منو
 کاربر Online
631 کاربر online
تاریخچه ی: سینتیک داروها

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-53Lines: 1-53
 
 
 ||سینتیک داروها ، مکانیسمهای عمل ((داروسازی|داروها)) و چگونگی ارتباط این مکانیسمها با منطق درمانی و جذب و دفع داروها را بیان می‌کند.|| ||سینتیک داروها ، مکانیسمهای عمل ((داروسازی|داروها)) و چگونگی ارتباط این مکانیسمها با منطق درمانی و جذب و دفع داروها را بیان می‌کند.||
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/e/e1/532005.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/e/e1/532005.jpg}
 
 
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
 برخی از عوامل ((شیمی دارویی)) می‌توانند دارای یک یا هر دو اثر باشند:

 برخی از عوامل ((شیمی دارویی)) می‌توانند دارای یک یا هر دو اثر باشند:

 #__~~green:اثر متوقف کننده.__ ~~یعنی این ترکیبات مانع رشد یا تکثیر بیشتر موجود ذره بینی یا یاخته مهاجم می‌شوند.

 #__~~green:اثر متوقف کننده.__ ~~یعنی این ترکیبات مانع رشد یا تکثیر بیشتر موجود ذره بینی یا یاخته مهاجم می‌شوند.

 #__~~green:اثر کشنده.~~__ یعنی عامل مهاجم را کشته یا از بین می‌برد. اثر متوقف کننده یا کشندگی به عوامل متعددی از جمله غلظت دارو ، ((معرف PH|PH)) ، ((دما|درجه حرارت)) ، مدت اثر و مرحله متابولیکی عامل مهاجم و حضور مواد تداخل‌کننده بستگی دارد. #__~~green:اثر کشنده.~~__ یعنی عامل مهاجم را کشته یا از بین می‌برد. اثر متوقف کننده یا کشندگی به عوامل متعددی از جمله غلظت دارو ، ((معرف PH|PH)) ، ((دما|درجه حرارت)) ، مدت اثر و مرحله متابولیکی عامل مهاجم و حضور مواد تداخل‌کننده بستگی دارد.
 !سیر تحولی !سیر تحولی
 عبارت ((شیمی درمانی)) در سال 1913 توسط "__پل ارلیش__" پدر شیمی درمانی نوین بکار برده شد. این جمله مشهور اوست که:

::"~~green:داروها اثر نخواهند گذاشت، مگر این که اتصال یافته باشند~~."::

در سال 1975 "__فرد اچ. هامن__" این جمله را تغییر داده و به صورت جمله مثبت بیان کرد:

::"~~green:داروها اثر می‌کنند، زیرا اتصال می‌یابند~~."::
 عبارت ((شیمی درمانی)) در سال 1913 توسط "__پل ارلیش__" پدر شیمی درمانی نوین بکار برده شد. این جمله مشهور اوست که:

::"~~green:داروها اثر نخواهند گذاشت، مگر این که اتصال یافته باشند~~."::

در سال 1975 "__فرد اچ. هامن__" این جمله را تغییر داده و به صورت جمله مثبت بیان کرد:

::"~~green:داروها اثر می‌کنند، زیرا اتصال می‌یابند~~."::
 !سینتیک داروها در ارتباط با بیماری !سینتیک داروها در ارتباط با بیماری
 !!درمان دارویی آنژین صدری قفسه سینه  !!درمان دارویی آنژین صدری قفسه سینه
 نیتراتها و بلوک کننده های کانال کلسیم.

 نیتراتها و بلوک کننده های کانال کلسیم.

 *__~~brown:نیتراتها:~~__

 *__~~brown:نیتراتها:~~__

 **__مکانیسم:__موجب شل شدن عضلات صاف احتمالا در اثر آزاد شدن گروه اکسید نیتریک (N__O__) می‌شود. **__مکانیسم:__موجب شل شدن عضلات صاف احتمالا در اثر آزاد شدن گروه اکسید نیتریک (N__O__) می‌شود.
 **__جذب:__دارو ممکن است سریع و کوتاه العمل (زیر زبانی) در عرض 30-15 دقیقه ، متوسط (خوراکی یا دهانی) در عرض 4-2 ساعت ، یا طویل العمل (ترانس درمال یا جلدی) در عرض 8-4 ساعت باشد.

 **__جذب:__دارو ممکن است سریع و کوتاه العمل (زیر زبانی) در عرض 30-15 دقیقه ، متوسط (خوراکی یا دهانی) در عرض 4-2 ساعت ، یا طویل العمل (ترانس درمال یا جلدی) در عرض 8-4 ساعت باشد.

 **__دفع:__داروهای فعال و سه گروه بسرعت در ((کبد)) و جای دیگر متابولیزه شده و نیمه عمر آنها ، 8-2 دقیقه است.

 **__دفع:__داروهای فعال و سه گروه بسرعت در ((کبد)) و جای دیگر متابولیزه شده و نیمه عمر آنها ، 8-2 دقیقه است.

 *__~~brown:بلوک کننده های کانال کلسیمی:~~__

 *__~~brown:بلوک کننده های کانال کلسیمی:~~__

 **__مکانیسم:__بطور مستقیم موجب اشباع محیطی عروق و کاهش میزان ورودی ((کلسیم)) فعال‌کننده به داخل عضله صاف و سلولهای قلبی می‌شود. این داروها از روده جذب می‌شوند و توسط کلیه دفع می‌شوند. **__مکانیسم:__بطور مستقیم موجب اشباع محیطی عروق و کاهش میزان ورودی ((کلسیم)) فعال‌کننده به داخل عضله صاف و سلولهای قلبی می‌شود. این داروها از روده جذب می‌شوند و توسط کلیه دفع می‌شوند.
 !!آنتی بیوتیکها !!آنتی بیوتیکها
 *__مکانیسم:__در اصل با مهار مرحله‌ای از سنتز دیواره سلولی ((باکتری)) (و نه غشا سلولی) عمل کرده که منجر به انهدام خود به خود با کتری می‌گردند.

 *__مکانیسم:__در اصل با مهار مرحله‌ای از سنتز دیواره سلولی ((باکتری)) (و نه غشا سلولی) عمل کرده که منجر به انهدام خود به خود با کتری می‌گردند.

-*__جذب:__تعدادی از آنتی بیوتیکها توسط اسید معده ((واکنش تجزیه|تجزیه می‌گردند)) و آنتی بیوتیکهای مقاوم به اسید در روده بوسیله غذاها جذب می‌شوند.

+*__جذب:__تعدادی از آنتی بیوتیکها توسط اسید معده ((واکنش تجزیه|تجزیه)) می‌گردند و آنتی بیوتیکهای مقاوم به اسید در روده بوسیله غذاها جذب می‌شوند.

 *__دفع:__در صفرا و ادرار ترشح می‌شوند. *__دفع:__در صفرا و ادرار ترشح می‌شوند.
 !!سرطان !!سرطان
 *__مکانیسم:__اغلب ، عوامل ضد سرطان از راه تداخل با متابولیسم اسید نوکلئیک __DNA__ با سنتز زیستی تداخل می‌یابند. اثر آنها در یک یا چند مرحله از چرخه سلولی بروز می‌نماید. *__مکانیسم:__اغلب ، عوامل ضد سرطان از راه تداخل با متابولیسم اسید نوکلئیک __DNA__ با سنتز زیستی تداخل می‌یابند. اثر آنها در یک یا چند مرحله از چرخه سلولی بروز می‌نماید.
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/7/76/Syringe-01.gif} {img src=img/daneshnameh_up/7/76/Syringe-01.gif}
 
 
 !سینتیک داروها !سینتیک داروها
 جذب و دفع و مدت اثر داروهای متنوع ، مختلف است و بیشتر از طریق ادرار دفع می‌شوند. جذب و دفع و مدت اثر داروهای متنوع ، مختلف است و بیشتر از طریق ادرار دفع می‌شوند.
 !!داروهای خواب آور و کاهنده اضطراب !!داروهای خواب آور و کاهنده اضطراب
 *__مکانیسم:__داروهای مورد استفاده ، در محل کانالهای کلرید در غشا نرونی متصل می‌شوند که موجب افزایش جریان کلرید و هیپرپلاریزه شدن نرون می‌گردد.

 *__مکانیسم:__داروهای مورد استفاده ، در محل کانالهای کلرید در غشا نرونی متصل می‌شوند که موجب افزایش جریان کلرید و هیپرپلاریزه شدن نرون می‌گردد.

 *__جذب:__جذب دارو از طریق عضلانی نامنظم بوده و مشخص نیست و سرعت جذب ، عامل تعیین کننده شروع عمل داروهاست.

 *__جذب:__جذب دارو از طریق عضلانی نامنظم بوده و مشخص نیست و سرعت جذب ، عامل تعیین کننده شروع عمل داروهاست.

 *__دفع:__از طریق متابولیسم کبدی ، دفع صورت گرفته و نیمه عمر داروها در بیماران کبدی طولانی می‌شود. *__دفع:__از طریق متابولیسم کبدی ، دفع صورت گرفته و نیمه عمر داروها در بیماران کبدی طولانی می‌شود.
 !!داروهای بیماریهای گوارشی !!داروهای بیماریهای گوارشی
 *__مکانیسم:__آنتی اسیدها ، __PH__ ((معده)) و قسمت فوقانی دوازدهه را افزایش می‌دهند.

 *__مکانیسم:__آنتی اسیدها ، __PH__ ((معده)) و قسمت فوقانی دوازدهه را افزایش می‌دهند.

 *__جذب:__جذب این داروها از دستگاه گوارشی ، %60-50 می‌باشد.

 *__جذب:__جذب این داروها از دستگاه گوارشی ، %60-50 می‌باشد.

 *__دفع:__از طریق کلیه صورت می‌گیرد. *__دفع:__از طریق کلیه صورت می‌گیرد.
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/9/9e/Capsule-01.gif} {img src=img/daneshnameh_up/9/9e/Capsule-01.gif}
 
 
 !!داروهای بیماریهای پوستی !!داروهای بیماریهای پوستی
 *__مکانیسم:__ترکیبات مورد استفاده ، مقدار ((آب)) لایه شاخی را از طریق تشکیل لایه‌ای انسدادی که از دفع آب جلوگیری به عمل می‌آورد، افزایش می‌دهد و باعث نرم شدن پوست شده و پوسته‌ریزی و ترک ترک شدن را کاهش می‌دهد. *__مکانیسم:__ترکیبات مورد استفاده ، مقدار ((آب)) لایه شاخی را از طریق تشکیل لایه‌ای انسدادی که از دفع آب جلوگیری به عمل می‌آورد، افزایش می‌دهد و باعث نرم شدن پوست شده و پوسته‌ریزی و ترک ترک شدن را کاهش می‌دهد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((داروسازی)) *((داروسازی))
 *((سینتیک شیمیایی)) *((سینتیک شیمیایی))
 *((شیمی دارویی)) *((شیمی دارویی))
 *((شیمی درمانی)) *((شیمی درمانی))
 *((شیمی فیزیک)) *((شیمی فیزیک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 29 مهر 1384 [13:04 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 جمعه 29 مهر 1384 [13:02 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 29 مهر 1384 [12:59 ]   1   فیروزه نجفی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..