منو
 صفحه های تصادفی
پیامبر اکرم در خانه ابو ایوب انصاری
امام رضا علیه السلام در اهواز
انقلاب حقیقی
دانش اطلاع‌رسانی
فعال غیرفعال
سنتر rnaوپروتئین در باکتری همزمان است
رشته مجسمه سازی
قوانین و مناسبات اجتماعی در قانون نامه حمورابی
انواع تنش
تاریخچه اینترنت
 کاربر Online
402 کاربر online
تاریخچه ی: شبهة تعارض عقل و دین

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-7Lines: 1-22
-ممکن است گفته شود : ین نه تنها عقلی نیست بلکه در مابل عقل ات زیرا بعضی از دسترهای دین ، قابل دفاع عقلی نیست . عقل در بسیاری از احکام کیفری ماند اعدام و رجم ، فتو به خلاف می دهد در حالی که دین می گوی : اعدام ، رجم و قصاص باید اشد بنابراین دین با عقل تعارض دارد .
اسخ یک : عد راهیبی عقل به جزئیات دین : گینگا خنان بالا اول با قلمرو عقل و محدوده آن آشنایی ندارند . ثانیا عقلی که دلیل اثبات دین است ، ه عقلی نیست یرا عقل می داند که از درک بسیاری از امرعاجز است و می فهمد که نیاز ب اما />دارد .
پ
اسخ دوم : فرق گذاشتن مین وهم و عقل : جواب دیگر قائلان به تعارض دین و قل ین ست ک اید بین قل و وهم فرق گذات . گای وهم ی عقل می نشین ز ی ر چیزهای بدلی را به ای امور حقیقی می نشان . کم فروشی و احتکار تبدی کالا ، کار شیطان است اگر انسان ا او معامله کند مقداری از دی خود ر ب و خواهد داد و او نز کتر از آنچه را که وعده اش را داده به سا می دهد و چون رف مقابلش شیطان است در صورت درک غبون شدن خویش باز مشکل است که بتواند معامله را اقاله و فسخ ن . از این رو در تشخیص حق دچار اباه می ود و بر ثر ابتای به خطا توان معقول کدن یافه هی خود را ندارد یا دین را با قل نهماهن می بیند .
ی
اسپاری . 1- گاهی شیطان با مغالطه اش انسان مغالطه زده را وارد می کند تا عدم علم به چیزی را علم به عدم آن بداند .
2-مغالطه ، ا
قسام فراوانی دارد که بدترین صنف آن مغالطه در اصل هویت انسان است یعنی شیطان خود ر به جای انسان می نشاند و تمام خواسته های خود ر از زبان او بازو می کند .
+::~~green:یا هم اکا دین با ((عقل)) انسانا جو در می ید~~:: />
مک ات گ و: ((دین)) نه تنه عقلی نیست لکه در ماب است یرا بعضی ستهای دین قا عقلی نی. در بیاری ا ((احکا کیری)) انن ((اعدا)) و ((ر))، ((توا)) به ا می دهد ر حالی ک دین می گوید: اام ر و ((قا)) اید باد بناراین دین با عقل تعار دارد. />
 +~~darkviolet:پاسخ یک:~~ عدم راهیابی عقل به جزئیات دین: گویندگان سخنان بالا
 +*اولا با قلمرو عقل و محدوده آن آشنایی ندارند.
 +*ثانیا عقلی که دلیل اثبات دین است، هر عقلی نیست زیرا عقل می داند که از درک بسیاری از امور عاجز است و می فهمد که نیاز به راهنما دارد.
 +
 +~~darkviolet:پاسخ دوم: ~~فرق گذاشتن میان وهم و عقل: جواب دیگر قائلان به تعارض دین و عقل این است که
 +باید بین عقل و ((وهم)) فرق گذاشت. گاهی وهم به جای عقل می نشیند از این رو چیزهای ((بدلی)) را به جای امور حقیقی می نشاند. ((کم فروشی)) و ((احتکار)) و تبدیل کالا، کار ((شیطان)) است و اگر انسان با او معامله کند مقداری از دین خود را به او خواهد داد و او نیز کمتر از آنچه را که وعده اش را داده به انسان می دهد و چون طرف مقابلش شیطان است در صورت درک مغبون شدن خویش باز مشکل است که بتواند معامله را اقاله و فسخ کند. از این رو در تشخیص حق دچار اشتباه می شود و بر اثر ابتلای به خطا توان معقول کردن یافته های خود را ندارد یا دین را با عقل ناهماهنگ می بیند.
 +
 +
 +~~orange:__یادسپاری__~~
 +1- گاهی شیطان با مغالطه اش انسان مغالطه زده را وارد می کند تا عدم ((علم)) به چیزی را علم به عدم آن بداند.
 +2-((مغالطه))، اقسام فراوانی دارد که بدترین صنف آن مغالطه در اصل هویت انسان است یعنی شیطان خود را به جای ((انسان)) می نشاند و تمام خواسته های خود را از زبان او بازگو می کند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 27 تیر 1384 [15:41 ]   3   محمد ورهرام      جاری 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [15:41 ]   2   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [10:34 ]   1   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..