منو
 صفحه های تصادفی
رشته نقشه برداری شاخه فنی و حرفه ای
روز نجومی و خورشیدی
چگونه فشار خون را کنترل کنیم؟
تکنسین دیالیز
اسپهبد لفور
ترکیب سیارات از دیدگاه ژئو شیمی
پرچم
ماورای صوت
نصر بن ابی نیزر
شمر بن ذی الجوشن
 کاربر Online
890 کاربر online
تاریخچه ی: سینتیک داروها

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-49Lines: 1-53
 
 
 ||سینتیک داروها ، مکانیسمهای عمل ((داروسازی|داروها)) و چگونگی ارتباط این مکانیسمها با منطق درمانی و جذب و دفع داروها را بیان می‌کند.|| ||سینتیک داروها ، مکانیسمهای عمل ((داروسازی|داروها)) و چگونگی ارتباط این مکانیسمها با منطق درمانی و جذب و دفع داروها را بیان می‌کند.||
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/e/e1/532005.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/e/e1/532005.jpg}
 
 
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
 برخی از عوامل ((شیمی دارویی)) می‌توانند دارای یک یا هر دو اثر باشند:

 برخی از عوامل ((شیمی دارویی)) می‌توانند دارای یک یا هر دو اثر باشند:

 #__~~green:اثر متوقف کننده.__ ~~یعنی این ترکیبات مانع رشد یا تکثیر بیشتر موجود ذره بینی یا یاخته مهاجم می‌شوند.

 #__~~green:اثر متوقف کننده.__ ~~یعنی این ترکیبات مانع رشد یا تکثیر بیشتر موجود ذره بینی یا یاخته مهاجم می‌شوند.

 #__~~green:اثر کشنده.~~__ یعنی عامل مهاجم را کشته یا از بین می‌برد. اثر متوقف کننده یا کشندگی به عوامل متعددی از جمله غلظت دارو ، ((معرف PH|PH)) ، ((دما|درجه حرارت)) ، مدت اثر و مرحله متابولیکی عامل مهاجم و حضور مواد تداخل‌کننده بستگی دارد. #__~~green:اثر کشنده.~~__ یعنی عامل مهاجم را کشته یا از بین می‌برد. اثر متوقف کننده یا کشندگی به عوامل متعددی از جمله غلظت دارو ، ((معرف PH|PH)) ، ((دما|درجه حرارت)) ، مدت اثر و مرحله متابولیکی عامل مهاجم و حضور مواد تداخل‌کننده بستگی دارد.
 !سیر تحولی !سیر تحولی
 عبارت ((شیمی درمانی)) در سال 1913 توسط "__پل ارلیش__" پدر شیمی درمانی نوین بکار برده شد. این جمله مشهور اوست که:

::"~~green:داروها اثر نخواهند گذاشت، مگر این که اتصال یافته باشند~~."::

در سال 1975 "__فرد اچ. هامن__" این جمله را تغییر داده و به صورت جمله مثبت بیان کرد:

::"~~green:داروها اثر می‌کنند، زیرا اتصال می‌یابند~~."::
 عبارت ((شیمی درمانی)) در سال 1913 توسط "__پل ارلیش__" پدر شیمی درمانی نوین بکار برده شد. این جمله مشهور اوست که:

::"~~green:داروها اثر نخواهند گذاشت، مگر این که اتصال یافته باشند~~."::

در سال 1975 "__فرد اچ. هامن__" این جمله را تغییر داده و به صورت جمله مثبت بیان کرد:

::"~~green:داروها اثر می‌کنند، زیرا اتصال می‌یابند~~."::
 !سینتیک داروها در ارتباط با بیماری !سینتیک داروها در ارتباط با بیماری
 !!درمان دارویی آنژین صدری قفسه سینه  !!درمان دارویی آنژین صدری قفسه سینه
 نیتراتها و بلوک کننده های کانال کلسیم.

 نیتراتها و بلوک کننده های کانال کلسیم.

 *__~~brown:نیتراتها:~~__

 *__~~brown:نیتراتها:~~__

 **__مکانیسم:__موجب شل شدن عضلات صاف احتمالا در اثر آزاد شدن گروه اکسید نیتریک (N__O__) می‌شود. **__مکانیسم:__موجب شل شدن عضلات صاف احتمالا در اثر آزاد شدن گروه اکسید نیتریک (N__O__) می‌شود.
 **__جذب:__دارو ممکن است سریع و کوتاه العمل (زیر زبانی) در عرض 30-15 دقیقه ، متوسط (خوراکی یا دهانی) در عرض 4-2 ساعت ، یا طویل العمل (ترانس درمال یا جلدی) در عرض 8-4 ساعت باشد.

 **__جذب:__دارو ممکن است سریع و کوتاه العمل (زیر زبانی) در عرض 30-15 دقیقه ، متوسط (خوراکی یا دهانی) در عرض 4-2 ساعت ، یا طویل العمل (ترانس درمال یا جلدی) در عرض 8-4 ساعت باشد.

 **__دفع:__داروهای فعال و سه گروه بسرعت در ((کبد)) و جای دیگر متابولیزه شده و نیمه عمر آنها ، 8-2 دقیقه است.

 **__دفع:__داروهای فعال و سه گروه بسرعت در ((کبد)) و جای دیگر متابولیزه شده و نیمه عمر آنها ، 8-2 دقیقه است.

 *__~~brown:بلوک کننده های کانال کلسیمی:~~__

 *__~~brown:بلوک کننده های کانال کلسیمی:~~__

 **__مکانیسم:__بطور مستقیم موجب اشباع محیطی عروق و کاهش میزان ورودی ((کلسیم)) فعال‌کننده به داخل عضله صاف و سلولهای قلبی می‌شود. این داروها از روده جذب می‌شوند و توسط کلیه دفع می‌شوند. **__مکانیسم:__بطور مستقیم موجب اشباع محیطی عروق و کاهش میزان ورودی ((کلسیم)) فعال‌کننده به داخل عضله صاف و سلولهای قلبی می‌شود. این داروها از روده جذب می‌شوند و توسط کلیه دفع می‌شوند.
 !!آنتی بیوتیکها !!آنتی بیوتیکها
 *__مکانیسم:__در اصل با مهار مرحله‌ای از سنتز دیواره سلولی ((باکتری)) (و نه غشا سلولی) عمل کرده که منجر به انهدام خود به خود با کتری می‌گردند.

 *__مکانیسم:__در اصل با مهار مرحله‌ای از سنتز دیواره سلولی ((باکتری)) (و نه غشا سلولی) عمل کرده که منجر به انهدام خود به خود با کتری می‌گردند.

-*__جذب:__تعدادی از آنتی بیوتیکها توسط اسید معده ((واکنش تجزیه|تجزیه می‌گردند)) و آنتی بیوتیکهای مقاوم به اسید در روده بوسیله غذاها جذب می‌شوند.

+*__جذب:__تعدادی از آنتی بیوتیکها توسط اسید معده ((واکنش تجزیه|تجزیه)) می‌گردند و آنتی بیوتیکهای مقاوم به اسید در روده بوسیله غذاها جذب می‌شوند.

 *__دفع:__در صفرا و ادرار ترشح می‌شوند. *__دفع:__در صفرا و ادرار ترشح می‌شوند.
 !!سرطان !!سرطان
 *__مکانیسم:__اغلب ، عوامل ضد سرطان از راه تداخل با متابولیسم اسید نوکلئیک __DNA__ با سنتز زیستی تداخل می‌یابند. اثر آنها در یک یا چند مرحله از چرخه سلولی بروز می‌نماید. *__مکانیسم:__اغلب ، عوامل ضد سرطان از راه تداخل با متابولیسم اسید نوکلئیک __DNA__ با سنتز زیستی تداخل می‌یابند. اثر آنها در یک یا چند مرحله از چرخه سلولی بروز می‌نماید.
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/7/76/Syringe-01.gif} {img src=img/daneshnameh_up/7/76/Syringe-01.gif}
 
 
 !سینتیک داروها !سینتیک داروها
 جذب و دفع و مدت اثر داروهای متنوع ، مختلف است و بیشتر از طریق ادرار دفع می‌شوند. جذب و دفع و مدت اثر داروهای متنوع ، مختلف است و بیشتر از طریق ادرار دفع می‌شوند.
 !!داروهای خواب آور و کاهنده اضطراب !!داروهای خواب آور و کاهنده اضطراب
 *__مکانیسم:__داروهای مورد استفاده ، در محل کانالهای کلرید در غشا نرونی متصل می‌شوند که موجب افزایش جریان کلرید و هیپرپلاریزه شدن نرون می‌گردد.

 *__مکانیسم:__داروهای مورد استفاده ، در محل کانالهای کلرید در غشا نرونی متصل می‌شوند که موجب افزایش جریان کلرید و هیپرپلاریزه شدن نرون می‌گردد.

 *__جذب:__جذب دارو از طریق عضلانی نامنظم بوده و مشخص نیست و سرعت جذب ، عامل تعیین کننده شروع عمل داروهاست.

 *__جذب:__جذب دارو از طریق عضلانی نامنظم بوده و مشخص نیست و سرعت جذب ، عامل تعیین کننده شروع عمل داروهاست.

 *__دفع:__از طریق متابولیسم کبدی ، دفع صورت گرفته و نیمه عمر داروها در بیماران کبدی طولانی می‌شود. *__دفع:__از طریق متابولیسم کبدی ، دفع صورت گرفته و نیمه عمر داروها در بیماران کبدی طولانی می‌شود.
 !!داروهای بیماریهای گوارشی !!داروهای بیماریهای گوارشی
 *__مکانیسم:__آنتی اسیدها ، __PH__ ((معده)) و قسمت فوقانی دوازدهه را افزایش می‌دهند.

 *__مکانیسم:__آنتی اسیدها ، __PH__ ((معده)) و قسمت فوقانی دوازدهه را افزایش می‌دهند.

 *__جذب:__جذب این داروها از دستگاه گوارشی ، %60-50 می‌باشد.

 *__جذب:__جذب این داروها از دستگاه گوارشی ، %60-50 می‌باشد.

 *__دفع:__از طریق کلیه صورت می‌گیرد. *__دفع:__از طریق کلیه صورت می‌گیرد.
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/9/9e/Capsule-01.gif}
 +
 !!داروهای بیماریهای پوستی !!داروهای بیماریهای پوستی
 *__مکانیسم:__ترکیبات مورد استفاده ، مقدار ((آب)) لایه شاخی را از طریق تشکیل لایه‌ای انسدادی که از دفع آب جلوگیری به عمل می‌آورد، افزایش می‌دهد و باعث نرم شدن پوست شده و پوسته‌ریزی و ترک ترک شدن را کاهش می‌دهد. *__مکانیسم:__ترکیبات مورد استفاده ، مقدار ((آب)) لایه شاخی را از طریق تشکیل لایه‌ای انسدادی که از دفع آب جلوگیری به عمل می‌آورد، افزایش می‌دهد و باعث نرم شدن پوست شده و پوسته‌ریزی و ترک ترک شدن را کاهش می‌دهد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((داروسازی)) *((داروسازی))
 *((سینتیک شیمیایی)) *((سینتیک شیمیایی))
 *((شیمی دارویی)) *((شیمی دارویی))
 *((شیمی درمانی)) *((شیمی درمانی))
 *((شیمی فیزیک)) *((شیمی فیزیک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 29 مهر 1384 [13:04 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 جمعه 29 مهر 1384 [13:02 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 29 مهر 1384 [12:59 ]   1   فیروزه نجفی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..