منو
 صفحه های تصادفی
نمو گیاهان دانه‌دار
فهرست موضوعی الکتریسیته
بتن های با نرمی بالا
اکوی قلب
آثار بیولوژیکی الکتریسیته هوا
چرا بادزن ما را خنک می‌کند؟
دومین برادرزاده قیصر
ابوالقاسم جعفر
نظریه همنهشتی
سرمایه در گردش
 کاربر Online
404 کاربر online
تاریخچه ی: شرکت سهامی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-62Lines: 1-63
 V{maketoc} V{maketoc}
 به موجب ماده 1 اصلاحی ((قانون)) تجارت مصوب 24 اسفند 1347 شرکت سهامی شرکتی است که ((سرمایه)) آن به ((سهام)) تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنه است و طبق ماده 2 قانون مذکور شرکت سهامی ((شرکت های تجارتی|شرکت بازرگانی)) محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. به موجب ماده 1 اصلاحی ((قانون)) تجارت مصوب 24 اسفند 1347 شرکت سهامی شرکتی است که ((سرمایه)) آن به ((سهام)) تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنه است و طبق ماده 2 قانون مذکور شرکت سهامی ((شرکت های تجارتی|شرکت بازرگانی)) محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
 در شرکت سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد . در شرکت سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .
 طبق ماده 5 حداقل میزان ((سرمایه)) نیز تعیین شده است. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از : طبق ماده 5 حداقل میزان ((سرمایه)) نیز تعیین شده است. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از :
 #((سرمایه)) به ((سهام)) متساوی تقسیم شده باشد. #((سرمایه)) به ((سهام)) متساوی تقسیم شده باشد.
 #مسئولیت دارندگان ((سهام)) فقط محدود به سهام آنها است. #مسئولیت دارندگان ((سهام)) فقط محدود به سهام آنها است.
 #کلیه عملیات ((شرکت های تجارتی|شرکت)) بازرگانی محسوب است . #کلیه عملیات ((شرکت های تجارتی|شرکت)) بازرگانی محسوب است .
 #عده شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود . #عده شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود .
 #((سرمایه)) شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد. #((سرمایه)) شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد.
 !تقسیم سرمایه به سهام  !تقسیم سرمایه به سهام
 مسلم است شرکت سهامی مانند سایر ((شرکت های تجارتی|شرکت ها)) باید دارای ((سرمایه)) باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه است منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را ((سهام|سهم)) گویند. مثلاً اگر شرکتی دو میلیون ریال ((سرمایه)) دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به 500 سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به 250 سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید. مسلم است شرکت سهامی مانند سایر ((شرکت های تجارتی|شرکت ها)) باید دارای ((سرمایه)) باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه است منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را ((سهام|سهم)) گویند. مثلاً اگر شرکتی دو میلیون ریال ((سرمایه)) دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به 500 سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به 250 سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید.
 شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک ((سهام|سهم)) داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد. مثلاً در ((شرکت های تجارتی|شرکتی)) که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک هفتاد سهم و شریک دیگر بیست سهم و بقیه شرکاء هر کدام یک سهم یا دو سهم داشته باشند. شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک ((سهام|سهم)) داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد. مثلاً در ((شرکت های تجارتی|شرکتی)) که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک هفتاد سهم و شریک دیگر بیست سهم و بقیه شرکاء هر کدام یک سهم یا دو سهم داشته باشند.
 !مسئولیت دارندگان سهم !مسئولیت دارندگان سهم
 در شرکت های سهامی شرکاء تا میزانی که ((سهام|سهم)) قبول نموده اند مسئل هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که علاوه بر استهلاک سرمایه ، مبلغی هم بدهکار شد ، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود . مثلاً ((شرکت های تجارتی|شرکتی)) که ((سرمایه)) آن دو میلیون ریال است اگر ورشکست شود به نحوی که پانصد هزار ریال پس از استهلاک سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد. در شرکت های سهامی شرکاء تا میزانی که ((سهام|سهم)) قبول نموده اند مسئل هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که علاوه بر استهلاک سرمایه ، مبلغی هم بدهکار شد ، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود . مثلاً ((شرکت های تجارتی|شرکتی)) که ((سرمایه)) آن دو میلیون ریال است اگر ورشکست شود به نحوی که پانصد هزار ریال پس از استهلاک سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد.
 !بازرگانی بودن عملیات شرکت !بازرگانی بودن عملیات شرکت
 هر قدر تمدن توسعه پیدا کند اموری که به ((معاملات غیر منقول|اموال غیر منقول)) است بیشتر مورد نظر خواهد بود و مسلم است که آباد کردن آنها محتاج به سرمایه زیادی است که جز با تشکیل شرکت جمع آوری چنین ((سرمایه)) مقدور نیست. مثلا به جهت احداث ((سد|سدهای)) بزرگ و آبیاری مناطق لم یزرع و بایر یا برای خرید و فروش خانه ها و اراضی جهت احداث خیابان که سرمایه فردی کفاف مخارج آن را نمی دهد ، اگر شرکتی که متصدی انجام عمل باشد دارای ((شخصیت حقوقی)) نبوده و نتواند مستقلاً ((معاملات تجارتی|معامله)) نماید و کارگر و کارمند استخدام کند از آن جهت شرکاء ناچاراً هریک به حساب شخصی خود این امور را انجام دهند ، به هیچ وجه منظور سرمایه گذاران عملی نشده و رکودی در عمران و آبادی کشور پدید می آید . هر قدر تمدن توسعه پیدا کند اموری که به ((معاملات غیر منقول|اموال غیر منقول)) است بیشتر مورد نظر خواهد بود و مسلم است که آباد کردن آنها محتاج به سرمایه زیادی است که جز با تشکیل شرکت جمع آوری چنین ((سرمایه)) مقدور نیست. مثلا به جهت احداث ((سد|سدهای)) بزرگ و آبیاری مناطق لم یزرع و بایر یا برای خرید و فروش خانه ها و اراضی جهت احداث خیابان که سرمایه فردی کفاف مخارج آن را نمی دهد ، اگر شرکتی که متصدی انجام عمل باشد دارای ((شخصیت حقوقی)) نبوده و نتواند مستقلاً ((معاملات تجارتی|معامله)) نماید و کارگر و کارمند استخدام کند از آن جهت شرکاء ناچاراً هریک به حساب شخصی خود این امور را انجام دهند ، به هیچ وجه منظور سرمایه گذاران عملی نشده و رکودی در عمران و آبادی کشور پدید می آید .
 با توجه به این موضوع ماده 2 اصلاحی قانون تجارت مقرر داشته که شرکت سهامی ((شرکت های تجارتی|بازرگانی)) محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. با توجه به این موضوع ماده 2 اصلاحی قانون تجارت مقرر داشته که شرکت سهامی ((شرکت های تجارتی|بازرگانی)) محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
 باید دانست که از هفت نوع ((شرکت های تجارتی)) فقط شرکت سهامی می تواند موضوع عملیات خود را امور غیر بازرگانی قرار دهد و الا ((شرکت تضامنی|شرکت های تضامنی)) و ((شرکت نسبی|نسبی)) و ((شرکت با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود)) نمی توانند موضوع عملیات خود را امور بازرگانی قرار دهند و اگر اقدام به ((معاملات غیر تجارتی)) نمودند مشمول مقررات مربوط به امور تجارتی نخواهند بود. باید دانست که از هفت نوع ((شرکت های تجارتی)) فقط شرکت سهامی می تواند موضوع عملیات خود را امور غیر بازرگانی قرار دهد و الا ((شرکت تضامنی|شرکت های تضامنی)) و ((شرکت نسبی|نسبی)) و ((شرکت با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود)) نمی توانند موضوع عملیات خود را امور بازرگانی قرار دهند و اگر اقدام به ((معاملات غیر تجارتی)) نمودند مشمول مقررات مربوط به امور تجارتی نخواهند بود.
 با تمام این احوال مقررات مربوط به اموال غیر منقول باید رعایت شود . مثلاً هرگاه شرکت سهامی شروع به خرید یا فروش اراضی نماید ثبت آن مانند اموال منقول در ((دفاتر تجارتی)) کافی نبوده و باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و سایر تشریفات نسبت به آن مرعی گردد. با تمام این احوال مقررات مربوط به اموال غیر منقول باید رعایت شود . مثلاً هرگاه شرکت سهامی شروع به خرید یا فروش اراضی نماید ثبت آن مانند اموال منقول در ((دفاتر تجارتی)) کافی نبوده و باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و سایر تشریفات نسبت به آن مرعی گردد.
 عده شرکاء در سایر ((شرکت های تجارتی|شرکت ها)) اعم از تجارتی یا مدنی عده شرکاء تعیین نشده و مطابق تعریفی که قبلاً کردیم ، شرکت تشکیل می شود از دو نفر شریک یا بیشتر ولی به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تجارت در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد . عده شرکاء در سایر ((شرکت های تجارتی|شرکت ها)) اعم از تجارتی یا مدنی عده شرکاء تعیین نشده و مطابق تعریفی که قبلاً کردیم ، شرکت تشکیل می شود از دو نفر شریک یا بیشتر ولی به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تجارت در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .
 به نظر می رسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء 3 نفر، مربوط به شرکت های سهامی خاص است و الا در شرکت های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذکر می شود کمتر از 5 نفر نخواهد بود. به نظر می رسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء 3 نفر، مربوط به شرکت های سهامی خاص است و الا در شرکت های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذکر می شود کمتر از 5 نفر نخواهد بود.
 تعیین حداقل شرکاء به تعداد سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت های سهامی است. زیرا به موجب ماده 107 اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان ((سهام)) انتخاب شده کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . عده اعضای ((هیئت مدیره)) در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. بنابراین اگر تعداد شرکاء کمتر از پنج نفر باشد زیرا در این صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان ((سهام)) انتخاب شوند تشکیل نخواهد شد. تعیین حداقل شرکاء به تعداد سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت های سهامی است. زیرا به موجب ماده 107 اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان ((سهام)) انتخاب شده کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . عده اعضای ((هیئت مدیره)) در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. بنابراین اگر تعداد شرکاء کمتر از پنج نفر باشد زیرا در این صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان ((سهام)) انتخاب شوند تشکیل نخواهد شد.
 !میزان سرمایه  !میزان سرمایه
 قانون در تعیین حداقل ((سرمایه)) شرکت ها جز در مورد شرکت های دخالتی ننموده و آن را به اختیار شرکاء قرار داده و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده در موقع تأسیس سرمایه ((شرکت سهامی عام|شرکت های سهامی عام)) از 5 میلیون ریال و سرمایه ((شرکت سهامی خاص|شرکت های سهامی خاص)) از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. قانون در تعیین حداقل ((سرمایه)) شرکت ها جز در مورد شرکت های دخالتی ننموده و آن را به اختیار شرکاء قرار داده و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده در موقع تأسیس سرمایه ((شرکت سهامی عام|شرکت های سهامی عام)) از 5 میلیون ریال و سرمایه ((شرکت سهامی خاص|شرکت های سهامی خاص)) از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
 تعیین حداقل ((سرمایه)) در شرکت های سهامی از لحاظ اهمیت شرکت های مزبور است و سرمایه مزبور نباید در هیچ موقع کمتر از این میزان شود ، قسمت اخیر ماده 5 مقرر داشته در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند . هرگاه قبل از صدور رأی قطعی ، موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود. تعیین حداقل ((سرمایه)) در شرکت های سهامی از لحاظ اهمیت شرکت های مزبور است و سرمایه مزبور نباید در هیچ موقع کمتر از این میزان شود ، قسمت اخیر ماده 5 مقرر داشته در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند . هرگاه قبل از صدور رأی قطعی ، موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
 بنابراین در صورتی که به علت ((سود و زیان|زیان های)) وارده ((سرمایه)) از شرکت از میزان بالا تقلیل پیدا کند ، یک سال به شرکاء مهلت داده می شود که ، کمبود سرمایه را به وسیله ازدیاد سرمایه یا ورود سهام داران جدید جبران نمایند و یا این که نوع شرکت را تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت های دیگر کنند. بنابراین در صورتی که به علت ((سود و زیان|زیان های)) وارده ((سرمایه)) از شرکت از میزان بالا تقلیل پیدا کند ، یک سال به شرکاء مهلت داده می شود که ، کمبود سرمایه را به وسیله ازدیاد سرمایه یا ورود سهام داران جدید جبران نمایند و یا این که نوع شرکت را تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت های دیگر کنند.
 حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکاء است و قانون در آن دخالتی ندارد. حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکاء است و قانون در آن دخالتی ندارد.
 !انواع شرکت های سهامی !انواع شرکت های سهامی
 مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است: مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است:
 #((شرکت سهامی عام)) #((شرکت سهامی عام))
 #((شرکت سهامی خاص)) #((شرکت سهامی خاص))
 !همچنین ببینید: !همچنین ببینید:
 *((قرضه)) *((قرضه))
 *((انحلال شرکت سهامی)) *((انحلال شرکت سهامی))
 *((بطلان شرکت)) *((بطلان شرکت))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 11 اسفند 1383 [07:33 ]   2   نفیسه ناجی      جاری 
 پنج شنبه 07 آبان 1383 [00:53 ]   1   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..