منو
 صفحه های تصادفی
عصر فاتحان در اروپا
امام علی علیه السلام و پاسخ به شبهه یهود
تعیین جنسیت
جدول انتگرال معکوس توابع مثلثاتی
پیدایش خوارج
تهمت های ناروا به پیامبراسلام
اهمیت نتایج و تأثیرات جنبش
aaaa
نام علی علیه السلام بر کرسی و عرش
ماهیت نور همدوس لیزر
 کاربر Online
588 کاربر online
تاریخچه ی: شاه طهماسب دوم

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-7Lines: 1-7
 {FANCYTABLE(border=0)}  {FANCYTABLE(border=0)}
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF~|~ ~cbgc:#3399FF
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF~|~ ~cbgc:#3399FF
-~w:30%برای اطلاع یافتن از نحوه قدرت گیری نادر قلی ابتدا باید که به شناخت تهماسب میرزا دوم پرداخت زیرا که بسیاری از تلاشهای اولیه نادر به گرد او چرخید و او بودکه دست نادر را گرفت و به عرصه تاریخ کشانید.
1- تهماسب میرزا از آخرین بازماندگان صفوی بود که پس از سقوط آن دولت در صدد قدرت یابی مجدد بود .
2- تهماسب میرزا از حمله افغانان جان سالم به در برده بود و به قزوین گریخته بود .>br>3- در قزوین ، توانست با کمک بسیاری از وفاداران به حکومت صفویه سپاهی تشکیل دهد حتی ادعای پادشاهی کرد و به تخت پادشاهی نشست .
4- د راین زمان روسها از ناآرامیها و آشوبهای داخلی ایران استفاده کرده قسمتهایی از سواحل شمال ایران و دریای خزر را تصرف کردند .
5- دولت عثمانی برای اینکه از تصرف شمال ایران به دست رقیب خود ، روسها ، جلوگیری کند به تهماسب میرزای آواره اعلام جنگ داد .
6- با پیشروی ترکان به غرب و آذربایجان تهماسب وحشت زده به تهران و از تهران به ما مازندران و استرآباد گریخت .
7- در مازندران بود که به طور غیر مترقبه با فتحعلیخان قاجار ، سردودمان قبیله قاجار آشنا شد و از وی تقاضای کمک کرد .
8- د راین زمان چون تهماسب میرزا برای اولین باز خواست قدرت از خود رشادت نشان دهد ، با همراهی نیروی فتحعلیخان قاجار جهت سرکوبی ملک محمود عازم خراسان شدند .
9- د ر خلال این سفر ، نادر قلی بیگ که صاحب نیروی کافی و مشهور به دلاوری درمیان قبایل خود بود بدو پیوست .
10- نادر قلی در این زمان چون سردار دیگر تهماسب میرزا نیرومند دید ، برای اینکه از دغدغه های آینده آسوده باشد وی را با نیرنگی سرکوب کرد .
11- نادر پس از میان برداشتن رقیب خود ، شاه را( تهماسب میرزا ) را متقاعد کرد که زمام امور را کاملا به دست وی بسپارد ( این پیشنهاد با توجه به ضعف روحی تهماسب میرزا طبعا مقبول واقع شد )0~|~::منبع:CDایرانیا

((شاخصه های مهم سلسله افشاریه))
مراحل مختلف حکومت افشاریان
ویژگیهای مهم حکومت افشاریه :
1- نظام اداری و حکومتی ایران در دوره افشاریه
2- نظام اجتماعی ایران در دوره حکومت افشاریه
3- نظام اقتصادی ایران در عهد افشاریه
4- مناسبات خارجی ایران در دوره افشاریه ::~|~ ~w:30%


12- نادر توانست به سال 1139 پس از یک محاصره کوتاه مدت ملک محمود را شکست داد مشهد را به تصرف خود در آورد .
13- از این زمان 1139 تا پایان کار تهماسب میرزا 1145 نارضایتی و مبارزه میان طرفداران طهماسب و نادر شروع شد ( زیرا وزیران تهماسب خیلی زود از مطامع خود پسندانه و سودجویانه نادر مطلع شدند ) .
14- نادر پس از تسخیر مشهد به سرکوبی فتنه گران خراسان که به تحریک تهماسب علیه او طغیان می کردند پرداخت .
15- در این زمان اشرف افغان که از حریف نیرومند مطلع شد در صدد سرکوبش برآمد .
16- همچنانکه ذکر شد نادر طی نبرد در مهماندوست دامغان و سردره خوار و نهایتا مورچه خورت اصفهان اشرف را منحزم کرد .
17- در این زمان تهماسب میرزا به هوار نادر در تهران به سر می برد و طبق تعهدی ناگزیر مناطق خراسان ، گرمان و مازندران با به رسم تیول در اختیار نادر گذاشته بود .
18- در این زمان نادر توانست به طور کامل غائله افغانان پایان بخشد و تمامی مناطق جنوب را تصرف کند .
19- تهماسب از پیشرفتهای نادر خشنود شد ، خلعت و تاجی گرانبها و فرمان حکومتهای خراسان ، گرگان ، مازندران ، سیستان ، کرمان ، بلوچستان برای وی فرستاد.
20- نادر توانست پس از سرکوبی افغانان تمامی نقاط غرب و شمال غرب که توسط ترکان تصرف شده بود به تصرف خود در آورد .
21- دربار صفوی که با کمک سردار نیرومندی ، اینکه زرق و برق خود را بازیافته بود در صدد برآمد که هم برای اینکه خود را از نفوذ نادر بیرون آورد و هم ابهت خود را به نمایش گذارد ، جنگ با عثمانیها را از سر گیرد .
22- متعاقب این عمل جنگی میان تهماسب میرزا و عثمانیها درگرفت به شکست تهماسب میرزا شد و تمامی سرزمینهای غربی و شمال غربیک که نادر از عثمانیهای پس گرفته بود بار دیگر به تصرف آنها در آمد .
23- شکست تهماسب میرزا از ترکان و معاهده صلحی که میان آنها منعقد شد نادر را سخت عصبانی کرد و این صلح تحمیلی رانپذیرفت .
24- این اقدام تهماسب میرزا سبب خلع وی از پادشاهی و به قدرت گرفتن نادر منتهی شد . ~|~ ~rs:2 ~cbgc:olive::((شاخصه های مهم سلسله افشاریه))

((مرحله اول افشاریه))

((مرحله دوم افشاریه))

((مرحله سوم افشاریه)) ::~w:10%
+~w:30%برای اطلاع یافتن از نحوه قدرت گیری نادر قلی ابتدا باید که به شناخت تهماسب میرزا دوم پرداخت زیرا که بسیاری از تلاشهای اولیه نادر به گرد او چرخید و او بودکه دست نادر را گرفت و به عرصه تاریخ کشانید.
1- تهماسب میرزا از آخرین بازماندگان صفوی بود که پس از سقوط آن دولت در صدد قدرت یابی مجدد بود .
2- تهماسب میرزا از حمله افغانان جان سالم به در برده بود و به قزوین گریخته بود .>br>3- در قزوین ، توانست با کمک بسیاری از وفاداران به حکومت صفویه سپاهی تشکیل دهد حتی ادعای پادشاهی کرد و به تخت پادشاهی نشست .
4- د راین زمان روسها از ناآرامیها و آشوبهای داخلی ایران استفاده کرده قسمتهایی از سواحل شمال ایران و دریای خزر را تصرف کردند .
5- دولت عثمانی برای اینکه از تصرف شمال ایران به دست رقیب خود ، روسها ، جلوگیری کند به تهماسب میرزای آواره اعلام جنگ داد .
6- با پیشروی ترکان به غرب و آذربایجان تهماسب وحشت زده به تهران و از تهران به ما مازندران و استرآباد گریخت .
7- در مازندران بود که به طور غیر مترقبه با فتحعلیخان قاجار ، سردودمان قبیله قاجار آشنا شد و از وی تقاضای کمک کرد .
8- د راین زمان چون تهماسب میرزا برای اولین باز خواست قدرت از خود رشادت نشان دهد ، با همراهی نیروی فتحعلیخان قاجار جهت سرکوبی ملک محمود عازم خراسان شدند .
9- د ر خلال این سفر ، نادر قلی بیگ که صاحب نیروی کافی و مشهور به دلاوری درمیان قبایل خود بود بدو پیوست .
10- نادر قلی در این زمان چون سردار دیگر تهماسب میرزا نیرومند دید ، برای اینکه از دغدغه های آینده آسوده باشد وی را با نیرنگی سرکوب کرد .
11- نادر پس از میان برداشتن رقیب خود ، شاه را( تهماسب میرزا ) را متقاعد کرد که زمام امور را کاملا به دست وی بسپارد ( این پیشنهاد با توجه به ضعف روحی تهماسب میرزا طبعا مقبول واقع شد )0~|~


/4/42/afsh3.jpg">
::منبع:CDایرانیا

((شاخصه های مهم سلسله افشاریه))
((مراحل مختلف حکومت افشاریان ))
ویژگیهای مهم حکومت افشاریه :
1- نظام اداری و حکومتی ایران در دوره افشاریه
2- نظام اجتماعی ایران در دوره حکومت افشاریه
3- نظام اقتصادی ایران در عهد افشاریه
4- مناسبات خارجی ایران در دوره افشاریه ::~|~ ~w:30%


12- نادر توانست به سال 1139 پس از یک محاصره کوتاه مدت ملک محمود را شکست داد مشهد را به تصرف خود در آورد .
13- از این زمان 1139 تا پایان کار تهماسب میرزا 1145 نارضایتی و مبارزه میان طرفداران طهماسب و نادر شروع شد ( زیرا وزیران تهماسب خیلی زود از مطامع خود پسندانه و سودجویانه نادر مطلع شدند ) .
14- نادر پس از تسخیر مشهد به سرکوبی فتنه گران خراسان که به تحریک تهماسب علیه او طغیان می کردند پرداخت .
15- در این زمان اشرف افغان که از حریف نیرومند مطلع شد در صدد سرکوبش برآمد .
16- همچنانکه ذکر شد نادر طی نبرد در مهماندوست دامغان و سردره خوار و نهایتا مورچه خورت اصفهان اشرف را منحزم کرد .
17- در این زمان تهماسب میرزا به هوار نادر در تهران به سر می برد و طبق تعهدی ناگزیر مناطق خراسان ، گرمان و مازندران با به رسم تیول در اختیار نادر گذاشته بود .
18- در این زمان نادر توانست به طور کامل غائله افغانان پایان بخشد و تمامی مناطق جنوب را تصرف کند .
19- تهماسب از پیشرفتهای نادر خشنود شد ، خلعت و تاجی گرانبها و فرمان حکومتهای خراسان ، گرگان ، مازندران ، سیستان ، کرمان ، بلوچستان برای وی فرستاد.
20- نادر توانست پس از سرکوبی افغانان تمامی نقاط غرب و شمال غرب که توسط ترکان تصرف شده بود به تصرف خود در آورد .
21- دربار صفوی که با کمک سردار نیرومندی ، اینکه زرق و برق خود را بازیافته بود در صدد برآمد که هم برای اینکه خود را از نفوذ نادر بیرون آورد و هم ابهت خود را به نمایش گذارد ، جنگ با عثمانیها را از سر گیرد .
22- متعاقب این عمل جنگی میان تهماسب میرزا و عثمانیها درگرفت به شکست تهماسب میرزا شد و تمامی سرزمینهای غربی و شمال غربیک که نادر از عثمانیهای پس گرفته بود بار دیگر به تصرف آنها در آمد .
23- شکست تهماسب میرزا از ترکان و معاهده صلحی که میان آنها منعقد شد نادر را سخت عصبانی کرد و این صلح تحمیلی رانپذیرفت .
24- این اقدام تهماسب میرزا سبب خلع وی از پادشاهی و به قدرت گرفتن نادر منتهی شد . ~|~ ~rs:2 ~cbgc:olive::((شاخصه های مهم سلسله افشاریه))

((مرحله اول افشاریه))

((مرحله دوم افشاریه))

((مرحله سوم افشاریه)) ::~w:10%
 


1.((معماری درعهد افشاری|معماری))
2.((علوم درعهد افشاری|علوم))
3.((دین درعهد افشاری|دین))
4.((فنون درعهد افشاری|فنون))
5.((هنردرعهد افشاری|هنر))
6.((شهرسازی درعهد افشاری|شهرسازی))
7.((نژادها درعهد افشاری|نژادها))
8.((مهاجرت هادرعهد افشاری|مهاجرت ها)) ~|~


1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
2.((فلسفه تاریخ ))
~|~
 


1.((معماری درعهد افشاری|معماری))
2.((علوم درعهد افشاری|علوم))
3.((دین درعهد افشاری|دین))
4.((فنون درعهد افشاری|فنون))
5.((هنردرعهد افشاری|هنر))
6.((شهرسازی درعهد افشاری|شهرسازی))
7.((نژادها درعهد افشاری|نژادها))
8.((مهاجرت هادرعهد افشاری|مهاجرت ها)) ~|~


1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
2.((فلسفه تاریخ ))
~|~
  ~|~ ~|~   ~|~ ~|~
 {FANCYTABLE}  {FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 19 خرداد 1384 [21:56 ]   2   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 19 خرداد 1384 [21:22 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..