منو
 کاربر Online
526 کاربر online
تاریخچه ی: سید رضی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-13Lines: 1-35
-محمد بن حسین بن موسوی ب مم لب به سید رضی رادر کچکتر ((ید تضی لم الهدی)) و از ای رگ ((شیع)) بو.
وی سال 359 هی مری مل و از هما کوکی اساد ای را ب ا در ی می گ و چا بیای ته ا و در و بری شاعر ز سادات بود. سی ری به لیل مقم و موقعی لمی و جتمای ش مرد حترام حاکمن (( بوی)) د و اسبی ی با ((لای باسی)) داشت
ی یچ ه هیهای ا ل می کرد چاچه وقی یی ا ورای عاسی رای ا هر دینار وا بیک ود فش فستا، ید ر ن ا فرستد قب نکر. />ا کای ییی ک دربار و ار گفته ا این ست ک: />((شیخ مفید)) ی ح فاطم را خواب ید که سنین گرفه و و د می رایدی شیخ، این دو قه یا بده.» />ردی د سی ری و ید رتی د ن دو کک ر فت و نزد شی فید ورد و م ان را به وی گ. به این ری آ ی و ربیت ی مید ا گرتند. />سی ی الیا اندی از د به یار گاه ات همری و مروین آن ت ی (( الله)) است که سیی به، امه کم ار ((ح امیالممنن علی عی الم)) ن گوی ده ات. سید رضی ز نهج البلاغه کب ی دیگی ی نوت ا مله: کتا متاب قرآن، کتاب حقایق یل تی ار ه سی نیک نگه شده و ب از فسیر ی وسی ا) کا لخی الیا د ماا یه.
+V{maketoc}

-=::سید رضى 359 ـ 406هـ.ق::=-
!ولادت
ابو الحسن،
محمد بن حسین بن موسى موسوى بغداد، م به سید رضى ر سال 359 هـ.ق در شر غداد ب نیا مد. او از ااده ى ری و ایل و نسل ائمه ممین علیهم سلم ت.نسب او از طرف پدر به اما موى کاظم (علیه السلم) و طرف مادر ه اام زین ابی (لیه لسلام) مى د. />پدرش ب ین ملقب ب اهر و ذامبین ات از شخصیت ها رجسته و مورد کوم ب. او زرگ سادات و مسول ریدگى به کایات مدم و امی ج بو.
ماش فاطم دتر ابو محمد، حسین بن احم بن مد ناصر کبیر، زى اشمند و با تا بو ویخ فی کتاب "أحکام لساء" ا به درخواست ایشان ه نارش درآوردند.
!
تحصیلات :
شب ((شیخ فی)) اطه هرا (لا له عیها) را د خاب ید ه دست ((امم حسن)) و ((مام حسین)) (علیهمالسلم) را در حاى که و کوک خردسال هستند گرفته و نزد او آور فود: "ا یخ به ین و کدک من علم فقه یو".شیخ مفی پس ا یدار شدن، ز این واب خ شگفت د شد. صبح ان رو مار ی ضى و ی متضى دست دو کدک خود را گر و ن او وره و گفت: "ا یخ به این و کدک من علم ((فقه)) بیاموز".شیخ مفید این حه مقلب و گریان ت و خواب ود را ى نان ریف کده و ولیت ربیت و عیم ین د سید بزرگار را عده دار گردید.
ید رضى شخ اندیشمند و دارا قدرت هوش و درکى بال بود. او د ش ((بغدد)) تأسی کر و تبی انى در علوم اسمى پردخت. کتابخانه بزى نی برا استفاده اگردان خود در آ مرس ا نمود. />در سال 388 هـ.ق بهاء الدولة ا ا به جانشینى ود برگیه لاس اى فى ه هدی داده و و را به مقام ریاست دات و مسئل رسیدگى ب کایت مرد و امارت حج منصوب نمود. در سال 397 هـ.ق نی رف بهاء الملک همی مقام ه او شد. در سال 388 هـ.ق از ر بهاء الدولة ملقب به "شریف لیل" ودر ال 398 هـ.ق ملق ه "ذو المنقتین" گدید در همن سال از طر بهاء الدولة ملق به "رضى ذو اََبین" شت. سا 401 ـ.ق نی از طر وم الین ملق ه "شریف أجلّ" شد.
!
اساتید />از ساتی ید ى مى ون به ا صت ا اشاره کرد:
1
شخ فی، حمد ب مم ب نمان
2ـ ابو بک
ر، محم ن موى خوارزمى
بو السن على بن عیسى ربع
4
اب لفح، عثمن ن نى مولى
و عد سن بن عبد الله سیرافى
!
ألیفات />سید رضى داراى تألیفت رزشمند است مانند:
نهج البلاغه ، که م آى و تدوین ن بوسیه ایان صوت گفته ات
صائص الأئمه (علیهم اللام)
تلیص البیا ن ماز القرآن />4ـ المجازات النبویه
حقایق أویل فى مشابه التیل
!وف
ت />سراجا پس از عمرى دت به هان اسلام و تشی سید رض در سن 47 سالگى و ال 406 هـ.ق در شهر بد دیده از ین جهان فرو بست و در کظمین ر کنار قبر امام موسى کام و مم وا (لیهماللا) دفن د. />
!
منبع
*قصص
اللما،‌ ص 411 - 413
*[http://www.al-shia.com|
یگ اسامی لشیه]
-پس از وفاتش او را در نزدیکی خانه اش در مسجدی نزدیک ((حرم کاظمین )) به خاک سپردند. سید مرتضی از شدت نارحتی نتوانست بر جنازه وی حاضر شود و به حرم ((حضرت امام موسی کاظم علیه السلام|امام موسی کاظم)) رفت. او و ابوالعلا معری مرثیه هایی در وفات سید رضی سرودند.  
-منابع: 
-قصص العلماء،‌ ص 411 - 413 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [13:20 ]   5   یاسر ناظم نیا      جاری 
 شنبه 24 تیر 1385 [11:35 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [14:35 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [07:13 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 مرداد 1383 [10:17 ]   1   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..