منو
 کاربر Online
1009 کاربر online
تاریخچه ی: شتر

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-46Lines: 1-50
 V{maketoc} V{maketoc}
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/9/93//Shotor1.jpg} +{picture=Shotor1.jpg}
  
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/8/8b//Shotor2.jpg} +{picture=Shotor2.jpg}
  
 
 
 
 
 +!نگاه اجمالی
 +کمتر جانوری چون شتر می‌تواند ادعا کند که این چنین اثر تعیین کننده‌ای در ((تاریخ بشر)) داشته است، و اغراق نیست اگر ادعا شود که زندگی بدون وجود او برای انسانهایی که در منطقه بزرگی از ((جهان)) یعنی ((بیایان)) زندگی می‌کردند، ناممکن بوده است. و احتمالا ((تمدن)) هرگز در ((آفریقای شمالی)) و ((آسیای صغیر)) گسترش نمی‌یافت.
 +خانواده شترها شامل دو گونه از ((شتر کوهاندار|شترهای کوهاندار)) که در آفریقا و ((آسیا)) به چشم می‌خورند و همچنین ((شتر بی کوهان|شترهای بی کوهان آمریکا)) می‌شود. شترهای کوهاندار دارای قدرت مافوق تصوری در زمینه مقاومت در مقابل ((کویر|شرایط سخت کویری)) ، بدون نوشیدن ((آب)) برای مدت طولانی هستند. آنها که از ((آذوقه شتر|بوته‌های خار کویر)) تغذیه می‌کنند، می‌توانند بدون آب در سفرهای طولانی کویری زنده بمانند. ((کوهان شتر|کوهان)) این شترها ((سلولهای چربی)) را انبار کرده و در زمان نبودن ((غذا)) از آن به عنوان منبع انرژی استفاده می‌کند.
-خاواده شترها شامل دو گونه از شترهای کهاندار که در آفریقا و آسیا به چشم می خورند و همچنین شترهای بی کوهان آمریکا می شود. شترهای کوهاندار داای قدرت مافوق تصوری در زمینه مقاومت در قابل شرایط سخت کویری بدون نویدن ب برای مدت طولانی هستندد آنها که از بوته های خار کویر تغذیه می کنند می توانند بدون آب در سفرها طولانی کویری زنده بمانند. کوهان این شترا سلولهای ربی را انبارکرده و در زمان ندن غذا از به عنوان منبع انری استفاه می کند.

عکسهایی که د
ر سمت چپ تصویر مشاهده می کنید (ز بال به پایین) متعلق به شتر کوهاندار و تر بی کوهن است.

پاها
ی پهن شترکوهندا ز رو رفن این یوان در ماسه های نرم جلوگیری می کند.
/>شتر چمن خوار بی کوهان ٬ فامیل کوچک شتر برای زندگی در زمینهای پر از سنگ در ارتفاعات بالا تطبیق دارد.

! منبع:
*''DK multi media''
*((شتر))

!نگاه اجمالی
کمترین جانوری می تواند ادعا کند که این چنین اثر تعیین کننده ای در تاریخ بشر داشته است و اغراق نیست اگر ادعا شود که زندگی بدون وجود او برای انسان که در منطقه بزرگی از جهان یعنی بیایان زندگی می کردند،نا ممکن بوده است و احتمالا تمدن هرگز در آفریقای شمالی و آسیای صغیر گسترش نمی یافت .
+اهای هن شتر کوهاندار ا فرو رتن ین یوان در ماسههای نرم وگیری میکند. ((اتار ووی شتر|اان دن شتر چمن خوار بی کوهان)) ٬ فامیل کوچک شتر ، برای زندگی در زمینهای پر از سنگ ، در ارتفاعات بالا تطبیق دارد.
 !تاریخچه !تاریخچه
-شتر بیشتر از هفت هزار سال پیش اهلی گردید و از دو هزار سال پیش تاکنون هیچ گونه شتر یک کوهانه وحشی در دنیا دیده نشده است. شتر دو کوهانه تا پیش از 5000 سال پیش اهلی نشده بود و هنوز نوع وحشی آن در صحرای گبی در مغولستان وجود دارد ولی شتر دو کوهانه مانند شتر یک کوهانه در توسعه تمدن در مناطق بیابانی موثر بوده است . +شتر بیشتر از هفت هزار سال پیش اهلی گردید و از دو هزار سال پیش تاکنون هیچ گونه ((ساختار وجودی شتر|شتر یک کوهانه وحشی)) در دنیا دیده نشده است. ((ساختار وجودی شتر|شتر دو کوهانه)) تا پیش از 5000 سال پیش اهلی نشده بود و هنوز نوع وحشی آن در ((صحرای گبی)) در مغولستان وجود دارد ولی شتر دو کوهانه مانند شتر یک کوهانه در توسعه تمدن در ((بیابان|مناطق بیابانی)) موثر بوده است .
 !امتیاز شتر بر دیگر جانوران !امتیاز شتر بر دیگر جانوران
-به طور کلی شتر نقش عمده ای در بازرگانی و حمل کالا ی گران بها در راههای بیابانی بی آب و آبادانی داشته که در همان مسیر ها در حال شهرهای فراوانی ساخته شده است. شتر در مقایسه با دیگر جانوران، مانند اسب کاملا استثنایی است چون نیاز بسیار کمی به آب در مسافتهای طولانی و شرایط سخت بیابان دارد. در ضمن شکل بدن این جانور، بسیار مناسب برای آب و هوای گرمسیری است. بدن جانور در قسمت بالای کمر باریک است و بنابر این در گرمترین ساعات روز که آفتاب کاملا عمودی می تابد سطح کمی از بدن آن در تماس با پرتو مستقیم خورشید قرار می گیرد. +به طور کلی شتر نقش عمدهای در ((بازرگانی)) و حمل کالا ی گرانبها در راههای بیابانی بی آب و آبادانی داشته که در همان مسیرها در حال حاضر شهرهای فراوانی ساخته شده است. شتر در مقایسه با دیگر جانوران ، مانند ((اسب)) کاملا استثنایی است. چون نیاز بسیار کمی به آب در مسافتهای طولانی و شرایط سخت بیابان دارد. در ضمن ((ساختار وجودی شتر|شکل بدن این جانور)) ، بسیار مناسب برای ((هوا شناسی|آب و هوای گرمسیری)) است. بدن جانور در قسمت بالای کمر باریک است و بنابراین در گرمترین ساعات روز که آفتاب کاملا عمودی می تابد سطح کمی از بدن آن در تماس با پرتو مستقیم خورشید قرار می گیرد.
 !اهمیت شتر !اهمیت شتر
-سازگاری جانور با محیط زیستش به نحوی است که حفظ تعادل مایع در بدن در هماهنگی کامل با عمل دیگر با یاخته ها در حمل شرایط سخت خشکی می باشد.آنچه نبود آن در دیگر جانوران باعث مرگشان در همان شرایط می گردد.کوهان برجسته شتر نیز یکی دیگر از بخش های مهم بدن همهنی و با شرایط محیطی می اد.یر تصور می شد که کوهان محل اندوختن آب است. در حالی که می دانیم اینجا محلی برای اندوختن حدود پنجاه کیلوگرم چربی با دو عمل کرد متفاوت می باشد.یکی به عنوان عایق گرما در پرتو سوزان خورشید و دیگری اندوخته ای از انرژی و آب است.زمانی که چربی می سوزد، هیدروژن آزاد می گردد که با اکسیژن موجود در هوا ترکیب شده و تولید آب می نماید، چیزی حدود 21 لیتر آب از 20 کیلوگرم چربی. این فرایند باعث ایجاد گرمای فراوانی می گردد که واکنش طبیعی آن تعریف می باشد، ولی نتیجه نهایی در بدن شتر ایجاد آب برای رفع تشنگی وژ در سفر می باشد که این بخصوص در شتر به عنوان انوی باربر بسیار حائز اهمیت است. +((سازگاری جانور با محیط زیست|سازگاری جانور با محیط زیستش)) به نحوی است که حفظ تعادل مایع در بدن در هماهنگی کامل با عمل دیگر یاختهها در شرایط سخت خشکی میباشد، آنچه نبود آن در دیگر جانوران باعث مرگشان در همان شرایط میگردد. ((کوهان شتر|کوهان برجسته شتر)) نیز یکی دیگر از بخش های مهم بدن وت که د با شرایط محیطی هماهنگی کمل داد. ل تصور میشد که کوهان محل اندوختن آب است، در حالی که میدانیم اینجا محلی برای اندوختن حدود پنجاه کیلوگرم ((چربی)) با دو عمل کرد متفاوت میباشد.

یکی به عنوان ((عایق گرما)) در ((نور خورشید|پرتو سوزان خورشید)) و دیگری اندوختهای از ((انرژی)) و ((آب)) است. زمانی که ((چربی)) میسوزد، ((هیدروژن)) آزاد میگردد که با ((اکسیژن|اکسیژن موجود در هوا)) ترکیب شده و تولید آب مینماید، چیزی حدود 21 لیتر آب از 20 کیلوگرم چربی. این فرایند باعث ایجاد ((گرما|گرمای)) فراوانی میگردد، که واکنش طبیعی آن تعریف میباشد، ولی نتیجه نهایی آن در بدن شتر ایجاد آب برای رفع تشنگی ، خصوصا در سفر میباشد که این امر بخصوص در شتر به عنوان ((یوانات باربر|حیونی باربر)) بسیار حائز اهمیت است.
 !قدرت شتر !قدرت شتر
-شتر در کاروان بین 170 تا 270 کیلوگرم بار را با سرعتی معادل 4 – 5 کیلومتر در ساعت حمل می کند.در کاروان معمولی شتر پنج روز حرکت می کند و پس از آن آب و غذا دریافت می کند. هر شتر می تواند هفت روز بدون آب و غذا کار کند،در حالی که اگر کار نکند نصف این مدت را می تواند تحمل کند . +شتر در ((کاروان)) بین 170 تا 270 کیلوگرم بار را با سرعتی معادل 4 – 5 کیلومتر در ساعت حمل میکند. در کاروان معمولی شتر پنج روز حرکت میکند، و پس از آن آب و غذا دریافت میکند. هر شتر میتواند هفت روز بدون آب و غذا کار کند، در حالی که اگر کار نکند نصف این مدت را میتواند تحمل کند .
 !فواید دیگر شتر !فواید دیگر شتر
-شتر به غیر از خاصیت باربری عرضه کننده یک رشته تولیدات مهم می باشد .
شیر آن بسیار چرب و پر از مواد غذای است.گوشت آن خوراکی و از پوست آن کمربند،صندلی و لباس تهیه می کنند. پشم آن برای تولید فرش و چادر و ار پیخال کاملا خشک آن به عنوان سوخت استفاده می گردد.به عبارت دیگر می توان گقت کمتر قسمتی از شتر وجود دارد که بی مصرف و دور انداختنی باشد و به همین جهت چندان چندان شگفت انگیز نیست که قبایل بادیه نشین تصور می کنند که شتر گرانبها ترین دارایی آنهاست .
+شتر به غیر از خاصیت باربری عرضه کننده یک رشته تولیدات مهم میباشد. ((شیر خوراکی|شیر)) آن بسیار چرب و پر از ((مواد غذایی)) است. ((گوشت شتر|گوشت)) آن خوراکی و از ((پوست شتر|پوست)) آن ((کمربند)) ، ((صندلی)) و لباس تهیه میکنند. ((پشم شتر|پشم آن)) برای تولید ((فرش)) و ((چادر)) و ار ((پیخال شتر|پیخال کاملا خشک)) آن به عنوان ((سوخت)) استفاده میگردد. به عبارت دیگر میتوان گقت کمتر قسمتی از شتر وجود دارد که بیمصرف و دور انداختنی باشد و به همین جهت چندان شگفت انگیز نیست که ((قبایل بادیه نشین)) تصور میکنند که شتر گرانبها ترین دارایی آنهاست.
 !گرانترین مورد استفاده شتر !گرانترین مورد استفاده شتر
-نوع بهتر استفاده یا بهتر بگوییم سو استفاده از شتر در حمل مواد مخدر و سایر کالاهای با ارزش مانند سنگهای گرانبها و طلا می باشد.این مواد را در کیسه های پلاستیکی قرار داده و به ورد جانور زبان بسته می دهند،در صئرت عدم وجود آشکار از با پایکس در گمرک مربوطه که قادر به تشخیص باشد،این مواد را بعد ار عبور از مرز یه صورت دفع طبیعی و یا با کشتن انور، به دست می آورند +نوع بهتر استفاده یا بهتر بگوییم استفاده نادرست از شتر در حمل ((مواد مخدر)) و سایر کالاهای با ارزش مانند ((سنگهای گرانبها)) و ((طلا)) میباشد. این مواد را در کیسههای پلاستیکی قرار داده و به یوان زبان بسته میدهند تا بخورد، در صورت عدم وجود ((آشکارساز اشعه ایکس|آشکارساز با ع ایکس)) در گمرک مربوطه که قادر به تشخیص باشد، این مواد را بعد ار عبور از مرز یه صورت دفع طبیعی و یا با کشتن یوان ، به دست میآورند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-* +*((آذوقه شتر))
*((حیوانات باربر))
*((بیایان))
*((پشم شتر))
*((پوست شتر))
*((گوشت شتر))
*((ساختار وجودی شتر))
*((سازگاری جانور با محیط زیست))
*((شترهای بی کوهان))
*((شتر کوهاندار))
*((کوهان شتر))
*((کویر))
*((قبایل بادیه نشین))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 08 آذر 1383 [16:44 ]   4   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [11:53 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [09:44 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 شهریور 1383 [06:43 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..