منو
 کاربر Online
883 کاربر online
تاریخچه ی: شأن نزول سوره هل اتی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-34Lines: 1-42
-حسن و حسین علیهما السلام در کودکی بیمار شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه دو نفر از اصحاب از آنها عیادت کرد. یکی از اصحاب به علی علیه السلام عرض کرد:«چه خوب بود برای شفای دو فرزندت نذری برای خدا می کردی.»
حضرت علی علیه السلام فرمود:« نذر می‌کنم اگر خوب شدند سه روز را روزه بگیرم.»
فاطمه نیز چنین گفت.
حن و سین علیهما السلام هم گفتند:« ما نیز سه روز روزه می گیریم.»
فضه، کنیز آن
ان، نیز همین نذر را کرد.
چندی نگذشت که
حسن و حسین علیهم السلام شفا یافتند.
همه
به نذر خود وفا کردند و روزه گرفتند، اما برای افطار چیزی در خانه نبود.
عل
ی علیه السلام ند یکی از همسایگان یهودی اش که پشم‌باف بود و شمعون نام داشت رفت و گفت:« آیا حاضری دختر محمد مقداری پشم برای تو بریسد و تو در برابرش کمی و بدهی؟»
شمعون گفت:« بله.» و به او کمی پشم داد.
فاطمه علیها
سلام یک‌سوم آن پشم را ریسید و یک صاع جو از شمعون گرفت. آن را آرد کرد و با آن پنج قرص نان پخت؛ برای هر نفر یک قرص نان.
علی
علیه السلام نمز مغرب را با پیامبر خدا گزارد و به منزل آمد. سفره را گستردند و هر پنج نفر سر سفره نشستند. هنگامی که امیرالمومنین اولین تکه را کند، ناگاه مسکینی در خانه را زد و گفت:« السلام علیکم یا اهل بیت محمد. من مسلمان مسکینی هستم. از آنچه می‌خورید به من بخورانید. خداوند از نعمت‌های بهشت به شما بدهد!»
همه اه
ل خانه هر پنج قرص نان را به مسکین دادند، شب را گرسنه خوابیدند و چیزی جز آب نخوردند.
فردای آن روز را نیز روزه گرفتند. فاطمه
سلام الله علیها یک سوم دیگر از پشم را ریسید و یک صاع دیگر از جو را آرد کرد و پنج قرص نان پخت.
بعد از نماز مغرب، همین که سر س
فره نشستند، یتیمی به در خانه آمد و گفت:« السلام علیکم اهل بیت محمد. من یتیمی مسلمان هستم. از آنچه می‌خورید به من نیز بدهید. خداوند از شما را نعمت های بهشتی اطعام کند.»
همه اهل خانه، آن شب را نیز گرسنه سپری کردند و چیزی ز آب نخوردند.
فردا نی
ز همین اتفاق تکرار شد و این بار اسیری از مشرکین به در خانه آمد و گفت:« السلام علیکم یا اهل بیت محمد ما را اسیر می کنید و به بند می کشید، اما به ما غذا نمی‌دهید؟»
آن شب نیز همه نان‌های خود را به اسیر دادند و با آب افطار کردند و گرسنه خوابیدند
.
فدای آن روز علی، حسن و حسین را نزد رسول خدا برد. آنها از فرط گرسنگی مانند جوجه به خود می لرزیدند. پیامبر با دیدن آنان فرمود:« ای اباالحسن، حالت شما مرا سخت ناراحت می کند. نزد دخترم فاطمه برویم.»
نزد
فاطمه رفتند و دیدند او در محراب خود، از گرسنگی دچار ضع شدیدی شده و چشمانش گود افتاده است.
یامبر او را به سینه چسباند و گف:« به دا پناه م‌برم. شما سه روز است که گرسنه‌اید!»
جبرئیل نا
زل شد و گفت:« ای محمد، آنچه را خداون برا ت در باره اهل بی مهیا ساخت است، بگیر.»
یامبر فرمود:«یست؟»
جبرئیل آیات آغازی
ن وره‌ی «هل اتی» را قرائت کرد تا رسید به آیه «انّ هذا کان لکم جزءا و کان سعیکم مشکورا.»
+===حسن ===و ===حسین === علیهما السلام در کودکی بیمار شدند. ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه و آله)) همراه دو نفر از اصحاب از آنها عیادت کرد.
یکی از اصحاب به ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی علیه السلام)) عرض کرد:
''===
چه خوب بود برای شفای دو فرزندت نذری برای خدا می کردی.===''
حضرت علی علیه السلام فرمود: نذر می‌کنم اگر خوب شدند سه روز را روزه بگیرم.فاطمه نیز چنین گفت.
((حت امام حسن متبی علیه السلام|سن)) و ((حضرت امام سین علیه السلام|سین)) علیهما السلام هم گفتند:
ما نیز سه روز وزه می گیریم.((فه خادمه فاطمه عیهاسام|فه))، کنیز آنان، ی هین نر را کرد.
-در روایتی دیگر از امام باقر علیه السلام آمده است که جبرئیل در روز چهارم با ظرفی پر از گوشت فرود آمد. اهل بیت از آن خوردند تا سیر شدند ، ولی چیزی از غذا کاسته نشد. حسین علیه السلام با مقداری از آن غذا از خانه خارج شد. زنی یهودی به او گفت:«شما که همیشه در گرسنگی به سر می برید این غذا از کجاست؟ مقداری از آن به من بده.»
حسین علیه السلام دست خود را دراز کرد که غذا را به او بدهد اما جبرئیل فرود آمد و غذا را از دست حسین گرفت و به سوی آسمان برد.
پیامبر خدا فرمود:« اگر حسین نخواسته بود از این غذا به آن زن بدهد، این ظرف غذا تا روز قیامت نزد اهل بیتم باقی بود؛ از آن می‌خوردند و هیچ‌گاه چیزی از آن کم نمی شد.»
+''===چندی نگذشت که حسن و حسین علیهما السلام شفا یافتند.=== ''همه به نذر خود وفا کردند و روزه گرفتند، اما برای افطار چیزی در خانه نبود.

__علی علیه السلام نزد یکی از همسایگان یهودی اش که پشم‌باف بود و=== شمعون ===نام داش
ت رفت و گفت: __
=== آیا حاضر
ی دختر محمد مقداری ((پشم)) برای تو بریسد و تو در برابرش می ((جو)) بهی؟
شمعون گفت: بله. و به او کمی پشم داد.
فاطمه علیهاسلام یک‌سوم آن پشم
را ریسید و یک صاع جو از شمعون گرفت. آن را آرد کرد و با آن پنج قرص نان پخت؛ برای هر نفر یک قرص نان. ===

علی علیه السل
ام نماز مغرب را با پیامبر خدا گزارد و به منزل آمد. سفره را گستردند و هر پنج نفر سر سفره نشستند. هنگامی که امیرالمومنین اولین تکه را کند، ناگاه مسکینی در خانه را زد و گفت:
__ ~~green: السلام علیکم یا اهل بیت محمد. من مسلمان مسکینی هستم. از آنچه می‌خورید به من بخورانید. خداوند از نعمت‌های بهشت به شما بدهد!» همه اهل خانه هر پنج
قرص نان را به مسکین دادند، شب را گرسنه خوابیدند و چیزی جز آب نخوردند.~~__

فردای آن روز را نیز روزه گرفتند. فاطمه سلام الله
علیها یک سوم دیگر از پشم را ریسید و یک صاع دیگر از جو را آرد کرد و پنج قرص نان پخت. بعد از نماز مغرب، همین که سر سفره نشستند، یتیمی به در خانه آمد و گفت:
__ ~~green:
السلام علیکم اهل بیت محمد. من یتیمی مسلمان هستم. از آنچه می‌خورید به من نیز بدهید. خداوند شما را از نعمت های بهشتی اطعام کند.همه اهل خانه، آن شب را نیز گرسنه سپری کردند و چیزی جز آب نخوردند.~~__

فردا نیز همین اتفاق تکرار شد و این بار اسیری از مشرکین به در خانه آمد و گفت:
السلام علیکم یا اهل بیت محمد ما را اسیر می کنید و به بند می کشید، اما به ما غذا نمی‌دهید؟ آن شب نیز همه نان‌های خود را به اسیر دادند و با آب افطار کردند و گرسنه خوابیدند.

فردای آن روز علی، حسن و حسین را نزد رسول خدا برد. آنها از فرط گرسنگی مانند جوجه به خود می لرزیدند. پیامبر با دیدن آنان فرمود:« ای اباالحسن، حالت شما مرا سخت ناراحت می کند. نزد دخترم فاطمه برویم.»نزد فاطمه رفتند و دیدند او در محراب خود، از گرسنگی دچار ضعف شدیدی شده و چشمانش گود افتاده است.

پیامبر او را به سینه چسباند و گفت: « به خدا پناه می‌برم. شما سه روز است که گرسنه‌اید!»
===جبرئیل نازل شد و گفت: « ای محمد، آنچه را خداوند برای تو در باره اهل بیت مهیا ساخته است، بگیر.» پیامبر فرمود: چیست؟ ===
''__جبرئیل آیات آغازین سوره‌ی « هل اتی » را قرائت کرد تا رسید به آیه «انّ هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا.»__''
{picture=1602.jpg height=200width=199 align=left}

در روایتی دیگر از ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام))
آمده است که جبرئیل در روز چهارم با ظرفی پر از گوشت فرود آمد. اهل بیت از آن خوردند تا سیر شدند ، ولی چیزی از غذا کاسته نشد. حسین علیه السلام با مقداری از آن غذا از خانه خارج شد. زنی یهودی به او گفت:
'' ===
شما که همیشه در گرسنگی به سر می برید این غذا از کجاست؟ مقداری از آن به من بده.===''

حسین علیه السلام دست خود را دراز کرد که غذا را به او بدهد اما جبرئیل فرود آمد و غذا را از دست حسین گرفت و به سوی آسمان برد. پیامبر خدا فرمود:
__::
^اگر حسین نخواسته بود از این غذا به آن زن بدهد، این ظرف غذا تا روز قیامت نزد اهل بیتم باقی بود؛ از آن می‌خوردند و هیچ‌گاه چیزی از آن کم نمی شد. ^::__
 منابع: منابع:
-
بحار الانوار، ج 35، ص 237، حدیث 1 و ص 241، حدیث 2 - امالی صدوق، ص 155 و مناقب، ج 2، ص 124.
+بحارالانوار، ج 35، ص 237، حدیث 1 و ص 241، حدیث 2 - امالی صدوق، ص 155 و مناقب، ج 2، ص 124.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-
((امام حسین در قرآن))
+((امام حسین در قرآن))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 25 تیر 1385 [06:46 ]   11   رضا معرب      جاری 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [06:34 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [06:33 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [11:23 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [11:21 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [11:20 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [11:17 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [13:13 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [13:11 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [10:53 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 مرداد 1383 [09:15 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..