d>r />{picture=01.gif}
td>
/></tr>r />

/>d>
/>~~green:سطح جونده دندان آسیای اول~~/> /> />
/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />
    
 منو
 کاربر Online
661 کاربر online
Lines: 1-27Lines: 1-84
 V{maketoc} V{maketoc}
 !سیلانت چیست؟  !سیلانت چیست؟
-سیلانت ها از مواد پلاستیکی بی رنگ و یا به رنگ سفید ساخته شده اند و برای محافظت سطوح دندانهایی که دارای شیارهای عمیق و منافذ می باشند، بخصوص برای سطح جونده ((دندانهای خلفی)) که بیشترین پوسیدگیها در آنها یافت می شوند، بکار می روند. بعبارت دیگر سیلانت ها از ((پوسیدگی دندان)) جلوگیری می کنند.
http://daneshnameh.roshd.ir/science/upload/3/32/Fishorsilent1.jpg
http://daneshnameh.roshd.ir/science/upload/9/9e/Fishorsilent2.jpg
+سیلانتها از مواد پلاستیکی بیرنگ و یا به رنگ سفید ساخته شدهاند و برای محافظت سطوح دندانهایی که دارای شیارهای عمیق و منافذ میباشند، بخصوص برای سطح جونده دندانهای خلفی که بیشترین پوسیدگیها در آنها یافت میشوند، بکار میروند. بعبارت دیگر سیلانتها از ((پوسیدگی دندان)) جلوگیری میکنند.
-فیشورسیلنت در دندانهای شیری +!نحوه عمل کردن سیلانت چیست؟
فرزند شما، حتی اگر بسیار با دقت مسواک زده و به دندانها نخ بکشد مشکل بتواند عمق شیارها و منافذ دندانی را کاملاً تمیز نماید. در این شیارها مانده‌های غذا تخمیر شده و میکروبها تکثیر می‌یابند و ایجاد پوسیدگی می‌کنند. سیلانت‌ها شیارها و منافذ سطوح دندانها را مهر و موم نموده و ریسک و استعداد ایجاد پوسیدگی را کاهش می‌دهند. این عمل را می‌توان به دوغاب نمودن موزائیک و کاشیها توسط بناها به منظور پر کردن فاصله بین آنها تشبیه نمود.

!سیلانت‌ها چه مدتی در دهان دوام می‌آورند؟
تحقیقات نشان داده که سیلانت‌ها می‌توانند سالیان متمادی دوام بیاورند، بنابراین کودک شما سالهای زیادی از پوسیدگی دندانی محافظت می‌گردد. اگر فرزند شما ((بهداشت دهان و دندان|بهداشت دهان)) خوبی داشته باشد و از نظر جویدن نیز مشکل خاصی نداشته باشد، سیلانت‌ها دوام زیادی خواهند داشت. دندانپزشک با معاینات منظم آنهایی را که از بین رفته و یا به آنها آسیب وارد شده، مجدداً ترمیم می‌نماید.
-http://daneshnameh.roshd.ir/science/upload/3/34/Fishorsilent3.jpg
http://daneshnameh.roshd.ir/science/upload/c/c3/Fishorsilent4.jpg
+!نحوه درمان چگونه است؟
/>کاربرد عملی سیلانت‌ها بسیار سریع و راحت بوده و در یک جلسه انجام می‌شود. دندانپزشک در ابتدا دندانها را تمیز، و با موادی آماده نموده و سپس خشک می‌کند. و نهایتاً به آنها سیلانت زده و با نور سخت می‌کند.
/>


able align=left>r />
-فیشورسیلنت در دندانهای دائمی
!نحوه عمل کردن سیلانت چیست؟
فرزند شما، حتی اگر بسیار با دقت مسواک زده و به دندانها نخ بکشد مشکل بتواند عمق شیارها و منافذ دندانی را کاملاً تمیز نماید. در این شیارها مانده های غذا تخمیر شده و میکروبها تکثیر می یابند و ایجاد پوسیدگی می کنند. سیلانت ها شیارها و منافذ سطوح دندانها را مهر و موم نموده و ریسک و استعداد ایجاد پوسیدگی را کاهش می دهند. این عمل را می توان به دوغاب نمودن موزائیک و کاشی ها توسط بناها بمنظور پر کردن فاصله بین آنها تشبیه نمود.
http://daneshnameh.roshd.ir/science/upload//0d/Silant.jpg
!سیلانت ها چه مدتی در دهان دوام می آورند؟
حیقات نشان داده که سیلانتها می توانند سالیان متمادی دوام بیاورند، بنابراین کودک شما سالهای زیادی از پوسیدگی دندانی محافظت می گردد. اگر فرزند شما ((بهداشت دهان)) خوبی داشته باشد و از نظر جویدن نیز مشکل خاصی نداشته باشد، سیلانتها دوام زیادی خواهند داشت. دندانپزشک با معاینات منظم آنهایی را که از بین رفته و یا به آنها آسیب وارد شده ، مجدداً ترمیم می نماید.
+

{picture=02.gif}r /></td>
/></tr> />

~~green:یق بودن شیار~~ />
-!نحوة درمان چگونه است؟
کاربرد عملی سینتها بسیار ریع و راحت بوده و در یک جلسه انجام ی شو. دانپزشک در ابتدا ((دندان)) ها را تمیز، و با موادی آماده نموده و سپس خشک ی کن. و نهیتا به آنه سیلنت ده و با ((نور)) سخت می کند.
+
/>{picture=03.gif} />
/>~~green:ار ادن یشو ینت ~~ />
/>{picture=04.gif} />
/>~~green:یور ین ست ده ~~ />
 !هزینه سیلانت تراپی چقدر است؟  !هزینه سیلانت تراپی چقدر است؟
-طرز درمان طوری است که خیلی راحت می توان از عهدة آن برآمد. باید توجه داشت که اینکار از ((پوسیدگی دندان)) و بالتبع از هزینه زیاد پرکردن آنها جلوگیری کرده و در قیاس با پرکردن دندانهای پوسیده، هزینه آن بسیار کمتر است. +طرز درمان طوری است که خیلی راحت میتوان از عهده آن برآمد. باید توجه داشت که اینکار از ((پوسیدگی دندان)) و بالتبع از هزینه زیاد پرکردن آنها جلوگیری کرده و در قیاس با پرکردن دندانهای پوسیده، هزینه آن بسیار کمتر است.
 !به کدام دندانها باید سیلانت زده شود؟  !به کدام دندانها باید سیلانت زده شود؟
-دندانهایی که بیشترین ریسک پوسیدگی را دارند باید سیلانت زده شود. بنابراین، ((دندانهای آسیای بزرگ)) اول دائمی که در سن 6 سالگی در ((دهان)) رویش می یابند و دندانهای آسیای بزرگ دوم که در 12 سالگی در دهان ظاهر می گردند باید سیلانت زده شوند. علاوه بر اینها دندانهایی که دارای شیارها و حفرات عمیق و زیاد بوده به سودشان می باشد که سیلانت زده شوند. +دندانهایی که بیشترین ریسک پوسیدگی را دارند باید سیلانت زده شود. بنابراین، ((دندانهای آسیاب|دندانهای آسیای بزرگ)) اول دائمی که در سن 6 سالگی در دهان رویش مییابند و دندانهای آسیای بزرگ دوم که در 12 سالگی در دهان ظاهر میگردند باید سیلانت زده شوند. علاوه بر اینها دندانهایی که دارای شیارها و حفرات عمیق و زیاد بوده به سودشان میباشد که سیلانت زده شوند.
 !آیا کودکی که سیلانت تراپی شده است، باز هم نیاز به استفاده از مسواک و نخ دندان دارد؟  !آیا کودکی که سیلانت تراپی شده است، باز هم نیاز به استفاده از مسواک و نخ دندان دارد؟
-بلی. سیلانتها جزئی از یک طرح و نقشه در جهت مبارزه با پوسیدگی دندان می باشند. بنابراین، استفاده از نخ و مسواک و معاینات منظم ((دندانپزشکی)) هنوز برای داشتن لبخندی سالم، زیبا و پر نشاط یک اصل بشمار می آید. +بلی. سیلانتها جزئی از یک طرح و نقشه در جهت مبارزه با پوسیدگی دندان میباشند. بنابراین، استفاده از نخ و مسواک و معاینات منظم دندانپزشکی هنوز برای داشتن لبخندی سالم، زیبا و پر نشاط یک اصل بشمار می‌آید.
!کاربرد فیشور سیلنت
در برخی سطوح دندانی بویژه سطوح جونده، شیارها و فرورفتگیهایی وجود دارد. در اولین ((دندانها
ی آسیاب|دندان آسیای دائمی)) این شیارها عمیقتر هستند. به علت آنکه موهای مسواک آنقدر ظریف نیستند و نمی‌توانند عمق شیارها را تمیز کنند، مواد غذایی و میکروبها بخوبی از روی دندان پاک نمی‌شوند. با تجمع مواد غذایی و فعالیت میکروبها در این نواحی، مینای دندان ضعیف شده، پوسیدگی آغاز می‌گردد.

برای پیشگیری از پوسیدگیهای سطوح جونده، مواد مخصوصی به نام فیشورسیلنت وجود دارند که می‌توان از آنها برای بستن عمق شیارها بطور مؤثر استفاده کرد. بدین ترتیب از تجمع مواد غذایی و میکروبها و ایجاد پوسیدگی جلوگیری خواهد. سیلنت‌ها می‌توانند سالهای زیادی بر روی دندان باقی بمانند. گاهی اوقات به علت جویدن مواد غذایی سخت، مانند آب‌نبات و یا مواد غذایی چسبنده ممکن است از جا کنده و شکسته شوند. به همین دلیل گاهی نیاز به اصلاح دارند و بهتر است هر شش ماه یکبار بررسی شوند. در حال حاضر استفاده از سیلنت روش مؤثری در پیشگیری از پوسیدگیهای سطوح جونده دندان شناخته شده است. استفاده از فیشور سیلنت بعد از معاینه دندانها،‌ با تشخیص و صلاحدید دندانپزشک انجام می‌شود.

*__توجه:__ ~~red:__در این روش نیاز به بی‌حسی و تراش دندان نیست. __~~
!مباحث مرتبط با عنوان
*((ارتودنسی))
*((پروتز ثابت دندان))
*((پروتز متحرک دندان))
*((پوسیدگی دندان))
*((پوششهای سطحی دندان))
*((جرم گیری دندان))
*((دندان درد))
*((فلوراید))
*((عصب کشی))
*((کاشت دندان))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 06 دی 1385 [15:41 ]   6   سبحانی      جاری 
 چهارشنبه 06 دی 1385 [15:26 ]   5   سبحانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 دی 1385 [15:24 ]   4   سبحانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 دی 1385 [15:11 ]   3   سبحانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [15:32 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 مهر 1383 [11:56 ]   1   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..