منو
 کاربر Online
922 کاربر online
تاریخچه ی: شتابدهنده‌ وان دوگراف

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-64Lines: 1-42
-V{maketoc}
! اولین شتا هده وان دوگراف:‏

‏((مولد وان دوگراف|مولدهای وان دوگراف)) اولیه در سال 1931 در درون ((انباره)) های گنبدی بزرگی ‏نصب ‏شده‌اند. الکترود ولتاژ بالا برروی ستون نارسانا سوار شده‌ بود و ‏اندازه اتاق تا آنجا که ممکن بود توسط نیاز ‏به ساختن مسیر عبور جرقه ‏به زمین ، دیوار ، و سقف تعیین می‌شد. همچنانکه ولتاژهای بالاتر لازم ‏شد، به ‏زودی معلوم شد که یک فکر دیگری برای افزایش اندازه این ‏شتاب‌دهنده‌ها باید پیدا شود. ‏

جایگزین کردن هوا با ((اتمسفر|فشار جو)) توسط گازهای با ((فشار)) بالا مثل گاز ((ازت)) -‏ ((فریون)) و ‏یا مخلوط آنها این وظیفه بزرگ را به عهده گرفت. در واقع فشار در ‏یک گاز افزایش می‌یابد. فاصله بین ‏مولکولها کوتاهتر می‌شود این امر در ‏مورد ((پویش آزاد میانگین|پویش آزاد)) یونها نیز صادق است (پویش آزاد یونها نیز کاهش ‏‏می‌یابد). این بدان معنی است که جرقه در میدانهای با شدت بالاتر بوجود ‏بیاید و در واقع این موردی است که ‏به عنوان مثال ازت در ((فشار)) ‏at‏16 ‏می‌تواند گرادیان ‏kv/cm‏200 یا ‏Mv/m‏20 را تحمل کند. ‏

نتیجه این امر تقریبا 7 برابر شدن قابلیت ماشین و کاهش ابعاد آن به ‏نسبت 7/1 شد. برای مثال مولدهای 5 ‏میلون ولتی را می‌توان در ‏مخزنهای به شعاع 5/2 متر نصب کرد. حتی می‌توان این شتابدهنده‌ها را ‏به‌طور ‏افقی سوار کرد که در مورد اولین نسل شتاب دهنده‌های وان‌دگراف ‏با هوا این امر ممکن نبود.

! ساختمان شتاب دهنده وان‌دوگراف:‏

‏__یک شتاب دهنده وان‌دوگراف شامل سه قسمت اساسی است.‏__‏
+!تایه
‏((مولد وان دوگراف|مولدهای وان دوگراف)) اولیه در سال 1931 در درون انبارههای گنبدی بزرگی ‏نصب ‏شده‌اند. الکترود ولتاژ بالا برروی ستون نارسانا سوار شده‌ بود و ‏اندازه اتاق تا آنجا که ممکن بود توسط نیاز ‏به ساختن مسیر عبور جرقه ‏به زمین ، دیوار و سقف تعیین می‌شد. همچنانکه ولتاژهای بالاتر لازم ‏شد، به ‏زودی معلوم شد که یک فکر دیگری برای افزایش اندازه این ‏شتاب‌ دهنده‌ها باید پیدا شود. ‏جایگزین کردن هوا با ((اتمسفر|فشار جو)) توسط گازهای با ((فشار)) بالا مثل گاز ((ازت)) -‏ ((فریون)) و ‏یا مخلوط آنها این وظیفه بزرگ را به عهده گرفت.

در واقع فشار در ‏یک گاز افزایش می‌یابد. فاصله بین ‏مولکولها کوتاهتر می‌شود این امر در ‏مورد ((پویش آزاد میانگین|پویش آزاد)) یونها نیز صادق است (پویش آزاد یونها نیز کاهش ‏‏می‌یابد). این بدان معنی است که جرقه در میدانهای با شدت بالاتر بوجود ‏بیاید و در واقع این موردی است که ‏به عنوان مثال ازت در فشار ‏at‏16 ‏می‌تواند گرادیان ‏kv/cm‏200 یا ‏Mv/m‏20 را تحمل کند. ‏نتیجه این امر تقریبا 7 برابر شدن قابلیت ماشین و کاهش ابعاد آن به ‏نسبت 7/1 شد. برای مثال مولدهای 5 ‏میلون ولتی را می‌توان در ‏مخزنهای به شعاع 5/2 متر نصب کرد. حتی می‌توان این شتاب دهنده‌ها را ‏بطور ‏افقی سوار کرد که در مورد اولین نسل شتاب دهنده‌های وان‌ دوگراف ‏با هوا این امر ممکن نبود.
!ساختمان شتاب دهنده وان‌ دوگراف
‏__یک شتاب دهنده وان‌ دوگراف شامل سه قسمت اساسی است.‏__‏
 #((تانک شتاب‌دهنده|‏تانک فشار بالا)) #((تانک شتاب‌دهنده|‏تانک فشار بالا))
-#((مولد جریان مستقیم|مولد الکتریکی ‏DC‏)) همراه با موتور حرکت دهنده تسمه نقاله و ‏((الکترود))های ولتاژ بالا.‏
#((متعلقات شتاب دهنده‌ها))

! معرفی اجزای شتابدهنده واندوگراف:

*متعلقات شتابدهنده‌ها یعنی ((چشمه یونی)) ، ((لوله شتابدهی)) در مورد ‏مولدهای منفی این چشمه یونی یک ((تفنگ ‏الکترونی)) است. صرفنظر از ‏اینکه منبع یونی تفنگ الکترونی باشد یا یک چشمه یونی مثبت ، باید در ‏درون ‏پایانه ولتاژ بالا قرار گیرد.
/>
*از آنجایی که این ابزارها برای کار نیاز به ((مولد برق|منبع برق)) دارند آنها را می‌توان از ‏یک مولد برق کوچک که ‏توسط همان ((تسمه نقاله)) متحرک حامل بار رانده ‏می‌شود تغذیه کرد. فضای دسترس داخل پایانه نسبتا محدود ‏ساخته ‏می‌شود طوری که برای وسایل پیچیده مانند آنچه که برای مثال در تولید ‏یونهای سنگین همانند ((هسته)) ‏‏C‏12 به‌کار می‌رود، عملا بوجود می‌آید. />
*در مورد لوله شتابدهی باید توجه داشت که آن بتواند در مقابل کل افت ((اختلاف پتانسیل الکتریکی|‏پتانسیل)) از پایانه ‏ولتاژ بالا به زمین تحمل داشته‌باشد. پس این لوله از ‏حلقه‌های نارسانا که توسط الکترودهای فلزی از هم جدا ‏شده‌اند درست ‏می‌شود. این سازه به منظور افت تدریجی ولتاژ به‌کار می‌رود. />
*هر کدام از آن الکترودهای ساندویچی به نقاط مختلف یک ((مدار مقسم ولتاژ|مقسم ولتاژ)) ‏وصل‌ند و موجب می‌شوند که میدان ‏الکتریکی به‌تدریج کاهنده و مضافا ‏عمل کانونی کردن باریکه ذرات شتابدار به سطح مقطع کوچکتر ممکن ‏‏شود.

! کانونش باریکه در شتاب دهنده وان دوگراف:‏

سؤال کانونش یک سوال بنیادی در همه شتاب دهنده‌هاست که در زیر ‏بررسی می شود: به منظور اجتناب از ‏جرقه‌ها و سایر انواع نشت ((جریان الکتریکی)) ‏گرادیان ((ولتاژ)) باید در همه‌جا کمینه نگه داشته‌شود. به ویژه میدان در ‏طول ‏سیم و لوله باریکه انتقال یونی عملا باید یکنواخت باشد. ‏

برای این منظور کل سازه در درون یک قفس که از حلقه‌های فلزی ‏دایروی متساوی الفاصله که به شعاع ‏خارجی الکترود ولتاژ بالا ساخته ‏شده‌اند، قرار دارند. این حلقه‌ها خود به مقسم ولتاژ آنچنان وصل شده‌اند ‏که ‏اختلاف پتانسیل بین دو حلقه همسایه همیشه برابر ، در نتیجه ‏کاهش ولتاژ از ((الکترود)) بالایی به ((اتصال زمین|زمین)) با ‏ملایمت صورت می‌گیرد. /> />به نظر می‌رسید که بین ولتاژ مورد نیاز و در ازای کل مسیر لوله یک ‏تناسب معین مثلا خطی وجود داشته ‏باشد که تجربیات نخستین نشان ‏داد که این رابطه خطی موجود نیست. بلکه سرعت افزایش طول لوله ‏نسبت به ‏افزایش ولتاژ سریعتر است. عملا این ولتاژ که حدود ‏‎7Mv‏ است ‏به نام ولتاژ کلی و اثرش به نام اثر ولتاژ کلی ‏معروف است.‏

! ویژگیهای طراحی شتاب دهنده:

در یک شتاب دهنده معینی معلوم شده‌است که رابطه غیر خطی بین ولتاژ ‏کل و جریان ارایه شده به روی تسمه ‏موجود است. چطور تغییر برای بیان ‏این پدیده به وجود آمده و توسعه پیدا کرده است. در یکی از آنها فرض ‏‏می‌شود که ((الکترون|الکترونهای ثانویه)) رهاشده از ذرات برخورد کننده به دیواره‌ها و ‏لبه‌های شکافهای تعبیه شده و یا ‏مولکولهای گازهای باقیمانده بر پشت ‏‏‌یا به عقب ((شتاب)) می‌گیرد و به پایانه ولتاژ بالای مقبت برخورد کرده و ‏تولید ‏اشعه ایکس می‌کنند. ‏

‏((اشعه ایکس)) به نوبه خود به طور نسبی گاز عایق ساز را یونیزه کرده و ‏ایجاد بارهای آزاد می‌کند که انتقال ‏آنها موجب یک بار اضافی روی تسمه ‏می‌شود. چنانچه می‌دانیم ولتاژ و در نتیجه ((انرژی جنبشی|انرژی الکترونها)) افزایش ‏‏می‌یابد و موجب تولید بیشتر و بیشتر اشعه ایکس می‌شود که همراه آن ‏به تناسب یونش در ((گاز)) بیشتر شده ‏نهایتا به یک حالت اشباع می‌رسد.‏

! بهینه سازی شتاب دهنده های ایستایی:

راه حل هوشمندانه‌ای برای حل مسله ((جریان پشتی شتاب دهنده)) توسط ((وان ‌دوگراف)) ، ((‏رولز)) و ((ویتکار)) در سال ‏‏1962 پیش بینی شده‌است. این راه‌حل کاملا اثر ‏ولتاژ کلی را بر طرف می‌کند. لوله‌های معمولی شتابدهی با ‏الکترودهای ‏قایم بر محور طولی لوله درست می‌شوند. این سه نفر به جای آن ‏لوله‌هایی به شکل مایل (مورب) ‏درست کردند. ‏

این الکترودهای مایل موجب بروز مولفه شعاعی ((میدان الکتریکی)) ‏می‌شوند، در نتیجه این امر طول ((خطط ‏نیی الکتریکی|خطوط ‏نیروی میدان الکتریکی)) به کسر ‏کوچکی از طول لوله کاهش پیدا کرد. به عبارت دیگر الکترونی که در طول ‏‏خط نیرو حرکت می‌کند قبل از رسیدن به ((انرژی پتانسیل الکتریکی|انرژی)) کابل به یک ((الکترود)) برخورد ‏می‌کند. این مایل بودن میدان ‏یک در میان معکوس می‌شود. به طوری که ‏اثر کلی آنها روی ((باریکه یونی)) به طور میانگین صفر می‌شود.

! مباحث مرتبط با عنوان:‏
+#((مولد جریان مستقیم|مولد الکتریکی ‏DC‏)) همراه با موتور حرکت دهنده تسمه نقاله و ‏الکترودهای ولتاژ بالا.‏
#((متعلقات شتاب دهنده‌ها)) />


>>
/>


{img src=img/daneshnameh_up/e/e9/4_Tandem_van_de_Graaf.jpg}

!
معرفی اجزای شتاب دهنده واندوگراف‏
*متعلقات شتاب دهنده‌ها یعنی ((چشمه یونی)) ، ((لوله شتابدهی)) در مورد ‏مولدهای منفی این چشمه یونی یک ((تفنگ ‏الکترونی)) است. صرفنظر از ‏اینکه منبع یونی تفنگ الکترونی باشد یا یک چشمه یونی مثبت ، باید در ‏درون ‏پایانه ولتاژ بالا قرار گیرد.>

*از آنجایی که این ابزارها برای کار نیاز به ((مولد برق|منبع برق)) دارند آنها را می‌توان از ‏یک مولد برق کوچک که ‏توسط همان ((تسمه نقاله)) متحرک حامل بار رانده ‏می‌شود تغذیه کرد. فضای دسترس داخل پایانه نسبتا محدود ‏ساخته ‏می‌شود طوری که برای وسایل پیچیده مانند آنچه که برای مثال در تولید ‏یونهای سنگین همانند ((هسته)) ‏‏C‏12 بکار می‌رود، عملا بوجود می‌آید.>>
*در مورد لوله شتابدهی باید توجه داشت که آن بتواند در مقابل کل افت ((پتانسیل الکتریکی|‏پتانسیل)) از پایانه ‏ولتاژ بالا به زمین تحمل داشته ‌باشد. پس این لوله از ‏حلقه‌های نارسانا که توسط الکترودهای فلزی از هم جدا ‏شده‌اند درست ‏می‌شود. این سازه به منظور افت تدریجی ولتاژ بکار می‌رود.


*هر کدام از آن الکترودهای ساندویچی به نقاط مختلف یک ((مدار مقسم ولتاژ|مقسم ولتاژ)) ‏وصل‌ هتند و موجب می‌شوند که ((میدان ‏الکتریکی)) به ‌تدریج کاهنده و مضافا ‏عمل کانونی کردن باریکه ذرات شتابدار به سطح مقطع کوچکتر ممکن ‏‏شود.
!کانونش باریکه در شتاب دهنده وان دوگراف
سؤال کانونش یک سوال بنیادی در همه شتاب دهنده‌هاست که در زیر ‏بررسی میشود: به منظور اجتناب از ‏جرقه‌ها و سایر انواع نشت ((جریان الکتریکی)) ‏گرادیان ولتاژ باید در همه ‌جا کمینه نگه داشته ‌شود. به ویژه میدان در ‏طول ‏سیم و لوله باریکه انتقال یونی عملا باید یکنواخت باشد. ‏برای این منظور کل سازه در درون یک قفس که از حلقه‌های فلزی ‏دایروی متساوی الفاصله که به شعاع ‏خارجی الکترود ولتاژ بالا ساخته ‏شده‌اند، قرار دارند. این حلقه‌ها خود به مقسم ولتاژ آنچنان وصل شده‌اند ‏که ‏اختلاف پتانسیل بین دو حلقه همسایه همیشه برابر ، در نتیجه ‏کاهش ولتاژ از الکترود بالایی به ((اتصال زمین|زمین)) با ‏ملایمت صورت می‌گیرد.

به نظر می‌رسید که بین ولتاژ مورد نیاز و در ازای کل مسیر لوله یک ‏تناسب معین مثلا خطی وجود داشته ‏باشد که تجربیات نخستین نشان ‏داد که این رابطه خطی موجود نیست. بلکه سرعت افزایش طول لوله ‏نسبت به ‏افزایش ولتاژ سریعتر است. عملا این ولتاژ که حدود ‏‎7Mv‏ است ‏به نام ولتاژ کلی و اثرش به نام اثر ولتاژ کلی ‏معروف است.‏
!ویژگیهای طراحی شتاب دهنده
در یک شتاب دهنده معینی معلوم شده ‌است که رابطه غیر خطی بین ولتاژ ‏کل و جریان ارائه شده به روی تسمه ‏موجود است. چطور تغییر برای بیان ‏این پدیده بوجود آمده و توسعه پیدا کرده است. در یکی از آنها فرض ‏‏می‌شود که الکترونهای ثانویه رها شده از ذرات برخورد کننده به دیواره‌ها و ‏لبه‌های شکافهای تعبیه شده و یا ‏مولکولهای گازهای باقیمانده بر پشت ‏‏‌یا به عقب ((شتاب)) می‌گیرد و به پایانه ولتاژ بالای مقبت برخورد کرده و ‏تولید ‏اشعه ایکس می‌کنند. ‏‏((اشعه ایکس)) به نوبه خود بطور نسبی گاز عایق ساز را یونیزه کرده و ‏ایجاد بارهای آزاد می‌کند که انتقال ‏آنها موجب یک بار اضافی روی تسمه ‏می‌شود. چنانچه می‌دانیم ولتاژ و در نتیجه ((انرژی جنبشی|انرژی الکترونها)) افزایش ‏‏می‌یابد و موجب تولید بیشتر و بیشتر اشعه ایکس می‌شود که همراه آن ‏به تناسب یونش در گاز بیشتر شده ‏نهایتا به یک حالت اشباع می‌رسد.‏
!بهینه سازی شتاب دهنده های ایستایی
راه حل هوشمندانه‌ای برای حل مسله جریان پشتی شتاب دهنده توسط ((وان ‌دوگراف)) ، ((‏رولز)) و ((ویتکار)) در سال ‏‏1962 پیش بینی شده‌ است. این راه‌ حل کاملا اثر ‏ولتاژ کلی را برطرف می‌کند. لوله‌های معمولی شتابدهی با ‏الکترودهای ‏قائم بر محور طولی لوله درست می‌شوند. این سه نفر به جای آن ‏لوله‌هایی به شکل مایل (مورب) ‏درست کردند. ‏این الکترودهای مایل موجب بروز مؤلفه شعاعی ((میدان الکتریکی)) ‏می‌شوند، در نتیجه این امر طول ((یا الکتریکی|خطوط ‏نیروی میدان الکتریکی)) به کسر ‏کوچکی از طول لوله کاهش پیدا کرد. به عبارت دیگر الکترونی که در طول ‏‏خط نیرو حرکت می‌کند قبل از رسیدن به ((انرژی پتانسیل الکتریکی|انرژی)) کابل به یک ((الکترود)) برخورد ‏می‌کند. این مایل بودن میدان ‏یک در میان معکوس می‌شود. به طوری که ‏اثر کلی آنها روی ((باریکه یونی)) به طور میانگین صفر می‌شود.
!مباحث مرتبط با عنوان
 *((الکترون))‏ *((الکترون))‏
 *((انباره))  *((انباره))
 *((پویش آزاد میانگین)) *((پویش آزاد میانگین))
-*((تانک شتاب‌دهنده)) +*((تانک شتاب‌ دهنده))
 *((جریان پشتی شتاب دهنده)) *((جریان پشتی شتاب دهنده))
 *((شتاب دهنده‌ ذرات))‏ *((شتاب دهنده‌ ذرات))‏
 *((شتاب ‌دهنده‌ ذرات بنیادی))‏ *((شتاب ‌دهنده‌ ذرات بنیادی))‏
 *((شتاب دهنده معمولی))‏ *((شتاب دهنده معمولی))‏
 *((شتاب دهنده‌ وان دوگراف‏))‏ *((شتاب دهنده‌ وان دوگراف‏))‏
 *((لوله شتاب دهی)) *((لوله شتاب دهی))
 *((متعلقات شتابدهنده‌ها)) *((متعلقات شتابدهنده‌ها))
 *‎‏((مولد وان دوگراف))‏ *‎‏((مولد وان دوگراف))‏
 *((میدان الکتریکی))‏ *((میدان الکتریکی))‏
 *((نوترون))‏ *((نوترون))‏

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 05 آذر 1385 [15:40 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 29 آذر 1383 [09:37 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [06:17 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..