منو
 کاربر Online
293 کاربر online
تاریخچه ی: شار مغناطیسی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-12Lines: 1-20
-((ارمغنيی))

ار ختلاف ((اسيل لكی)) ان دو سر انا رن اليي (((ميدان الكری)) در ((سا))) اا م ، و ا ر ار تير ا اي ه از ك مار كام م رد، جران الكتريكي مدار اي م و. و همنين ر ر ك در جريان ريكي بر ا ود، ((مد مغنطی)) در راف اجا مي شود. ار ك آهنربا دان مغناطيسي نيز اياد م شود. س ميدان مغناطس و ميدان اري ب هم تا ارن. نظريه ((ماكسول)) كه ر اس ا ا نر ((ماكل رای))، ((اسد)) و ... م اشد چن م گيد كه : ثر غير دان مغناطيسي ر ف، ميا لكري ون نكه ا الكري به ود اا ي شود. و همچنين ار ير ان اكتر در ضا ميدان مغناطيسي ايجاد م د.
زما هاي ه اراد اجام دا نان ه اگ ت يدان ا ه ا ك ما امل و دون ريان گد ن(B)، يا مسح مدر در دان مغناطيس ر ند(A) ايه ي مدان مغناطيسي و طح ود بر ما ا تغير ود(COS t)، نرو محركه ا ر اين ما يجا مي شود ه ه ن نيرو محركه القايي و به ريان ه ب ا ان و ركه ر ما ر مي د، يان الق مي گوند. ه حاصلضرب شد ميان مغناطيسي گذر از مار ات ما كامل و كسينو ايه ن مو سح مدر يدان مغنط را شار مغناطيسي را ا مي گوين.

{TEX()} {¢=A*B* COS t} {TEX}

تر ار مناس ا اا رو ر الا در مدار ود. ب انو اكل اراي، و ره الايي در ما آن غي شار مغناطيسي را بطه مستم داد.
اگ N تعدا ر ر ميدان مغناطيس باشد، نگا ر مره اي ا ر ير ماسبه شود:

{TEX()} {ë=- N d¢/dt} {TEX}
ل نی نا ((قانون لن)) اس.
+||طحی را در ن گیرید که ت یا یرخت است سیله له ت‌ای احاط شد است. تعداد خطوط مغناطیسی گذرنده این سطح را ار ناطیسی نایده و با B می‌‌دهیم. اندیس اار ب مغناطیسی بودن شار ارد.||
!
قمه />واژ ا به معی ریا ی ال می‌‌باشد و رگاه ر مقال جریان یک کمیت طحی رار اه ش، قدا ریا گذرده از سطح را شار آ کمی یا جریان می‌‌گیند. مثا مورد ((یدان الکتریکی)) وط میدان که ا ح عمد ر مسیر خطو عبور می‌‌نند را ((ار اکتریکی)) د مورد جریان ب ، ار آبی را ک ز دال طح عبور می‌‌کند، شار آب می‌‌گیند و همین ت در مو هر ما سیا و جای شونده‌ای می‌‌ون شا مرطه ب آن را تعری کرد.

((
یدان مغناطیسی)) نیز ا این قاعده مستثی نمی‌‌باشد. چن میدان مغناطیسی را ب وسیه ((خطوط میدان)) نشا ی‌‌ی، بوری که گالی وط یانر مقیاسی از قرت مین اس ذا ی‌‌ا ر و میدا نای ی سحی در مح میان د نظر گرت خطوط میدا گذرده ن را عان ''شار مغناطیسی'' عریف ک.
!
ماسب ر غاطیسی />ح ختی به مات A را ر ظر بگیرید ک به ویه یک قه ا ااط شده ت. حال گر زدیک کردن یک ((آبا)) ا ر سی یری ک ک میدان مغناطیسی ایجاد می‌‌کد)، این لقه می‌‌توا ر ای حقه ((یی حرک اقایی)) و ((جریا اقایی)) ایجاد نمود. اید ریان اایی ی یوی حرکه القیی استاده از ((قانون اقی ااد)) قب تجیه ات، یعی ا ندیک کرد یا دور کدن هنربا ه حه دد ط یان غنیس ک از سح لقه می‌‌گذرند تغییر می‌‌کن.

ا
ر چاچه میدان مغناطیسی را با B ح حه را با A شان دی ر ای رت مدار شار مغناطیسی از ابطه {TEX()} {ф_B=\oint B \cdot dA} {TEX} محاسبه د و بر سا قون القی ارده چون یروی محرکه اقایی ز تغییر شار منایسی ال می‌‌شود، ذا گر ε یانگ نیروی محرکه القایی باشد، ر این صرت {TEX()} {ε={-dф_B \over dt}} {TEX} خاهد بو.
!کو
ان شار غناطیسی />نگونه ک ((ار لکتریکی)) یک کمی کوانیده ت ه ورت مربای دست بار الکر ({TEX()} {(e=1.6x10^{-19} c)} {TEX}) وجد ارد ار مغناطیسی گذرنه از یک لقه ((ابر رساا)) ی چنین ات. ایت ابر رسانیی حاتی ست ک ن ((مقاوم لکیکی)) ماده ه صفر تزل یدا می‌‌کن. کوم شار مغناطیسی h/2e (ه h ((ا لنک)) ات) و رابر {TEX()} {2x10^{-15} T.m^2} {TEX} است. ی قدار سیار کم ا حتی کسرای کوچکر ا ن را ی‌‌وان ه سیه ((اثر جوز)) آشکار کرد.

البت کواتمی ‌بودن شار مغناطیسی در ابر رساا ابل ثبات است و در مکیک کانتوی ‌با استاد از حاسبات ریای ال حاسب می‌‌ود ک ر ایجا به خاطر جلگیری از پیچیدگی ملب ا ودن آ خودداری می‌‌کنیم.
ای ار مغطیسی />شار مغناطیسی را به صورت حاصلضرب مساحت سطح عد بر مسیر میدان مناطیسی در میدان مغنایسی B تعریف کردیم. ا ر دیگر چ یکی میدان مغناطیسی ، ''تسا'' می‌‌باشد، نابرای یکای شار غاطیسی برابر تسا در مرربع خواهد د ک مترمربع یکای ساحت می‌‌باد. ه صورت ادی یکی شار مناطیسی به صرت {TEX()} {T.m^2} {TEX} بیا می‌‌شود.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آهنربا)) />*((ابر رسانا))
*((ر جزفسون))
*((جریا
القایی))
*((
طوط میدان))
*((ش
ار کتریکی))
*
((قانون القای فاراده))
*((میدا
ن لکتریکی))
*((مید
ان مغناطیسی))
*((نی
وی محرکه القایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [15:33 ]   6   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [14:24 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [12:46 ]   4   احمد شکیب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [12:45 ]   3   احمد شکیب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [12:44 ]   2   احمد شکیب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [12:43 ]   1   احمد شکیب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..