و شماره ثبت شرکت ها در آن نوشته شده است امضاء و مبلغی که حداقل سی و پنج درصد تعهد است نقداً به ((بانک)) پرداخت و رسید دریافت می دارند . در ورقه تعهد صراحتاً باید قید نمود که پذیره نویس چه مبلغ تعهد نموده و چه مبلغ نقداً پرداخته است. این ورقه باید در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد ((بانک)) نگاه داری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر وامضاء بانک به پذیره نویس تسلیم شود. در مدتی که برای پذیره نویسی در اعلامیه معین شده ، اشخاصی که مایل به خرید ((سهام)) ((شرکت های تجارتی|شرکت)) باشند به ((بانک)) مراجعه و تعهد سهام را که در آن مواد مهمه شرکت از قبیل نام- موضوع شرکت – سرمایه – نشانی کامل پذیره نویس –تعدادسهام مورد خریداری و شماره ثبت شرکت ها در آن نوشته شده است امضاء و مبلغی که حداقل سی و پنج درصد تعهد است نقداً به ((بانک)) پرداخت و رسید دریافت می دارند . در ورقه تعهد صراحتاً باید قید نمود که پذیره نویس چه مبلغ تعهد نموده و چه مبلغ نقداً پرداخته است. این ورقه باید در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد ((بانک)) نگاه داری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر وامضاء بانک به پذیره نویس تسلیم شود.
 باید توجه داشت که امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول ((اساسنامه)) شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد و این معنی صراحتاً در ماده 15 اصلاحی تذکر داده شده است. باید توجه داشت که امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول ((اساسنامه)) شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد و این معنی صراحتاً در ماده 15 اصلاحی تذکر داده شده است.
 بنابراین کسی که تعهد خرید ((سهام|سهمی)) را نمود و سی و پنج درصد آن را پرداخت نمی تواند بدون تصویب مجمع عمومی از شرکت خارج شود و یا شرطی به خلاف آنچه در ((اساسنامه)) ذکر شده بنماید. بنابراین کسی که تعهد خرید ((سهام|سهمی)) را نمود و سی و پنج درصد آن را پرداخت نمی تواند بدون تصویب مجمع عمومی از شرکت خارج شود و یا شرطی به خلاف آنچه در ((اساسنامه)) ذکر شده بنماید.
 همچنین ببینید: همچنین ببینید:
 *((مجمع عمومی مؤسس)) *((مجمع عمومی مؤسس))
 *((ثبت شرکت سهامی عام)) *((ثبت شرکت سهامی عام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [08:03 ]   3   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [11:16 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [18:29 ]   1   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..